EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0716

96/716/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 1996, yhteisön taloudellisesta tuesta maidon ja maitotuotteiden määritysten ja testauksen yhteisön vertailulaboratorion toimintaan (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Pariisi, Ranska) (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

OJ L 327, 18.12.1996, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/05/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/716/oj

31996D0716

96/716/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 1996, yhteisön taloudellisesta tuesta maidon ja maitotuotteiden määritysten ja testauksen yhteisön vertailulaboratorion toimintaan (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Pariisi, Ranska) (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 327 , 18/12/1996 s. 0038 - 0039


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 1996,

yhteisön taloudellisesta tuesta maidon ja maitotuotteiden määritysten ja testauksen yhteisön vertailulaboratorion toimintaan (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Pariisi, Ranska) (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen) (96/716/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/370/EY (2), ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että raakamaidon, lämpökäsitellyn maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/46/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, liitteessä D olevassa I luvussa nimetään Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Pariisi, Ranska, yhteisön maidon ja maitotuotteiden määritysten ja testauksen vertailulaboratorioksi,

kaikki laboratorion harjoittama toiminta ja tehtävät on määritelty direktiivin liitteessä D olevassa II luvussa; yhteisön tuen edellytyksenä on oltava, että vertailulaboratorio suoriutuu kyseisistä tehtävistä,

olisi määrättävä yhteisön taloudellisesta tuesta yhteisön vertailulaboratoriolle, jotta sen olisi mahdollista harjoittaa kyseisessä direktiivissä tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä,

talousarvioon liittyvistä syistä yhteisön tuki olisi myönnettävä yhden vuoden pituiseksi ajanjaksoksi,

erityisen valvonnan varmistamiseksi on tärkeää soveltaa yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2048/88 (5), 8 ja 9 artiklaa, ja tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Ranskalle sellaiseen direktiivin 92/46/ETY liitteessä D olevassa II luvussa tarkoitettuun toimintaan ja tehtäviin, joita maidon ja maitotuotteiden määritysten ja testauksen yhteisön vertailulaboratorion on harjoitettava.

2 artikla

Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Pariisi, Ranska, harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa ja tehtäviä.

3 artikla

Yhteisön taloudelliseksi tueksi vahvistetaan enintään 100 000 ecua 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1997 väliseksi ajanjaksoksi.

4 artikla

Yhteisön taloudellinen tuki myönnetään seuraavia yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen:

- 70 prosenttia ennakkosuorituksena Ranskan sitä pyytäessä,

- jäljelle jäävä osa sen jälkeen kun Ranska on esittänyt tositteet. Tositteiden esittäminen on tehtävä ennen 1 päivää maaliskuuta 1998.

5 artikla

Sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 729/70 8 ja 9 artiklaa soveltuvin osin.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 19

(2) EYVL N:o L 168, 2.7.1994, s. 31

(3) EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 1

(4) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13

(5) EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 1

Top