Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0068

Komission direktiivi 94/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1994, moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/318/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

OJ L 354, 31.12.1994, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 027 P. 71 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 027 P. 71 - 79
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 325 - 333
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 214 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 214 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 99 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/68/oj

31994L0068

Komission direktiivi 94/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1994, moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/318/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 354 , 31/12/1994 s. 0001 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 27 s. 0071
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 27 s. 0071


KOMISSION DIREKTIIVI 94/68/EY,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1994,

moottoriajoneuvojen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 78/318/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 93/81/ETY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 78/318/ETY(3) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivi 78/318/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua ETY-tyyppihyväksyntämenettelyä vastaavista erityisdirektiiveistä; tämän vuoksi direktiivillä 70/156/ETY säädettyjä ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia säännöksiä sovelletaan tässä direktiivissä;

direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa vaaditaan, että jokaiseen erityisdirektiiviin on liitettävä ilmoituslomake, joka sisältää mainitun direktiivin liitteen I asiaa koskevat kohdat, sekä saman direktiivin liitteen VI perusteella laadittu tyyppihyväksyntätodistus tyyppihyväksyntää koskevan tietokoneistamisen helpottamiseksi,

moottoriajoneuvojen kuljettajien näkökenttää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä syyskuuta 1977 annetussa neuvoston direktiivissä 77/649/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 90/630/ETY(5) säädettiin menettely ajoneuvoilta vaadittavien eri ominaisuuksien määrittelemiseksi,

direktiivi 78/318/ETY on mahdollista mukauttaa tekniikan kehitykseen testausta koskevien eritelmien ja testausmenetelmien lähentämiseksi näitä järjestelmiä koskeviin todellisiin toimintaolosuhteisiin, ja

tämän direktiivin säännökset ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 78/318/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklassa suluissa oleva ilmaisu: "määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä I" ilmaisulla "määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II A".

2. Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa oleva ilmaisu "liitteissä I-V" ilmaisulla "asiaa koskevissa liitteissä";

b) korvataan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa oleva ilmaisu: "direktiivin 70/156/ETY 9 a artiklassa tarkoitettuna" ilmaisulla "direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa tarkoitettuna".

3. Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i) korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa oleva ilmaisu "liitteen I-V" ilmaisulla "asiaa koskevien liitteiden";

ii) korvataan toisessa luetelmakohdassa oleva ilmaisu: "direktiivin 70/156/ETY 9 a artiklassa tarkoitettuna" ilmaisulla "direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa tarkoitettuna";

b) korvataan 2 kohdassa oleva ilmaisu "direktiivin 70/156/ETY 9 a artiklassa tarkoitetuksi" ilmaisulla "direktiivin 70/156/ETY 2 artiklassa tarkoitetuksi".

4. Korvataan 4 artiklassa ilmaisu "2.2" ilmaisulla "2.1".

5. Korvataan 5 artiklassa ilmaisu "liitteiden I - V" ilmaisulla "liitteiden".

6. Muutetaan liiteluettelo ja liitteet I, II, VI ja VII tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltiot eivät saa 1 päivästä heinäkuuta 1995 tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmiin liittyvin perustein:

- evätä moottoriajoneuvotyypiltä tai tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmätyypiltä ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää, tai

- kieltää ajoneuvojen rekisteröintiä, myyntiä tai liikkeelle laskemista tai tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmän myyntiä tai käyttöön ottoa,

jos tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmät täyttävät direktiivissä 78/318/ETY, sellaisena kuin se on tällä direktiivillä muutettuna, säädetyt vaatimukset.

