EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0308

95/308/EY: Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1995, yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta valtioiden rajat ylittävien jokien ja useamman kuin yhden valtion alueelle ulottuvien järvien suojelusta ja käytöstä

OJ L 186, 5.8.1995, p. 44–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 38 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 95 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/308/oj

31995D0308

95/308/EY: Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1995, yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta valtioiden rajat ylittävien jokien ja useamman kuin yhden valtion alueelle ulottuvien järvien suojelusta ja käytöstä

Virallinen lehti nro L 186 , 05/08/1995 s. 0042 - 0058


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 1995,

yleissopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta valtioiden rajat ylittävien jokien ja useamman kuin yhden valtion alueelle ulottuvien järvien suojelusta ja käytöstä (95/308/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan yhteydessä 228 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

komissio on yhteisön puolesta osallistunut rajat ylittävien jokien ja useamman kuin yhden valtion alueelle ulottuvien järvien suojelua koskevan yleissopimuksen valmistelua varten asetetussa tilapäisessä työryhmässä käytyihin neuvotteluihin,

yleissopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1992,

sopimuksen päätarkoituksena on puitteiden valmistaminen kahden- tai monenkeskiselle yhteistyölle rajat ylittävien jokien saastumisen ehkäisemiseksi ja valvomiseksi ja varmistaa järkevä vesivarojen käyttö Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission jäsenvaltioissa,

yhteisö on toteuttanut toimenpiteitä yleissopimuksen soveltamisalalla; yhteisön tehtäviin kuuluu näitä asioita koskevien kansainvälisten sitoumusten tekeminen,

yhteisön ympäristöpolitiikka vaikuttaa osaltaan ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista, ihmisten terveyden suojelua, luonnonvarojen harkittua ja järkevää käyttöä kestävän kehityksen valossa koskevien tavoitteiden toteuttamiseen,

yhteisön ympäristöpolitiikka pyrkii kokonaisuudessaan vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä korkean suojelutason saavuttamiseksi; se perustuu ennalta varautumisen periaatteelle ja periaatteille, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteillä ja saastuttajan olisi maksettava,

yhteisö ja jäsenvaltiot tekevät kukin toimivaltaansa kuuluvilla aloilla yhteistyötä kolmansien maiden sekä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, ja

yleissopimuksen tekeminen yhteisön puolesta auttaa saavuttamaan perustamissopimuksen 130 r artiklassa vahvistetut tavoitteet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta yleissopimus valtioiden rajat ylittävien jokien ja useamman kuin yhden valtion alueelle ulottuvien järvien suojelusta ja käytöstä.

Yleissopimuksen teksti on liitteessä I.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilö tai henkilöt, joka tai jotka on valtuutettu tallettamaan hyväksymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeristön huostaan yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti.

Henkilö tai henkilöt tallettavat samalla liitteessä II olevan toimivaltaa koskevan julistuksen.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 1995.

Neuvoston puolesta

P. SOLBES MIRA

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 212, 5.8.1993, s. 60

(2) EYVL N:o C 128, 9.5.1994

(3) EYVL N:o C 34, 2.2.1994, s. 1

Top