EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0339

Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta

OJ L 40, 17.2.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 81 - 84
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 81 - 84
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 3 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 160 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 160 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Kumoaja 32008R0765 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/339/oj

31993R0339

Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta

Virallinen lehti nro L 040 , 17/02/1993 s. 0001 - 0004
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0081
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 12 s. 0081


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 339/93,

annettu 8 päivänä helmikuuta 1993,

kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

sekä katsoo, että

tuotetta ei voida saattaa markkinoille yhteisössä, jos se ei ole siihen sovellettavien säännösten mukainen, ja jäsenvaltioiden vastuulla on siten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen,

ottaen huomioon rajatarkastusten poistamisen yhteisön sisäisiltä rajoilta perustamissopimuksen 8 a artiklan mukaisesti on tarpeen varmistaa, että jäsenvaltiot toimivat ulkorajoilla suorittamissaan tarkastuksissa vastaavien yksityiskohtaisten säännösten mukaan turvallisuuteen ja terveyteen vahingollisesti vaikuttavien vääristymien välttämiseksi,

tulliviranomaisten on ottaen asianmukaisesti huomioon alan kansallisten viranomaisten toimivaltuudet ja niiden käytettävissä olevat keinot oltava läheisessä yhteydessä yhteisön ja kansallisten säännösten mukaisiin markkinoiden valvontatoimiin ja tietojärjestelmään kolmansista maista tulevien tuotteiden osalta,

erityisesti, jos tulliviranomaiset tarkastaessaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevia toimia toteavat, että tuotteilla on ominaisuuksia, jotka herättävät vakavaa epäilystä vakavasta ja välittömästä vaarasta terveydelle ja turvallisuudelle, viranomaisten on pystyttävä estämään tuotteen luovutus ja ilmoitettava markkinoiden valvonnasta vastaaville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille, jotta nämä voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet,

samaa menettelyä on sovellettava, jos tulliviranomaiset toteavat samoissa olosuhteissa, että tuotteiden saateasiakirja puuttuu ja/tai siinä ei ole merkintää, josta kuitenkin säädetään yhteisön tai kansallisissa tuoteturvallisuutta koskevissa säännöksissä, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista haetaan,

tehokkuuden ja yhteensovittamisen vuoksi jäsenvaltioiden on määrättävä markkinoiden valvonnasta vastaava kansallinen toimivaltainen viranomainen tai viranomaiset niiksi viranomaisiksi, joille tulliviranomaisten on ilmoitettava edellä tarkoitetuissa tapauksissa,

kun toimivaltaisille viranomaisille tehdään kyseinen ilmoitus, niiden on pystyttävä varmistamaan, että tarkoitetut tuotteet noudattavat yhteisön tai kansallisia tuoteturvallisuutta koskevia säännöksiä,

viranomaisten on kuitenkin toimittava riittävän lyhyessä ajassa ottaen huomioon edellä tarkoitetun vakavan epäilyksen ja yhteisön kansainväliset sitoumukset, varsinkin teknisten standardien vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen,

elleivät markkinoiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteuta tuon kauden aikana toimenpiteitä, joihin kuuluvat varmuustoimenpiteet, on kyseisten tuotteiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen sallittava, jos kaikki muut tuontimuodollisuudet on täytetty,

tätä asetusta olisi kuitenkin johdonmukaisuuden nimissä sovellettava ainoastaan, jos yhteisön terveyttä ja turvallisuutta koskevat säännökset eivät sisällä erityissäännöksiä erityistuotteita koskevien tarkastusten järjestämisestä rajoilla,

tarkastusten suorittamisessa on noudatettava yhtäältä suhteellisuusperiaatetta ja siten vastattava tarkasti tarpeita ja toisaalta noudatettava niitä velvoitteita, jotka vahvistettiin kansainvälisessä tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevassa yleissopimuksessa, jonka yhteisö hyväksyi neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1262/84 (2),

