EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0036

Neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimustentekomenettelyjen yhteensovittamisesta

OJ L 199, 9.8.1993, p. 1–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004 P. 126 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004 P. 126 - 176
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 002 P. 110 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; Kumoaja 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/36/oj

31993L0036

Neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimustentekomenettelyjen yhteensovittamisesta

Virallinen lehti nro L 199 , 09/08/1993 s. 0001 - 0053
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 4 s. 0126
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 4 s. 0126


NEUVOSTON DIREKTIIVI 93/36/ETY,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993,

julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimustentekomenettelyjen yhteensovittamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 21 päivänä joulukuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 77/62/ETY (4) on muutettu useita kertoja; uusien muutosten varalta mainittu direktiivi olisi selvyyden vuoksi yhdistettävä,

vaikuttaa erityisen tärkeältä saattaa tämän direktiivin säännökset mahdollisuuksien mukaan julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 1993 annettuun neuvoston direktiiviin 93/37/ETY (5) sekä julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annettuun neuvoston direktiiviin 92/50/ETY (6) sisältyvien sopimusten tekemistä koskevien säännösten mukaisiksi,

näiden säännösten mukaiseksi saattaminen koskee ensisijaisesti hankintaviranomaisten toiminnallisen määritelmän käyttöönottoa, mahdollisuutta käyttää avointa tai rajoitettua menettelyä, velvoitetta perustella ehdokkaiden tai tarjoajien hylkääminen, erilaisten sopimusten tekomenettelyjen toteuttamiseen liittyvien pöytäkirjojen laatimista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, tekniikan alan yhteisten sääntöjen noudattamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, julkistamista ja osallistumista sekä sopimusten tekemisen perusteiden selkeyttämistä ja neuvoa-antavan komitean menettelyn käyttöönottoa,

on myös tarpeen tehdä joitakin toimituksellisia muutoksia tiettyjen olemassa olevien säännösten selkeyttämiseksi,

tavaroiden vapaan liikkuvuuden toteuttaminen jäsenvaltioissa valtion, alueellisten tai paikallisten viranomaisten ja muiden julkisoikeudellisten laitosten lukuun tehtyjen julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten osalta käsittää rajoitusten poistamisen ohella julkisia tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien kansallisten tekomenettelyjen yhteensovittamisen,

tässä yhteensovittamisessa olisi mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon jäsenvaltioissa voimassa olevat menettelyt ja käytännöt,

yhteisö on julkisia hankintoja koskevan GATT-sopimuksen (7), jäljempänä "GATT-sopimus", sopimuspuolena,

tämän direktiivin liitteessä I vahvistetaan luettelot GATT-sopimuksen alaan kuuluvista hankintaviranomaisista; mainittu liite olisi saatettava ajan tasalle jäsenvaltioiden esittämien muutosten perusteella,

tätä direktiiviä ei sovelleta tiettyihin direktiivin 90/531/ETY (8) soveltamisalaan kuuluviin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan tavaranhankintoihin,

vähemmän kuin 200 000 ecun arvoiset tavaranhankintoja koskevat sopimukset voidaan jättää tämän direktiivin mukaisesti järjestetyn kilpailun ulkopuolelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta GATT-sopimuksen alaan kuuluville tavaranhankintoja koskeville sopimuksille asetetun kynnysarvon soveltamista, ja olisi säädettävä niiden vapauttamisesta yhteensovittamistoimenpiteiden soveltamisesta,

on tarpeen antaa säännökset poikkeustapauksista, joissa ei välttämättä ole sovellettava toimenpiteitä menettelyjen yhteensovittamiseksi, mutta sellaiset tapaukset on tarkkaan rajattava,

neuvottelumenettelyä on pidettävä poikkeuksellisena ja sen vuoksi sitä on noudatettava vain tietyissä erityistapauksissa,

on tarpeen antaa tekniikan alan yhteiset säännöt, joissa otetaan huomioon yhteisön standardointipolitiikka,

todellisen kilpailun kehittyminen julkisten hankintojen alalla edellyttää jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten hankintoja koskevien ilmoitusten yhteisönlaajuista julkisuutta; näihin ilmoituksiin sisältyvien tietojen perusteella yhteisössä toimivien toimittajien on voitava päätellä, ovatko ne kiinnostuneita kyseisistä hankintasopimuksista; tämän vuoksi on suotavaa, että näille annetaan tarvittavat tiedot toimitettavista tuotteista ja toimittamisen ehdoista; erityisesti rajoitetuissa menettelyissä julkistamisen tarkoituksena on antaa jäsenvaltioiden toimittajille mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa hankintasopimuksiin pyytämällä hankintaviranomaisilta tarjouspyyntöä vaadituilla edellytyksillä,

sopimuksia koskevat lisätiedot on jäsenvaltioiden käytännön mukaisesti annettava kunkin sopimuksen sopimusasiakirjoissa tai muussa vastaavassa asiakirjassa,

olisi annettava yhteiset säännöt julkisia tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin osallistumisesta, ja näihin olisi sisällyttävä sopimusten tekemisen perusteet,

on tarkoituksenmukaista sallia tiettyjen tässä direktiivissä vaadittuihin ilmoituksiin ja tilastollisiin kertomuksiin liittyvien teknisten vaatimusten mukauttaminen teknisten tarpeiden kehitykseen; tämän direktiivin liitteessä II viitataan nimikkeistöön, jota yhteisö voi tarvittaessa tarkistaa tai jonka se voi korvata, ja on tarpeen antaa säännökset vastaavasti nimikkeistöön kohdistuvien viittausten mukauttamisen sallimiseksi, ja

tämä direktiivi ei saa vaikuttaa liitteessä V mainittuja direktiivien osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen ja niiden soveltamisen määräaikoja koskeviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) `julkisia tavaranhankintoja koskevilla sopimuksilla` rahallista vastiketta vastaan tehtyjä kirjallisia sopimuksia, jotka on tehty tavarantoimittajan (luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön) ja jonkun b alakohdassa tarkoitetun hankintaviranomaisen välillä ja joiden tarkoituksena on tuotteiden osto, leasing-toiminta, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä. Kyseisten tuotteiden toimittamiseen voi lisäksi kuulua kokoamis- ja asennustyötä;

b) `hankintaviranomaisilla` valtiota, alueellisia tai paikallisia viranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia, sekä yhden tai useamman edellä tarkoitetun viranomaisen taikka julkisoikeudellisen laitoksen muodostamia yhteenliittymiä.

`Julkisoikeudellisella laitoksella` tarkoitetaan laitosta,

- joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita ja joka ei harjoita teollista tai kaupallista toimintaa,

ja

- joka on oikeushenkilö,

ja

- jonka rahoituksesta suurin osa on peräisin valtiolta, alueellisilta tai paikallisilta viranomaisilta taikka muilta julkisoikeudellisilta laitoksilta tai jonka johto on näiden laitosten valvonnan alainen taikka jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä valtio, alueellinen tai paikallinen viranomainen taikka muu julkisoikeudellinen laitos nimittää enemmän kuin puolet.

Direktiivin 93/37/ETY liitteessä I on luettelot toisessa alakohdassa säädetyt edellytykset täyttävistä julkisoikeudellisista laitoksista tai niiden ryhmistä. Luettelot laaditaan mahdollisimman täydellisiksi, ja niitä voidaan tarkistaa direktiivin 93/37/ETY 35 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen;

c) - `tarjoajalla` tavarantoimittajaa, joka jättää tarjouksen,

- `ehdokkaalla` tavarantoimittajaa, joka pyytää kutsua osallistua rajoitettuun menettelyyn;

d) `avoimilla menettelyillä` kansallisia menettelyjä, joissa kaikki halukkaat tavarantoimittajat voivat jättää tarjouksia;

e) `rajoitetuilla menettelyillä` kansallisia menettelyjä, joissa vain hankintaviranomaisen kutsumat tavarantoimittajat voivat jättää tarjouksia;

f) `neuvottelumenettelyillä` kansallisia menettelyjä, joissa hankintaviranomaiset ottavat yhteyttä valitsemiinsa tavarantoimittajiin ja niistä yhden tai useamman kanssa neuvottelevat sopimuksen ehdoista.

2 artikla

1. Tätä direktiiviä ei sovelleta:

a) direktiivin 90/531/ETY 2, 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen alojen hankintoja koskeviin sopimuksiin eikä mainitun direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttäviin hankintasopimuksiin;

b) tavaranhankintoja koskeviin osasopimuksiin, jotka on julistettu salaisiksi tai joiden toteuttaminen edellyttää kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten mukaisia erityisiä turvatoimia, taikka jos kyseisen jäsenvaltion keskeiset turvallisuusedut sitä vaativat.

2. Kun 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettu hankintaviranomainen myöntää muulle yksikölle kuin tällaiselle hankintaviranomaiselle, sen oikeudellisesta asemasta riippumatta, erityis- tai yksinoikeuksia harjoittaa julkista palvelutoimintaa, on asiakirjassa, jolla oikeus myönnetään, määrättävä, että kyseisen yksikön on tehdessään julkisia tavaranhankintoja koskevia sopimuksia kolmansien kanssa noudatettava periaatetta olla syrjimättä kansallisuuden perusteella.

3 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin, mukaan lukien maanpuolustusalalla toimivien hankintaviranomaisten tekemien sopimusten kohteet, lukuun ottamatta tuotteita, joihin sovelletaan perustamissopimuksen 223 artiklan 1 kohdan b alakohtaa edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 artiklan sekä 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.

4 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisia tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin, joita koskevat eri menettelysäännöt ja jotka perustuvat:

a) perustamissopimuksen mukaiseen jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan väliseen kansainväliseen sopimukseen, joka koskee tavaranhankintoja allekirjoittajavaltioiden yhteisen hankkeen toteuttamiseksi tai hyödyntämiseksi; kukin sopimus on toimitettava komissiolle, joka voi kuulla asiassa päätöksellä 71/306/ETY (9) perustettua julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa;

b) jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa toimivia yrityksiä koskevaan joukkojen sijoittamiseen liittyvään kansainväliseen sopimukseen;

c) kansainvälisen järjestön erityiseen menettelyyn.

