EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0603

Neuvoston asetus (EY) N:o 603/95, annettu 21 päivänä helmikuuta 1995, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä

OJ L 63, 21.3.1995, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005; Kumoaja 32003R1786 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/603/oj

31995R0603

Neuvoston asetus (EY) N:o 603/95, annettu 21 päivänä helmikuuta 1995, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä

Virallinen lehti nro L 063 , 21/03/1995 s. 0001 - 0006


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 603/95,

annettu 21 päivänä helmikuuta 1995,

kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) N:o 1117/78 (3) perustetaan kuivarehualan yhteinen markkinajärjestely; asetuksessa (ETY) N:o 1417/78 (4) otetaan käyttöön kuivattujen rehujen tukijärjestelmä,

kuivatuista rehuista olisi maksettava yksinkertainen kiinteä tuki; keinotekoisesti lämpökuivatun rehun maksun olisi oltava suurempi kuin aurinkokuivatun rehun maksun, jotta aiheutuneet lisäkustannukset tulisivat otetuiksi huomioon,

kuivattujen rehujen yhteisön tuotannon rajoittamiseksi olisi sille määrälle, jolle tukea voidaan myöntää, asetettava enimmäisrajat,

olisi vahvistettava kaksi erisuuruista taattua enimmäismäärää (TEM), toinen keinotekoisesti lämpökuivatulle rehulle ja toinen aurinkokuivatulle rehulle,

nämä TEM:t olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken tasapuolisesti, ottaen huomioon erityisesti se jäsenvaltioiden keskimääräinen tuotanto, jolle ne ovat saaneet asetuksen (ETY) N:o 1117/78 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tukea markkinointivuosina 1992/93 ja 1993/94 komissiolla heinäkuussa 1994 käytettävissä olleiden tietojen mukaan,

sen varmistamiseksi, että TEM:iä noudatetaan, ja ylituotannon estämiseksi koko yhteisössä, olisi kuivattujen rehujen tukea vähennettävä, jos TEM:t ylitetään; tätä vähennystä olisi samoin sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäisten TEM:n ylittävien 5 prosentin osalta; jos TEM:n ylittävä osuus on suurempi, niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat ylittäneet taatut kansalliset määränsä, olisi sovellettava lisävähennystä,

lopullinen tuen määrä voidaan maksaa vasta, kun on laskettu, onko TEM ylitetty; sen vuoksi tuen ennakkomaksu on maksettava sen jälkeen, kun kuivatut rehut on siirretty pois jalostusyrityksestä,

Euroopan parlamentti on ilmaissut kannattavansa komission ehdotuksessa suunniteltua 50 prosenttia suurempaa ennakkomaksua; komissio on yhtynyt tähän kantaan, minkä vuoksi 6 artiklassa määrätyt summat ovat luonteeltaan tilapäisiä; toteuttaakseen tämän pyynnön neuvosto tarkastelee välittömästi uudelleen ennakkomaksujen suuruutta komission ehdotuksen perusteella ja antaa mahdollisimman pikaisesti asetuksen, jossa säädetään lopullisesti tästä asiasta,

niiden kuivattujen rehujen markkinointivuoden, joille tukea maksetaan, olisi alettava 1 päivänä huhtikuuta kunakin vuonna ja päätyttävä 31 päivänä maaliskuuta seuraavana vuonna, koska eteläisissä jäsenvaltioissa tuotanto alkaa jo huhtikuussa,

olisi määrättävä tukeen oikeutettujen kuivattujen rehujen vähimmäislaatua koskevat perusteet,

säännöllisten tuorerehun toimitusten edistämiseksi jalostajille ja jotta tuottajat hyötyisivät tukiohjelmasta, tuen myöntämisen edellytykseksi olisi tietyissä tapauksissa asetettava tuottajien ja jalostusyritysten väliset sopimukset,

sopimuksilla olisi toisaalta edistettävä säännöllisiä toimituksia jalostusyrityksille ja toisaalta tehtävä tuottajille mahdolliseksi hyötyä tuesta; tämän vuoksi olisi säädettävä, että sopimuksiin sisältyy tiettyjä tietoja,

jalostusyritysten olisi täytettävä tietyt välttämättömät tuen saamista koskevat edellytykset; tämän vuoksi näiden yritysten olisi pidettävä varastokirjanpitoa, johon sisältyvät tuen saamista koskevan oikeuden tarkistamiseksi tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot, sekä toimitettava muut tarvittavat todisteet,

tuottajien ja jalostusyritysten välisten sopimusten puuttuessa jalostusyritysten olisi toimitettava muita tietoja tuen saamista koskevan oikeuden tarkistamista varten,

tuottajan toimittamien rehujen jalostusta koskevien valmistussopimusten osalta olisi annettava säännökset, joilla mahdollistetaan tuen siirtäminen tuottajalle,

ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä, joilla toteutetaan jäsenvaltioiden ja komission tiivis yhteistyö hallintokomiteassa,

monenvälisten kauppaneuvottelujen Uruguayn kierroksella yhteisö on neuvotellut erilaisia sopimuksia (jäljempänä "GATT-sopimukset"); useat näistä sopimuksista, erityisesti maataloussopimus (jäljempänä "sopimus"), koskevat maataloutta,

suojatoimenpiteitä koskevassa sopimuksessa vahvistetaan selvät markkinajärjestelyihin liittyvien suojalausekkeiden soveltamisen säännöt, minkä vuoksi kuivattuihin rehuihin sovellettavaa suojalauseketta olisi täydennettävä viittauksella kansainvälisistä sopimuksista johtuviin velvoitteisiin,

olisi huolehdittava, että kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevat uudet säännöt tulevat voimaan samana päivänä, jona Uruguayn kierroksen monenvälisistä kauppaneuvotteluista johtuvat yhteisön velvoitteet tulevat voimaan, ja

asetukset (ETY) N:o 1117/78 ja (ETY) N:o 1417/78 olisi kumottava, lukuun ottamatta joitakin ensin mainitun asetuksen artikloja, jotka on pidettävä voimassa siihen asti, jona Uruguayn kierroksen neuvottelutulosten täytäntöön panemiseksi annettavaa lainsäädäntöä aletaan soveltaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Otetaan käyttöön kuivarehualan yhteinen markkinajärjestely, joka koskee seuraavia tuotteita:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden markkinointivuosi alkaa 1 päivänä huhtikuuta kunakin vuonna ja päättyy 31 päivänä maaliskuuta seuraavana vuonna.

I OSASTO

Tukijärjestelmä

3 artikla

1. Tukea myönnetään 1 artiklassa luetelluille tuotteille.

2. Edellä 1 artiklan a alakohdan ensimmäisessä ja kolmannessa luetelmakohdassa sekä b alakohdassa lueteltujen tuotteiden tuen määrä on 68,83 ecua tonnilta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

3. Edellä 1 artiklan a alakohdan toisessa ja neljännessä luetelmakohdassa lueteltujen tuotteiden tuen määrä on 38,64 ecua tonnilta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan soveltamista.

4 artikla

1. Vahvistetaan kuivatuille rehuille markkinointivuotta kohti 4,394 miljoonan tonnin taattu enimmäismäärä (TEM), jolle 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu TEM jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

3. Vahvistetaan kuivatuille rehuille markkinointivuotta kohti 443 500 tonnin taattu enimmäismäärä (TEM), jolle 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää.

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettu TEM jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

5 artikla

Jos niiden kuivattujen rehujen, joille tukea haetaan 3 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti, määrä on jonakin markkinointivuonna suurempi kuin 4 artiklan 1 tai 3 kohdassa tarkoitettu TEM, kyseiseltä vuodelta maksettava tuki lasketaan seuraavasti:

- ensimmäisiltä 5 prosentilta, joilla TEM ylitetään, tukea vähennetään kaikissa jäsenvaltioissa kyseiseen TEM:n ylittävään osuuteen suhteutetulla määrällä,

- 5 prosentin yli menevältä TEM:n ylittävältä osuudelta tehdään lisävähennykset jäsenvaltioissa, joissa tuotanto on suurempi kuin TKM, lisättynä 5 prosentilla tähän ylittävään osuuteen suhteutettuina.

Sovellettava vähennys vahvistetaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sellaiselle tasolle, että varmistetaan talousarvion pysyminen muuttumattomana siten, että maatalousecuina ilmaistut menot eivät ole suuremmat kuin ne, jotka olisivat toteutuneet, jos asianomaista TEM:ää ei olisi ylitetty.

6 artikla

1. Kuivattuja rehuja jalostavat yritykset, jotka hakevat tämän asetuksen mukaista tukea, ovat oikeutettuja ennakkomaksuun, jonka määrä on:

- 34,41 ecua tonnilta kuivatuille rehuille, joille haetaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tukea, ja

- 19,32 ecua tonnilta kuivatuille rehuille, joille haetaan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tukea.