komission ja jäsenvaltioiden tehtävänä on tuontitoimien korkean turvallisuuden tason varmistamiseksi valvoa tämän asetuksen soveltamistoimenpiteiden avoimuutta, ja kaikkien jäsenvaltioiden olisi tarjottava toisilleen tarvittavaa apua,

tulliviranomaisilla on oltava käytössään erityisesti toimintansa harjoittamiseen soveltuvaa tietoa, joka on saatu yhtäältä tuotteista ja erityisesti tarkoitetuista tuoteryhmistä ja toisaalta kyseisten tuotteiden merkinnöistä ja niiden saateasiakirjoista,

tämän asetuksen soveltamista on seurattava, jotta voidaan tarvittaessa tehdä sen tehokkuutta koskevia muutoksia,

tämä asetus on kiinteä osa yhteisön yhteistä kauppapolitiikkaa; se rajoittuu kolmansista maista tuotavien tuotteiden tarkastusten joustavaan suorittamiseen sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat yhteisön markkinoilla sovellettavien tuoteturvallisuutta koskevien säännösten mukaisia, ja

näissä tarkastuksissa olisi noudatettava yhteisön tullitariffeja ja kauppaa koskevasta yleissopimuksesta (GATT) johtuvia velvoitteita kaupan kehittämiseksi syrjimättömältä pohjalta sekä GATTin kaupan teknisiä esteitä koskevaa yleissopimusta, jonka mukaisesti standardeja ei saisi käyttää keinona kansainvälisen kaupan esteiden muodostamiseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- `markkinoiden valvonnasta vastaavilla kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla` jäsenvaltion osoittamaa viranomaista tai viranomaisia, jonka/joiden tehtävänä on suorittaa tarkastuksia, joilla voidaan tarkastaa, että yhteisön tai kansallisille markkinoille saatetut tuotteet ovat niihin sovellettavan kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaisia,

- `saateasiakirjalla` asiakirjaa, jonka on fyysisesti oltava tuotteen mukana sitä markkinoille saatettaessa voimassa olevan yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti,

- `merkinnällä` kaikkia merkintöjä tai etikettejä, jotka tuotteissa on oltava voimassa olevan yhteisön tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka osoittavat tuotteen lainsäädännön mukaiseksi,

- `tulliviranomaisilla` toimivaltaisia viranomaisia, jotka vastaavat muun muassa tullilainsäädännön soveltamisesta.

2 artikla

Jos tulliviranomaiset suorittaessaan vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi ilmoitettujen tavaroiden tarkastuksia toteavat, että

- tuotteella tai tuote-erällä on ominaisuuksia, jotka herättävät vakavaa epäilystä vakavasta tai välittömästä vaarasta terveydelle tai turvallisuudelle, jos tuotetta käytettäisiin tavanomaisissa ja ennakoitavissa olosuhteissa,

ja/tai

- tuotteelta tai tuote-erältä puuttuu saateasiakirja, tai siinä ei ole merkintää, joista kummastakin kuitenkin säädetään yhteisön tai kansallisissa tuoteturvallisuutta koskevissa säännöksissä, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista haetaan,

ne peruuttavat kyseisen tuotteen tai tuote-erän luovuttamisen ja ilmoittavat asiasta viipymättä markkinoiden valvonnasta vastaaville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

3 artikla

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle, joka puolestaan ilmoittaa muille jäsenvaltioille, niiksi viranomaisiksi, joille on ilmoitettava aina 2 artiklaa sovellettaessa, määräämänsä markkinoiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset.

4 artikla

1. Markkinoiden valvonnasta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on voitava puuttua asiaan jokaisen tuotteen osalta, jonka luovuttamisen tulliviranomaiset ovat peruttaneet 2 artiklan nojalla. Jos asiaan ei puututa, sovelletaan 5 artiklan toista kohtaa.

2. Jos on kyse pilaantuvista tavaroista, markkinoiden valvonnasta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja tulliviranomaisten on pyrittävä varmistamaan mahdollisuuksiensa mukaan, että niiden varastoinnista tai kuljetusajoneuvojen pysäköinnistä mahdollisesti antamat vaatimukset eivät ole ristiriidassa tavaroiden säilytyksen kanssa.

