Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1312

Komission asetus (EY) N:o 1312/96,
annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,
yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta

OJ L 170, 9.7.1996, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 254 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1312/oj

31996R1312

Komission asetus (EY) N:o 1312/96, - annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, - yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta -

Virallinen lehti nro L 170 , 09/07/1996 s. 0008 - 0010


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1312/96,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1311/96 (2), ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan;

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enimmäismäärät on vahvistettava asteittain kaikille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä,

jäämien enimmäismäärät voidaan vahvistaa vasta, kun eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki asianmukaiset tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinperäisten elintarvikkeiden kuluttajalle ja niiden vaikutuksesta elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen,

vahvistettaessa enimmäismääriä eläinperäisissä elintarvikkeissa oleville eläinlääkejäämille on tarpeen määritellä ne eläinlajit, joissa jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoisuudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudokselle (kohdekudos) ja jäämän luonne, joka on merkityksellinen jäämien valvonnan kannalta (merkkijäämä),

jäämien valvonnassa yhteisön asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä vahvistettava maksan ja munuaisten kohdekudoksille; kansainvälisessä kaupassa maksa ja munuaiset yleensä poistetaan ruhosta, ja tämän vuoksi enimmäismäärät olisi vahvistettava myös lihas- ja rasvakudokselle,

munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille ja mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden osalta enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille, maidolle ja hunajalle,

tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi klenbuteroli-hydrokloridi olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III,

tiettyjen hormonaalista ja tyreostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beeta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetussa neuvoston direktiivissä 96/22/EY (3) kielletään klenbuterolin käyttö kaikilla kotieläimillä, lukuunottamatta erityistä terapeuttista käyttöä hevoseläimillä ja lehmillä,

olisi säädettävä tämän asetuksen voimaantuloa edeltävästä 60 päivän määräajasta, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on myönnetty neuvoston direktiivin 81/851/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/40/ETY (5), mukaisesti, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liite III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 1996.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 1

(2) Ks. tämän virallisen lehden sivu 4

(3) EYVL N:o L 125, 23.5.1996, s. 3

(4) EYVL N:o L 317, 6.11.1981, s. 1

(5) EYVL N:o L 214, 24.8.1993, s. 31

LIITE

A. Muutetaan liite III seuraavasti:

3. Hermostoon vaikuttavat lääkkeet

3.2 Autonomiseen hermostoon vaikuttavat lääkkeet

3.2.2 â2-sympatomimeetit

>TAULUKON PAIKKA>

Top