Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1482

Komission asetus (EY) N:o 1482/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, maatalousalojen tuotteiden ja kyseisistä tuotteista jalostuksessa saatujen tiettyjen tavaroiden osalta yhteisessä tullitariffissa väliaikaisesti sovellettavista muuntokursseista

OJ L 145, 29.6.1995, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1997; Kumoaja 397R0259

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1482/oj

31995R1482

Komission asetus (EY) N:o 1482/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, maatalousalojen tuotteiden ja kyseisistä tuotteista jalostuksessa saatujen tiettyjen tavaroiden osalta yhteisessä tullitariffissa väliaikaisesti sovellettavista muuntokursseista

Virallinen lehti nro L 145 , 29/06/1995 s. 0043 - 0044


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1482/95,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995,

maatalousalojen tuotteiden ja kyseisistä tuotteista jalostuksessa saatujen tiettyjen tavaroiden osalta yhteisessä tullitariffissa väliaikaisesti sovellettavista muuntokursseista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehtyjen sopimusten täytäntöön panemiseksi maatalousalalla tarvittavista mukautuksista ja siirtymätoimenpiteistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3290/94 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo, että

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 3115/94 (3), ecuina vahvistetut määrät olisi muunnettava kansalliseksi valuutaksi yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, 18 artiklassa määritettyä kurssia käyttäen,

asetuksen (ETY) N:o 2913/92 1 artiklassa säädetään, että mainitun asetuksen 18 artiklan soveltaminen ei rajoita muilla aloilla laadittujen erityissäännösten soveltamista; näin ollen viinikaupan yhteistä järjestämistä koskevista lisäsäännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 816/70 liitteen IV sekä yhteisen tullitariffin muuttamisesta tiettyjen viinien tulleihin sovellettavien vaihtokurssien osalta 17 päivänä toukokuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1167/76 (5) mukaisesti maatalouden muuntokurssia sovelletaan CN-koodeihin 2204 21 11-2204 21 99 ja CN-koodeihin 2204 29 12-2204 29 99 kuuluviin muihin viineihin kuin kuohuviineihin,

Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn sopimuksen mukaisesti valtaosa maataloustuotteiden ja maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettujen tavaroiden tuontitulleista on 1 päivästä heinäkuuta 1995 alkaen ilmaistava ecuina; kaupan vääristymien välttämiseksi on ecuina ilmaistut tullit tarpeen muuntaa kansallisiksi valuutoiksi useammin kuin asetuksen (ETY) N:o 2913/92 18 artiklassa tarkoitetuin määräajoin päivitettävää muuntokurssia käyttäen,

tätä tarkoitusta varten komission aikomuksena on ehdottaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 18 artiklan muuttamista kuukausittaisen kurssin, johon liittyy suojajärjestelmä, ottamiseksi käyttöön 1 päivästä heinäkuuta 1996 alkaen; Uruguayn kierroksen neuvottelujen osana tehtyjen sopimusten tuloksena muodostuvaan järjestelmään siirtymisen helpottamiseksi olisi säädettävä 1 päivästä heinäkuuta 1996 yleisesti sovellettaviksi ehdotettujen säännösten soveltamisesta maatalousaloilla 1 päivästä heinäkuuta 1995,

näin ollen viennissä käytetään väliaikaisesti maatalouden maksujärjestelmää, joka perustuu kahteen erilaiseen muuntokurssiin riippuen siitä, onko kyseiset maksut ilmaistu yhteisessä tullitariffissa suoraan ecuina vai ei, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2913/92 18 artiklassa ja asetuksessa (ETY) N:o 1167/76 säädetään, 2 kohdassa esitettyjä säännöksiä sovelletaan tuotteiden, joiden yhdistetyn nimikkeistön koodit mainitaan liitteessä, osalta 30 päivään kesäkuuta 1996.

2. Tavaroiden tariffiin luokittelemiseksi ja niiden tuontitullien määrittämiseksi sovellettava ecun vasta-arvo kansallisissa valuutoissa vahvistetaan kuukausittain. Kyseiseen muuntamiseen on käytettävä Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa kuukauden viimeistä edellisenä noteerauspäivänä julkaistavia muuntokursseja. Kyseisiä kursseja sovelletaan koko seuraavan kuukauden ajan.

Jos kuitenkin kuukauden alussa sovellettava muuntokurssi poikkeaa enemmän kuin 5 prosenttia saman kuukauden 15 päivää edeltävänä viimeistä edellisenä noteerauspäivänä julkaistusta kurssista, viimeksi mainittua kurssia sovelletaan kyseisen kuukauden 15 päivästä alkaen kyseisen kuukauden loppuun.

Noteerauspäivällä tarkoitetaan tässä asetuksessa kutakin päivää, jona komissio on vahvistanut ecun vaihtokurssin arvon, lukuun ottamatta joulukuun 31 päivää.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 349, 31.12.1994, s. 105

(2) EYVL N:o L 256, 7.9.1987, s. 1

(3) EYVL N:o L 345, 31.12.1994, s. 1

(4) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

(5) EYVL N:o L 135, 24.5.1976, s. 42

LIITE

[Asetuksen (EY) N:o 1482/95 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden ja tavaroiden CN-koodit]

- Kaikki 1, 2 ja 4 ryhmän CN-koodit

- CN-koodit, joiden alkuosa on 0504, 0505 10 90, 0505 90, 0509 00 90 tai 0511

- Kaikki 6-8 ryhmän CN-koodit

- Muut kuin 0903-alkuiset 9 ryhmän CN-koodit

- Kaikki 10-12 ryhmän CN-koodit

- Muut kuin 1301, 1302 11 00, 1302 19 10, 1302 19 99, 1302 32 90 tai 1302 39 00 -alkuiset 13 ryhmän CN-koodit

- Kaikki 15-19 ryhmän CN-koodit

- Muut 20 ryhmän CN-koodit kuin CN-koodien 2001 90 96 ja 2008 99 99 viininlehdet, humalanversot ja muut syötävät kasvinosat

- Kaikki 21 ryhmän CN-koodit

- Muut 22 ryhmän CN-koodit kuin 2201 90 00

- Kaikki 23 ja 24 ryhmän koodit

- CN-koodit, joiden alkuosa on 2905 43 00 tai 2905 44

- Muut 3501-alkuiset CN-koodit kuin 3501 90 10 ja muut 3505-alkuiset CN-koodit kuin 3505 10 50

- CN-koodit, joiden alkuosa on 3502 10 91, 3502 10 99, 3502 90 51 tai 3502 90 59

- CN-koodit, joiden alkuosa on 3809 10 tai 3823 60

- CN-koodit, joiden alkuosa on 5301 tai 5302

Top