2. 1 päivästä tammikuuta 1996 jäsenvaltiot:

- eivät saa antaa ETY-tyyppihyväksyntää,

ja

- saavat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän

ajoneuvotyypiltä tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmiin liittyvistä syistä ja tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmältä, jos direktiivin 78/318/ETY, sellaisena kuin se on tällä direktiivillä muutettuna, vaatimuksia ei täytetä.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, varaosia varten jäsenvaltioiden on annettava edelleen tyyppihyväksyntä pyyhin- ja pesinjärjestelmille direktiivin 78/318/ETY alkuperäisen version mukaisesti, jos:

- ne on tarkoitus asentaa jo käytössä oleviin ajoneuvoihin,

ja

- ne täyttävät mainitun direktiivin vaatimukset sellaisina kuin niitä sovelletaan ajoneuvoa ensi kertaa rekisteröitäessä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 1995 ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden antamissa edellä tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä viittaus niitä virallisesti julkaistaessa. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 20 päivänä sen jälkeen, kun sen on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1994.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

(2) EYVL N:o L 264, 23.10.1993, s. 49

(3) EYVL N:o L 81, 28.3.1978, s. 49

(4) EYVL N:o L 267, 19.10.1977, s. 1

(5) EYVL N:o L 341, 6.12.1990, s. 20

LIITE

1. Liiteluettelossa:

- poistetaan liitteiden I-V otsikoiden perässä olevat(*) - merkit ja niihin liittyvä alaviite;

- muutetaan liitteen I otsikko seuraavasti: "Soveltamisala, määritelmät, ETY-tyyppihyväksynnän hakeminen, ETY-tyyppihyväksyntä, eritelmät, testausmenettely, merkintä, tyyppihyväksyntöjen muutokset, tuotannon vaatimustenmukaisuus";

- muutetaan liitteen VI otsikko seuraavasti: "Ilmoituslomake (ajoneuvo)";

- muutetaan liitteen VII otsikko seuraavasti: "Ilmoituslomake (erillinen tekninen yksikkö)"; ja

- Lisätään luettelon loppuun seuraavaa:

"Liite VIII: Tyyppihyväksyntätodistus (Ajoneuvo)

Liite IX: Tyyppihyväksyntätodistus (Erillinen tekninen yksikkö)"

2. Muutetaan liite I seuraavasti:

- Otsikko kuuluu:

"SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT, ETY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN, ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ, ERITELMÄT, TESTAUS MENETTELY, MERKINTÄ, TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MUUTOKSET, TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS";

- Poistetaan 2.1 kohta.

- Numeroidaan 2.2-2.4 kohdat vastaavasti 2.1-2.3.

- Muutetaan 2.1.2 kohta (aiempi 2.2.2 kohta) seuraavasti:

"2.1.2 tuulilasin ja sen kiinnitysten muodot ja mitat, jos ne ovat omiaan muuttamaan liitteessä IV täsmennettyjä näkyvyysalueita;"

- Poistetaan 2.5 kohta;

- Numeroidaan 2.6 ja 2.7 kohdat vastaavasti 2.4 ja 2.5 kohdiksi ja korvataan ilmaisu "selkänoja" ilmaisulla "rintaosa";

- Numeroidaan 2.8-2.21 kohdat vastaavasti 2.6-2.19 kohdiksi;

- Muutetaan 2.18 (aiempi 2.20 kohta) kohta seuraavasti:

"2.18 Suutin

`Suuttimella` tarkoitetaan laitetta, jonka avulla tuulilasin pesimen neste kohdistetaan tuulilasille."- Muutetaan 3.1.1 kohta seuraavasti:

"3.1.1 Ajoneuvon valmistaja hakee ajoneuvolle sen tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmän osalta ETY-tyyppihyväksynnän direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti."

- Muutetaan 3.1.2 seuraavasti:

"3.1.2 Ilmoituslomakkeen malli on liitteessä VI."

- Poistetaan 3.1.2.1-3.1.2.3 kohdat, viimeksi mainittu kohta mukaan luettuna. Numeroidaan 3.1.2.4 kohta uudelleen numeroksi 3.1.3.

