EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0034

Neuvoston direktiivi 92/34/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan

OJ L 157, 10.6.1992, p. 10–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 042 P. 117 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 042 P. 117 - 125
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 012 P. 284 - 293
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 12 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 12 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012; Kumoaja 32008L0090 . Latest consolidated version: 17/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/34/oj

31992L0034

Neuvoston direktiivi 92/34/ETY, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan

Virallinen lehti nro L 157 , 10/06/1992 s. 0010 - 0018
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 42 s. 0117
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 42 s. 0117


NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/34/ETY,

annettu 28 päivänä huhtikuuta 1992,

hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

hedelmäntuotannolla on tärkeä asema yhteisön maataloudessa,

hedelmänviljelyssä tyydyttävät tulokset riippuvat paljon hedelmäkasvien lisäykseen käytettävän aineiston ja hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien laadusta ja terveydestä; sen vuoksi tietyt jäsenvaltiot ovat antaneet säännöksiä markkinoille saatettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston laadun ja terveyden takaamiseksi,

hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston erilainen kohtelu eri jäsenvaltioissa voi lisätä kaupan esteitä ja siten estää näiden tuotteiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä; sisämarkkinoiden toteuttamiseksi nämä esteet on syytä poistaa vahvistamalla yhteisön säännökset, jotka korvaavat jäsenvaltioiden säännökset,

yhdenmukaisten vaatimusten luominen yhteisön tasolla takaa sen, että ostajat saavat koko yhteisön alueella terveitä ja hyvälaatuisia hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa,

näiden yhdenmukaisten vaatimusten on kasvien terveyden osalta vastattava suojatoimenpiteistä kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseksi 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY(4) säännöksiä,

aluksi olisi vahvistettava yhteisön säännöt niille hedelmäkasvisuvuille ja -lajeille, joilla on erityistä taloudellista merkitystä yhteisössä, sekä yhteisön menettely, jolla nämä säännöt myöhemmin ulotetaan koskemaan muita hedelmäkasvisukuja ja -lajeja,

yhteisön sääntöjä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa hedelmäkasvien taimien ja niiden lisäysaineiston pitämiseen kaupan, jos voidaan osoittaa, että nämä tuotteet on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin, koska näissä maissa voimassa olevat säännökset voivat poiketa tämän direktiivin säännöksistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 77/93/ETY kasvien terveyttä koskevien säännösten soveltamista,

kasvien terveyttä ja laatua koskevien vaatimusten vahvistaminen kullekin hedelmäkasvisuvulle ja -lajille edellyttää pitkäjänteistä ja perusteellista teknistä ja tieteellistä tutkimusta; tätä varten olisi vahvistettava menettely,

hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston toimittajien on ensisijaisesti varmistettava, että näiden tuotteet ovat tämän direktiivin säännösten mukaiset,

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on valvottava ja tarkastuksella varmistettava, että toimittajat täyttävät mainitut vaatimukset CAC (Conformitas Agraria Communitatis) -luokkaan kuuluvien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston osalta,

hedelmäkasveilla ja niiden lisäysaineistolla on välttämättä oltava myös muita luokkia, joissa kyseiset kasvit ja aineisto on virallisesti varmennettava,

olisi otettava käyttöön yhteisön valvontatoimenpiteet tämän direktiivin vaatimusten yhdenmukaisen soveltamisen takaamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa,

tavanomaisen maatalouskäytännön mukaista on vaatia, että tietyt hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto on joko virallisesti ilmoitettu viruksista vapaiksi, toisin sanoen niissä ei ole todettu mitään tunnettua virusta tai tämän kaltaista taudinaiheuttajaa, tai tarkastettu virusten varalta, toisin sanoen todettu vapaiksi tietyistä viruksista tai niiden kaltaisista taudinaiheuttajista, jotka alentavat mainittujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston käyttöarvoa,

hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston ostajien edun mukaista on, että lajikkeiden nimet ovat tunnetut ja niiden tunnistettavuus turvataan,

edellä mainittu tavoite voitaisiin parhaiten saavuttaa joko yleisellä tietämyksellä lajikkeesta tai sillä, että käytettävissä on toimittajan laatima ja säilyttämä lajikekuvaus; jälkimmäisessä tapauksessa hedelmäkasveja tai niiden lisäysaineistoa ei kuitenkaan hyväksytä luokkiin, jotka varmennetaan virallisesti,

hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tunnistettavuuden ja asianmukaisen kaupan pitämisen varmistamiseksi on tärkeää antaa yhteisön säännöt erien erottamisesta ja merkitsemisestä; etiketeissä olisi ilmoitettava tarvittavat tiedot sekä virallista tarkastusta että käyttäjää varten,

väliaikaisten saantivaikeuksien varalta olisi annettava sääntöjä, jotka mahdollistavat tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia lievemmät vaatimukset täyttävien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston kaupan pitämisen,

edellytysten yhdenmukaistamiseksi jäsenvaltioita olisi ensimmäiseksi kiellettävä asettamasta muita kuin tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä ja rajoituksia liitteessä II tarkoitettujen sukujen ja lajien, joista laaditaan liiteluettelo, pitämiselle kaupan,