5 artikla

1. a) Direktiivin II, III ja IV osastoa sekä 6 ja 7 artiklaa sovelletaan julkisia tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin, jotka ovat:

- 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiä, mukaan lukien liitteessä I lueteltujen maanpuolustusalalla toimivien hankintaviranomaisten tekemät sopimukset, jos sopimukset koskevat tuotteita, joita ei ole lueteltu liitteessä II ja jos sopimusten ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa (ALV) on vähintään 200 000 ecua,

- liitteessä I tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiä sopimuksia, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään GATT-sopimuksen mukaan vahvistettu kynnysarvo; maanpuolustusalalla toimivien hankintaviranomaisten osalta tämä koskee vain liitteessä II tarkoitettuja tuotteita sisältäviä sopimuksia.

b) Tätä direktiiviä sovelletaan julkisia tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo on vähintään 9 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen julkaisuhetkellä voimassa oleva kynnysarvo.

c) Kansallisina valuuttoina ilmoitettujen kynnysarvojen vasta-arvo ja GATT-sopimuksessa vahvistettu ecuina ilmaistu kynnysarvo tarkistetaan periaatteessa joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta 1988. Kyseisten vasta-arvojen laskeminen perustuu edellä tarkoitettujen valuuttojen 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen ecuina ilmoitettavaan päiväkurssiin ja ecun osalta vastaavasti sen keskimääräiseen erityisnosto-oikeuksina ilmoitettavaan päiväkurssiin.

Julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee uudelleen tässä alakohdassa säädettyä laskentamenetelmää komission ehdotuksesta periaatteessa kahden vuoden kuluttua sen ensimmäisestä soveltamisesta.

d) Edellä a alakohdassa tarkoitetut kynnysarvot ja niiden kansallisina valuuttoina ilmoitetut vasta-arvot sekä GATT-sopimuksessa vahvistetun kynnysarvon osalta sen ecuina ilmaistu vasta-arvo julkaistaan määräajoin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä c alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkistusta seuraavan marraskuun alussa.

2. Jos hankintasopimus koskee leasing-toimintaa, tuotteiden vuokrausta tai osamaksukauppaa, sopimuksen ennakoidun arvon laskentaperusteena on käytettävä:

- määräaikaisten, enintään 12 kuukautta voimassa olevien sopimusten ennakoitua sopimuksen voimassaolon aikaista kokonaisarvoa tai enemmän kuin 12 kuukautta voimassa olevien sopimusten kokonaisarvoa, johon sisältyy ennakoitu jäännösarvo,

- määräämättömäksi ajaksi tehtyjen sopimusten tai sopimusten, joiden voimassaoloa ei voida määrittää, kuukausiarvoa kerrottuna 48:lla.

3. Säännöllisesti toistuvien tai määräajoin uudistettavien sopimusten ennakoidun arvon laskentaperusteena on käytettävä:

- viimeksi kuluneiden 12 kuukauden tai varainhoitovuoden aikana peräkkäin tehtyjen vastaavien sopimusten todellista yhteisarvoa, mahdollisuuksien mukaan oikaistuna alkuperäisen sopimuksen alkamista seuraavien 12 kuukauden aikana odotettavissa olevien määrän tai arvon muutosten mukaisesti,

- tai niiden sopimusten ennakoitua yhteisarvoa, jotka tehdään ensimmäistä tavarantoimitusta seuraavien 12 kuukauden aikana tai sopimuskauden aikana, jos se on pitempi kuin 12 kuukautta.

Sopimusten arvonmääritystä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä ei saa käyttää tämän direktiivin soveltamisen välttämiseksi.

4. Jos suunniteltu samanlaisten tavaroiden hankinta voi johtaa siihen, että hankintoja tehdään samanaikaisesti erillisinä osina, 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa määritysperusteena on käytettävä näiden osien ennakoitua yhteisarvoa.

5. Jos suunniteltuun tavaranhankintoja koskevaan sopimukseen sisältyy nimenomaisia optioehtoja, sopimuksen arvon määritysperusteena on käytettävä oston, leasing-toiminnan, vuokrauksen ja osamaksukaupan suurinta sallittua kokonaisarvoa optioehdot mukaan luettuina.

6. Tietyn suuruista tavaranhankintoja koskevaa hanketta ei saa jakaa osiin tämän direktiivin soveltamisen välttämiseksi.

6 artikla

1. Hankintaviranomaisten on julkisia tavaranhankintoja koskevia sopimuksia tehdessään noudatettava 1 artiklan d, e ja f alakohdassa määriteltyjä menettelyjä jäljempänä luetelluissa tapauksissa.

2. Hankintaviranomaiset voivat tavaranhankintoja koskevia sopimuksia tehdessään noudattaa neuvottelumenettelyä silloin, kun avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu sääntöjen mukaisia tarjouksia taikka tarjouksia ei voida IV osaston säännösten mukaisten kansallisten säännösten mukaan hyväksyä, edellyttäen että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta. Hankintaviranomaisten on tällöin julkaistava tarjouspyyntöilmoitus, jollei kyseisiin neuvottelumenettelyihin sisällytetä kaikkia 20-24 artiklassa säädetyt edellytykset täyttäviä yrityksiä, jotka ovat jättäneet aiemman avoimen tai rajoitetun menettelyn aikana tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaiset tarjoukset.

3. Hankintaviranomaiset voivat tavaranhankintoja koskevia sopimuksia tehdessään noudattaa neuvottelumenettelyä julkaisematta ennalta tarjouspyyntöilmoitusta seuraavissa tapauksissa:

a) avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu lainkaan tarjouksia taikka ei ole saatu sopivia tarjouksia, edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta ja komissiolle toimitetaan kertomus asiasta;

b) hankittavat tavarat valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten; tätä säännöstä ei sovelleta joukkotuotantoon tuotteen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi taikka tutkimus- ja kehittämiskustannusten korvaamiseksi;

c) tekniseen tai taiteelliseen omaleimaisuuteen taikka yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty tavarantoimittaja voi valmistaa tai toimittaa tuotteet;

d) sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä hankintaviranomaisille ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi 2 kohdassa tarkoitetuille avoimille tai rajoitetuille menettelyille taikka neuvottelumenettelyille asetettuja määräaikoja voida noudattaa. Seikat, jotka esitetään äärimmäisen kiireen perusteiksi, eivät missään tapauksessa saa johtua hankintaviranomaisista;

e) lisätoimitusten saamiseksi alkuperäiseltä toimittajalta joko tavanomaisten toimitusten taikka laitteistojen osittaiseksi korvaamiseksi taikka toimitusten tai olemassa olevien laitteistojen laajentamiseksi ja jos toimittajan vaihtamisen vuoksi hankintaviranomaiset joutuisivat hankkimaan teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaista materiaalia, mikä johtaisi yhteensopimattomuuteen tai suhteettomiin teknisiin vaikeuksiin käytössä ja kunnossapidossa. Näiden sopimusten samoin kuin uudistettavien sopimusten voimassaoloaika saa pääsääntöisesti olla enintään kolme vuotta.

4. Kaikissa muissa tapauksissa hankintaviranomaisten on tehtävä tavaranhankintoja koskevat sopimuksensa noudattaen avointa menettelyä tai rajoitettua menettelyä.

7 artikla

1. Hankintaviranomaisen on 15 päivän kuluessa asiaa koskevan pyynnön vastaanottamisesta kirjallisesti ilmoitettava sitä tiedustelleelle hylätylle ehdokkaalle tai tarjoajalle perusteet, joilla kyseinen ehdokkuus tai tarjous on hylätty, sekä tarjouksen osalta myös sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi.

2. Hankintaviranomaisen on ilmoitettava ehdokkaille tai tarjoajille näiden pyynnöstä perusteet, joilla se on päättänyt olla tekemättä tarjouskilpailun kohteena olevaa sopimusta tai aloittaa menettelyn uudelleen. Hankintaviranomaisen on ilmoitettava päätöksestään myös Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle.

3. Jokaisesta tehdystä sopimuksesta hankintaviranomaisten on laadittava kirjallinen selvitys, josta on ilmettävä ainakin:

- hankintaviranomaisen nimi ja osoite sekä sopimuksen kohde ja arvo,

- valittujen ehdokkaiden tai tarjoajien nimet sekä näiden valinnan perustelut,

- hylättyjen ehdokkaiden tai tarjoajien nimet sekä näiden hylkäämisen perusteet,

- sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi, tämän tarjouksen valinnan perustelut ja, jos tiedossa, se osuus sopimuksesta, jonka sopimuspuoleksi valittu tarjoaja mahdollisesti aikoo antaa alihankintana kolmansille,

- neuvottelumenettelyn osalta 6 artiklassa tarkoitetut näiden menettelyjen noudattamiseen oikeuttavat olosuhteet.

Edellä tarkoitettu selvitys tai sen pääkohdat on toimitettava komissiolle sen pyynnöstä.

II OSASTO

TEKNIIKAN ALAN YHTEISET SÄÄNNÖT

8 artikla

1. Liitteessä III tarkoitetut tekniset eritelmät on sisällytettävä kunkin sopimuksen yleisiin asiakirjoihin tai sopimusasiakirjoihin.

2. Hankintaviranomaisten on määriteltävä 1 kohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät viittaamalla joko kansallisesti voimaan saatettuihin eurooppalaisiin standardeihin, eurooppalaisiin teknisiin hyväksymisiin tai yhteisiin teknisiin eritelmiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeudellisesti sitovien yhteisön oikeuden mukaisten kansallisten teknisten määräysten soveltamista.

3. Hankintaviranomainen voi poiketa 2 kohdassa säädetystä, jos:

a) standardit, eurooppalaiset tekniset hyväksymiset tai yhteiset tekniset eritelmät eivät sisällä määräyksiä vaatimustenmukaisuuden toteamisesta tai jollei ole teknisiä keinoja, joilla voidaan tyydyttävästi todeta, vastaako tuote kyseisiä standardeja, eurooppalaisia teknisiä hyväksymisiä tai yhteisiä teknisiä eritelmiä;

b) 2 kohdan soveltaminen haittaisi telepäätelaitteiden tyyppihyväksynnän vastavuoroisen tunnustamisen ensimmäisestä vaiheesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/361/ETY (10) soveltamista tai standardoinnista tietotekniikassa ja tietoliikenteessä 22 päivänä joulukuuta 1986 tehdyn neuvoston päätöksen 87/95/ETY (11) taikka muiden tiettyjä palvelujen tai tuotteiden aloja koskevien yhteisön säädösten soveltamista;

c) edellä tarkoitettujen standardien, eurooppalaisten teknisten hyväksymisten tai yhteisten teknisten eritelmien soveltamisen vuoksi hankintaviranomainen joutuisi hankkimaan jo käytössä olevien laitteistojen kanssa yhteensopimattomia tuotteita tai niiden soveltaminen aiheuttaisi suhteettomia kustannuksia tai suhteettomia teknisiä vaikeuksia, kuitenkin vain osana selvästi rajattua ja kirjattua toimintaperiaatetta, jonka tavoitteena on siirtyminen tietyn ajan kuluessa eurooppalaisten standardien, eurooppalaisten teknisten hyväksymisten tai yhteisten teknisten eritelmien soveltamiseen;

d) hankkeessa on kyse olennaisesti uuden kehittämisestä, eikä olemassa olevien standardien, eurooppalaisten teknisten hyväksymisten tai yhteisten teknisten eritelmien soveltaminen olisi tarkoituksenmukaista.

