Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1229

Komission asetus (EY) N:o 1229/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Kreikan interventioelinten hallussaan pitämän paalatun tupakan tarjouskilpailuttamisesta sen myymiseksi vientiin

OJ L 161, 29.6.1996, p. 86–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1229/oj

31996R1229

Komission asetus (EY) N:o 1229/96, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996, Kreikan interventioelinten hallussaan pitämän paalatun tupakan tarjouskilpailuttamisesta sen myymiseksi vientiin

Virallinen lehti nro L 161 , 29/06/1996 s. 0086 - 0088


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1229/96,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1996,

Kreikan interventioelinten hallussaan pitämän paalatun tupakan tarjouskilpailuttamisesta sen myymiseksi vientiin

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 727/70 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2075/92 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista laskentayksiköstä ja muuntokursseista 28 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 150/95 (4), ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 3389/73 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3477/93 (6), vahvistetaan interventioelinten hallussaan pitämän tupakan myyntiin saattamisen menettelyt ja edellytykset ja sen 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan käytettävän vakuuden määrä; olisi otettava huomioon markkinoiden ja vientitukien kehitys kyseisen ajankohdan jälkeen,

paalatun tupakan varastointiin liittyvien ongelmien, erityisesti varastointikustannusten vuoksi, on osoittautunut aiheelliseksi avata tarjouskilpailu tämän tupakan saattamiseksi myyntiin ja sen viemiseksi ilman tukea,

kaikki erät maksetaan ennen tupakan haltuun ottamista; olisi säädettävä, että tarjouskilpailun voittajan pyynnöstä vakuus voitaisiin vapauttaa sitä mukaa, kuin pois siirrettyjen tupakkamäärien vienti toteutuu,

tupakka-alan erityispiirteet huomioon ottaen muuntokursseihin vaikuttavien tekijöiden olisi hyväksyttyjen tarjousten osalta oltava ostohinnan maksaminen sekä vakuuksien osalta tarjouskilpailuilmoituksen julkaiseminen; näin ollen olisi poikettava siitä, mitä komission asetuksen (ETY) N:o 1068/93 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1164/96 (8), 10 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 4 kohdassa säädetään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kurssin vahvistamista ennakolta mainitun asetuksen 13 ja 17 artiklan mukaisesti ostohinnan maksamista varten,

olisi vahvistettava määräajat, joina tarjouskilpailun voittajan on otettava tupakka haltuunsa ja vietävä se ottaen erityisesti huomioon kyseessä olevat määrät, saatu kokemus sekä moitteettoman varainhoidon vaatimukset, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tupakan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myydään kolmansiin maihin vientiä varten viisi Kreikan interventioelimen hallussa olevaa erää vuosien 1983, 1986, 1990, 1991 ja 1992 sadoista lähtöisin olevaa paalattua tupakkaa, jonka kokonaispaino on noin 2 095 tonnia liitteen mukaan jaoteltuna. Myyntiin saatettu määrä merkitään tarjouskilpailuilmoitukseen.

Komissio tiedottaa erien myyntiin saattamisesta tarjouskilpailuilmoituksessa, joka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa.

2 artikla

Myynti toteutetaan asetuksen (ETY) N:o 3389/73 säännösten mukaisesti tarjouskilpailumenettelyä noudattaen, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Määräpäivä, johon mennessä tarjoukset on jätettävä Euroopan yhteisöjen komission toimipaikkaan, vahvistetaan tarjouskilpailuilmoituksessa.

4 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 3389/73 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi määräpäiväksi, johon mennessä tarjouskilpailun voittajan on otettava tupakka kokonaisuudessaan haltuunsa, vahvistetaan tarjouskilpailun tuloksen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkistamispäivää seuraavan kolmannen kuukauden viimeinen päivä.

5 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 3389/73 5 artiklassa tarkoitettu vakuus on annettava seuraaville interventioelimille näiden nimissä: Kreikkaan varastoidun tupakan osalta Dieuthinsis Diachirisis Agoron Georgikon Proionton (DIDAGEP), Acharnon 241, GR-10438 Ateena.

2. Komissio tiedottaa tarjouskilpailun tuloksesta välittömästi asianomaiselle interventioelimelle. Tämän on heti vapautettava niiden tarjouksentekijöiden vakuudet, joiden tarjouksia ei ole voitu hyväksyä, samoin kuin niiden, joita ei ole julistettu tarjouskilpailun voittajiksi.

Jollei asetuksen (ETY) N:o 3389/73 7 artiklan toisen kohdan säännöksistä muuta johdu, tarjouskilpailun voittajan tai voittajien vakuudet on vapautettava heti, kun mainitun asetuksen 7 artiklan c alakohdassa tarkoitetut edellytykset on täytetty.

3. Asianomaisen pyynnöstä vakuus vapautetaan suhteessa niihin tupakkamääriin, joiden osalta on esitetty mainitun asetuksen 7 artiklassa tarkoitetut todisteet.

6 artikla

Poiketen asetuksen (ETY) N:o 3389/73 4 artiklan 2 kohdasta tupakasta kilogrammalta tarjottu hinta on ilmaistava ecuina kilogrammalta.

Poiketen asetuksen (ETY) N:o 3389/73 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä virkkeestä vakuuden määrä vahvistetaan 0,85 ecuksi kilogrammalta paalattua tupakkaa.

7 artikla

Poiketen asetuksen (ETY) N:o 1068/93 10 artiklan 1 kohdasta ja 12 artiklan 4 kohdasta sovelletun maatalouden muuntokurssiin vaikuttava tekijä on:

- hyväksyttyjen tarjousten maksamisen osalta ostohinnan maksaminen,

- vakuuden määrän osalta tarjouskilpailuilmoituksen julkaiseminen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Haltuunotto voidaan toteuttaa porrastetusti.

8 artikla

Poiketen asetuksen (ETY) N:o 3389/73 10 a artiklan 1 kohdasta vientiä koskeva tulli-ilmoitus on hyväksyttävä kahdentoista kuukauden kuluessa 4 artiklassa vahvistetusta määräpäivästä.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 1

(2) EYVL N:o L 215, 30.7.1992, s. 70

(3) EYVL N:o L 387, 31.12.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 22, 31.1.1995, s. 1

(5) EYVL N:o L 345, 15.12.1973, s. 47

(6) EYVL N:o L 317, 18.12.1993, s. 30

(7) EYVL N:o L 108, 1.5.1993, s. 106

(8) EYVL N:o L 153, 27.6.1996, s. 41

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top