EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0779

Komission asetus (EY) N:o 779/96, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 1785/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialan tietojen ilmoittamiseksi

OJ L 106, 30.4.1996, p. 9–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 37 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/779/oj

31996R0779

Komission asetus (EY) N:o 779/96, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 1785/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialan tietojen ilmoittamiseksi

Virallinen lehti nro L 106 , 30/04/1996 s. 0009 - 0019


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 779/96,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996,

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialan tietojen ilmoittamiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1785/81 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1101/95 (2), ja erityisesti sen 39 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 39 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden ja komission on vastavuoroisesti toimitettava toisilleen mainitun asetuksen soveltamiseksi tarvittavat tiedot; tätä tarkoitusta varten yksityiskohtaiset säännöt soveltamisesta vahvistetaan tietojen ilmoittamisesta sokerialalla 29 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa komission asetuksen (ETY) N:o 787/83 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3819/85 (4); sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn sen jälkeen tapahtuneen kehittymisen vuoksi ja erityisesti johtuen Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen mukaisista yhteisön sitoumuksista on syytä tarkastella uudelleen kokonaisuudessaan näitä yksityiskohtaisia sääntöjä ja vahvistaa uusia sääntöjä sekä kumota asetus (ETY) N:o 787/83 seuraavan markkinontivuoden 1996/97 alusta,

asetuksessa (ETY) N:o 1785/81 säädettyjen interventio-osto- tai -myyntitoimenpiteiden kohteena olleen sokerin tilanteen oikea arviointi edellyttää tietoja erityisesti interventioelinten hallussaan pitämien määrien kehityksestä ja niiden jakaantumisesta sokerialan interventio-ostoa koskevista yleisistä säännöistä 9 päivänä huhtikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 447/68 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1359/77 (6), 1 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti hyväksyttyihin varastoihin,

interventiojärjestelmän soveltamisen seurannan mahdollistamiseksi on myös välttämätöntä olla jatkuvasti selvillä ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi tehtyjen ja tiettyjen kemianteollisuuden tuotteiden valmistukseen käytettyjen sokerimäärien tilasta tapauksen mukaan suhteessa erityisesti denaturoidun sokerin määrien jakaantumiseen eläinten ruokintaan tarkoitetun sokerin denaturoinnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 100/72 (7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 260/96 (8), jonkin liitteessä mainitun menetelmän mukaisesti tai denaturoidun sokerin määrien jakaantumiseen kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotukeen sovellettavista yleisistä säännöistä 25 päivänä maaliskuuta 1986 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1010/86 (9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1101/95, ja kemianteollisuudessa käytettävän sokerin tuotantotuen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä heinäkuuta 1978 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1729/78 (10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 260/96, liitteessä lueteltujen valmistettujen kemikaalien mukaan,

ainoastaan kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan tarkka ja säännöllinen tarkkailu mahdollistaa kaupan kehittymisen yksityiskohtaisen arvioinnin, ottaen huomioon yhteisön edellä mainitun maataloussopimuksen mukaisista sitoumuksista johtuvat velvoitteet, ja tarvittaessa tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisen erityisesti asetuksen (ETY) N:o 1785/81 23 artiklan 4 a kohdan soveltamiseksi, sekä ottaen huomioon yhteisön kansainvälisen sokerisopimuksen mukaisista sitoumuksista johtuvat velvoitteet; tämän vuoksi komissiolla on oltava määräajoin saatavaa tietoa paitsi niiden tuotteiden tuonnista ja viennistä, joille maksuja ja tukia on vahvistettu, sekä toimista, joille todistuksia on annettu erityisesti sokerialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1464/95 (11), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2136/95 (12), nojalla ja ottaen huomioon asetusten (ETY) N:o 3719/88 (13), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2137/95 (14), ja 3665/87 (15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1384/95 (16), yleisluonteisemmat säännökset, myös ilman tukea vietyjen tuotteiden viennistä ja tuonnista ja toimista, joille todistuksia on annettu tai ei ole annettu, erityisesti sisäisessä jalostusmenettelyssä; etuuskohtelun alaisten sokerien tuontia olisi myös voitava seurata, jotta etuuskohtelun alaisten sokerien tuontiin sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä 17 päivänä marraskuuta 1976 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2782/76 (17), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1714/88 (18), tehokas soveltaminen olisi mahdollista,

