EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R3096

Neuvoston asetus (EY) N:o 3096/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

OJ L 335, 30.12.1995, p. 10–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1997; Implisiittinen kumoaja 397R0118

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3096/oj

31995R3096

Neuvoston asetus (EY) N:o 3096/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 335 , 30/12/1995 s. 0010 - 0027


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 3096/95,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1995,

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 51 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt kuultuaan siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikuntaa (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

1) on tarpeen tehdä tiettyjä muutoksia asetuksiin (ETY) N:o 1408/71 (4) ja (ETY) N:o 574/72 (5); eräät näistä muutoksista liittyvät jäsenvaltioiden sosiaaliturvalainsäädännössään tekemiin muutoksiin, toiset ovat luonteeltaan teknisiä ja niillä on tarkoitus tehdä parannuksia edellä mainittuihin asetuksiin,

2) ottaen huomioon sen seikan, että erityisten adoptioavustusten luonne ja saamisen edellytykset ovat samankaltaiset kuin syntymäavustusten, on tarpeen täydentää asetuksen (ETY) N:o 1408/71 1 artiklan u kohdan i alakohtaa niin, että nämä avustukset voitaisiin mainita liitteessä II olevassa II osassa,

3) näyttää tarpeelliselta sallia komennuksella oleville palkatuille työntekijöille, työntekijöille, jotka harjoittavat toimintaansa usean jäsenvaltion alueella tai jotka harjoittavat toimintaansa jonkin jäsenvaltion alueella yrityksessä, jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, ja jotka ylittävät näiden valtioiden välisen rajan, vastaavissa tilanteissa oleville itsenäisille ammatinharjoittajille, merenkulkijoille, jotka ovat näihin verrattavissa olevissa tilanteissa, ja henkilöille, joiden kohdalla poiketaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 13-16 artiklan säännöksistä toimivaltaisten viranomaisten sopimuksen perusteella virkamiehet ja vastaavat henkilöt mukaan luettuina, samoin kuin heidän mukanaan seuraaville perheenjäsenille oikeus saada etuuksia asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti kaikissa tilanteissa, joissa he tarvitsevat etuuksia, edellyttäen, että kyseessä on työstä johtuva oleskelu,

4) on tarpeen poistaa sovellettavien hallintosääntöjen yksinkertaisuuden ja yhdenmukaisuuden vuoksi asetuksen (ETY) N:o 1408/71 32 artikla,

5) 49 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan voidaan etuus suorittaa ottamalla huomioon vain sellaisten lainsäädäntöjen mukaisesti täyttyneet kaudet, joiden perusteella oikeudet ovat syntyneet, näin ollen nämä kaudet riittävät etuuksien laskemiseksi sovellettaessa lainsäädäntöjä, joiden edellytykset täytetään; voi kuitenkin osoittautua, että sellaisten lainsäädäntöjen, joiden ehdot oikeuksien syntymisestä eivät täyty, mukaisesti täyttyneiden kausien huomioon ottaminen mahdollistaa tietyissä tapauksissa etuuksien määrän määrittämisen korkeammaksi sellaisten lainsäädäntöjen nojalla, joiden ehdot täytetään; tämän vuoksi on tarpeen täydentää 49 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohtaa tällaisten kausien huomioon ottamiseksi silloin, kun tämä johtaa suuremman etuuden määräämiseen asianomaiselle,

6) on tarpeen muuttaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteessä I olevan II osan otsikkokohtaa "B. TANSKA" ilmaisun "perheenjäsenet" nykyisen määritelmän täsmentämiseksi,

7) asetuksen (ETY) N:o 1408/71 1 artiklan u kohdan i alakohtaan tehtävän muutoksen vuoksi liitteessä II olevan II osan otsikkoa on näin ollen muutettava; on tarpeen täydentää tämän liitteen otsikkokohtia "A. BELGIA" ja "E. RANSKA" näiden jäsenvaltioiden perhe-etuuksia koskevaan lainsäädäntöön lisättyjen adoptioavustusten huomioon ottamiseksi,

8) on tarpeen lisätä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen II a otsikkokohtaan "B. TANSKA" eläkkeensaajien asumistuki ja otsikkokohtaan "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" tulosidonnaiset työnhakutuet, jotka ovat maksuihin perustumattomia asetuksen (ETY) N:o 1408/71 4 artiklan 2 a kohdan mukaisia erityisetuuksia,

