Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2494

Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä

OJ L 257, 27.10.1995, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 39 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Kumoava ja korvaava 32016R0792

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2494/oj

31995R2494

Neuvoston asetus (EY) N:o 2494/95, annettu 23 päivänä lokakuuta 1995, yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä

Virallinen lehti nro L 257 , 27/10/1995 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2494/95,

annettu 23 päivänä lokakuuta 1995,

yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 213 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunnon (3),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (4),

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 j artiklassa edellytetään, että komissio ja ERI antavat kertomuksia neuvostolle jäsenvaltioiden edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien jäsenvaltioiden velvollisuuksien täyttämisessä vakaan hintatason säilyttämiseksi,

edellä mainitussa perustamissopimuksen 109 j artiklassa tarkoitetun lähentymisperusteista tehdyn pöytäkirjan 1 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden saavuttama hintatason vakauden aste ilmaistaan rahanarvon alenemisena, joka on laskettu kuluttajahintaindeksin avulla yhtäläisin perustein, kansallisten määritelmien erot huomioon ottaen; nykyisiä kuluttajahintaindeksejä ei laadita suoraan verrannollisin, yhtäläisin perustein,

yhteisö ja erityisesti sen vero- ja rahapolitiikasta vastaavat viranomaiset tarvitsevat sellaisia säännöllisiä ja ajantasaisia kuluttajahintaindeksejä, joita voidaan käyttää inflaatioasteen vertailuun makrotaloudellisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä ja jotka ovat erillään kansallisiin ja mikrotaloudellisiin tarkoituksiin käytettävistä indekseistä,

inflaatio tiedetään ilmiöksi, joka on havaittavissa kaikissa kaupallisen toiminnan muodoissa, mukaan lukien sijoitushyödykkeiden ostot, julkiset hankinnat, työvoimakustannukset sekä kuluttajien suorittamat ostot; tarvitaan joukko tilastoja, joista kuluttajahintaindeksit muodostavat olennaisen osan, jotta voidaan havainnollistaa rahanarvon alenemisen kehittyminen kansallisella tasolla sekä jäsenvaltioiden välisellä tasolla,

jäsenvaltioissa jo laadittujen tai tulevaisuudessa laadittavien samankaltaisten kuluttajahintaindeksien asemesta tai lisäksi on mahdollista laatia vertailukelpoisia kuluttajahintaindeksejä,

vertailukelpoisten indeksien laatimisesta aiheutuu kustannuksia, joista komissio ja jäsenvaltiot vastaavat osaltaan,

yhteisten tilastointistandardien luominen kuluttajahintaindekseille on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sellainen tehtävä, joka voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan yhteisön tasolla, ja vertailukelpoisten kuluttajahintaindeksien tietojen keruu ja indeksien laadinta on toteutettava jokaisessa jäsenvaltiossa tilastojen laadinnasta kansallisella tasolla vastaavien elinten ja laitosten toimesta,

talous- ja rahaliiton toteutumista silmällä pitäen on tarpeen, että käytettävissä on koko yhteisön kattava kuluttajahintaindeksi, ja

neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (5) perustettu tilasto-ohjelmakomitea (TOK) on antanut puoltavan lausunnon asetusehdotuksesta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tavoitteena on laatia tilastolliset perusteet yhteisön tasolla vertailukelpoisten kuluttajahintaindeksien laskemiseksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ilmaisulla `yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI)` jokaisen jäsenvaltion laatimaa vertailukelpoista kuluttajahintaindeksiä,

b) ilmaisulla `Euroopan kuluttajahintaindeksi (EKHI)` komission (Eurostat) yhteisöä varten jäsenvaltioiden YKHIen perusteella laatimaa kuluttajahintaindeksiä,

c) ilmaisulla `rahaliiton kuluttajahintaindeksi (RLKHI)` komission (Eurostat) talous- ja rahaliiton puitteissa laskemaa kuluttajahintaindeksiä niiden jäsenvaltioiden YKHIen perusteella, joita perustamissopimuksen 109 k artiklan mukainen poikkeus ei koske, niin kauan kuin kyseisiä poikkeuksia on olemassa.

