Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0052

Neuvoston direktiivi 92/52/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetuista äidinmaidonvastikkeista ja vieroitusvalmisteista

OJ L 179, 1.7.1992, p. 129–130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 019 P. 216 - 217
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 198 - 199
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 128 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 19 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2016; Kumoaja 32013R0609

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/52/oj

31992L0052

Neuvoston direktiivi 92/52/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetuista äidinmaidonvastikkeista ja vieroitusvalmisteista

Virallinen lehti nro L 179 , 01/07/1992 s. 0129 - 0130
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 19 s. 0216
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 19 s. 0216


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/52/ETY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992,

kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetuista äidinmaidonvastikkeista ja vieroitusvalmisteista

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

äidinmaidonvastikkeita ja vieroitusvalmisteita koskevat yhteisön säännöt on vahvistettu erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/398/ETY(4) ja komission direktiivissä 91/321/ETY(5),

näiden tuotteiden luonne huomioon ottaen olisi suotavaa, että niiden koostumusta koskevat yhteisön säännöt tai kansainväliset standardit saatettaisiin sovellettaviksi tämäntyyppisiin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu kolmansiin maihin vietäviksi,

sen estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään epäasianmukaisella tavalla, joka voi vaarantaa imeväisikäisten terveyden, on myös suotavaa laajentaa yhteisön sääntöjen soveltamisala kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettujen äidinmaidonvastikkeiden ja vieroitusvalmisteiden päällysmerkintöihin, ja

direktiivin 91/321/ETY mukaisia tuotteita voidaan pitää kaupan yhteisössä 1 päivästä joulukuuta 1992; missään lainsäädännössä ei kielletä tällaisten tuotteiden vientiä kolmansiin maihin,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitettuja direktiivin 91/321/ETY 1 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisia äidinmaidonvastikkeita ja vieroitusvalmisteita.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita voidaan viedä yhteisöstä ainoastaan, jos ne ovat tämän direktiivin mukaisia.

3 artikla

1. Muita tuotteita kuin äidinmaidonvastikkeita ei voida esittää yksinään sopivina normaalien ja terveiden imeväisikäisten ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttämiseen neljästä kuuteen ensimmäisen elinkuukauden aikana.

2. Lisäksi 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden on oltava:

a) direktiivin 91/321/ETY 3, 4, 5 ja 6 artiklan tai Codex Alimentariuksessa tästä asiasta vahvistettujen kansainvälisten standardien mukaisia;

b) direktiivin 91/321/ETY 7 artiklan 2-6 kohdan mukaisia;

c) elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä 14 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/396/ETY(6) säännösten mukaisia,

jollei tuojavaltiossa tehdä päinvastaista päätöstä tai anneta erityissäännöstä.

3. Tuotteissa on oltava merkinnät asianmukaisella kielellä, jotta vältetään äidinmaidonvastikkeiden ja vieroitusvalmisteiden keskenään sekaantumisen vaara.

4. Direktiivin 91/321/ETY 7 artiklan 2-6 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, kieltoja ja rajoituksia sovelletaan myös kyseisten tuotteiden esillepanoon ja erityisesti niiden pakkauksen muotoon, ulkonäköön tai pakkaukseen ja käytettyihin pakkausmateriaaleihin.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Toimenpiteitä on sovellettava - niin, että niiden tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, vienti kielletään 1 päivästä kesäkuuta 1994.

Näissä jäsenvaltioiden toteuttamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Vitor MARTINS

(1) EYVL N:o C 124, 16.5.1992, s. 14 ja

EYVL N:o C 155, 20.6.1992, s. 18

(2) EYVL N:o C 125, 18.5.1992

(3) EYVL N:o C 106, 27.4.1992, s. 4

(4) EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 27

(5) EYVL N:o L 175, 4.7.1991, s. 35

(6) EYVL N:o L 186, 30.6.1989, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 91/238/ETY (EYVL N:o L 107, 27.4.1991, s. 50).

Top