9) on suotavaa täsmentää asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen III A ja B osassa, n:o "35. SAKSA - ITÄVALTA", e alakohdassa, että Saksan ja Itävallan kahdenvälisen sopimuksen määräysten siirtymäkauden soveltaminen on voimassa myös eläkkeitä muutettaessa,

10) on osoittautunut tarpeelliseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 87/76 (Bozzone) ja yhdistetyissä asioissa 82 ja 103/86 (Laborero e Sabato) antamien tuomioiden johdosta tehdä tiettyjä muutoksia asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 liitteisiin sen huomioon ottamiseksi, että Belgian merentakaisia alueita koskeva sosiaaliturvajärjestelmä kuuluu mainittujen asetusten piiriin,

11) on suotavaa muuttaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen IV C osan otsikkokohtaa "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" niin, että Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiset viranomaiset voivat luopua eläkkeen suhteellisesta laskemisesta, kun laskennan lopputulos ei ole rahallisesti edullisempi edunsaajalle,

12) on tarpeen mukauttaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohta "C. SAKSA", Saksan lainsäädännössä tapahtuneisiin muutoksiin,

13) samoin on tarpeen lisätä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VI otsikkokohtaan "L. PORTUGALI" kohta, jotta virassa olevat tai eläkkeelle jääneet virkamiehet ja heidän perheenjäsenensä voivat saada luontoisetuuksia sairauden ja/tai äitiyden osalta äkillisissä tapauksissa oleskellessaan toisen jäsenvaltion alueella tai mennessään sinne saadakseen terveydentilansa edellyttämää hoitoa Portugalin toimivaltaisen laitoksen etukäteen antamalla valtuutuksella,

14) on suotavaa mukauttaa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 liitteen VII 1 kohta Belgian ja Luxemburgin keskenään solmimien sopimusten vuoksi,

15) on tarpeen lisätä asetuksen (ETY) N:o 574/72 uusi 19 a artikla niin, että luontoisetuuksien tarjonta voidaan toteuttaa hallinnollisesti ja rahallisesti niiden perheenjäsenten, jotka asuvat muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja asuu, oleskellessa toimivaltaisessa valtiossa,

16) Itävallassa toteutetun hallinnollisen uudelleenjärjestelyn vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteiden 1, 2, 3, 4 ja 10 otsikkokohta "K. ITÄVALTA", ja

17) on mukautettava asetuksen (ETY) N:o 574/72 liitteen 5 kohdat "4. BELGIA - RANSKA", "23. TANSKA - ITÄVALTA", "41. RANSKA - ITALIA", "82. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA", "84. LUXEMBURG - ITÄVALTA", "95. ITÄVALTA - SUOMI" ja "97. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" näiden jäsenvaltioiden tekemien sopimusten huomioon ottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1408/71 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan u kohdan i alakohdan teksti seuraavalla:

"i) "perhe-etuuksilla" tarkoitetaan kaikkia luontois- tai rahaetuuksia, jotka on tarkoitettu korvaamaan perhekustannuksia 4 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti, luukuun ottamatta liitteessä II mainittuja erityisiä syntymä- tai adoptioavustuksia;".

2) Lisätään 22 a artiklan jälkeen seuraava artikla:

"22 b artikla

Toimintaa harjoitetaan muussa kuin toimivaltaisessa jäsenvaltiossa - Oleskelu valtiossa, jossa toimintaa harjoitetaan

Palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja, jota 13 artiklan 2 kohdan d alakohdan, 14 artiklan, 14 a artiklan, 14 b artiklan, 14 c artiklan a kohdan tai 17 artiklan säännökset koskevat, sekä hänen mukanaan seuraavat perheenjäsenet saavat etuuksia 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti kaikissa tilanteissa, joissa he tarvitsevat etuuksia oleskellessaan sen jäsenvaltion alueella, jossa työntekijä tai ammatinharjoittaja harjoittaa ammattiaan tai jonka lipun alla purjehtivalla laivalla työntekijä tai ammatinharjoittaja harjoittaa ammattiaan."

3) Poistetaan 32 artikla.

4) Poistetaan 36 artiklan 1 kohdasta sanat "edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 artiklan soveltamista".