4. Edellä 3 kohtaa soveltavien hankintaviranomaisten on aina mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava tällaisen menettelyn perusteet joko Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistavassa tarjouspyyntöilmoituksessa tai sopimusasiakirjoissa, ja niiden on aina mainittava nämä perusteet sisäisissä asiakirjoissaan sekä pyynnöstä toimitettava asiaa koskevat tiedot jäsenvaltioille ja komissiolle.

5. Jos eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisia teknisiä hyväksymisiä tai yhteisiä teknisiä eritelmiä ei ole, tekniset eritelmät:

a) on määriteltävä viittaamalla kansallisiin teknisiin eritelmiin, jotka on tunnustettu teknisestä yhdenmukaistamisesta annetuissa yhteisön direktiiveissä lueteltujen olennaisten vaatimusten mukaisiksi, noudattaen näissä direktiiveissä säädettyjä menettelyjä ja erityisesti direktiivissä 89/106/ETY (12) säädettyjä menettelyjä;

b) voidaan määritellä viittaamalla rakennusurakoiden suunnittelua, laskentaa ja toteuttamista sekä tuotteiden käyttöä koskeviin kansallisiin teknisiin eritelmiin,

c) voidaan määritellä viittaamalla muihin asiakirjoihin.

Tällöin on aiheellista viitata seuraavassa järjestyksessä:

i) kansallisesti voimaan saatettuihin hankintaviranomaisen maassa hyväksyttyihin kansainvälisiin standardeihin;

ii) muihin hankintaviranomaisen maan kansallisiin standardeihin ja kansallisiin teknisiin hyväksymisiin;

iii) kaikkiin muihin standardeihin.

6. Jäsenvaltioiden on kiellettävä sisällyttämästä tietyn sopimuksen kohtiin teknisiä eritelmiä, joissa mainitaan tietyn valmistajan taikka tiettyä alkuperää olevia tai erityisillä menetelmillä valmistettuja tuotteita ja jotka sen vuoksi suosivat tai jättävät sopimuksen alan ulkopuolelle tiettyjä yrityksiä tai tiettyjä tuotteita, jolleivät nämä eritelmät ole sopimuksen kohteen vuoksi perusteltuja. Erityisesti tavaramerkkien, patenttien, tyyppien taikka tuotteen nimenomaisen alkuperän tai tuotannon mainitseminen on kielletty; se on kuitenkin sallittua, jos mainintaan liitetään ilmaisu "tai vastaava", kun hankintaviranomaiset eivät voi selostaa sopimuksen kohdetta tarpeeksi tarkoilla ja kaikille asianomaisille täysin selvillä eritelmillä.

III OSASTO

JULKISTAMISTA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖT

9 artikla

1. Hankintaviranomaisten on tiedotettava mahdollisimman pian varainhoitovuotensa alettua julkaistavalla ennakkoilmoituksella tuoteryhmittäin eriteltynä niiden hankintoja koskevien sopimusten yhteisarvo, jotka ne aikovat tehdä seuraavien 12 kuukauden aikana ja joiden ennakoitu yhteisarvo 5 artiklan säännökset huomioon ottaen on vähintään 750 000 ecua.

Hankintaviranomaisten on laadittava tuoteryhmät viittaamalla "Classification of Products According to Activities (CPA)" -nimikkeistön nimikkeisiin. Komissio määrittää ilmoituksessa käytettävän nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin viittauksen edellytykset lausunnossaan 32 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2. Hankintaviranomaisten, jotka haluavat tehdä julkista tavaranhankintaa koskevan sopimuksen noudattaen avointa tai rajoitettua menettelyä taikka 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa noudattaen neuvottelumenettelyä, on julkaistava aiettaan koskeva ilmoitus.

3. Hankintaviranomaisten, jotka ovat tehneet sopimuksen, on julkaistava sopimuksenteon tuloksia koskeva ilmoitus. Tiettyjä sopimuksen tekoa koskevia tietoja ei kuitenkaan tarvitse julkaista, jos se estäisi lain soveltamista, olisi yleisen edun vastaista, vaarantaisi julkisten tai yksityisten yritysten laillisia kaupallisia etuja taikka voisi haitata tavarantoimittajien välistä rehellistä kilpailua.

4. Ilmoitukset on laadittava liitteessä IV esitettyjen mallien mukaisesti, ja niissä on oltava liitteessä vaaditut tiedot. Hankintaviranomaiset eivät saa asettaa mitään muita kuin 22 ja 23 artiklan mukaisia edellytyksiä tiedustellessaan tavarantoimittajilta näiden valintaa varten tietoja näiden taloudellisista ja teknisistä edellytyksistä (liitteessä IV olevan B osan 11 kohta, liitteessä IV olevan C osan 9 kohta ja liitteessä IV olevan D osan 8 kohta).

5. Hankintaviranomaisten on lähetettävä ilmoitukset mahdollisimman nopeasti sopivinta viestintävälinettä käyttäen Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle. Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitettua nopeutettua menettelyä noudatettaessa ilmoitukset on lähetettävä teleksillä, sähkeellä tai telekopiona.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on lähetettävä mahdollisimman pian jokaisen varainhoitovuoden alettua.

Edellä 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on lähetettävä 48 päivän kuluessa kyseisen sopimuksen tekemisestä.

6. Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava kokonaisuudessaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja TED-tietopankissa (Tenders electronic daily) yhteisöjen virallisilla kielillä, mutta vain alkukielinen teksti on todistusvoimainen.

7. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava kokonaisuudessaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja TED-tietopankissa alkukielisinä. Kunkin ilmoituksen keskeisistä kohdista on julkaistava yhteenveto yhteisöjen muilla virallisilla kielillä, mutta vain alkukielinen teksti on todistusvoimainen.

8. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto julkaisee ilmoitukset 12 päivän kuluessa niiden lähettämisestä. Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetussa nopeutetussa menettelyssä tämä aika lyhennetään viideksi päiväksi.

9. Ilmoitusta ei saa julkaista hankintaviranomaisten maan virallisissa lehdissä tai muussa lehdistössä ennen sitä päivää, jona ilmoitukset lähetetään Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle, ja tämä lähetyspäivä on mainittava ilmoituksessa. Ilmoitukseen ei saa sisältyä muita tietoja kuin ne, jotka on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

10. Hankintaviranomaisten on voitava näyttää, minä päivänä ilmoitukset on lähetetty.

11. Yhteisöt vastaavat Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistujen sopimuksia koskevien ilmoitusten kustannuksista. Ilmoitus saa olla enintään virallisen lehden yhden sivun eli noin 650 sanan mittainen. Jokaisessa lehden numerossa, joka sisältää vähintään yhden ilmoituksen, on julkaistava uudelleen malli-ilmoitus tai -ilmoitukset, johon tai joihin julkaistu ilmoitus tai julkaistut ilmoitukset perustuvat.

10 artikla

1. Avoimissa menettelyissä hankintaviranomaisten on asetettava tarjousten vastaanottamiselle vähintään 52 päivän pituinen määräaika ilmoituksen lähetyspäivästä.

2. Jos sopimusasiakirjoja ja niiden täydennysasiakirjoja on pyydetty ajoissa, hankintaviranomaisten tai toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä ne tavarantoimittajille kuuden päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3. Jos sopimusasiakirjoihin liittyviä lisätietoja on pyydetty ajoissa, hankintaviranomaisten on toimitettava ne viimeistään kuusi päivää ennen tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä.

4. Jos sopimusasiakirjat, niiden täydennysasiakirjat tai lisätiedot ovat liian laajoja toimitettaviksi 2 ja 3 kohdassa säädettyjen määräaikojen kuluessa taikka jos tarjousten tekeminen edellyttää paikalla käyntiä tai sopimusasiakirjoihin liittyvien asiakirjojen tarkastusta paikalla, 1 kohdassa säädettyä määräaikaa on vastaavasti pidennettävä.

11 artikla

1. Rajoitetuissa menettelyissä ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa neuvottelumenettelyissä hankintaviranomaisten on asetettava osallistumishakemusten vastaanottamisen määräajaksi vähintään 37 päivää ilmoituksen lähetyspäivästä.

2. Hankintaviranomaisten on pyydettävä valituilta ehdokkailta tarjoukset samanaikaisesti ja kirjallisesti. Tarjouspyyntökirjeeseen on liitettävä sopimusasiakirjat ja niiden täydennysasiakirjat. Kirjeessä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) mahdollisen erillisen palvelun osoite, josta sopimusasiakirjoja ja täydennysasiakirjoja voidaan pyytää, viimeinen päivä, jolloin tällainen pyyntö voidaan esittää, sekä näistä asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu ja sen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

b) päivä, jolloin tarjousten on viimeistään oltava perillä, tarjousten lähetysosoite ja kieli tai kielet, joilla ne on laadittava;

c) viittaus julkaistuun sopimusta koskevaan ilmoitukseen;

d) maininta mahdollisesti vaadittavista liiteasiakirjoista, joko ehdokkaan 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittämien todennettavissa olevien tietojen tueksi tai samassa artiklassa tarkoitettujen tietojen täydennykseksi 22 ja 23 artiklassa säädetyin edellytyksin;

e) sopimuksen tekemisen perusteet, jos ne eivät ilmene ilmoituksesta.

3. Rajoitetuissa menettelyissä hankintaviranomaisten tarjousten vastaanottamiselle asettaman määräajan on oltava vähintään 40 päivää kirjallisen tarjouspyynnön lähetyspäivästä.

4. Sopimusten tekomenettelyihin osallistumista koskevat hakemukset voidaan tehdä kirjeitse, sähkeitse, teleksillä, telekopiona tai puhelimitse. Käytettäessä jotakin neljästä viimeksi mainitusta tavasta hakemus on vahvistettava ennen 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä lähetettävällä kirjeellä.

5. Jos sopimusasiakirjoihin liittyviä lisätietoja on pyydetty ajoissa, hankintaviranomaisten on annettava ne viimeistään kuusi päivää ennen tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä.