- Muutetaan 3.2.1 kohta seuraavasti:

"3.2.1 Valmistaja hakee ETY-tyyppihyväksynnän tuulilasin pesinlaitteelle erillisenä teknisenä yksikkönä direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti."

- Muutetaan 3.2.2 kohta seuraavasti:

"3.2.2 Ilmoituslomakkeen malli on liitteessä VII."

- Poistetaan 3.2.2.1 kohta. Numeroidaan 3.2.2.2 kohta vastaavasti 3.2.3 kohdaksi ja muutetaan seuraavasti:

"3.2.3 Yksi näytekappale hyväksyttävästä järjestelmätyypistä toimitetaan tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tutkimuslaitokselle. Tutkimuslaitos voi tarvittaessa pyytää lisäkappaletta. Näytekappaleissa on oltava helposti tunnistettava ja pysyvä merkintä hakijan kaupallisesta merkistä tai tavaramerkistä ja tyypin tunnuksesta."

- Muutetaan 4 kohta seuraavasti:

"4 ETY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN ANTAMINEN"

- Muutetaan 4.1 kohta seuraavasti:

"4.1 ETY-tyyppihyväksyntä annetaan direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, jos asiaa koskevat vaatimukset on täytetty."

- Poistetaan 4.2 kohta.

- Numeroidaan 4.3, 4.3.1 ja 4.3.2 kohdat uudestaan 4.2, 4.2.1 ja 4.2.2 kohdiksi ja muutetaan seuraavasti:

"4.2 ETY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli on:

4.2.1 liitteessä VIII edellä 3.1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten osalta;

4.2.2 liitteessä IX edellä 3.2 kohdassa tarkoitettujen hakemusten osalta.

- Numeroidaan 4.4 kohta uudelleen 4.3 kohdaksi ja muutetaan seuraavasti:"

"4.3 Direktiivin 70/156/ETY liitteen VII määräysten mukainen tyyppihyväksyntänumero annetaan jokaiselle hyväksytylle ajoneuvolle tai tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmälle. Jäsenvaltio saa antaa saman numeron ainoastaan yhdelle ajoneuvolle tai tuulilasin pyyhin- ja pesinjärjestelmälle."

- Poistetaan 4.4-4.8 kohdat.

- Muutetaan 5.1.4 kohta seuraavasti:

"5.1.4 Edellä 5.1.3 kohdassa tarkoitetut nopeudet on saavutettava 6.1.1-6.1.6 ja 6.1.8 kohdissa määrätyllä tavalla."

- Muutetaan 5.1.7 kohta seuraavasti:

"5.1.7 Järjestelmän on kestettävä kiinnitarttuminen vähintään 15 sekunnin ajan. Automaattisten kierronsuojalaitteiden käyttö on sallittua, jos mahdollista nollausta varten ei vaadita toimintaa muissa ohjauslaitteissa kuin tuulilasin pyyhkijän ohjauslaitteessa. Testausmenettely ja olosuhteet esitetään 6.1.7 kohdassa."

- Muutetaan 5.1.9.1 kohta seuraavasti:

"5.1.9.1 Tuulilasin pyyhinjärjestelmän ollessa sellaisen suhteellisen ilmavirran alaisena, joka vastaa 80 prosenttia ajoneuvon enimmäisnopeudesta, mutta ei ylitä 160 km/h, täydellä nopeudella toimivien tuulilasin pyyhkimien on pyyhittävä edelleen 5.1.2.1 kohdassa määritelty alue samalla tehokkuudella ja edellytyksin, jotka määritellään 6.1.10.2 kohdassa."

- Lisätään 5.1.10 kohtaan seuraavaa:

"Tätä vaatimusta ei sovelleta pyyhkimiin, jotka auton ollessa pysähdyksissä, ovat sellaisella tuulilasin alueella, joka jää ajoneuvon osien taakse (kuten konepelti, kojelauta jne.)"