5) Muutetaan 49 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

a) lisätään i alakohtaan sanojen "46 artiklan 2 kohdan" jälkeen:

"ellei näiden kausien huomioon ottaminen anna aihetta suuremman etuuden määräämiseen".

b) korvataan ii alakohta seuraavalla:

"ii) jos asianomainen täyttää vain yhden lainsäädännön vaatimukset, ilman että on tarvetta vedota vakuutus- tai asumiskausiin sellaisissa maissa, joiden lainsäädäntöjen ehdot eivät täyty, maksettavan etuuden määrä lasketaan 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan perusteella vain sen lainsäädännön mukaisesti, jonka ehdot täyttyvät ja ottaen huomioon vain sen lainsäädännön mukaiset kaudet, ellei niiden lainsäädäntöjen, joiden ehdot eivät täyty, alaisten kausien huomioon ottaminen anna aihetta suuremman etuuden määräämiseen 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan perusteella."

6) Korvataan liitteessä I olevan II osan otsikkokohta "B. TANSKA" seuraavalla:

"B. TANSKA

Sen määrittämiseksi, onko henkilöllä oikeus luontoisetuuksiin sairaus- tai äitiystapauksissa asetuksen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 31 artiklan mukaisesti, ilmaisulla "perheenjäsen" tarkoitetaan:

1) palkatun työntekijän, itsenäisen ammatinharjoittajan tai muun henkilön, joka on edunsaaja asetuksen mukaisesti, puolisoa sikäli kuin puoliso ei ole itse henkilökohtaisesti edunsaaja asetuksen mukaisesti, tai

2) alle 18-vuotiasta lasta, joka on sellaisen henkilön huollettavana, joka on edunsaaja asetuksen mukaan."

7) Muutetaan liitteessä II oleva II osa seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavalla:

"II. Erityiset syntymä- tai adoptioavustukset, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan 1 artiklan u kohdan i alakohdan mukaisesti."

b) Korvataan otsikkokohta "A. BELGIA" seuraavalla:

"A. BELGIA

a) Syntymäavustus

b) Adoptioavustus."

c) Korvataan otsikkokohta "E. RANSKA" seuraavalla:

"E. RANSKA

a) Enintään kolmikuukautista pientä lasta koskeva avustus

b) Adoptioavustus."

8) Muutetaan liitettä II a seuraavasti:

a) Korvataan otsikkokohta "B. TANSKA" seuraavalla:

"B. TANSKA

Eläkkeensaajien asumiskulut (laki yksilöllisestä asumistuesta, kodifioitu lailla N:o 204 29 päivänä maaliskuuta 1995)."

b) Täydennetään otsikkokohtaa "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" seuraavalla:

"h) Tulosidonnaiset työnhakutuet (Jobseekers Act 1995, 28.6.1995, osastot 1(2)(d)(ii) ja 3, ja Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18.10.1995, artiklat 3(2)(d)(ii) ja 5."

9) Muutetaan liitteen III osa A seuraavasti:

a) Korvataan 8 kohta seuraavalla:

"8. BELGIA - LUXEMBURG

27 päivänä lokakuuta 1971 tehdyn sopimuksen 2 ja 4 artikla (merentakaisia alueita koskeva sosiaaliturva)."

b) Korvataan 9 kohta seuraavalla:

"9. BELGIA - ALANKOMAAT

4 päivänä helmikuuta 1969 tehdyn sopimuksen 2 ja 4 artikla (työskentely merentakaisilla alueilla)."

c) Korvataan 11 kohta seuraavalla:

"11. BELGIA - PORTUGALI

13 päivänä tammikuuta 1965 tehdyn sopimuksen 1 ja 5 artikla (Belgian Kongossa ja Ruanda-Urundissa työskentelevien sosiaaliturva), 18 päivänä kesäkuuta 1982 päivätyllä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen mukaisessa sanamuodossa."

d) Kohdan "35. SAKSA - ITÄVALTA" e kohdassa i ja ii alakohta korvataan seuraavalla:

"i) etuus on jo maksettu tai nostettavissa 1 päivänä tammikuuta 1994,

ii) edunsaaja on asettunut vakinaisesti asumaan Itävaltaan ennen tammikuun 1 päivää 1994, ja eläke- tai tapaturmavakuutukseen perustuvan eläkkeen maksaminen alkaa ennen 31 päivää joulukuuta 1994;

tämä koskee myös jonkin muun, alkuperäisen eläkkeen korvaavan eläkkeen kertymiskausia, leskeneläke mukaan luettuna, kun kertymiskaudet seuraavat toisiaan yhtäjaksoisesti."