Jäsenvaltioiden on suoritettava tarvittavat tarkastukset sen varmistamiseksi, että oikeus ennakkomaksuun on perusteltu. Ennakkomaksu maksetaan, kun oikeus ennakkomaksuun on todettu.

2. Ennakkomaksu voidaan maksaa, kun kyseiset kuivatut rehut on siirretty pois jalostusyrityksestä.

3. Jos on maksettu ennakkomaksu, kuivattuja rehuja jalostavalle yritykselle on maksettava ennakkomaksun määrän ja maksettavan tuen kokonaismäärän välisen mahdollisen erotuksen suuruinen jäännös 5 artiklan säännökset huomioon ottaen.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on 31 päivään toukokuuta mennessä kunakin vuonna toimitettava komissiolle tiedoksi 3 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiseen tukeen oikeutettujen kuivattujen rehujen määrät edelliseltä markkinointivuodelta.

8 artikla

Edellä 3 artiklassa tarkoitettu tuki myönnetään asianomaisen hakemuksesta jalostusyrityksestä pois siirretyille kuivatuille rehuille, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

a) suurin kosteuspitoisuus on 11-14 prosenttia ja voi vaihdella tuotteen esillepanomuodon mukaan;

b) raakavalkuaisen vähimmäispitoisuus kuiva-aineessa on:

- 15 prosenttia 1 artiklan a alakohdassa ja b alakohdan toisessa luetelmakohdassa lueteltujen tuotteiden osalta,

- 45 prosenttia 1 artiklan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa lueteltujen tuotteiden osalta;

c) kuivattujen rehujen on oltava laadultaan virheettömiä, kunnollisia ja myyntikelpoisia.

Erityisesti selluloosa- ja karoteenipitoisuutta koskevia lisäedellytyksiä voidaan asettaa 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

Edellä 3 artiklassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää ainoastaan 1 artiklassa lueteltuja tuotteita jalostaville yrityksille, jotka:

a) pitävät varastointikirjanpitoa, josta ilmenee ainakin:

- käytetyn tuorerehun ja tarvittaessa aurinkokuivatun rehun määrät; jos kuitenkin yrityksen erityisolosuhteet sitä vaativat, määrät voidaan arvioida kylvöpinta-alojen perusteella,

- tuotettujen kuivattujen rehujen määrät sekä tällaisten yrityksestä pois siirrettävien rehujen määrät ja laatu;

b) toimittavat tarvittaessa muut tukioikeuden tarkistamiseksi tarvittavat asiakirjat;

c) kuuluvat ainakin yhteen seuraavista ryhmistä:

- yritykset, jotka ovat tehneet sopimuksia kuivattavien rehujen tuottajien kanssa,

- yritykset, jotka ovat jalostaneet omaa rehusatoaan tai ryhmittymien kyseessä ollessa jäsentensä rehusatoa,

- yritykset, joille toimitettu rehusato on peräisin tietyt erikseen määrättävät takuut antavilta luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä, jotka ovat tehneet sopimuksia kuivattavien rehujen tuottajien kanssa; näiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on oltava ostajia, jotka niiden jäsenvaltioiden, joissa rehusato korjataan, toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetuin edellytyksin.

10 artikla

Yritysten, jotka jalostavat omaa rehusatoaan, tai ryhmittymien kyseessä ollessa jäsentensä rehusatoa, on tehtävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille erikseen määrättävään päivään mennessä vuosittaiset ilmoitukset pinta-aloista, joiden rehusato on määrä jalostaa.

11 artikla

1. Edellä 9 artiklan c alakohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa on todettava tuorerehun ja tarvittaessa aurinkokuivatun rehun tuottajille maksettavan hinnan lisäksi ainakin:

- pinta-ala, jonka rehusato toimitetaan jalostusyritykseen,

- toimitus- ja maksuehdot.

2. Jos 9 artiklan c alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut sopimukset ovat tuottajien toimittamien rehujen jalostusta koskevia valmistussopimuksia, niissä on eriteltävä ainakin pinta-ala, jonka rehusato on määrä toimittaa, ja niissä on oltava lauseke, jossa velvoitetaan jalostusyritykset maksamaan tuottajille 3 artiklassa tarkoitettu tuki, jonka ne saavat sopimusten mukaan jalostettaville määrille.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvontajärjestelmä, joissa tarkistetaan kunkin jalostusyrityksen osalta:

- täyttyvätkö edellisissä artikloissa säädetyt edellytykset,

- vastaavatko tukihakemuksissa tarkoitetut määrät yrityksestä pois siirrettävien vähimmäislaatuisten kuivattujen rehujen määriä.