3 artikla

Soveltamisala

YKHI perustuu jäsenvaltion talousalueella kuluttajien tarpeiden välittömäksi täyttämiseksi myyntiin asetettujen tavaroiden ja palvelujen hintoihin. Komissio päättää painotukseen liittyvistä kysymyksistä 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

4 artikla

Vertailukelpoisuusvaatimukset

YKHIt ovat vertailukelpoisia, jos ne kuvastavat yksinomaan hintavaihteluiden tai kansallisten kulutustottumusten välisiä eroja.

YKHIt, jotka eroavat käsitteiden, menetelmien tai niiden määrittelyssä ja laadinnassa noudatettujen käytäntöjen osalta, eivät ole vertailukelpoisia.

Komissio (Eurostat) antaa 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen säännöt, joita on noudatettava YKHIen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

5 artikla

Aikataulu ja erivapaudet

1. Vertailukelpoisten kuluttajahintaindeksien aikaansaamisessa tarvittavat toimenpiteet toteutetaan asteittain seuraavasti:

a) I vaihe

Komissio (Eurostat) laatii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään maaliskuussa 1996 perustamissopimuksen 109 j artiklassa (lähentymisperusteet) tarkoitettua kertomusta varten joukon väliaikaisia kuluttajahintaindeksejä kullekin jäsenvaltiolle. Nämä indeksit perustuvat kokonaan olemassa olevien kansallisten kuluttajahintaideksien sisältämiin tietoihin muokattuina erityisesti seuraavasti:

i) omistusasuminen, jätetään pois,

ii) terveys- ja koulutuspalvelut, jätetään pois,

iii) tietyt muut hyödykkeet, joita useat jäsenvaltiot eivät sisällytä indeksiin tai käsittelevät eri tavoin, jätetään pois;

b) II vaihe

YKHIä on sovellettava tammikuun 1997 indeksistä alkaen. Yhteinen indeksin perusjakso on vuosi 1996. Arviot hintojen vaihteluista tammikuuta 1997 edeltävien 12 kuukauden ajalta ja sitä seuraavien kuukausien ajalta laaditaan vuoden 1996 indeksien pohjalta.

2. Komissio (Eurostat) voi tarvittaessa jäsenvaltion pyynnöstä ja ERIä kuultuaan myöntää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä enintään yhden vuoden ajaksi siltä osin kuin asianomainen jäsenvaltio joutuu merkittävästi mukauttamaan tilastointijärjestelmäänsä täyttääkseen tässä asetuksessa säädetyt velvoitteet.

3. Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä - jotka ovat välttämättömiä YKHIen vertailukelpoisuuden takaamiseksi sekä niiden luotettavuuden ja asianmukaisuuden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi - päätetään ERIn kuulemisen jälkeen 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

Perustiedot

Perustiedot ovat ne tavaroiden ja palvelujen hinta- ja painotustiedot, jotka ovat tarpeen ottaa huomioon indeksien vertailukelpoisuuden takaamiseksi 4 artiklassa säädetyin ehdoin.

Nämä tiedot kerätään tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 (6) tarkoitettujen tilastoyksiköiden keräämistä tiedoista tai muista vastaavista lähteistä edellyttäen, että tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettuja vertailukelpoisuusehtoja noudatetaan.

7 artikla

Lähteet

Tilastoyksiköiden, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet yhteistyöhön hintatietojen keruuta ja toimittamista varten, on sallittava tosiasiallisten markkinahintojen tarkkailu ja annettava luotettavia ja täydellisiä tietoja pyydettynä ajankohtana.

8 artikla

Keräämistiheys

1. YKHI, EKHI ja RLKHI laaditaan kuukausittain.

2. Hintatiedot on kerättävä kerran kuukaudessa. Jos harvemmin tapahtuva keruu ei estä 4 artiklassa tarkoitettujen vertailukelpoisuusvaatimusten mukaista YKHIn laatimista, komissio (Eurostat) voi myöntää poikkeuksia kuukaisittaisesta keruusta. Tämä järjestely ei ole esteenä useammin tapahtuvalle hintatietojen keruulle.