10) Muutetaan liitteen III osaa B seuraavasti:

a) Korvataan 8 kohta seuraavalla:

"8. BELGIA - LUXEMBURG

27 päivänä lokakuuta 1971 tehdyn sopimuksen 2 ja 4 artikla (sosiaaliturva merentakaisilla alueilla)."

b) Korvataan 9 kohta seuraavalla:

"9. BELGIA - ALANKOMAAT

4 päivänä helmikuuta 1969 tehdyn sopimuksen 2 ja 4 artikla (työskentely merentakaisilla alueilla)."

c) Korvataan 10 kohta seuraavalla:

"10. BELGIA - PORTUGALI

13 päivänä tammikuuta 1965 tehdyn sopimuksen 1 ja 5 artikla (Belgian Kongossa ja Ruanda-Urundissa työskentelevien sosiaaliturva), 18 päivänä kesäkuuta 1982 päivätyllä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen mukaisessa sanamuodossa."

d) Kohdan "35. SAKSA - ITÄVALTA" e kohdassa i ja ii alakohta korvataan seuraavalla:

"i) etuus on jo maksettu tai nostettavissa 1 päivänä tammikuuta 1994,

ii) edunsaaja on asettunut vakinaisesti asumaan Itävaltaan ennen tammikuun 1 päivää 1994 ja eläke- tai tapaturmavakuutukseen perustuvan eläkkeen maksaminen alkaa ennen 31 päivää joulukuuta 1994;

tämä koskee myös jonkin muun, alkuperäisen eläkkeen korvaavan eläkkeen kertymiskausia, leskeneläke mukaan luettuna, kun kertymiskaudet seuraavat toisiaan yhtäjaksoisesti."

11) Korvataan liitteen IV osassa A otsikkokohta "A. BELGIA" seuraavalla:

"A. BELGIA

a) Yleistä työkyvyttömyyseläkejärjestelmää, erityistä kaivostyöläisten työkyvyttömyyseläkejärjestelmää, erityistä kauppamerenkulun merimiesten eläkejärjestelmää koskeva lainsäädäntö.

b) Yrittäjäin työkyvyttömyyseläkejärjestelmää koskeva lainsäädäntö.

c) Merentakaisia alueita koskevaan sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvaa työkyvyttömyyttä ja Belgian Kongossa ja Ruanda-Urundissa aiemmin työskennelleiden työkyvyttömyysjärjestelmää koskeva lainsäädäntö."

12) Korvataan liitteen IV kohdassa C otsikkokohta "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" seuraavalla:

"O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Kaikki vanhuus- ja leskeneläkehakemukset, jotka ratkaistaan soveltaen asetuksen III osaston 3 luvun määräyksiä, lukuun ottamatta hakemuksia, joissa (/joiden osalta):

a) 6 päivänä huhtikuuta 1975 tai sen jälkeen alkavan verovuoden aikana

i) asianomainen on täyttänyt Yhdistyneen kuningaskunnan ja jonkin toisen jäsenvaltion lainsäädännön vakuutus-, työskentely- tai asumiskausia koskevat vaatimukset, ja

ii) yhtä (tai useampaa) i alakohdassa tarkoitetuista verovuosista ei pidetä huomioon otettavana vuotena Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaan;

b) vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa 5 päivää heinäkuuta 1948 edeltävien kausien osalta voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti, otetaan huomioon asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisissa laskelmissa sovellettaessa jonkin toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia vakuutus-, työskentely- ja asumiskausia."

13) Korvataan liitteessä V taulukko "BELGIA" seuraavalla:

"BELGIA

>TAULUKON PAIKKA>

"14) Liitettä VI muutetaan seuraavasti:

a) Muutetaan otsikkokohta "C. SAKSA" seuraavasti:

i) Korvataan 1-8 kohta seuraavalla:

"1. Asetuksen 10 artiklan säännökset eivät vaikuta säännöksiin, joiden mukaan tapaturmat (ja ammattitaudit), jotka sattuvat Saksan liittotasavallan ulkopuolella, ja kaudet, jotka ovat täyttyneet tämän alueen ulkopuolella, eivät anna aihetta etuuksien maksamiseen tai antavat aiheen etuuksien maksamiseen vain tietyin edellytyksin, jos niihin oikeutetut asuvat Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella.