- Muutetaan 5.2.2 kohta seuraavasti:

"5.2.2 Tuulilasin pesinjärjestelmän toiminta ei saa heikentyä jäljempänä 6.2.3 ja 6.2.4 kohdassa määrätystä jaksoittaisesta lämpökäsittelystä."

- Lisätään 6.1.10.1 kohdan jälkeen uusi 6.1.10.2 kohta seuraavasti:

"6.1.10.2 Kun tuulilasin ulkopinta on käsitelty 6.1.8 ja 6.1.9 kohdassa määrätyllä tavalla, tuulilasin pesijää voidaan käyttää kaikkiin testeihin."

- Muutetaan 6.2.3.1 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Sen jälkeen järjestelmä on jätettävä ympäröivään 20 ± 2 °C lämpötilaan, kunnes jää on kokonaan sulanut, kuitenkin enintään neljäksi tunniksi."

- Muutetaan 6.2.5.1 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Kun ajoneuvo on paikallaan ja on tyyni ilma, suutin tai suuttimet kohdistetaan, jos ne ovat kohdistettavissa, kohdealueeseen tuulilasin ulkopinnalle."

- Muutetaan 7, 8 ja 9 kohta seuraavasti:

"7 MERKINTÄ

7.1 Jokaisessa tämän direktiivin mukaisesti erilliseksi tekniseksi yksiköksi tyyppihyväksytyssä tuulilasin pesinjärjestelmässä on oltava ETY-tyyppihyväksyntämerkki.

7.2 Tämä merkki muodostuu suorakulmion ympäröimästä "e" -kirjaimesta, jota seuraa tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion tunnusnumero:

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäksi suorakulmion läheisyydessä on oltava direktiivin 70/156/ETY liitteessä VII tarkoitetun numerointijärjestelmän 4 jaksossa määritelty "perushyväksyntä" numero, jota edeltää ETY-tyyppihyväksynnän antamispäivänä viimeisimmälle direktiiviin 78/318/ETY tehdylle mukautukselle tekniseen kehitykseen annettua järjestysnumeroa kuvaavat kaksi lukua. Tämän direktiivin järjestysnumero on 00.

7.3 ETY-tyyppihyväksyntämerkki on kiinnitettävä tuulilasinpesunestesäiliöön pysyvästi niin että se on helposti luettavissa ajoneuvoon asennettuna.

7.4 Esimerkki ETY-tyyppihyväksyntämerkistä on lisäyksessä.

8 TYYPIN JA TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MUUTOKSET

8.1 Muutettaessa tämän direktiivin mukaisesti annettua tyyppiä ja tyyppihyväksyntää sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

9 TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

9.1 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi tarkoitetut toimenpiteet toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklassa säädettyjen säännösten mukaisesti."- Poistetaan 10-12 kohdat.

- Lisätään uusi lisäys seuraavasti:

"Lisäys

ETY-tyyppihyväksyntämerkin malli

>VIITTAUS KAAVIOON>

Tuulilasin pesinjärjestelmä, jossa on edellä esitetty ETY-tyyppihyväksyntämerkki on hyväksytty Espanjassa (e 9) perushyväksyntänumerolla 0148 tämän direktiivin perusteella. Tässä käytetyt numerot ovat ainoastaan esimerkinomaisia."

3. Muutetaan liite II seuraavasti:

- "On sovellettava neuvoston direktiivin 77/649/ETY liitettä III."- Poistetaan alaviite(1).

4. Poistetaan liitteet VI ja VII ja korvataan ne liitteillä VI ja VII seuraavasti:

"LIITE VI

Ajoneuvon ETY-tyyppihyväksynnästä pyyhin- ja pesinjärjestelmien osalta Ilmoituslomake N:o (. . . . .) neuvoston direktiivin 70/156/ETY liitteen 1 mukaisesti (neuvoston direktiivi 78/318/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/68/EY).