5 artikla

Jos markkinoiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset puututtuaan asiaan 4 artiklan mukaisesti arvioivat, että kyseinen tuote ei voi aiheuttaa välitöntä vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle ja/tai että sitä ei voi pitää siihen sovellettavien yhteisön tai kansallisten tuoteturvallisuutta koskevien säännösten vastaisena, tuote luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, jos kaikki muut luovutusta koskevat edellytykset ja muodollisuudet täytetään.

Tätä sovelletaan myös, jos kolmen arkipäivän kuluessa luovutuksen peruuttamisesta 2 artiklaa soveltaneille tulliviranomaisille ei ole ilmoitettu markkinoiden valvonnasta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä, joihin kuuluvat myös varotoimenpiteet.

6 artikla

1. Jos markkinoiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteavat, että kyseinen tuote voi aiheuttaa vakavaa ja välitöntä vaaraa, ne toteuttavat toimenpiteitä markkinoille saattamisen kieltämiseksi sovellettavien yhteisön tai kansallisten säännösten mukaisesti ja pyytävät tulliviranomaisia lisäämään tuotteen mukana tulevaan kauppalaskuun ja kaikkiin muihin asiaa koskeviin asiakirjoihin jonkin seuraavista merkinnöistä:

- Producto peligroso - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) n° 339/93;

- Farligt produkt - overgang til fri omsætning ikke tilladt - forordning (EØF) nr. 339/93;

- Gefährliches Erzeugnis - Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 339/93;

- Åðéêßíäõíï ðñïúüí - äåí åðéôñÝðåôáé ç åëåýèåñç êõêëïöïñßá - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 339/93;

- Dangerous product - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93;

- Produit dangereux - mise en libre pratique non autorisée - Règlement (CEE) n° 339/93;

- Prodotto pericoloso - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93;

- evaarlijk produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93;

- Produto perigoso - colocaço em livre prática no permitida - Regulamento (CEE) nº 339/93.

2. Kun markkinoiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteavat, että kyseinen tuote ei ole voimassa olevien tuoteturvallisuutta koskevia yhteisön tai kansallisten säännöksien mukainen, ne toteuttavat aiheelliset toimenpiteet, jotka voivat sisältää tarvittaessa markkinoille saattamisen kieltämisen kyseisten säännösten mukaisesti; jos markkinoille saattaminen kielletään, viranomaiset pyytävät tulliviranomaisia lisäämään tuotteen mukana tulevaan kauppalaskuun ja kaikkiin muihin asiaa koskeviin asiakirjoihin jonkin seuraavista merkinnöistä:

- Producto no comforme - no se autoriza su despacho a libre práctica - Reglamento (CEE) n° 339/93;

- Ikke overenstemmende produkt - overgang til fri omsætning ikke tilladt - forordning (EØF) nr. 339/93;

- Nichtkonformes Erzeugnis - Überführung in den zollrectlich freien Verkehr nicht gestattet - Verordnung (EWG) Nr. 399/93;

- ÁêáôÜëëçëï ðñïúüí - äåí åðéôñÝðåôáé ç åëåýèåñç êõêëïöïñßá - Êáíïíéóìüò (ÅÏÊ) áñéè. 339/93;

- Product not in conformity - release for free circulation not authorized - Regulation (EEC) No 339/93;

- Produit non conforme - mise en libre pratique non autorisée - Règlement (CEE) n° 339/93;

- Prodotto non conforme - immissione in libera pratica non autorizzata - regolamento (CEE) n. 339/93;

- Niet-conform produkt - het in het vrije verkeer brengen ervan niet toegestaan - Verordening (EEG) nr. 339/93;

- Produto no conforme - colocacao em livre prática no permitida - Regulamento (CEE) nº 339/93.

3. Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan soveltuvin osin jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön oikean soveltamisen varmistamiseksi 19 päivänä toukokuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1468/81 säännöksiä (3).