2. a) Vakiokausi (pauschale Anrechnungszeit) määritetään ottaen huomioon vain Saksan kaudet.

b) Otettaessa huomioon Saksan eläkejaksoja kaivostyöntekijäin eläkevakuutusta laskettaessa sovelletaan vain Saksan lainsäädäntöä.

c) Otettaessa huomioon Saksan korvaavia eläkejaksoja (Ersatzzeiten) sovelletaan vain Saksan lainsäädäntöä.

3. Jos tämän asetuksen tai myöhempien sosiaaliturva-asetusten soveltaminen aiheuttaa poikkeuksellisia kustannuksia tietyille sairausvakuutuslaitoksille, tällaiset kustannukset voidaan korvata osittain tai kokonaan. Yleisten paikalliskassojen kansallinen liitto toimiessaan yhteyselimenä (sairausvakuutus) päättää tällaisista korvauksista yhteisellä päätöksellä muiden sairauskassojen keskusliittojen kanssa. Tällaisiin korvauksiin tarvittavat varat hankitaan kaikilta sairausvakuutuslaitoksilta kannettavilla veroilla, suhteessa niiden keskimääräiseen jäsenmäärään edellisenä vuonna, lukuun ottamatta eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä.

4. Sosiaalivakuutuslain VI kirjan 7 artiklaa sovelletaan muiden jäsenvaltioiden kansalaisiin sekä valtiottomiin henkilöihin ja pakolaisiin, jotka asuvat muiden jäsenvaltioiden alueella, seuraavien menettelysääntöjen mukaisesti.

Jos yleiset edellytykset täyttyvät, vapaaehtoiset maksut voidaan maksaa Saksan eläkevakuutusjärjestelmään:

a) jos asianomaisella henkilöllä on koti- tai asuinpaikka Saksan liittotasavallan alueella;

b) jos asianomaisella henkilöllä on koti- tai asuinpaikka toisen jäsenvaltion alueella ja hän on milloin tahansa aikaisemmin kuulunut pakollisesti tai vapaaehtoisesti Saksan eläkevakuutusjärjestelmään;

c) jos asianomainen henkilö on toisen jäsenvaltion kansalainen ja hänellä on koti- tai asuinpaikka kolmannen valtion alueella ja hän on maksanut maksuja Saksan eläkevakuutukseen vähintään 60 kuukautta tai hänellä oli oikeus vapaaehtoiseen vakuutukseen sosiaalivakuutuslain VI kirjan 232 artiklan perusteella, eikä hän ole pakollisesti tai vapaaehtoisesti vakuutettu muun jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti."

ii) Korvataan 12 kohta seuraavalla:

"12. Toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan täytetyt pakollisen vakuutuksen kaudet joko käsityöläisten erityisjärjestelmässä tai, jollei tällaista järjestelmää ole, itsenäisten ammatinharjoittajien erityisjärjestelmässä tai yleisessä järjestelmässä otetaan huomioon laskettaessa vaadittavaa pakollisen vakuutuksen 18:aa vuotta, jotta saataisiin oikeus vetäytyä pakollisesta käsityöläisyrittäjien eläkevakuutusjärjestelmästä."

iii) Korvataan 15 ja 16 kohta seuraavalla:

"15. Kreikkalaiset opettajat, joilla on virkamiehen asema ja jotka sen perusteella, että he ovat opettaneet saksalaisissa kouluissa, ovat suorittaneet maksuja Saksan pakolliseen eläkevakuutusjärjestelmään ja erityiseen Kreikan virkamiesjärjestelmään ja joiden kuuluminen pakolliseen Saksan vakuutukseen päättyi 31 päivän joulukuuta 1978 jälkeen, voivat pyynnöstä saada takaisin pakolliset eläkevakuutusmaksut sosiaaliturvalain VI kirjan 210 artiklan mukaisesti. Maksunpalautushakemukset on esitettävä tämän määräyksen voimaanastumista seuraavan kalanterivuoden aikana. Asianomainen voi esittää vaatimuksensa myös kuuden kalenterikuukauden kuluessa siitä, kun hän lakkasi olemasta pakollisen vakuutuksen piirissä.