2. Kuivatut rehut on punnittava, ja niistä on otettava näytteet, kun ne siirretään pois jalostusyrityksestä.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi säännökset, joita ne aikovat soveltaa 1 kohdan täytäntöön panemiseksi, ennen näiden säännösten antamista.

II OSASTO

Kauppa kolmansien maiden kanssa

13 artikla

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 1 artiklassa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan yhteisen tullitariffin tullien määriä.

14 artikla

1. Luokiteltaessa tariffiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sovelletaan yhdistetyn nimikkeistön yleisiä tulkintasääntöjä ja sen soveltamisen erityissääntöjä; tämän asetuksen soveltamiseen perustuva tariffinimikkeistö sisällytetään yhdistettyyn nimikkeistöön.

2. Jollei tässä asetuksessa tai jonkin sen säännöksen mukaisesti toisin säädetä, on kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa kiellettyä:

- kantaa vaikutukseltaan tullia vastaavia maksuja,

- soveltaa määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

15 artikla

1. Jos tuonnin tai viennin kasvun vuoksi yhden tai useamman 1 artiklassa luetellun tuotteen markkinat yhteisössä häiriintyvät tai uhkaavat häiriintyä vakavasti siten, että perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, komissio voi soveltaa kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa aiheellisia toimenpiteitä, kunnes häiriö tai häiriönuhka on väistynyt.

Neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaista äänestysmenettelyä noudattaen tämän kohdan soveltamista koskevat yleiset säännöt ja määrittelee ne tapaukset ja ne rajat, joissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa turvaamistoimenpiteitä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarvittavista toimenpiteistä, jotka annetaan tiedoksi jäsenvaltioille, ja niitä sovelletaan välittömästi. Jos komissio saa jäsenvaltiolta tällaisen pyynnön, se tekee asiasta päätöksen kolmen työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission toteuttaman toimenpiteen neuvoston käsiteltäväksi sen tiedoksi antamista seuraavien kolmen työpäivän kuluessa. Neuvosto kokoontuu viipymättä. Se voi määräenemmistöllä muuttaa tai kumota kyseisen toimenpiteen.

4. Tätä artiklaa sovelletaan perustamissopimuksen 228 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvia velvoitteita noudattaen.

III OSASTO

Yleiset säännökset

16 artikla

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan perustamissopimuksen 92, 93 ja 94 artiklaa.

17 artikla

1. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:

- komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä;

- neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä kohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

5. Komitea voi käsitellä myös muita kysymyksiä, jotka puheenjohtaja saattaa sen käsiteltäväksi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

18 artikla

Vahvistetaan 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen:

a) tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti seuraavien osalta:

- 3 artiklassa tarkoitetun tuen ja 6 artiklassa tarkoitetun ennakkomaksun myöntäminen,

- tukioikeuden tarkistaminen ja toteaminen, mukaan lukien tarvittavat tarkastukset, joissa voidaan käyttää tiettyjä yhdennetyn järjestelmän osia,

- vähimmäislaadun määräämistä koskevat arviointiperusteet,

- edellytykset, jotka 9 artiklan c alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen yritysten on täytettävä, sekä 10 artiklassa tarkoitetut edellytykset,

- 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastustoimenpide,

- 9 artiklassa tarkoitettujen sopimusten tekemisen edellytykset sekä tiedot, joiden on 11 artiklassa säädettyjen edellytysten lisäksi sisällyttävä sopimuksiin,

- taattu enimmäismäärä;

b) siirtymätoimenpiteet, jos niitä tarvitaan helpottamaan siirtymistä asetuksessa (ETY) N:o 1117/78 määritellystä tukijärjestelmästä tässä asetuksessa säädettyyn järjestelmään.

19 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi toteuttamansa toimenpiteet.

20 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1117/78 lukuun ottamatta 7 ja 8 artiklaa, jotka jäävät voimaan 30 päivään kesäkuuta 1995.

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1417/78.

21 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1995 lukuun ottamatta II osastoa, jota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 1995.

Neuvoston puolesta

J. PUECH

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 365, 21.12.1994, s. 8

(2) EYVL N:o C 56, 6.3.1995

(3) EYVL N:o L 142, 30.5.1978, s. 2, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3496/93 (EYVL N:o L 319, 21.12.1993, s. 17).

(4) EYVL N:o L 171, 28.6.1978, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1110/89 (EYVL N:o L 118, 29.4.1989, s. 1).

Top