asetuksen (ETY) N:o 1785/81 III osastossa määritellyn kiintiöjärjestelmän tehokkaan hallinnan mahdollistamiseksi ja ottaen huomioon yhteisön edellä mainitun maataloussopimuksen mukaisesti tekemät sitoumukset, on tarpeen tuntea kaikki hyödylliset tekijät tämän tavoitteen saavuttamiseksi; tässä tapauksessa on kysymys juurikasostoista tehtävien sopimusten ja alakohtaisten sopimusten kehyssäännöksistä 20 päivänä helmikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 206/68 (19), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, sokerialan kiintiöiden siirtoja koskevista yleisistä säännöistä 26 päivänä tammikuuta 1982 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 193/82 (20), kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla 14 päivänä syyskuuta 1981 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2670/81 (21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 158/96 (22), sekä sokerialan kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä kesäkuuta 1982 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1443/82 (23), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 392/94 (24), soveltamisesta; tämä pätee myös asetuksen (ETY) N:o 1785/81 8 artiklalla perustettuun varastointikustannusten tasausjärjestelmään; tässä tapauksessa on kysymys sokerialan varastointikustannusten korvausta koskevista yleisistä säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 750/68 kumoamisesta 20 päivänä kesäkuuta 1977 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1358/77 (25), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3042/78 (26), sekä sokerialan varastointikustannusten korvausjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä elokuuta 1978 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1998/78 (27), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1758/93 (28), soveltamisesta,

asianomaisten on voitava luottaa siihen, että kutakin yritystä koskeviin yksittäisiin tietoihin sovelletaan tilastosalaisuutta, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Interventio

1 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viikoittain edellisen viikon osalta seuraavat asetuksen (ETY) N:o 1785/81 9 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan perusteella toteutettuja interventiotoimenpiteitä koskevat tiedot:

a) interventioelimen tarjoamat, mutta ei vielä haltuunsa ottamat tel quel -painona ilmaistut valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät;

b) interventioelimen haltuunsa ottamat tel quel -painona ilmaistut valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät;

c) interventioelimen myymät tel quel -painona ilmaistut valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät.

2 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tämän pyynnöstä luettelo erityisesti interventioelimen haltuunsa ottamista tel quel -painona ilmaistuista valkoisen sokerin ja raakasokerin hyväksyttyjen varastojen mukaan jakaantuneista määristä.

3 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle seuraavat asetuksen (ETY) N:o 1785/81 9 artiklan 2 kohdan perusteella toteutettuja interventiotoimenpiteitä koskevat tiedot:

1. viikoittain edellisen viikon osalta ne tel quel -painona ilmaistut valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät, joille on annettu denaturointipalkkiotodistus;

2. komission pyynnöstä tietyltä ajanjaksolta luettelo denaturoiduista valkoisen sokerin ja raakasokerin määristä jakaantuneina sen mukaan, mitä asetuksen (ETY) N:o 100/72 liitteessä mainittua menetelmää denaturointiin on käytetty.

4 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle seuraavat asetuksen (ETY) N:o 1785/81 9 artiklan 3 kohdan perusteella toteutettuja interventiotoimenpiteitä koskevat tiedot:

1. viimeistään joka kalenterikuukauden lopussa edellisen kalenterikuukauden osalta ne valkoisena sokerina ilmaistut valkoisen sokerin, raakasokerin ja siirappien määrät ja kuiva-aineena ilmaistut isoglukoosin määrät, joille

a) on tosiasiallisesti annettu tuotantotukitodistus;

b) on maksettu tuotantotukea;

2. viimeistään jokaisen syyskuun lopussa edellisen markkinointivuoden osalta ne valkoisena sokerina ilmaistut valkoisen sokerin, raakasokerin ja siirappien määrät ja kuiva-aineena ilmaistut isoglukoosin määrät jakaantuneina asetuksen (ETY) N:o 1010/86 liitteessä tarkoitettujen tuotteiden mukaan, joille

a) on tosiasiallisesti annettu tuotantotukitodistus;

b) on maksettu tuotantotukea;

3. viimeistään jokaisen syyskuun lopussa edellisen markkinointivuoden osalta ne 2 kohdassa tarkoitettujen perustuotteiden määrät, jotka on käytetty asetuksen (ETY) N:o 1729/78 liitteessä tarkoitettujen välituotteiden valmistukseen.