Sosiaaliturvalain VI kirjan 210 artiklan 6 kohtaa sovelletaan vain niiden kausien osalta, joina maksettiin pakollisia maksuja eläkevakuutusjärjestelmään erityisen Kreikan virkamiesjärjestelmän lisäksi, ja välittömästi niitä maksukausia seuraavien kausien osalta, joina suoritettiin näitä pakollisia maksuja."

iv) Lisätään 19 kohdan jälkeen seuraava teksti:

"20. Kun sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 1991 voimassa olleen Saksan eläkelain säännöksiä, liitteen VI säännöksiä sovelletaan niin ikään siinä muodossa, missä ne olivat voimassa 31 päivänä joulukuuta 1991."

b) Korvataan otsikkokohta "L. PORTUGALI" seuraavalla:

"L. PORTUGALI

Erityisen sairaanhoitojärjestelmän piiriin kuuluvilla virassa tai eläkkeellä olevilla virkamiehillä samoin kuin heidän perheenjäsenillään on oikeus saada luontoisetuuksia sairauden ja äitiyden osalta äkillisissä tapauksissa oleskellessaan toisen jäsenvaltion alueella tai mennessään sinne saadakseen terveydentilansa edellyttämää hoitoa Portugalin toimivaltaisen laitoksen etukäteen antamalla valtuutuksella asetuksen (ETY) N:o 1408/71 22 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtien, 2 kohdan toisen virkkeen ja 3 kohdan sekä 31 artiklan a kohdan tarkoittaman menettelyn mukaisesti, samoin edellytyksin kuin yleisen sosiaaliturvajärjestelmän piirissä olevat työntekijät tai ammatinharjoittajat."

15) Korvataan liitteen VII 1 kohta seuraavalla:

"1. Itsenäinen ammatinharjoittaminen Belgiassa ja epäitsenäinen työskentely toisessa jäsenvaltiossa."

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 574/72 seuraavasti:

1) Lisätään 19 artiklan jälkeen seuraava teksti:

"Asetuksen 21 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpano

19 a artikla

Luontoisetuudet oleskeltaessa toimivaltaisessa valtiossa - Perheenjäsenet, jotka asuvat muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa palkattu työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja asuu

1. Saadakseen luontoisetuudet asetuksen 21 artiklan nojalla perheenjäsenten on esitettävä oleskelupaikan laitokselle todistus, joka osoittaa, että heillä on oikeus mainittuihin etuuksiin. Tässä todistuksessa, jonka antaa perheenjäsenten asuinpaikan laitos, jos mahdollista ennen kuin he lähtevät sen jäsenvaltion alueelta, jossa he asuvat, on osoitettava tarvittaessa erityisesti enimmäisaika, jolta luontoisetuuksia voidaan myöntää kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos perheenjäsenet eivät toimita mainittua todistusta, oleskelupaikan laitos saa sen asuinpaikan laitokselta.

2. Täytäntöönpanoasetuksen 17 artiklan 6, 7 ja 9 alakohdan säännöksiä sovelletaan vastaavasti. Tällaisessa tapauksessa perheenjäsenten asuinpaikan laitosta pidetään toimivaltaisena laitoksena."

2) Korvataan liitteen 1 otsikkokohdassa "K. ITÄVALTA" 2 kohta seuraavasti:

"2. Bundesminister für Jugend und Familie (liittovaltion nuoriso- ja perheasioiden ministeri), Wien."

3) Muutetaan liitettä 2 seuraavasti:

a) Otsikkokohdassa "A. BELGIA":

i) poistetaan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"ii) poistetaan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien"

iii) poistetaan 2 kohdan c alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"iv) korvataan 3 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"v) lisätään 4 kohtaan seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"vi) korvataan 5 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"vii) poistetaan 6 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"viii) lisätään 6 kohdan b alakohtaan seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"ix) korvataan 6 kohdan c alakohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"x) korvataan 8 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

".

b) Muutetaan otsikkokohtaa "K. ITÄVALTA" seuraavasti:

i) 2 kohta muutetaan 2 a kohdaksi ja lisätään b alakohta seuraavasti:

"b) asetuksen 45 artiklan 6 kohtaa sovellettaessa, jollei ole Itävallan lainsäädännön mukaan täyttynyttä vakuutuskautta:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (palkattujen työntekijöiden eläkevakuutuslaitos), Wien"

ii) korvataan 3 kohdan a ja b alakohdassa ja 4 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Arbeitsamt (työvoimatoimisto)" ilmaisulla "Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (työmarkkinapalvelujen paikallistoimisto)".