6. Jos tarjousten tekeminen edellyttää käyntiä paikalla tai sopimusasiakirjoihin liittyvien asiakirjojen tarkastamista paikalla, 3 kohdassa tarkoitettua määräaikaa on vastaavasti pidennettävä.

12 artikla

1. Jos 11 artiklassa säädettyjen määräaikojen noudattaminen on kiireen vuoksi mahdotonta, hankintaviranomaiset voivat vahvistaa määräajat seuraaviksi:

a) osallistumishakemusten vastaanottamiselle asetetun määräajan on oltava vähintään 15 päivää ilmoituksen lähetyspäivästä,

b) tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan on oltava vähintään 10 päivää tarjouspyynnön esittämispäivästä.

2. Jos sopimusasiakirjoihin liittyviä lisätietoja on pyydetty ajoissa, hankintaviranomaisten on annettava ne viimeistään neljä päivää ennen tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä.

3. Hankintoihin osallistumista koskevat hakemukset ja tarjouspyynnöt on tehtävä mahdollisimman nopeita viestintävälineitä käyttäen. Jos osallistumishakemukset tehdään sähkeitse, teleksillä, telekopiona tai puhelimitse, ne on vahvistettava ennen 1 kohdassa säädetyn määräajan päättymistä lähetettävällä kirjeellä.

13 artikla

Hankintaviranomaiset voivat toimittaa julkaistaviksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ilmoituksia sellaisista julkisia tavaranhankintoja koskevista sopimuksista, joita tässä direktiivissä säädetty julkistamisvelvoite ei koske.

14 artikla

Edellä 9 artiklassa mainittujen ilmoitusten sekä 31 artiklassa tarkoitettujen tilastollisten kertomusten laatimista, lähettämistä, vastaanottamista, kääntämistä, kokoamista ja jakelua koskevia edellytyksiä sekä 9 artiklassa ja liitteissä II ja IV tarkoitettua nimikkeistöä voidaan muuttaa 32 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Edellytykset tiettyihin nimikkeistön nimikkeisiin viittaamiselle ilmoituksissa voidaan määrittää samaa menettelyä noudattaen.

IV OSASTO

1 luku

Osallistumista koskevat yhteiset säännöt

15 artikla

1. Sopimukset on tehtävä tämän osaston 3 luvussa säädetyin perustein ottaen huomioon 16 artiklan säännökset sen jälkeen, kun hankintaviranomaiset ovat 22, 23 ja 24 artiklassa tarkoitetuin taloudellista, rahoituksellista ja teknistä suorituskykyä koskevin perustein tarkastaneet niiden tavarantoimittajien soveltuvuuden, joita ei ole 20 artiklan mukaisesti jätetty sopimuksentekomenettelyn ulkopuolelle.

2. Hankintaviranomaisten on käsiteltävä kaikkia tavarantoimittajien antamia tietoja luottamuksellisina.

16 artikla

1. Kun sopimuksenteon perusteena on taloudellisesti edullisin tarjous, hankintaviranomaiset voivat ottaa huomioon tarjoajien esittämät vaihtoehdot, jos ne täyttävät hankintaviranomaisten asettamat vähimmäisvaatimukset.

Hankintaviranomaisten on mainittava sopimusasiakirjoissa vaihtoehdoille asetettavat vähimmäisvaatimukset sekä niiden esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Jos vaihtoehdot eivät ole sallittuja, niiden on ilmoitettava asiasta sopimusta koskevassa ilmoituksessa.

Hankintaviranomaiset eivät saa hylätä esitettyä vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, että sitä laadittaessa on sovellettu teknisiä eritelmiä, jotka on määritelty viittaamalla kansallisesti voimaan saatettuihin eurooppalaisiin standardeihin, eurooppalaisiin teknisiin hyväksymisiin tai 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin yhteisiin teknisiin eritelmiin taikka 8 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin kansallisiin teknisiin eritelmiin.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti vaihtoehtoja hyväksyneet hankintaviranomaiset eivät saa hylätä vaihtoehtoa yksinomaan sillä perusteella, että se johtaisi valituksi tultuaan tässä direktiivissä tarkoitetun julkista tavaranhankintaa koskevan sopimuksen asemesta palveluhankintaa koskevan sopimuksen tekemiseen.

17 artikla

Hankintaviranomainen voi sopimusasiakirjoissa pyytää tarjoajaa ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopimuksesta tämä mahdollisesti aikoo antaa alihankintana kolmansille.

Tällainen ilmoitus ei rajoita pääasiallisen tavarantoimittajan vastuuta.

18 artikla

Tavarantoimittajat voivat tehdä tarjouksia ryhmittyminä. Ryhmittymiltä ei saa tarjouksen tekemistä varten edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa, mutta sopimuspuoleksi valitulta ryhmittymältä voidaan kuitenkin edellyttää sitä sopimuksenteon jälkeen, jos se on tarpeen sopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

19 artikla

1. Noudattaessaan rajoitettuja menettelyjä ja neuvottelumenettelyjä hankintaviranomaisten on valittava 20-24 artiklassa asetetut edellytykset täyttävien ehdokkaiden joukosta kunkin tavarantoimittajan henkilökohtaisesta asemasta saamiensa tietojen sekä niiden tietojen ja muodollisuuksien perusteella, jotka ovat tarpeen tälle asetettavien taloudellisten ja teknisten vähimmäisedellytysten täyttämisen arvioimiseksi, ne, joilta pyydetään tarjousta tai jotka kutsutaan neuvotteluihin.

2. Tehdessään sopimuksen rajoitettua menettelyä noudattaen hankintaviranomaiset voivat ennalta rajata suuruusluokaltaan niiden tavarantoimittajien lukumäärän, joille tarjouspyyntö aiotaan esittää. Tämä lukumäärän suuruusluokka on mainittava sopimusta koskevassa ilmoituksessa. Lukumäärän suuruusluokka on määrättävä toimitettavan suoritteen luonteen mukaan. Suuruusluokan alarajan on oltava vähintään viisi. Suuruusluokan yläraja voi olla enintään 20.

Kaikissa tapauksissa tarjoamaan hyväksyttävien ehdokkaiden lukumäärän on oltava riittävän suuri todellisen kilpailun varmistamiseksi.

3. Tehdessään sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa neuvottelumenettelyä noudattaen hankintaviranomaisten on kelpuutettava neuvotteluun vähintään kolme ehdokasta, jos sopivia ehdokkaita on riittävästi.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaiset ketään syrjimättä pyytävät tarjoukset asetetut edellytykset täyttäviltä muista jäsenvaltioista olevilta tarjoajilta samoilla edellytyksillä kuin kotimaisilta tarjoajilta.

2 luku

Laadulliset valintaperusteet

20 artikla

1. Hankintoihin osallistumisen ulkopuolelle voidaan jättää tavarantoimittaja, joka:

a) on konkurssissa, purkamiseen liittyvässä tai muussa selvitystilassa, on sopinut akordista velkojien kanssa tai on keskeyttänyt liiketoimintansa taikka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen;

b) on asianosaisena oikeudenkäynnissä, jonka tarkoituksena on konkurssiin asettaminen, yhtiön purkaminen tai muuhun selvitystilaan asettaminen tai akordikäsittely, taikka muussa vastaavassa kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvassa oikeudenkäyntimenettelyssä;

c) on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta;

d) on ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomaiset voivat näyttää toteen;

e) on laiminlyönyt velvollisuutensa suorittaa sen valtion, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut, tai sen valtion, jossa hankintaviranomainen on, lainsäädännön mukaisia sosiaaliturvamaksuja;

f) on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa sen valtion, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut, tai sen valtion, jossa hankintaviranomainen on, lainsäädännön mukaisia veroja;

g) on tämän luvun soveltamiseksi vaadittavia tietoja ilmoittaessaan vakavasti syyllistynyt väärien tietojen antamiseen.

2. Jos hankintaviranomainen vaatii tavarantoimittajaa näyttämään, ettei sitä koske mikään 1 kohdan a, b, c, e tai f alakohdassa tarkoitetuista tapauksista, sen on hyväksyttävä riittäväksi todisteeksi:

- a, b tai c alakohdan osalta ote rikosrekisteristä, tai jollei sellaista ole, sen valtion, josta tavarantoimittaja on peräisin tai josta tämä tulee, toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen antama vastaava asiakirja, josta ilmenee, että nämä vaatimukset on täytetty,

- e tai f alakohdan osalta kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus.

3. Jos kyseisessä valtiossa ei anneta 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja tai todistuksia taikka jos kaikki 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut tapaukset eivät ilmene niistä, niiden sijasta voidaan antaa valaehtoinen ilmoitus, tai jos jäsenvaltiossa ei käytetä valaa, juhlallisella vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, jonka asianomainen antaa sen valtion, josta tämä on peräisin tai tulee, toimivaltaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle, notaarille tai hyväksytylle ammatilliselle toimielimelle.

4. Jäsenvaltioiden on nimettävä ne viranomaiset ja toimielimet, joilla on toimivalta antaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja, todistuksia ja ilmoituksia, sekä ilmoitettava ne muille jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä.

21 artikla

1. Julkisia tavaranhankintoja koskevan sopimuksen sopimuspuoleksi pyrkivää tavarantoimittajaa voidaan pyytää osoittamaan olevansa merkitty johonkin ammatti- tai toimialarekisteriin taikka antamaan 2 kohdassa tarkoitettu valaehtoinen ilmoitus tai todistus siinä jäsenvaltiossa, johon tämä on sijoittautunut, säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2. Asianmukaiset ammatti- tai toimialarekisterit sekä vastaavat ilmoitukset ja todistukset ovat:

- Belgiassa "Registre du commerce" - "Handelsregister",

- Tanskassa "Aktieselskabsregistret", "Foreningsregistret" ja "Handelsregistret",

- Saksassa "Handelsregister" ja "Handwerksrolle",

- Kreikassa "Âéïôå÷íéêü Þ Âéïìç÷áíéêü Þ Åìðïñéêü ÅðéìåëçôÞñéï",

- Espanjassa "Registro Mercantil" tai rekisteriin kuulumattoman yksityishenkilön osalta todistus tämän valaehtoisesta ilmoituksesta, jonka mukaan tämä harjoittaa kyseistä ammattia,

- Ranskassa "Registre du commerce" ja "Répertoire des métiers",

- Italiassa "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" ja "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato",

- Luxemburgissa "Registre aux firmes" ja "Rôle de la chambre des métiers",

- Alankomaissa "Handelsregister",

- Portugalissa "Registro Nacional das Pessoas Colectivas",

- Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa tavarantoimittajaa voidaan vaatia esittämään todistus joko "Registrar of Companies" - tai "Registrar of Friendly Societies" -rekisteriin merkinnästä taikka tällaisen todistuksen puuttuessa todistus tämän valaehtoisesta ilmoituksesta, jonka mukaan tämä harjoittaa kyseistä ammattia tietyllä paikkakunnalla ja tietyllä toiminimellä siinä valtiossa, johon on sijoittautunut.