II LUKU

Kauppa

5 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle seuraavat kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevat tiedot:

1. viikoittain edellisen viikon osalta:

a) määrät, joille on tosiasiallisesti annettu tuonti- tai vientitodistus, sekä asetuksen (ETY) N:o 1785/81 17 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetut vastaavat vientituen määrät erikseen:

- CN-koodeihin 1701 91 00, ja 1701 99 10 ja 1701 99 90 kuuluvan valkoisen sokerin osalta,

- CN-koodeihin 1701 11 90 ja 1701 12 90 kuuluvan raakasokerin osalta, tel quel -painona ilmaistuna,

- CN-koodeihin 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 ja 2106 90 59 kuuluvien sakkaroosisiirappien osalta valkoisena sokerina ilmaistuina,

- CN-koodeihin 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 ja 2106 90 30 kuuluvan isoglukoosin osalta kuiva-aineena ilmaistuina,

- CN-koodiin ex 1702 60 90 kuuluvan inuliinisiirapin osalta kuiva-aineena sokeri/isoglukoosi-ekvivalenttina ilmaistuina;

b) CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvat valkoisen sokerin määrät, joille on tosiasiallisesti annettu tuonti- tai vientitodistus, sekä asetuksen (ETY) N:o 1785/81 17 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdan mukaisesti vahvistetut vastaavat vientituen määrät:

c) ne valkoisen C-sokerin, raa'an C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin määrät ilmaistuina tapauksen mukaan valkoisena sokerina, kuiva-aineena tai sokeri/isoglukoosi-ekvivalentteina, joille on tosiasiallisesti annettu vientitodistus;

d) ne valkoisen sokerin määrät sekä asetuksen (ETY) N:o 1785/81 17 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetut vastaavat vientituen määrät, valkoisena sokerina ilmaistut raakasokerin ja sakkaroosisiirapin määrät ja kuiva-aineena ilmaistut isoglukoosin määrät, joille on tosiasialliseti annettu vientitodistus niiden viemiseksi neuvoston asetuksen (ETY) N:o 426/86 (29) 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuina tuotteina;

2. viimeistään jokaisen kalenterikuukauden lopussa edellisen kalenterikuukauden osalta ne 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut valkoisen sokerin määrät, jotka on viety ottaen huomioon asetuksen (ETY) N:o 3719/88 8 artiklan 4 ja 5 kohdan säännökset;

3. jokaisen kalenterikuukauden osalta viimeistään kolmannen sitä seuraavan kalenterikuukauden lopussa:

a) asetuksen (EY) N:o 1464/95 2 artiklassa tarkoitetut sellaisenaan ilman vientitodistusta viedyt sokerin ja siirapin määrät valkoisena sokerina ilmaistuina sekä vastaavat vientituen määrät;

b) ne kiintiöihin kuuluvat valkoisena sokerina tai jalostettuina tuotteina viedyt sokerin määrät valkoisena sokerina ilmaistuina, joille on annettu vientitodistus kansainvälisten yleissopimusten mukaisen yhteisön tai kansallisen elintarvikeavun tai muiden täydentävien ohjelmien sekä muiden yhteisön ilmaisten toimitusten toteuttamiseksi;

c) kun kyseessä on asetuksen (ETY) N:o 3665/87 2 a artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu vienti, sellaisenaan viedyt sokerin ja sakkaroosisiirapin määrät valkoisena sokerina ilmaistuina ja isoglukoosin määrät kuiva-aineena ilmaistuina, sekä vastaavat vientituen määrät;

d) ne valkoisen sokerin määrät sekä asetuksen (ETY) N:o 1785/81 17 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetut vastaavat vientituen määrät, valkoisena sokerina ilmaistut raakasokerin ja sakkaroosisiirapin määrät ja kuiva-aineena ilmaistut isoglukoosin määrät, jotka on viety neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (30) liitteessä I tarkoitettuina tuotteina sekä komission asetuksen (EY) N:o 1222/94 (31) liitteessä tarkoitettuina tuotteina;

e) kun kyseessä on 1 kohdan d alakohdassa ja tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettu vienti, ilman tukea viedyt määrät.