4. Muutetaan liitettä 3 seuraavasti:

a) Otsikkokohdassa "A. BELGIA":

i) korvataan I jakson 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) täytäntöönpanoasetuksen 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 ja 32 artiklaa sovellettaessa:

>TAULUKON PAIKKA>

"ii) poistetaan I jakson 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"iii) poistetaan I jakson 2 kohdan c alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"iv) korvataan 3 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"v) lisätään I jakson 4 kohtaan ilmaisun "vakuutustoimielimet" jälkeen uudelle riville ilmaisu "Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles (merentakaisten alueiden sosiaaliturvatoimisto, Bryssel)"

vi) lisätään I jakson 5 kohtaan ilmaisun "Fonds des maladies professionnelles, Bruxelles (ammattitautikassa, Bryssel)" jälkeen ilmaisu "Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles (merentakaisten alueiden sosiaaliturvatoimisto, Bryssel)"

vii) korvataan I jakson 6 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"viii) korvataan I jakson 8 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"ix) korvataan II jakso seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"b) korvataan otsikkokohdassa "K. ITÄVALTA" 4 kohdassa ja 5 kohdan b alakohdassa sana "Arbeitsamt" (työvoimatoimisto) ilmaisulla "Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (työmarkkinapalvelujen paikallistoimisto)".

5) Muutetaan liitettä 4 seuraavasti:

a) Otsikkokohdassa "A. BELGIA":

i) poistetaan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"ii) poistetaan 2 kohdan c alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"iii) korvataan 3 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"iv) lisätään 4 kohdan a alakohdassa ilmaisun "Fonds des accidents du travail, Bruxelles" (työtapaturmakassa, Bryssel) jälkeen uudelle riville ilmaisu "Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles" (merentakaisten alueiden sosiaaliturvatoimisto, Bryssel)

v) lisätään 4 kohdan b alakohdassa ilmaisun "ministère de la prévoyance sociale, Bruxelles" (sosiaalihuoltoministeriö, Bryssel) jälkeen uudelle riville ilmaisu "Office de sécurité sociale d'outre-mer, Bruxelles (merentakaisten alueiden sosiaaliturvatoimisto, Bryssel)"

vi) poistetaan 5 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien" ja lisätään seuraava teksti:

">TAULUKON PAIKKA>

"vii) korvataan 7 kohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

".

b) Muutetaan otsikkokohtaa "K. ITÄVALTA" seuraavasti:

i) korvataan 2 kohdan a alakohdassa ilmaisu "Landesarbeitsamt Salzburg (Salzburgin alueen työllisyystoimisto), Salzburg" ilmaisulla "Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Salzburgin alueellinen työmarkkinapalvelutoimisto), Salzburg"

ii) korvataan 2 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueen työvoimatoimisto), Wien" ilmaisulla "Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Wienin alueellinen työmarkkinapalvelutoimisto), Wien"

iii) korvataan 3 kohdan a alakohdassa ilmaisu "Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (liittovaltion ympäristö-, nuoriso- ja perheasioiden ministeriö)" ilmaisulla "Bundesministerium für Jugend und Familie (liittovaltion nuoriso- ja perheasioiden ministeriö)"

iv) korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) Karenzurlaubsgeld (erityinen äitiysavustus):

i) suhteet Saksaan:

Landesgeschäftsstelle Salzburg des Arbeitsmarktservice (Salzburgin alueellinen työmarkkinapalvelutoimisto), Salzburg

ii) kaikissa muissa tapauksissa:

Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Wienin alueellinen työmarkkinapalvelutoimisto), Wien".