Jäljempänä luetellut tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja tietoihin on liitettävä sisällysluettelo. Piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0 YLEISTÄ

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi)

0.2 Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus tai kuvaukset

0.3 Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon (b)

0.3.1 Edellä tarkoitetun merkinnän sijainti

0.4 Ajoneuvoluokka (c)

0.5 Valmistajan nimi ja osoite

0.8 Kokoonpanotehtaan/tehtaiden osoite/osoitteet

1 AJONEUVON YLEISET RAKENTEELLISET OMINAISUUDET

1.1 Ajoneuvotyypin valokuvat tai piirustukset

2 PAINOT JA MITAT (e) (kg ja mm)

2.6 Ajoneuvon paino koreineen ajokunnossa tai alustan paino ohjaamoineen, jos valmistaja ei asenna koria (jäähdytysneste, öljyt, polttoaine, vararengas, työkalut ja kuljettaja mukaan lukien) (o) (jokaisen version max. ja min.).

3 MOOTTORI (q)

3.2.1.8 Suurin nettoteho (t): (. . .) Kw (. . . .) rpm/min

3.2.5 Sähköjärjestelmä

3.2.5.1 Nimellisjännite: (. . .) V, positiivinen tai negatiivinen maatto(1)

3.2.5.2 Generaattori

3.2.5.2.1 Tyyppi

3.2.5.2.2 Nimellisteho: (. . . .) VA

4 VOIMANSIIRTO (v)

4.7 Ajoneuvon enimmäisnopeus ja vaihde, jolla se saavutetaan (km/h) (w)

9 KORI

9.4.1 Riittävän yksityiskohtaiset tiedot tärkeimmistä vertailumerkeistä niin, että ne voidaan selvästi tunnistaa, sekä niiden sijainti toisiinsa ja R-pisteeseen nähden

9.5.1 Tuulilasi

Tässä ilmoituslomakkeessa esitetyt kohtanumerot ja alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY liitteessä I olevia numeroita ja alaviitteitä.

Tämän direktiivin kannalta merkityksettömät kohdat on jätetty pois.

9.5.1.2 Asennustapa

9.5.1.4 Hyväksyntänumero(t)

9.6 Tuulilasin pyyhin/pyyhkimet

9.6.1 Yksityiskohtainen tekninen kuvaus

9.7 Tuulilasin pesin

9.7.1 Yksityiskohtainen tekninen kuvaus (valokuvat tai piirustukset liitteenä) tai hyväksyntänumero, jos pesin on hyväksytty erillisenä teknisenä yksikkönä

9.8 Huurteenpoisto ja sumunpoisto

9.8.2 Enimmäissähkönkulutus: . . . . . . Kw

9.10 Sisustus

9.10.3 Istuimet

9.10.3.5 R-pisteen koordinaatit tai piirustus(x)

9.10.3.5.1 Kuljettajan istuin

9.10.3.6 Suunniteltu selkänojan kulma

9.10.3.6.1 Kuljettajan istuin

9.10.3.7 Istuimen säätövara

9.10.3.7.1 Kuljettajan istuin

9.10.5 Matkustamon lämmitysjärjestelmä

9.10.5.3 Enimmäissähkönkulutus . . . . . . Kw

LIITE VII

Ilmoituslomake N:o (. . . . .) tuulilasin pesinjärjestelmien ETY-tyyppihyväksynnästä erillisenä teknisenä yksikkönä (neuvoston direktiivi 78/318/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/68/EY).