Edellä d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedonannot on toimitettava erikseen komissiolle kyseessä olevaan jalostettuun tuotteeseen sovellettavan asetuksen mukaisesti.

6 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle:

1. viikoittain edellisen viikon osalta ne tel quel -painona ilmaistut valkoisen sokerin ja raakasokerin, lukuun ottamatta etuuskohtelun alaista sokeria, sokerisiirappien, isoglukoosin ja inuliinisiirapin määrät, joille on tosiasiallisesti annettu tuontitodistus;

2. kunkin vuosineljänneksen osalta viimeistään sitä seuraavan kolmannen kalenterikuukauden lopussa valkoisena sokerina ilmaistut sokerimäärät, jotka

a) on tuotu kolmansista maista 5 artiklan, 1 kohdan d alakohdan ja 3 kohdan d alakohdan tarkoittamina jalostettuina tuotteina;

b) ovat lähtöisin muista jäsenvaltioista tai ovat lähteet muihin jäsenvaltioihin sellaisenaan tai jalostettuina tuotteina.

7 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle:

1. viikoittain edellisen viikon osalta ne tel quel -painona ilmaistut valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät, joille on annettu tuonti- tai vientitodistus asetuksen (EY) N:o 1464/95 10 artiklan mukaisesti;

2. jokaisen vuosineljänneksen osalta viimeistään sitä seuraavan toisen kalenterikuukauden lopussa erikseen ne sokerimäärät, jotka on tuotu kolmansista maista ja jotka ovat lähteneet korvaavina tuotteina sisäisen jalostusmenettelyn järjestelmän mukaisesti, sellaisena kuin se on määriteltynä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (32) 116 artiklassa.

III LUKU

Etuuskohtelun alainen tuonti

8 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on etuuskohtelun alaisten sokerien tuonnin osalta:

1. ilmoitettava komissiolle viimeistään jokaisen kalenterikuukauden lopussa edellisen kalenterikuukauden osalta ne tel quel -painona ilmaistut sokerimäärät, joille on myönnetty tuontitodistus asetuksen (ETY) N:o 2782/76 mukaisesti, erikseen jokaisen alkuperävaltion osalta;

2. toimitettava komissiolle viimeistään jokaisen kalenterikuukauden lopussa edellisen kalenterikuukauden osalta:

a) jäljennökset EUR.1-tavaratodistuksista;

b) jäljennökset asetuksen (ETY) N:o 2782/76 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta;

c) tarvittaessa jäljennökset asetuksen (ETY) N:o 2782/76 1 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetuissa asiakirjoissa on oltava kunkin tuodun määrän osalta asetuksen (ETY) N:o 2782/76 6 ja 7 artiklassa säädettyjen tietojen lisäksi kuuden kymmenyksen tarkkuudella ilmaistu painotettu keskimääräinen polarisaatio;

3. toimitettava komissiolle viimeistään jokaisen lokakuun loppuun mennessä luettelo asetuksen (ETY) N:o 2782/76 6 ja 7 artiklassa tarkoitetuista luvista ja todistuksista, jossa mainitaan ne

a) valkoisen sokerin kokonaismäärät (tonneina);

b) raakasokerin kokonaismäärät tel quel -painona ja tonneina ilmaistuna;

c) suoraan kulutukseen tarkoitetun raakasokerin määrä tel quel -painona ja tonneina ilmaistuna,

jotka on tosiasiallisesti tuotu asetuksen (ETY) N:o 2782/76 mukaisesti kyseiseen jäsenvaltioon saman vuoden 30 päivänä kesäkuuta päättyvänä toimitusaikana.

Nämä tiedot on toimitettava erikseen jokaisen alkuperävaltion osalta.

