EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0062

Komission direktiivi 93/62/ETY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1993, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetussa neuvoston direktiivissä 92/33/ETY säädettyjen toimittajien ja laitosten valvonnan ja tarkastuksen soveltamista koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta

OJ L 250, 7.10.1993, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 257 - 258
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 257 - 258
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 111 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 283 - 284
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 283 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/62/oj

31993L0062

Komission direktiivi 93/62/ETY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1993, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetussa neuvoston direktiivissä 92/33/ETY säädettyjen toimittajien ja laitosten valvonnan ja tarkastuksen soveltamista koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta

Virallinen lehti nro L 250 , 07/10/1993 s. 0029 - 0030
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0257
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0257


KOMISSION DIREKTIIVI 93/62/ETY,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 1993,

vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetussa neuvoston direktiivissä 92/33/ETY säädettyjen toimittajien ja laitosten valvonnan ja tarkastuksen soveltamista koskevien toimenpiteiden käyttöönotosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY(1) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

olisi valmisteltava valvonta- ja tarkastustoimenpiteitä, jotka kohdistuvat kaikkiin toimittajiin ja niiden laitoksiin, lukuun ottamatta niitä, joiden toiminta rajoittuu koristekasvien ja niiden lisäysaineiston markkinoille saattamiseen, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä vahvistetaan toimittajien ja niiden laitosten valvonnan ja tarkastuksen soveltamista koskevat toimenpiteet, joista säädetään direktiivin 92/33/ETY 6 artiklan 4 kohdassa ja jotka toteutetaan, silloin kun toimittaja itse tai hyväksytty toimittaja suorittaa kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset, lukuun ottamatta toimittajia, joiden toiminta rajoittuu koristekasvien ja niiden lisäysaineiston markkinoille saattamiseen.

2 artikla

Vastuussa olevan virallisen toimielimen on valvottava ja tarkastettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa sopivaan aikaan toimittajat ja niiden laitokset sen varmistamiseksi, että ne vastaavat direktiivissä 92/33/ETY säädettyjä vaatimuksia ja erityisesti periaatteita, jotka määritellään mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä luetelmakohdasta neljänteen luetelmakohtaan, ottaen huomioon toimittajien toiminnan tai toimintojen erityisluonne.

3 artikla

Direktiivin 92/33/ETY 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun tuotantoprosessin kriittisten kohtien tunnistamisen ja direktiivin 92/33/ETY 5 artiklan 2 kohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetun kirjanpidon osalta vastuussa olevan virallisen toimielimen on valvottava ja tarkastettava toimittajaa sen varmistamiseksi, että tämä:

a) ottaa jatkuvasti tilanteen mukaan huomioon seuraavat kriittiset kohdat:

- tuotantoprosessin käynnistysvaiheessa käytettävien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston laatu,

- lisäys- ja taimiaineiston kylvö, koulinta, pistokaslisäys ja istutus,

- neuvoston direktiivin 77/93/ETY(2) 3, 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen vaatimusten noudattaminen,

- viljelysuunnitelma ja -menetelmä,

- viljeltävien kasvien yleinen ylläpito,

- lisäystoimet,

- sadonkorjuutoimet,

- hygienia,

- käsittelyt,

- pakkaaminen,

- varastointi,

- kuljetus,

- hallinnolliset tehtävät;

b) hoitaa kirjanpidon hyvin siten, että mainitun vastuussa olevan virallisen toimielimen on mahdollista saada käyttöönsä täydelliset tiedot:

i) kasveista ja muista kohteista, jotka:

- on ostettu varastoitaviksi tai istutettaviksi kasvupaikalle,

- ovat tuotannossa tai

- on toimitettu ulkopuolisille, ja

ii) kaikista kasveille suoritetuista kemiallisista käsittelyistä,

ja säilyttää näihin liittyvät todistukset ja asiakirjat vähintään vuoden ajan,

c) on vastuussa olevan virallisen toimielimen käytettävissä henkilökohtaisesti tai nimeää tälle toisen henkilön, jolla on riittävä tekninen kokemus kasvituotannosta ja siihen liittyvistä terveyskysymyksistä,

d) suorittaa tarpeellista ja asiaankuuluvaa silmämääräistä havainnointia mainitun vastuussa olevan virallisen toimielimen hyväksymällä tavalla,

e) varmistaa mainitun vastuussa olevan virallisen toimielimen puolesta toimiville henkilöille pääsyn toimitiloihinsa erityisesti tarkastusta ja/tai näytteenottoa varten sekä mahdollisuuden tutustua b alakohdassa tarkoitettuun kirjanpitoon ja siihen liittyviin asiakirjoihin,

f) tekee kaikilla muilla tavoin yhteistyötä mainitun vastuussa olevan virallisen toimielimen kanssa.

4 artikla

Direktiivin 92/33/ETY 5 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen kriittisten kohtien valvonta- ja tarkastusmenetelmien vahvistamisen ja soveltamisen osalta vastuussa olevan virallisen toimielimen on valvottava ja tarkastettava toimittajaa sen varmistamiseksi, että tämä tarvittaessa soveltaa mainittuja menetelmiä kiinnittäen erityistä huomiota:

a) kunkin 3 artiklassa mainitun kriittisen kohdan tarkastusmenetelmiin ja niiden tehokkaaseen käyttöön,

b) näiden menetelmien luotettavuuteen,

c) näiden menetelmien soveltuvuuteen tuotannosta ja kaupan pitämisestä sekä hallinnosta annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen sisällön arvioimiseen,

d) toimittajan henkilöstön kykyyn suorittaa tätä tarkastusta.

5 artikla

Näytteenoton osalta direktiivin 92/33/ETY 5 artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetussa hyväksytyssä laboratoriossa suoritettavaa analyysiä varten on vastuussa olevan virallisen toimielimen valvottava ja tarkastettava toimittajaa sen varmistamiseksi tarvittaessa, että:

a) näytteet otetaan tuotannon eri vaiheissa noudattaen näytteenottotiheyttä, jonka vastuussa oleva virallinen toimielin on määrittänyt hyväksymisen myöntämistä varten suoritetun tuotantomenetelmien tarkastuksen yhteydessä,

b) näytteenottotapa on teknisesti oikea ja luotettavan tilastollisen toimintatavan mukainen ottaen huomioon suoritettavan analyysin luonne,

c) näytteenotosta vastaavat henkilöt ovat tähän päteviä,

d) näytteiden analysoinnista huolehtii vastuussa olevan virallisen toimielimen kyseisen direktiivin 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksymä laboratorio.

6 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1994. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa, niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20

Top