4. Jos kyseinen tuote osoitetaan muuhun tulliselvitysmuotoon kuin vapaaseen liikkeeseen luovuttamiseen ja jos markkinoiden valvonnasta vastaavat toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät sitä vastusta, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut merkinnät lisätään samoin ehdoin kyseiseen tulliselvitysmuotoon liittyviin asiakirjoihin.

7 artikla

Tätä asetusta sovelletaan, jos yhteisön säännöksissä ei ole erityissäännöksiä erityistuotteita koskevien rajatarkastusten järjestämisestä.

Tätä asetusta ei missään tapauksessa sovelleta tapauksiin, joita koskevat yhteisön kasvinsuojelua, eläinlääkintää ja eläinteknisiä tarkastuksia ja eläintensuojelua koskevat säännökset.

8 artikla

Kolmen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja sen panemiseksi täytäntöön laaditaan 9 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti luettelo tuotteista tai tuoteryhmistä, joihin yhteisön säännösten yhteydessä sovelletaan 2 artiklan toista luetelmakohtaa; tämä luettelo laaditaan tuoteturvallisuudesta saatujen kokemusten ja/tai sitä koskevien säännösten perusteella. Luetteloa tarkistetaan tarvittaessa saman menettelyn mukaisesti sen mukauttamiseksi uusiin tuoteturvallisuudesta saaduista kokemuksista ja säännösten kehittymisestä johtuviin tilanteisiin.

9 artikla

1. Komissiota avustaa komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toimenpiteistä, joilla laaditaan tai muutetaan luetteloa 2 artiklan toisessa luetelmakohdassa erityisesti tarkoitetuista tuotteista tai tuoteryhmistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa toteutettavien toimenpiteiden kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan määräenemmistöllä, josta määrätään perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten osalta, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi.

b) Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:

- komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään kolmella kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä,

- neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä luetelmakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

10 artikla

Jäsenvaltiot antavat komissiolle tiedoksi valmiiden tuotteiden 1 artiklassa määriteltyjen merkintöjen ja saateasiakirjojen, jotka vaaditaan yhteisön tai kansallisissa säännöksissä, ominaisuudet sekä tulliviranomaisille annettujen ohjeiden syyt 2 artiklan toisen luetelmakohdan soveltamiseksi. Komissio toimittaa viipymättä muille jäsenvaltioille saamansa ilmoitukset. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaan tulosta.

11 artikla

1. Jos jäsenvaltio tämän asetuksen soveltamiseksi pitää tarpeellisena erikoistuneiden tulliselvityspaikkojen osoittamista tiettyjen tavaroiden tarkastuksille, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille; komissio pitää ajan tasalla ja julkaisee luetteloa erikoistuneista tulliselvityspaikoista.

2. Erikoistuneen tulliselvityspaikan kautta 1 kohdan mukaisesti kulkemisesta johtuvien velvoitteiden rajoitukset eivät saa olla kohtuuttomia taloudellisten toimijoiden tavoitteiden suhteen ottaen huomioon ne olosuhteet, jotka voivat oikeuttaa tämän velvoitteen.

12 artikla

Kunkin jäsenvaltion on kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta annettava komissiolle tiedoksi sen täytäntöönpanemiseksi antamansa säännökset. Komissio toimittaa säännökset muille jäsenvaltioille.

13 artikla

Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen soveltamisesta ja ehdottaa aiheellisia muutoksia. Kertomuksen laadintaa varten jäsenvaltiot antavat komissiolle tiedoksi kaikki olennaiset asetuksen soveltamiseen liittyvät tiedot, erityisesti 6 artiklan soveltamiseen liittyvät tilastot.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. TRØJBORG

(1) EYVL N:o C 329, 15.12.1992, s. 3

(2) EYVL N:o L 126, 12.5.1984, s. 1

(3) EYVL N:o L 144, 2.6.1981, s. 1. Asetusta on muutettu asetuksella (ETY) N:o 945/87 (EYVL) N:o L 90, 2.4.1987, s. 3).

Top