IV LUKU

Tuotanto ja kulutus

9 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle

1. ennen jokaisen vuoden 1 päivää maaliskuuta jokaisen alueellaan sijaitsevan sokerintuotantoyrityksen osalta väliaikaistiedot asetuksen (ETY) N:o 1443/82 3 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti todetusta meneillään olevan markkinointivuoden sokerin tuotannosta. Ranskan Guadeloupen ja Martiniquen departementtien osalta sekä Espanjassa tuotetun raakasokerin osalta tämä päivämäärä korvataan kuitenkin 1 päivällä heinäkuuta;

2. viimeistään jokaisen kalenterikuukauden lopussa edellisen kalenterikuukauden osalta tiedot jokaisen alueellaan sijaitsevan isoglukoosintuotantoyrityksen asetuksen (ETY) N:o 1443/82 3 artiklan 2 ja 2 a kohdan säännösten mukaisesti todetusta isoglukoosin tuotannosta; tiedot sisäisen jalostusmenettelyn perusteella kuukausittain tuotetuista isoglukoosin määristä on toimitettava erikseen;

3. ennen jokaisen vuoden 15 päivää syyskuuta tiedot jokaisen alueellaan sijaitsevan sokerin-, isoglukoosin- tai inuliinisiirapintuotantoyrityksen edellisen markkinointivuoden lopullisesta, asetuksen (ETY) N:o 1443/82 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetusta sokerista, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuotannosta.

10 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kalenterikuukausittain edellisen kalenterikuukauden osalta seuraavat tapauksen mukaan joko valkoisena sokerina, kuiva-aineena tai sokeri/isoglukoosi -ekvivalenttina ilmaistut tiedot:

a) alueellaan suoraan kulutukseen myydyt sokeri-, isoglukoosi- ja inuliinisiirappimäärät,

b) denaturoidun sokerin määrät;

c) Ranskan merentakaisissa departementeissa tuotetut, tel quel -painona ilmaistut valkoisen sokerin ja raakasokerin määrät, jotka on myyty suoraan kulutukseen sen alueella.

11 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ennen jokaisen vuoden 15 päivää maaliskuuta edellisen markkinointivuoden osalta tiedot asetuksen (ETY) N:o 2670/81 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön sisämarkkinoilla myytyinä pidetyistä C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin määristä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan soveltamista.

12 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komisisolle

1. ennen jokaisen kuukauden 15 päivää edellisen kalenterikuukauden osalta tiedot asetuksen (ETY) N:o 1785/81 27 artiklan nojalla tarvittaessa siirretyistä B-sokerin ja C-sokerin kokonaismääristä;

2. ennen jokaista 1 päivää maaliskuuta meneillään olevan markkinointivuoden ja jokaisen sokerintuotantoyrityksen osalta seuraavaan markkinointivuoteen siirretyistä B- ja C-sokerin kokonaismääristä.

Kuitenkin

- kun kyse on Espanjan juurikassokerituotannosta, päivämäärä 1 päivä maaliskuuta korvataan 15 päivällä huhtikuuta;

- kun kyse on Ranskan Guadaloupen ja Martiniquen departementtien sekä Espanjan ruokosokerituotannosta, päivämäärä 1 päivä maaliskuuta korvataan 1 päivällä heinäkuuta.

V LUKU

Varastointikustannusten korvaaminen

13 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle

1. asetuksen (ETY) N:o 1358/77 2 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetut hyväksynnät sekä tarvittaessa näiden hyväksyntöjen asetuksen (ETY) N:o 1998/78 1 artiklan mukaiset peruutukset;

2. ennen jokaisen kuukauden 15 päivää viimeistä edellisen kalenterikuukauden osalta liitteessä I esitetyn mallin mukaisesti tiedot

a) asetuksen (ETY) N:o 1358/77 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista määristä;

b) asetuksen (ETY) N:o 1998/78 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti myydyistä määristä.

VI LUKU

Hankintataseet

14 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle

1. ennen 1 päivää syyskuuta edellisen markkinointivuoden osalta ja ennen 1 päivää tammikuuta edellisen tuotantovuoden osalta kyseista ajanjaksoa vastaavat sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin hankintatasetta koskevat tiedot liitteessä II olevan mallin mukaisesti;

2. ennen edellistä markkinointivuotta seuraavan lokakuun 1 päivää melassien hankintatasetta koskevat vastaavat tiedot kyseisen markkinointivuoden osalta liitteessä III olevan mallin mukaisesti.