22 artikla

1. Osoitukseksi tavarantoimittajan luottokelpoisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta voidaan yleensä toimittaa yksi tai useampi seuraavista viiteasiakirjoista:

a) pankkien antamat asianmukaiset lausunnot,

b) yrityksen taseet tai otteet niistä, jos sen valtion lainsäädännössä, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut, edellytetään taseen julkistamista,

c) lausunto tavarantoimittajan kokonaisliikevaihdosta sekä liikevaihdosta sopimuksessa tarkoitettuun tavaranhankintaan liittyvien liiketoimien osalta kolmelta viimeksi kuluneelta varainhoitovuodelta.

2. Hankintaviranomaisten on sopimusta koskevassa ilmoituksessaan tai tarjouspyynnössään ilmoitettava, mikä tai mitkä 1 kohdassa tarkoitetuissa viiteasiakirjoista niille on esitettävä ja mitä muita kuin 1 kohdassa mainittuja viiteasiakirjoja on esitettävä.

3. Jos tavarantoimittaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintaviranomaiselle sen pyytämiä viiteasiakirjoja, tavarantoimittaja voi osoittaa taloudellisen tilanteensa ja luottokelpoisuutensa jollain muulla hankintaviranomaisen hyväksymällä asiakirjalla.

23 artikla

1. Tavarantoimittajan tekninen suorituskyky voidaan osoittaa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista toimitettavien tuotteiden luonteen, määrän ja käyttötarkoituksen mukaan:

a) luettelo tärkeimmistä toimituksista sekä tiedot niiden arvosta, ajankohdasta sekä julkisesta tai yksityisestä vastaanottajasta viimeksi kuluneilta kolmelta vuodelta;

- viranomaisille toimitettuja tavaroita koskevien asiakirjojen on oltava toimivaltaisen viranomaisen antamia tai vahvistamia todistuksia,

- yksityisille ostajille toimitetut tavarat on ostajan todistettava toimitetuiksi, tai jollei tämä ole mahdollista, tavarantoimittajan on vakuutettava ne toimitetuiksi;

b) selvitys tavarantoimittajan teknisistä välineistä, laadunvarmistustoimenpiteistä ja tämän yrityksen käyttämistä tutkimus- ja kokeilujärjestelmistä;

c) selvitys sekä tavarantoimittajan yritykseen kuuluvista että sen ulkopuolisista teknisistä asiantuntijoista tai teknisistä toimielimistä, erityisesti niistä, jotka vastaavat laadunvalvonnasta;

d) toimitettavien tuotteiden näytteet, selostukset ja/tai valokuvat, joiden oikeaperäisyys on voitava todistaa hankintaviranomaisen pyynnöstä;

e) virallisten laadunvalvontaelinten tai toimivaltaisiksi tunnustettujen laitosten todistukset, jotka osoittavat tiettyihin eritelmiin tai standardeihin viittaamalla määriteltyjen tavaroiden todetun vaatimustenmukaisuuden kyseisten eritelmien tai standardien kanssa;

f) jos toimitettavat tuotteet ovat monimutkaisia tai niitä tarvitaan poikkeuksellisesti vain tiettyä tarkoitusta varten, tarkastus, jonka suorittaa hankintaviranomainen tai tämän puolesta sen valtion, johon tavarantoimittaja on sijoittautunut, toimivaltainen virallinen toimielin suostumuksellaan; tämä tarkastus koskee tavarantoimittajan tuotantokykyä ja tarvittaessa sen tutkimus- ja kokeilujärjestelmiä sekä laadunvalvontatoimenpiteitä;

2. Hankintaviranomaisen on ilmoituksessaan tai tarjouspyynnössään ilmoitettava, mitkä edellä mainituista viiteasiakirjoista sille on esitettävä.

3. Edellä 22 artiklassa sekä tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen laajuus on suhteutettava sopimuksen kohteeseen, ja hankintaviranomaisten on otettava huomioon tavarantoimittajan laillinen etu tämän yritysten teknisten salaisuuksien tai liikesalaisuuksien suojaamisen osalta.

24 artikla

Hankintaviranomainen voi 20-23 artiklassa säädetyin rajoituksin pyytää tavarantoimittajaa täydentämään antamiaan todistuksia ja muita asiakirjoja tai täsmentämään niitä.

25 artikla

1. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät virallisia luetteloja hyväksytyistä tavarantoimittajista, on mukautettava luettelot 20 artiklan 1 kohdan a-d ja g alakohdan sekä 21, 22 ja 23 artiklan säännöksiin.

2. Virallisiin luetteloihin merkityt tavarantoimittajat voivat kutakin sopimusta varten toimittaa hankintaviranomaisille toimivaltaisen viranomaisen antaman todistuksen merkinnästä. Todistuksessa on mainittava ne viiteasiakirjat, joiden perusteella tavarantoimittaja on voitu merkitä luetteloon, sekä luokka, johon ne on luettelossa sijoitettu.

3. Muiden jäsenvaltioiden hankintaviranomaisten on hyväksyttävä toimivaltaisten toimielinten todistama merkintä virallisiin luetteloihin osoitukseksi tavarantoimittajan soveltuvuudesta vain siltä osin kuin 20 artiklan 1 kohdan a-d ja g alakohdassa, 21 artiklassa, 22 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 23 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään.

Virallisiin luetteloihin tehdyn merkinnän mukaisia tietoja ei saa kyseenalaistaa. Jokaiselta luetteloon merkityltä tavarantoimittajalta voidaan kuitenkin jokaisen sopimuksen yhteydessä vaatia lisätodistus sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta.

Muiden jäsenvaltioiden hankintaviranomaiset saavat soveltaa ensimmäisen ja toisen alakohdan säännöksiä vain niihin tavarantoimittajiin, jotka ovat sijoittautuneet virallista luetteloa pitävään jäsenvaltioon.

4. Merkittäessä muista jäsenvaltioista olevia tavarantoimittajia viralliseen luetteloon ei saa vaatia muita kuin kotimaisilta tavarantoimittajilta vaadittavia todisteita ja ilmoituksia, eikä missään tapauksessa muita kuin 20-23 artiklassa tarkoitettuja todisteita ja ilmoituksia.

5. Virallisia luetteloita pitävien jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle, joka välittää tiedon edelleen, sen toimielimen osoite, jolta merkintää luetteloihin voi hakea.

3 luku

Sopimusten tekemisen perusteet

26 artikla

1. Hankintaviranomaisen on sopimuksia tehdessään käytettävä perusteena:

a) pelkästään alinta hintaa;

b) kun sopimus tehdään taloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella, eri perusteita sopimuksen mukaan: esimerkiksi hintaa, toimitusaikaa, käyttökustannuksia, kannattavuutta, laatua, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, teknisiä ansioita, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea.

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa hankintaviranomaisen on ilmoitettava sopimusasiakirjoissa tai sopimusta koskevassa ilmoituksessa ne sopimuksen tekemisen perusteet, joita se aikoo soveltaa, mahdollisuuksien mukaan alenevassa järjestyksessä.

27 artikla

Jos tiettyä sopimusta varten jätetyt tarjoukset vaikuttavat toimitettavaan suoritteeseen nähden poikkeuksellisen alhaisilta, hankintaviranomaisen on, ennen kuin se voi hylätä tarjoukset, pyydettävä kirjallisesti asianmukaisina pitämänsä täsmennykset tarjouksen eri osista ja tarkastettava nämä osat ottaen huomioon asiasta saadut selvitykset.

Hankintaviranomainen voi ottaa huomioon selvitykset, jotka perustuvat valmistusmenetelmän taloudellisuuteen, valittuihin teknisiin ratkaisuihin, tarjoajaa suosiviin poikkeuksellisen edullisiin tuotteiden toimittamisen edellytyksiin tai tarjoajan hankkeen omintakeisuuteen.

Jos sopimukseen liittyvissä asiakirjoissa edellytetään sopimuksen tekemistä alimman hinnan perusteella, hankintaviranomaisen on ilmoitettava komissiolle liian alhaisina pitämiensä tarjousten hylkäämisestä.

V OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

28 artikla

Kun liitteessä I tarkoitetut hankintaviranomaiset sekä näitä mainitun liitteen oikaisujen, muutosten tai tarkistusten johdosta seuraavat hankintaviranomaiset tekevät julkisia hankintoja koskevia sopimuksia, jäsenvaltioiden on sovellettava keskenään yhtä edullisia ehtoja kuin ne myöntävät kolmansille maille GATT-sopimusta soveltaessaan, erityisesti mainitun sopimuksen V ja VI artiklassa määrättyjä rajoitettua menettelyä, tietojen antamista ja tutkimista koskevia ehtoja. Jäsenvaltioiden on tätä varten neuvoteltava keskenään sopimuksen soveltamiseksi tarvittavista toimenpiteistä julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa.

29 artikla

1. Komissio tutkii tämän direktiivin soveltamista neuvottelemalla julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean kanssa ja tekee tarvittaessa neuvostolle uudet ehdotukset, joiden tarkoituksena on erityisesti jäsenvaltioiden tämän direktiivin soveltamiseksi toteuttamien toimenpiteiden yhdenmukaistaminen.

2. Komissio tarkastelee uudelleen tätä direktiiviä sekä uusia toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa 1 kohdan nojalla, ottaen huomioon GATT-sopimuksen IX artiklan 6 kohdassa määrättyjen neuvottelujen tulokset, ja tekee tarvittaessa neuvostolle asianmukaiset ehdotukset.

3. Komissio saattaa liitteen I ajan tasalle 28 artiklassa tarkoitettujen oikaisujen, muutosten ja tarkistusten mukaisesti sekä huolehtii sen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

30 artikla

Määräajat on laskettava määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (13) mukaisesti.