Jäljempänä luetellut tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja tietoihin on liitettävä sisällysluettelo. Piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-kokoisina tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0 Yleistä

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi)

0.2 Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus tai kuvaukset

0.5 Valmistajan nimi ja osoite

0.7 Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ETY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa

0.8 Kokoonpanotehtaan/tehtaiden osoite/osoitteet

1 LAITTEEN KUVAUS

1.1 Yksityiskohtainen kuvaus (liitteenä valokuvat ja piirustukset), jossa eritellään ne osat, jotka voidaan asentaa moottoritilaan)

1.2 Mahdolliset käytön rajoitukset ja asennusedellytykset."

5. Lisätään seuraavat liitteet VIII ja IX

"LIITE VIII

MALLI

(enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm))

ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS (Viranomaisen leima)

Tiedonanto, joka koskee

- hyväksyntää(1)

- hyväksynnän laajennusta(1)

- hyväksynnän epäämistä(1)

- hyväksynnän peruuttamista(1)

ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön(1) tyypiltä direktiivin 78/318/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/68/EY, mukaisesti.

Hyväksyntänumero

Laajennuksen syy

I jakso

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi)

0.2 Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus

0.3 Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon/osaan/erilliseen tekniseen yksikköön(1)(2)

0.3.1 Edellä tarkoitetun merkinnän sijainti

0.4 Ajoneuvoluokka(3)

0.5 Valmistajan nimi ja osoite

0.7 Osien ja erillisen teknisen yksikön osalta ETY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa

0.8 Kokoonpanotehtaan/tehtaiden nimi/nimet ja osoite/osoitteet

II jakso

1 Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäys

2 Testit suorittava tutkimuslaitos

3 Testausselosteen päiväys

4 Testausselosteen numero

5 Mahdolliset huomautukset: ks. liite

6 Paikka

7 Aika

8 Allekirjoitus

9 Liitteenä luettelo toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevista hyväksyntäasiakirjoista, jotka ovat pyynnöstä saatavissa

Lisäys

tyyppihyväksyntätodistukseen N:o............ direktiivin 78/318/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/68/EY, mukaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän osalta

1 Lisätiedot

1.1 Pyyhin, sulkien määrä

1.2 Pesin: - toimintamenetelmä

- hyväksyntämerkki (tarvittaessa)

5 Huomautuksia:

LIITE IX

MALLI

(enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm))

ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS (Viranomaisen leima)

Tiedonanto, joka koskee

- hyväksyntää(1)

- hyväksynnän laajennusta(1)

- hyväksynnän epäämistä(1)

- hyväksynnän peruuttamista(1)

ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön(1) tyypiltä direktiivin 78/318/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/68/EY, mukaisesti

Hyväksyntänumero

Laajennuksen syy

I jakso

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi)

0.2 Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus

0.3 Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon/osaan/erilliseen tekniseen yksikköön(1)(2)

0.3.1 Edellä tarkoitetun merkinnän sijainti

0.4 Ajoneuvoluokka(3)

0.5 Valmistajan nimi ja osoite

0.7 Osien ja erillisen teknisen yksikön osalta ETY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa

0.8 Kokoonpanotehtaan/tehtaiden nimi/nimet ja osoite/osoitteet

II jakso

1 Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäys

2 Testit suorittava tutkimuslaitos

3 Testausselosteen päiväys

4 Testausselosteen numero

5 Mahdolliset huomautukset: ks. liite

6 Paikka

7 Aika

8 Allekirjoitus

9 Liitteenä luettelo toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevista hyväksyntä asiakirjoista, jotka ovat pyynnöstä saatavissa

Lisäys

tyyppihyväksyntätodistukseen N:o......, direktiivin 78/318/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/68/EY, mukaisesta tuulilasin pesinjärjestelmän typpihyväksynnästä erillisenä teknisenä yksikkönä

1 Lisätiedot

1.1 Mahdolliset käytön rajoitukset ja asennusedellytykset

5 Huomautuksia.

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Jos tyypin tunnistustapa sisältää kirjaimia, jotka eivät ole tätä tyyppihyväksyntätodistusta koskevien ajoneuvojen, osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyypin kuvaamisen kannalta olennaisia, kyseiset kirjaimet esitetään asiakirja-aineistossa tunnuksella "?" (esimerkiksi ABC??123??).

(3) sellaisen kuin se on määriteltynä direktiivin 70/156/ETY liitteessä II A."

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top