VII LUKU

Kansainvälinen sokerisopimus

15 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle jokaisen kalenterikuukauden osalta viimeistään kolmannen sitä seuraavan kalenterikuukauden lopussa yhteisön kansainvälisen sokerisopimuksen mukaisesti tekemiä sitoumuksia koskevat tilastolliset tiedot liitteissä IV ja V olevien mallien mukaisesti.

VIII LUKU

Yleisiä säännöksiä

16 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) `edellisellä viikolla` torstaista keskiviikkoon kestävää viiteajanjaksoa;

b) `edellisellä vuosineljänneksellä` kolmen kuukauden pituista viiteajanjaksoa, joka käsittää tapauksen mukaan heinä-syyskuun, loka-joulukuun, tammi-maaliskuun tai huhti-kesäkuun;

c) `edellisellä tuotantovuodella` kalenterivuoden 1 päivästä lokakuuta seuraavan kalenterivuoden 30 päivään syyskuuta kestävää viiteajanjaksoa.

17 artikla

Komissio pitää tämän asetuksen nojalla ilmoitetut tiedot jäsenvaltioiden saatavilla.

Näiden ilmoitusten tuloksena saatavat yhtä yksittäistä yritystä, sen teknisiä laitteistoja, tuotannon luonnetta ja suuruutta koskevat tiedot tai sellaiset tiedot, joiden perusteella mainitut tiedot olisi mahdollista päätellä, eivät kuitenkaan saa tulla muiden kuin komissiossa sokerialasta vastaavien henkilöiden tietoon. Tällaisia tietoja ei sa antaa kolmansille henkilöille.

18 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 787/83.

Viittauksia asetukseen (ETY) N:o 787/83 tai mainitun asetuksen tiettyihin artikloihin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 177, 1.7.1981, s. 4

(2) EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1

(3) EYVL N:o L 88, 6.4.1983, s. 6

(4) EYVL N:o L 368, 31.12.1985, s. 25

(5) EYVL N:o L 91, 12.4.1968, s. 5

(6) EYVL N:o L 156, 25.6.1977, s. 7

(7) EYVL N:o L 12, 15.1.1972, s. 15

(8) EYVL N:o L 34, 13.2.1996, s. 16

(9) EYVL N:o L 94, 9.4.1986, s. 9

(10) EYVL N:o L 201, 25.7.1978, s. 26

(11) EYVL N:o L 144, 28.6.1995, s. 14

(12) EYVL N:o L 214, 8.9.1995, s. 19

(13) EYVL N:o L 331, 2.12.1988, s. 1

(14) EYVL N:o L 214, 8.9.1995, s. 21

(15) EYVL N:o L 351, 14.12.1987, s. 1

(16) EYVL N:o L 134, 20.6.1995, s. 14

(17) EYVL N:o L 318, 18.11.1976, s. 13

(18) EYVL N:o L 152, 18.6.1988, s. 23

(19) EYVL N:o L 47, 23.2.1968, s. 1

(20) EYVL N:o L 21, 29.1.1982, s. 3

(21) EYVL N:o L 262, 16.9.1981, s. 14

(22) EYVL N:o L 24, 31.1.1996, s. 3

(23) EYVL N:o L 158, 9.6.1982, s. 17

(24) EYVL N:o L 53, 24.2.1994, s. 7

(25) EYVL N:o L 156, 25.6.1977, s. 4

(26) EYVL N:o L 361, 23.12.1978, s. 8

(27) EYVL N:o L 231, 23.8.1978, s. 5

(28) EYVL N:o L 161, 2.7.1993, s. 58

(29) EYVL N:o L 49, 27.2.1986, s. 1

(30) EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13

(31) EYVL N:o L 136, 31.5.1994, s. 5

(32) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

LIITE I

VARASTOINTIKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE II

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE III

MELASSIEN HANKINTATASE

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

LIITE IV

KUUKAUSITTAINEN TASE (1*) - KVS

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

(1*) Määrät tonneina - bruttoarvo.

LIITE V

KUUKAUSITTAINEN KAUPPA (1) - KVS

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

(1) Määrät tonneina - bruttoarvo.

Top