6. Muutetaan liitettä 5 seuraavasti:

a) lisätään kohtaan "4. BELGIA-RANSKA" seuraava kohta:

"i) Kirjeenvaihto 21 päivältä marraskuuta 1994 ja 8 päivältä helmikuuta 1995 vastavuoroisten vaatimusten järjestelymenettelystä täytäntöönpanoasetuksen 93, 94, 95 ja 96 artiklan mukaisesti"

b) poistetaan kohdassa "8. BELGIA-LUXEMBURG" a, b ja f alakohta

c) korvataan kohdassa "23. TANSKA-ITÄVALTA" ilmaisu "ei mitään" seuraavasti:

"Sopimus sosiaaliturva-alan menojen korvaamisesta, tehty 13 päivänä helmikuuta 1995"

d) lisätään kohtaan "53. RANSKA-ITALIA" seuraava kohta:

"c) Täydentävä kirjeenvaihto 22 päivältä maaliskuuta ja 15 päivältä huhtikuuta 1994 vastavuoroisten vaatimusten järjestelymenettelystä täytäntöönpanoasetuksen 93, 94, 95 ja 96 artiklan mukaisesti"

e) korvataan kohdassa "82. ITALIA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" sana "ei mitään" seuraavasti:

"Kirjeenvaihto 1 ja 16 päivältä helmikuuta 1995 asetuksen 36 artiklan 3 kohdasta ja 63 artiklan 3 kohdasta (luontoisetuuksista aiheutuvien menojen korvaaminen tai korvaamisesta luopuminen) ja täytäntöönpanoasetuksen 105 artiklan 2 kohdasta (hallinnollisista tarkastuksista ja lääkärintarkastuksista johtuvien kulujen korvaamisesta luopuminen)"

f) korvataan kohdassa "84. LUXEMBURG-ITÄVALTA" sana "ei mitään" seuraavasti:

"Sopimus sosiaaliturva-alan menojen korvaamisesta, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1995"

g) korvataan kohdassa "95. ITÄVALTA-SUOMI" ilmaisu "ei mitään" seuraavasti:

"Sopimus sosiaaliturva-alan menoista, tehty 23 päivänä kesäkuuta 1994"

h) lisätään kohtaan "97. ITÄVALTA-YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" seuraava kohta:

"c) Sopimus sosiaaliturvaetuisuuksista aiheutuvien menojen korvaamisesta, tehty 30 päivänä marraskuuta 1994".

7. Muutetaan liitettä 10 seuraavasti:

a) otsikkokohdassa "A. BELGIA":

i) poistetaan 2 kohdassa ilmaisu "Belgian lipun alla purjehtivien"

ii) korvataan 6 kohdan a alakohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"b) korvataan otsikkokohdan "J. ALANKOMAAT" 1 kohdassa ilmaisu "Sociale verzekeringsraad, (sosiaalivakuutusneuvosto), Zoetermeer" ilmaisulla "Sociale Verzekeringsbank (Sosiaalivakuutuspankki), Amstelveen"

c) muutetaan otsikkokohtaa "K. ITÄVALTA" seuraavasti:

i) poistetaan 1 kohta;

ii) 2 kohdassa ilmaisu "Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (liittovaltion ympäristö- nuoriso- ja perheasioiden ministeri)" korvataan ilmaisulla "Bundesminister für Jugend und Familie (liittovaltion nuoriso- ja perheasioiden ministeri)"

iii) lisätään 2 kohdan jälkeen seuraava kohta:

"3. Asetuksen 14 d artiklan 3 kohtaa sovellettaessa: toimivaltainen laitos"

iv) korvataan 5 ja 6 kohdassa ilmaisu "Arbeitsamt (työvoimatoimisto)" ilmaisulla "Regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (työmarkkinapalvelujen paikallistoimisto)"

v) korvataan 7 kohdan b alakohdassa ilmaisu "Landesarbeitsamt Wien (Wienin alueen työvoimatoimisto)" ilmaisulla "Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice (Wienin alueellinen työmarkkinapalvelutoimisto)".

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sen Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaisemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Vanhuutta ja jälkeenjääneitä koskevien etuuksien osalta 1 artiklan 5 kohtaa sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1992.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1995.

Neuvoston puolesta

L. ATIENZA SERNA

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 260, 5.10.1995, s. 13

(2) EYVL N:o C 339, 18.12.1995

(3) Lausunto annettu 23 päivänä marraskuuta 1995 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL N:o L 149, 5.7.1971, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(5) EVYL N:o L 74, 27.3.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

Top