31 artikla

1. Tämän direktiivin soveltamisen tulosten arvioimiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tilastollinen kertomus tehdyistä sopimuksista:

a) liitteessä I lueteltujen hankintaviranomaisten osalta viimeistään 31 päivänä lokakuuta kunakin vuonna sitä edeltävältä vuodelta;

b) muiden 1 artiklassa tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1991, ja Kreikan, Espanjan ja Portugalin osalta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1995 ja sen jälkeen joka toinen vuosi viimeistään 31 päivänä lokakuuta sitä edeltävältä vuodelta.

2. Tilastollisissa kertomuksissa on eriteltävä ainakin:

a) kunkin hankintaviranomaisen tekemien kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo sekä liitteessä I tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kynnysarvon alittavien sopimusten arvo;

b) kunkin viranomaisen tekemien arvoltaan kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo, ryhmiteltyinä menettelyn, tuotteen ja sopimuspuoleksi valitun tavarantoimittajan kansallisuuden mukaan, ja neuvottelumenettelyjen osalta ryhmiteltyinä 6 artiklan mukaisesti siten, että kertomuksesta ilmenevät kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo, ja liitteessä I tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kunkin GATT-sopimuksen allekirjoittajavaltion kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo.

3. Komissio päättää 32 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, millaisia muita tilastotietoja tämän direktiivin mukaisesti vaaditaan.

32 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksellä 71/306/ETY perustettu julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea.

2. Tässä kohdassa määritellyn menettelyn osalta komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa, tarvittaessa äänestettyään, lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan.

Lausunto merkitään pöytäkirjaan; lisäksi jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus pyytää, että sen kanta merkitään pöytäkirjaan.

Komission on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon komitean lausunto. Sen on ilmoitettava komitealle, millä tavoin lausunto on otettu huomioon.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun komitean on komission aloitteesta tai jäsenvaltion pyynnöstä tutkittava kaikki tämän direktiivin soveltamista koskevat kysymykset.

33 artikla

Kumotaan direktiivi 77/62/ETY (14), sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden liitteessä V esitettyjä osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen ja soveltamisen määräaikoja koskevia velvoitteita.

Viittauksia kumottuun direktiiviin on pidettävä viittauksina tähän direktiiviin, ja ne on luettava liitteessä VI esitetyn vastaavuustaulukon mukaisesti.

34 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 14 päivään kesäkuuta 1994 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

35 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. TRØJBORG

(1) EYVL N:o C 277, 26.10.1992, s. 1

(2) EYVL N:o C 72, 15.3.1993, s. 73 Päätös tehty 26 päivänä toukokuuta 1993.

(3) EYVL N:o C 332, 16.12.1992, s. 72

(4) EYVL N:o L 13, 15.1.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/50/ETY (EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 1).

(5) EYVL N:o L 199, 9.8.1993, s. 54

(6) EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 1

(7) EYVL N:o L 71, 17.3.80, s. 44 EYVL N:o L 345, 9.12.1987, s. 24

(8) EYVL N:o L 297, 29.10.1990, s. 1

(9) EYVL N:o L 185, 16.8.1971, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 77/63/ETY (EYVL N:o L 13, 15.1.1977, s. 15).

(10) EYVL N:o L 217, 5.8.1986, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/263/ETY(EYVL N:o L 128, 23.5.1991, s. 1).

(11) EYVL N:o L 36, 7.2.1987, s. 31

(12) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

(13) EYVL N:o L 124, 8.6.1971, s. 1

(14) Mukaan lukien seuraavat säännökset, joilla se on muutettu: - direktiivi 80/767/ETY (EYVL N:o L 215, 18.8.1980, s. 1) - direktiivi 88/295/ETY (EYVL N:o L 127, 20.5.1988, s. 1) - direktiivin 90/53/ETY 35 artiklan 1 kohta (EYVL N:o L 297, 29.10.1990, s. 1) - direktiivin 92/50/ETY 42 artiklan 1 kohta (EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 1)

(15) EYVL N:o L 217, 5.8.1986, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/263/ETY (EYVL N:o L 128, 23.5.1991, s. 1).

(16) EYVL N:o L 36, 7.2.1987, s. 31

(17) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

(18) EYVL N:o L 124, 8.6.1971, s. 1

(19)

(20) EYVL N:o C 277, 26.10.1992, s. 1

(21)

(22) EYVL N:o C 332, 16.12.1992, s. 72

(23)

(24) EYVL N:o L 199, 9.8.1993, s. 54

(25) EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 1

(26)

(27) EYVL N:o L 297, 29.10.1990, s. 1

(28)

(29)

(30) EYVL N:o L 36, 7.2.1987, s. 31

(31) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12

(32) EYVL N:o L 124, 8.6.1971, s. 1

(33)

(34) EYVL N:o L 124, 8.6.1971, s. 1

(35) Mukaan lukien seuraavat säännökset, joilla se on muutettu: - direktiivi 80/767/ETY (EYVL N:o L 215, 18.8.1980, s. 1) - direktiivi 88/295/ETY (EYVL N:o L 127, 20.5.1988, s. 1) - direktiivin 90/53/ETY 35 artiklan 1 kohta (EYVL N:o L 297, 29.10.1990, s. 1) - direktiivin 92/50/ETY 42 artiklan 1 kohta (EYVL N:o L 209, 24.7.1992, s. 1).

LIITE I

LUETTELO JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAN GATT-SOPIMUKSEN ALAAN KUULUVISTA HANKINTAVIRANOMAISISTA

BELGIA

>TAULUKON PAIKKA>

TANSKA

>TAULUKON PAIKKA>

SAKSAN LIITTOTASAVALTA

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium für Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation (8)

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (9)

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Huomautus: Kansallisia velvoitteitaan täyttäessään tässä luettelossa mainitut yksiköt tekevät erityismenettelyjä noudattaen sopimuksia tiettyjen ryhmien kanssa viime sodan aiheuttamien ongelmien poistamiseksi.

RANSKA

1. Tärkeimmät hankintayksiköt

A. Yleinen talousarvio

- Premier ministre

- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget

- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer

- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense (10)

- Ministère de l'intérieur et de la centralisation

- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire

- Ministère des affaires européennes

- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la coopération et du développement

- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de l'agriculture et de la forêt

- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (11)

- Ministère chargé des relations avec le Parlement

- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

- Ministère de la recherche et de la technologie

- Ministère du commerce extérieur

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie

- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat

- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme

- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer

- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé de la communication

- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes

- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre

- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques techonologiques et naturels majeurs

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre

- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports

- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation

- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales

- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille

- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

B. Lisätalousarvio

Erityisesti:

- Imprimerie nationale

C. Erityiset valtiontalouden yksiköt

Erityisesti:

- Fonds forestier national

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme

- Caisse autonome de la reconstruction

2. Kansalliset julkishallinnolliset laitokset

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications (12)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'ophthalmologie des quinze-vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurite sociale des travailleurs migrants

- Chancelleries des universités

- Collèges d'État

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural, des eaux et forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des techniques et industries agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale d'ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'onologie de la Tour Blance (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondations Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Lycées d'État

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- ORSTOM - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicats des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Muut kansalliset julkiset toimielimet

IRLANTI

1. Tärkeimmät hankintayksiköt

- Office of Public Works

2. Muut laitokset

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney general

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture and Food

- Department of Labour

- Department of Industry and Commerce

- Department of Tourism and Transport

- Department of Communications

- Department of Defence (13)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Energy

ITALIA

1. Ministero del tesoro (14)

2. Ministero delle finanze (15)

3. Ministero di grazia e giustizia

4. Ministero degli affari esteri

5. Ministero della pubblica istruzione

6. Ministero dell'interno

7. Ministero dei lavori pubblici

8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste

9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale

11. Ministero della sanità

12. Ministero per i beni culturali e ambientali

13. Ministero della difesa (16)

14. Ministero del bilancio e della programmazione economica

15. Ministero delle partecipazioni statali

16. Ministero del turismo e dello spettacolo

17. Ministero del commercio con l'estero

18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (17)

19. Ministero dell'ambiente

20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Huomautus: Tämä sopimus ei estä soveltamasta Italian 6 päivänä lokakuuta 1950 annetun lain N:o 835 säännöksiä (Italian tasavallan virallinen lehti N:o 245, 24.10.1950) ja sen tämän sopimuksen tekemisen ajankohtana voimassa olevia muutoksia.

LUXEMBURG

1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: armée (18) - gendarmerie - police

6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées

9. Ministère des communications: postes et télécommunications (19)

10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute- et de la Basse-Sûre

11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

ALANKOMAAT

A. Ministeriöt ja valtion keskusvirastot

1. Ministerie van Algemene Zaken

2. Ministerie van Buitenlandse Zaken

3. Ministerie van Justitie

4. Ministerie van Binnenlandse Zaken

5. Ministerie van Financiën

6. Ministerie van Economische Zaken

7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

8. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken

14. Hogere Colleges van Staat

B. Keskushankintayksiköt

Edellä A kohdassa luetellut yksiköt tekevät hankintansa yleensä itse; muut yleisluontoiset hankinnat tehdään seuraavien yksiköiden kautta:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat

2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht (20)

3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht (21)

4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine (22)

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Cabinet Office

Civil Service College

Civil Service Commission

Civil Service Occupational Health Service

Office of the Minister for the Civil Service

Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science

University Grants Committee

Department of Employment

Employment Appeals Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Estimates Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

National Health Service Authorities

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

Regional Medical Service

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security

Attendance Allowance Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment

Building Research Establishment

Commons Commissioners

Countryside Commission

Fire Research Station (Boreham Wood)

Historic Buildings and Monuments Commission

Local Valuation Panels

Property Services Agency

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

Warren Spring Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Consultative Councils for England and Wales

Gas Consumers' Council

Transport Users Consultative Committee

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport and Road Research Laboratory

Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communications Headquarters

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Council on Tribunals

County Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeals Tribunals

Public Trustee Office

Office of the Social Security Commissioners

Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)

Supreme Court (England and Wales)

Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions

Courts Martial Appeal Court

Crown Court

High Court

Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Advisory Services

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Science Laboratories

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (23)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Crown Courts

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries

British Library

British Museum

British Museum (Natural History)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

