EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1397

Komission asetus (EY) N:o 1397/96, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1996, Williams- ja Rocha-päärynöiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

OJ L 180, 19.7.1996, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1397/oj

31996R1397

Komission asetus (EY) N:o 1397/96, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1996, Williams- ja Rocha-päärynöiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

Virallinen lehti nro L 180 , 19/07/1996 s. 0004 - 0005


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1397/96,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 1996,

Williams- ja Rocha-päärynöiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen päärynöiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 24 päivänä helmikuuta 1986 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 426/86 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2314/95 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan ja 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1206/90 (3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2202/90 (4), vahvistetaan hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotantotukijärjestelmän yleiset säännöt,

asetuksen (ETY) N:o 426/86 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuottajalle maksettava vähimmäishinta määritetään markkinointivuonna sovellettavan vähimmäishinnan, hedelmä- ja vihannesalan perushintojen kehityksen ja eri määräpaikkoihin tarkoitettujen tuoretuotteiden, mukaan luettuna toimitukset jalosteteollisuudelle, tavanomaisen menekin takaamisen tarpeen perusteella, ja

asetuksen (ETY) N:o 426/86 5 artiklassa esitetään tuotantotuen vahvistamisen perusteet; olisi erityisesti otettava huomioon edeltävälle markkinointivuodelle vahvistettu tuki, mukautettuna tuottajille maksettavan vähimmäishinnan kehityksen sekä yhteisön ja tärkeimpien kilpailevien kolmansien maiden raaka-ainekustannusten välisen erotuksen huomioon ottamiseksi,

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Markkinointivuodeksi 1996/97:

a) asetuksen (ETY) N:o 426/86 4 artiklassa tarkoitettu Williams- ja Rocha-päärynöiden tuottajille maksettava vähimmäishinta

ja

b) kyseisen asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden tuotantotuki

vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Jos tuote jalostetaan sen jäsenvaltion ulkopuolella, jossa se on viljelty, kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tuotantotukea maksavalle jäsenvaltiolle todiste siitä, että tuottajalle maksettava vähimmäishinta on maksettu.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 49, 27.2.1986, s. 1

(2) EYVL N:o L 233, 30.9.1995, s. 69

(3) EYVL N:o L 119, 11.5.1990, s. 74

(4) EYVL N:o L 201, 31.7.1990, s. 4

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top