EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0523

Komission asetus (EY) N:o 523/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta

OJ L 77, 27.3.1996, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/523/oj

31996R0523

Komission asetus (EY) N:o 523/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta

Virallinen lehti nro L 077 , 27/03/1996 s. 0012 - 0013


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 523/96,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,

tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalakantoja koskevasta pyyntiponnistusten hallintojärjestelmästä 15 päivänä kesäkuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/95 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (EY) N:o 2027/95 4 artiklan toisessa luetelmakohdassa säädetään, että komissio toteuttaa jonkin jäsenvaltion pyynnöstä tarvittavia toimenpiteitä, jotta kyseinen jäsenvaltio voi hyödyntää kiintiönsä tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalakantoja koskevasta pyyntiponnistusten hallinnosta 27 päivänä maaliskuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 685/95 (2) 6 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan säännösten mukaisesti,

Alankomaat on pyytänyt komissiota mukauttamaan sen aluksille myönnettyä vuotuista pyyntiponnistuksen enimmäistasoa tiettyjen sellaisten kiintiöiden osalta, jotka on myönnetty Alankomaille tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta vuodeksi 1996 vahvistettavista suurimmista sallituista saaliista ja niiden pyyntiä koskevista tietyistä edellytyksistä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3074/95 (3) mukaisesti, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Mukautetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 2027/95 liitteessä I tarkoitettu hinattavilla pyydyksillä pyydetyn pyyntiponnistuksen vuosittainen enimmäistaso Alankomaiden kuningaskunnan osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 18 päivästä maaliskuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1996.

Komission puolesta

Emma BONINO

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 199, 24.8.1995, s. 1

(2) EYVL N:o L 71, 31.3.1995, s. 5

(3) EYVL N:o L 330, 30.12.1995, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top