Overseas Development Administration

Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sherrif Courts

Social Security Commissioners' Office

Scottish Office

Central Services

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland

Artificial Insemination Service

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

Mental Welfare Commission for Scotland

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Antibody Production Unit

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Boards

Scottish Health Service - Common Services Agency

Scottish Health Service Planning Council

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency

Chessington Computer Centre

Civil Service Catering Organisation

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission

Council for the Education and Training of Health Visitors

Local Government Boundary Commission for Wales

Local Valuation Panels and Courts

National Health Service Authorities

Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

KREIKKA

1. Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

2. Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò & ÈñçóêåõìÜôùí

3. Õðïõñãåßï Åìðïñßïõ

4. Õðïõñãåßï Âéïìç÷áíßáò-ÅíÝñãåéáò-Ôå÷íïëïãßáò

5. Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò

6. Õðïõñãåßï Ðñïåäñßáò ôçò ÊõâÝñíçóçò

7. Õðïõñãåßï Áéãáßïõ

8. Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí

9. Õðïõñãåßï Äéêáéïóýíçò

10. Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí

11. Õðïõñãåßï Åñãáóßáò

12. Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé Åðéóôçìþí

13. Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ×ùñïôáîßáò & Äçìïóßùí ¸ñãùí

14. Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí

15. Õðïõñãåßï Ìåôáöïñþí êáé Åðéêïéíùíéþí

16. Õðïõñãåßï Õãåßáò Ðñüíïéáò & Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí

17. Õðïõñãåßï Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò

18. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Óôñáôïý (24)

19. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Íáõôéêïý (25)

20. Ãåíéêü Åðéôåëåßï Áåñïðïñßáò (26)

21. Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò

22. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Ôýðïõ êáé Ðëçñïöïñéþí

23. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò

24. Ãåíéêü ×çìåßï ôïõ ÊñÜôïõò

25. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ËáúêÞò Åðéìüñöùóçò

26. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Éóüôçôáò ôùí Äýï Öýëùí

27. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí

28. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áðüäçìïõ Åëëçíéóìïý

29. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Âéïìç÷áíßáò

30. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ¸ñåõíáò êáé Ôå÷íïëïãßáò

31. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Áèëçôéóìïý

32. ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äçìïóßùí ¸ñãùí

33. ÅèíéêÞ ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá

34. Ãåíéêüò Ïñãáíéóìüò Ðñüíïéáò

35. Ïñãáíéóìüò ÅñãáôéêÞò Åóôßáò

36. Åèíéêü Ôõðïãñáöåßï

37. ÅëëçíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÁôïìéêÞò ÅíÝñãåéáò

38. Ôáìåßï ÅèíéêÞò Ïäïðïéßáò

39. Åèíéêü Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí

40. ÐáíåðéóôÞìéï Áéãáßïõ

41. ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò

42. Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï ÈñÜêçò

43. ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí

44. ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí

45. Ðïëõôå÷íåßï ÊñÞôçò

46. Óéâéôáíßäåéïò Ó÷ïëÞ

47. ÐáíåðéóôÞìéï Ìáêåäïíßáò (ÏéêïíïìéêÝò & Êïéí/êÝò ÅðéóôÞìåò)

48. ÁéãéíÞôåéï Íïóïêïìåßï

49. Áñåôáßåéï Íïóïêïìåßï

50. Åèíéêü ÊÝíôñï Äçìüóéáò Äéïßêçóçò

51. ÅëëçíéêÜ Ôá÷õäñïìåßá

52. Ïñãáíéóìüò Äéá÷åßñéóçò Äçìüóéïõ Õëéêïý

53. Ïñãáíéóìüò Ãåùñãéêþí Áóöáëßóåùí

54. Ïñãáíéóìüò Ó÷ïëéêþí Êôéñßùí

ESPANJA

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministero de Justicia

3. Ministerio de Defensa (27)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio para las Administraciones Públicas

12. Ministerio de Cultura

13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

14. Ministerio de Sanidad y Consumo

15. Ministerio de Asuntos Sociales

16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

PORTUGALI

Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros

2. Centro de Estudos e Formação Autárquica

3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo

4. Centro de Gestão da Rede Informática do Governo

5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência

6. Conselho Permanente de Concertação Social

7. Departamento de Formação e Aperfeiçoamento Profissional

8. Gabinete de Macau

9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência

10. Instituto da Juventude

11. Instituto Nacional de Administração

12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros

13. Secretariado para a Modernização Administrativa

14. Serviço Nacional de Protecção Civil

15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

Ministério da Adminstração Interna

1. Direcção-Geral de Viação

2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações

3. Governos Civis

4. Guarda Fiscal

5. Guarda Nacional Republicana

6. Polícia de Segurança Pública

7. Secretaria-Geral

8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral

9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

10. Serviço de Informação e Segurança

11. Serviço Nacional de Bombeiros

Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite

2. Direcção-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola

3. Direcção-Geral da Pecuária

4. Direcção-Geral das Florestas

5. Direcção-Geral de Planeamento e Agricultura

6. Direcção-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar

7. Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior

8. Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral

9. Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

10. Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes

11. Direcção Regional de Agricultura do Alentejo

12. Direcção Regional de Agricultura do Algarve

13. Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste

14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários

15. Inspecção Geral e Auditoria de Gestão

16. Instituto da Vinha e do Vinho

17. Instituto de Qualidade Alimentar

18. Instituto Nacional de Investigação Agrária

19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas

20. Obra Social - Secretaria-Geral

21. Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas

22. Secretaria-Geral

23. IFADAP - Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas

24. INGA - Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente

2. Direcção-Geral dos Recursos Naturais

3. Gabinete dos Assuntos Europeus

4. Gabinete de Estudos e Planeamento

5. Gabinete de Protecção e Segurança Nuclear

6. Instituto Nacional do Ambiente

7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor

8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica

9. Secretaria-Geral

10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza

11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril

12. Delegações Regionais

13. Instituto Nacional da Água

Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica

2. Direcção-Geral de Concorrência e Preços

3. Direcção-Geral de Inspecção Económica

4. Direcção-Geral do Comércio Externo

5. Direcção-Geral do Comércio Interno

6. Direcção-Geral do Turismo

7. Fundo de Turismo

8. Gabinete para os Assuntos Comunitários

9. ICEP - Instituto do Comércio Externo de Portugal

10. Inspecção Geral de Jogos

11. Instituto de Promoção Turística

12. Instituto Nacional de Formação Turística

13. Regiões de Turismo

14. Secretaria-Geral

15. ENATUR - Empresa Nacional de Turismo, EP

16. AGA - Administração-Geral do Açúcar e do Álcool, EP

Ministério da Defesa Nacional (28)

1. Estado-Maior General das Forças Armadas

2. Estado-Maior da Força Aérea

3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea

4. Estado-Maior do Exército

5. Estado-Maior da Armada

6. Direcção-Geral do Material Naval

7. Direcção das Infra-Estruturas Navais

8. Direcção de Abastecimento

9. Fábrica Nacional de Cordoaria

10. Hospital da Marinha

11. Arsenal do Alfeite

12. Instituto Hidrográfico

13. Direcção-Geral de Armamento

14. Direcção-Geral de Pessoal e Infra-estruturas

15. Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional

16. Instituto de Defesa Nacional

17. Secretaria-Geral

Ministério da Educação

1. Auditoria Jurídica

2. Direcção-Geral da Administração Escolar

3. Direcção-Geral da Extensão Educativa

4. Direcção-Geral do Ensino Superior

5. Direcção-Geral dos Desportos

6. Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário

7. Direcção Regional de Educação de Lisboa

8. Direcção Regional de Educação do Algarve

9. Direcção Regional de Educação do Centro

10. Direcção Regional de Educação do Norte

11. Direcção Regional de Educação do Sul

12. Editorial do Ministério da Educação

13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestão Financeira

16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

17. Inspecção Geral de Educação

18. Instituto de Cultura da Língua Portugesa

19. Instituto de Inovação Educacional

20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educação

21. Secretaria-Geral

Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica

2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais

3. Caixas de Previdência Social

4. Casa Pia de Lisboa

5. Centro Nacional de Pensões

6. Centros Regionais de Segurança Social

7. Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres

8. Departamento de Estatística

9. Departamento de Estudos e Planeamento

10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social

11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu

12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas

13. Direcção-Geral da Acção Social

14. Direcção-Geral da Família

15. Direcção-Geral das Relações de Trabalho

16. Direcção-Geral de Apoio Técnico à Gestão

17. Direcção-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho

18. Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional

19. Direcção-Geral dos Regimes de Segurança Social

20. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social

21. Inspecção Geral da Segurança Social

22. Inspecção Geral do Trabalho

23. Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social

24. Instituto do Emprego e Formação Profissional

25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores

26. Secretaria-Geral

27. Secretariado Nacional de Reabilitação

28. Serviços Sociais do MESS

29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ministério das Finanças

1. ADSE - Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública

2. Auditoria Jurídica

3. Direcção-Geral da Administração Pública

4. Direcção-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento

5. Direcção-Geral da Junta de Crédito Público

6. Direcção-Geral das Alfândegas

7. Direcção-Geral das Contribuições e Impostos

8. Direcção-Geral do Património do Estado

9. Direcção-Geral do Tesouro

10. Gabinete de Estudos Económicos

11. Gabinete dos Assuntos Europeus

12. GAFEEP - Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas

13. Inspecção Geral de Finanças

14. Instituto de Informática

15. Junta de Crédito Público

16. Secretaria-Geral

17. SOFE - Serviços Sociais do Ministério das Finanças

Ministério da Indústria e Energia

1. Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo

2. Delegação Regional da Indústria e Energia do Alentejo

3. Delegação Regional da Indústria e Energia do Algarve

4. Delegação Regional da Indústria e Energia do Centro

5. Delegação Regional da Indústria e Energia do Norte

6. Direcção-Geral da Indústria

7. Direcção-Geral da Energia

8. Direcção-Geral de Geologia e Minas

9. Gabinete de Estudos e Planeamento

10. Gabinete para a Pesquisa e Exploração do Petróleo

11. Gabinete para os Assuntos Comunitários

12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial

13. Instituto Português da Qualidade

14. LNETI - Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial

15. Secretaria-Geral

Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários

2. Centro de Identificação Civil e Criminal

3. Centros de Observação e Acção Social

4. Conselho Superior de Magistratura

5. Conservatória dos Registos Centrais

6. Direcção-Geral dos Registos e Notariado

7. Direcção-Geral dos Serviços de Informática

8. Direcção-Geral dos Serviços Judiciários

9. Direcção-Geral dos Serviços Prisionais

10. Direcção-Geral dos Serviços Tutelares de Menores

11. Estabelecimentos Prisionais

12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documentaçã e Direito Comparado