3. YKHIn painotuksia on ajantasaistettava niin usein kuin 4 artiklassa tarkoitetut vertailukelpoisuusvaatimukset edellyttävät. Tämä ei velvoita suorittamaan tutkimuksia kotitalouksien varainkäytöstä useammin kuin viiden vuoden välein, paitsi niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen todetaan sellaisia kulutustottumusten muutoksia, että useammin tapahtuvat tutkimukset ovat välttämättömiä.

9 artikla

Tulosten käsittely

Jäsenvaltioiden on käsiteltävä kerätyt tiedot YKHIn tuottamiseksi Laspeyres-tyyppisen indeksin pohjalta kattaen kansainvälisen COICOP-luokittelun (Classification of Individual Consumption by Purpose) (7) hyödykeryhmät, jotka sopeutetaan 14 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen vertailukelpoisten YKHIen laatimiseksi. Samaa menettelyä noudattaen on määriteltävä ne menetelmät, menettelyt ja mallit, joilla taataan vertailukelpoisuusvaatimusten täyttäminen.

10 artikla

Tulosten toimittaminen

Jäsenvaltioiden on toimitettava YKHIt komissiolle (Eurostat) 30 päivän kuluessa sen kuukauden päättymisestä, jota indeksit koskevat.

11 artikla

Julkaiseminen

Komissio (Eurostat) julkaisee 5 työpäivän kuluessa 10 artiklassa tarkoitetun ajanjakson päättymisestä YKHIn, EKHIn ja RLKHIn sekä 14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen valittujen, 9 artiklassa tarkoitettujen luokkien alakokonaisuuksia koskevat hintaindeksit.

12 artikla

Tietojen vertailukelpoisuus

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) sen pyynnöstä tiedot, 6 artiklan nojalla kerätyt mukaan lukien, riittävän yksityiskohtaisessa muodossa, jotta voidaan arvioida 4 artiklassa tarkoitettujen vertailukelpoisuusvaatimusten noudattamista ja YKHIen laatua.

13 artikla

Rahoitus

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä säädetään kustannusten ja tehokkuuden suhde tarkoin huomioon ottaen ja edellyttäen, että niistä ei aiheudu merkittäviä lisäkuluja missään jäsenvaltiossa, paitsi jos komissio (Eurostat) sitoutuu vastaamaan kahdesta kolmasosasta lisäkustannuksia näiden toimenpiteiden täytäntöönpanon kahden ensimmäisen vuoden ajan.

14 artikla

Menettely

1. Komissiota avustaa asetettu tilasto-ohjelmakomitea, jäljempänä "komitea".

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden määräajassa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

15 artikla

Tarkistus

Komissio (Eurostat) antaa komiteaa kuultuaan ja kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, ja uudelleen kahden vuoden kuluessa siitä, kertomuksen neuvostolle tämän asetuksen nojalla laadituista YKHIstä, erityisesti niiden luotettavuutta sekä vertailukelpoisuusvaatimusten noudattamista silmällä pitäen.

Näissä kertomuksissa komissio lausuu mielipiteensä 14 artiklassa tarkoitetun menettelyn toteutumisesta ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisiksi katsomiaan muutoksia.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 1995.

Neuvoston puolesta

P. SOLBES MIRA

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 84, 6.4.1995, s. 7

(2) EYVL N:o C 249, 25.9.1995

(3) Lausunto annettu 31 päivänä maaliskuuta 1995 (EYVL N:o C 236, 11.9.1995, s. 11).

(4) EYVL N:o C 236, 11.9.1995, s. 11

(5) EYVL N:o L 181, 28.6.1989, s. 47

(6) EYVL N:o L 76, 30.3.1993, s. 1

(7) Yhdistyneiden kansakuntien julkaisu, F-sarja N:o 2, 3. tarkistettu versio, taulukko 6.1, muutettu OECD:ssä (DES/NI/86.9), Pariisi 1986

Top