14. Gabinete de Estudos e Planeamento

15. Gabinete de Gestão Financeira

16. Gabinete de Planeamento e Coordenaçã do Combate à Droga

17. Hospital-prisã de S. João de Deus

18. Instituto Corpus Christi

19. Instituto da Guarda

20. Instituto de Reinserçã Social

21. Instituto de S. Domingos de Benfica

22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais

23. Instituto Navarro Paiva

24. Instituto Padre António Oliveira

25. Instituto S. Fiel

26. Instituto S. José

27. Instituto Vila Fernando

28. Instituto de Criminologia

29. Instituto de Medicina Legal

30. Polícia Judiciária

31. Secretaria-Geral

32. Serviços Sociais

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares

2. Direcção-Geral de Aviação Civil

3. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais

4. Direcção-Geral dos Transportes Terrestres

5. Gabinete da Travessia do Tejo

6. Gabinete de Estudos e Planeamento

7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa

8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto

9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro

10. Gabinete para as Comunidades Europeias

11. Inspecção Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações

12. Junta Autónoma das Estradas

13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil

14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

15. Secretaria-Geral

Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Administração Financeira

2. Direcção-Geral das Comunidades Europeias

3. Direcção-Geral da Cooperação

4. Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas

5. Instituto de Cooperação Económica

6. Secretaria-Geral

Ministério do Planeamento e Administraçã do Território

1. Academia das Ciências

2. Auditoria Jurídica

3. Centro Nacional de Informaçã Geográfica

4. Comissã Coordenadora da Regiã Centro

5. Comissã Coordenadora da Regiã de Lisboa e Vale do Tejo

6. Comissã Coordenadora da Regiã do Alentejo

7. Comissã Coordenadora da Regiã do Algarve

8. Comissã Coordenadora da Regiã Norte

9. Departamento Central de Planeamento

10. Direcçã-Geral da Administraçã Autárquica

11. Direcçã-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direcçã-Geral do Ordenamento do Território

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território

15. Gabinete para os Aeroportos da Região Autónoma da Madeira

16. Inspecção Geral de Administração do Território

17. Instituto Nacional de Estatísticas

18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investigação Científica e Tropical

20. Instituto Geográfico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investigação Científica a Tecnológica

22. Secretaria-Geral

(1) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(2) Vain postitoiminta.

(3) Paitsi "Post og Telegrafvæsenetin" telepalvelut.

(4) Paitsi "Danske Statsbaner".

(5) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(6) Paitsi telelaitteet.

(7) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(8) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(9) Vain postitoiminta.

(10) Vain postioiminta.

(11) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(12) Toimii useimpien muiden ministeriöiden tai yksiköiden keskushankintayksikkönä.

(13) Lukuun ottamatta tupakka- ja suolamonopolien tekemiä hankintoja.

(14) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(15) Vain postitoiminta.

(16) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(17) Vain postitoiminta.

(18) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(19) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(20) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(21) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

(22) Liitteessä II mainitut muut kuin puolustusmateriaali.

LIITE II

LUETTELO PUOLUSTUSALAN HANKINTAVIRANOMAISTEN TEKEMIIN SOPIMUKSIIN KUULUVISTA 5 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TUOTTEISTA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

TIETTYJEN TEKNISTEN ERITELMIEN MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1. `teknisillä eritelmillä`: teknisten vaatimusten kokonaisuutta, joka sisältyy erityisesti tarjouskirjoihin ja jossa määritellään materiaalilta, tuotteelta tai tavaralta vaadittavat ominaisuudet ja jonka avulla voidaan puolueettomasti kuvailla materiaali, tuote tai tavara siten, että se täyttää hankintayksikön sille asettaman käyttötarkoituksen. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat laadun tai käyttöön soveltuvuuden taso, turvallisuus, mitat, mukaan lukien materiaaliin, tuotteeseen tai tavaraan kohdistuvat vaatimukset laadunvarmistusjärjestelmän, termistön, tunnusten, testauksen ja testausmenetelmien, pakkauksen, merkitsemisen ja etiketöinnin osalta;

2. `standardilla`: tunnustetun standardointielimen toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä varten hyväksymää teknistä eritelmää, jonka noudattaminen ei pääsääntöisesti ole pakollista;

3. `eurooppalaisilla standardeilla`: standardeja, jotka Euroopan standardointikomitea (CEN) tai Euroopan sähkötekniikan standardointikomitea (Cenélec) ovat yhteisten sääntöjensä mukaisesti vahvistaneet eurooppalaisiksi standardeiksi (EN) tai yhdenmukaistamisasiakirjoiksi (HD);

4. `eurooppalaisella teknisellä hyväksymisellä`: tuotteen kelpoisuudesta annettua myönteistä teknistä lausuntoa, joka perustuu rakennustyössä sovellettavien olennaisten vaatimusten täyttymiseen ottaen huomioon tuotteen perusominaisuudet ja sen nimenomaiset käyttö- ja soveltamisolosuhteet. Eurooppalaisen teknisen hyväksymisen antaa jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten hyväksymä toimielin;

5. `yhteisillä teknisillä eritelmillä`: Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuja jäsenvaltioiden kesken sovitulla menettelyllä laadittuja teknisiä eritelmiä.

LIITE IV

TAVARANHANKINTOJA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN ILMOITUSMALLIT

A. Ennakkotiedot

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero sekä samat tiedot mahdollisesta erillisestä lisätietoja antavasta palveluyksiköstä.

2. Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä tai arvo. CPA-viitenumero.

3. Sopimuksen tai sopimusten tekomenettelyjen arvioitu aloituspäivä (jos tiedossa).

4. Muut tiedot.

5. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.

6. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen.

B. Avoimet menettelyt

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite ja puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero.

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely.

b) Sopimuslaji, jota varten tarjoukset pyydetään.

3. a) Toimituspaikka.

b) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. CPA-viitenumero.

c) Tieto siitä, voivatko tavarantoimittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä tavaranhankinnoista.

4. Mahdollinen toimituksen määräaika.

5. a) Palveluyksikön nimi ja osoite, josta voi pyytää sopimusasiakirjoja ja täydennysasiakirjoja.

b Määräaika pyyntöjen esittämiselle.

c) Kyseisistä asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu ja maksuehdot.

6. a) Määräaika tarjousten vastaanottamiselle.

b) Osoite, johon tarjoukset on toimitettava.

c) Yksi tai useampi kieli, jolla tarjoukset on laadittava.

7 a) Henkilöt, jotka saavat olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa.

b) Avaustilaisuuden päivä, kellonaika ja paikka.

8. Mahdollisesti vaadittavat takuut ja vakuudet.

9. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säännöksiin, joihin ne sisältyvät.

10. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto.

11. Tavarantoimittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muotovaatimukset.

12. Aika, jonka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa.

13. Sopimuksen tekemisen perusteet. (Muut perusteet kuin alin hinta on mainittava, jos ne eivät ilmene sopimusasiakirjoista.)

14. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto.

15. Muut tiedot.

16. Päivä, jona ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu.

17. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.

18. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen.

C. Rajoitetut menettelyt

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite ja puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero.

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely.

b) Perustelut mahdollisesti noudatettavalle nopeutetulle menettelylle.

c) Sopimuslaji, jota varten tarjoukset pyydetään.

3. a) Toimituspaikka.

b) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. CPA-viitenumero.

c) Tieto siitä, voivatko tavarantoimittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä tavaroista.

4. Mahdollinen toimituksen määräaika.

5. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto.

6. a) Määräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle.

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.

c) Yksi tai useampi kieli, jolla osallistumishakemukset on laadittava.

7. Tarjouspyyntöjen viimeinen lähetyspäivä.

8. Mahdollisesti vaadittavat takuut ja vakuudet.

9. Tavarantoimittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muotovaatimukset.

10. Sopimuksen tekemisen perusteet, jos ne eivät ilmene tarjouspyynnöstä.

11. Niiden tavarantoimittajien suunniteltu tarkka tai likimääräinen lukumäärä, joilta tarjouksia pyydetään.

12. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto.

13. Muut tiedot.

14. Päivä, jona ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu.

15. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.

16. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen.

D. Neuvottelumenettelyt

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite ja puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero.

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely.

b) Perustelut mahdollisesti noudatettavalle nopeutetulle menettelylle.

c) Sopimuslaji, jota varten tarjoukset pyydetään.

3. a) Toimituspaikka.

b) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. CPA-viitenumero.

c) Tieto siitä, voivatko tavarantoimittajat tehdä osatarjouksen kyseisistä tavaroista.

4. Mahdollinen toimituksen määräaika.

5. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto.

6. a) Määräaika osallistumishakemusten vastaanottamiselle.

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.

c) Yksi tai useampi kieli, jolla osallistumishakemukset on laadittava.

7. Mahdollisesti vaadittavat takuut ja vakuudet.

8. Tavarantoimittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muotovaatimukset.

9. Niiden tavarantoimittajien suunniteltu tarkka tai likimääräinen lukumäärä, joilta tarjouksia pyydetään.

10. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto.

11. Hankintaviranomaisen mahdollisesti jo valitsemien tavarantoimittajien nimet ja osoitteet.

12. Päivä(t), jolloin asiasta on aikaisemmin julkaistu ilmoitus Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

13. Muut tiedot.

14. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.

15. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen.

E. Tehdyt sopimukset

1. Hankintaviranomaisen nimi ja osoite.

2. Valittu sopimuksen tekomenettely. Perustelut mahdolliselle neuvottelumenettelyn noudattamiselle ilman ennalta julkaistua tarjouspyyntöilmoitusta (6 artiklan 3 kohta).

3. Päivä, jona sopimus on tehty.

4. Sopimuksen tekemisen perusteet.

5. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä.

6. Valittujen yhden tai useamman tavarantoimittajan nimi ja osoite.

7. Toimitettujen tuotteiden luonne ja määrä, tarvittaessa tavarantoimittajittain. CPA-viitenumero.

8. Maksettu hinta tai hintaluokka (vähintään/enintään).

9. Mahdollisesti kolmansille alihankintana annettava sopimuksen osuus ja sen arvo.

10. Muut tiedot.

11. Päivä, jona ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

12. Päivä, jona sopimusta koskeva ilmoitus on lähetetty.

13. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen.

LIITE V

>TAULUKON PAIKKA>

(1) EY-9: 24.6.1978

EL: 1.1.1983

E, P: 1.1.1986

(2) EY-9: 1.1.1981

EL: 1.1.1983

E, P: 1.1.1986 (3) EY-9: 1.1.1989

EL, E, P: 1.3.1992

(4) EY-9: 1.1.1983

E: 1.1.1996

EL, P: 1.1.1998 (5) EY-12: 1.7.1993

(6) EY-10: 1.1.1983

(7) EY-12: 1.1.1986

LIITE VI

>TAULUKON PAIKKA>

Top