olisi säädettävä mahdollisuudesta saattaa kolmansissa maissa tuotettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineistojen kaupan pitäminen yhteisössä luvanvaraiseksi, jos niistä kaikissa tapauksissa voidaan antaa samat takeet kuin yhteisössä tuotetuista hedelmäkasveista ja niiden lisäysaineistoista, jotka ovat yhteisön säännösten mukaiset,

jäsenvaltioissa käytettävien teknisten tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseksi sekä yhteisössä ja kolmansissa maissa tuotettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineistojen vertaamiseksi keskenään on syytä järjestää vertailukokeita, jotta voidaan todeta, ovatko nämä tuotteet tämän direktiivin säännösten mukaiset, ja

tämän direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi komission tehtäväksi olisi annettava toimenpiteiden vahvistaminen tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi ja sen liitteen muuttamiseksi sekä menettelyn vahvistaminen tiiviin yhteistyön luomiseksi komission ja jäsenvaltioiden välille hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevässä pysyvässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1 Tämä direktiivi koskee hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämistä kaupan yhteisössä.

2 Liitteessä II lueteltuja sukuja ja lajeja sekä niiden hybridejä koskevat 2-20 ja 24 artikla.

Edellä mainitut artiklat koskevat myös muiden sukujen, lajien tai niiden hybridien perusrunkoja ja muita kasvinosia, jos näiden sukujen, lajien tai niiden hybridien aineistoa on vartettu tai on tarkoitus varttaa niihin.

3 Muutokset liitteen II sukujen ja lajien luetteloon tehdään 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2 artikla

Tämä direktiivi ei koske hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, jotka todistetusti on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin, jos ne ovat asianmukaisesti sellaisiksi tunnistettavissa ja jos ne pidetään riittävästi erillään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivissä 77/93/ETY säädettyjen kasvien terveyttä koskevien sääntöjen noudattamista.

Erityisesti tunnistamista ja eristämistä koskevat toimenpiteet ensimmäisen kohdan soveltamiseksi toteutetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) `lisäysaineistolla` siemeniä, kasvinosia ja kaikkea kasviaineistoa, perusrungot mukaan luettuna, jotka on tarkoitettu hedelmäkasvien lisäykseen ja tuotantoon,

b) `hedelmäkasveilla` kasveja, jotka on kaupan pitämisen jälkeen tarkoitettu istutettaviksi tai uudelleen istutettaviksi,

c) `lähtöaineistolla` lisäysaineistoa:

i) joka on tuotettu yleisesti hyväksytyillä menetelmillä lajikkeen tunnistettavuuden ylläpitämiseksi, mukaan lukien asiaan kuuluvat hedelmäntuotantoarvoon liittyvät ominaisuudet, jotka voidaan vahvistaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sekä tautien leviämisen ehkäisemiseksi;

ii) joka on tarkoitettu perusaineiston tuottamiseen;

iii) joka täyttää kyseisen lajin lähtöaineistoa koskevat 4 artiklan mukaisesti laaditussa liiteluettelossa esitetyt vaatimukset; ja

iv) jonka on virallisessa tarkastuksessa todettu täyttävän edellä mainitut vaatimukset;

d) `perusaineistolla` lisäysaineistoa:

i) joka on saatu yleisesti hyväksytyillä menetelmillä lajikkeen tunnistettavuuden ylläpitämiseksi, mukaan lukien asiaan kuuluvat hedelmäntuotantoarvoon liittyvät ominaisuudet, jotka voidaan vahvistaa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, sekä tautien leviämisen ehkäisemiseksi, ja joka polveutuu lähtöaineistosta suoraan tai kasvullisesti tunnetun vaiheiden määrän kautta;

ii) joka on tarkoitettu varmennetun aineiston tuotantoon;

iii) joka täyttää kyseisen lajin perusaineistolle 4 artiklan mukaisesti laaditussa liiteluettelossa esitetyt vaatimukset; ja

iv) jonka on virallisessa tarkastuksessa todettu täyttävän edellä mainitut vaatimukset;

e) `varmennetulla aineistolla` hedelmäkasvien taimia ja niiden lisäysaineistoa:

i) jotka on saatu suoraan perusaineistosta tai jotka polveutuvat siitä kasvullisesti tunnetun vaiheiden määrän kautta;

ii) jotka täyttävät kyseisen lajin varmennetulle aineistolle 4 artiklan mukaisesti laaditussa liiteluettelossa esitetyt vaatimukset; ja

iii) joiden on virallisessa tarkastuksessa todettu täyttävän edellä mainitut vaatimukset;

f) `CAC (Conformitas Agraria Communicatis) -aineistolla` hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, jotka täyttävät tämän luokan aineistolle 4 artiklan mukaisesti laaditussa liiteluettelossa esitetyt kyseistä lajia koskevat vähimmäisvaatimukset;

g) `viruksista vapaalla aineistolla (v. f.)` aineistoa, joka on kansainvälisesti hyväksytyillä tieteellisillä menetelmillä tutkittu ja todettu saastunnasta vapaaksi ja jossa ei viljelystarkastuksessa ole löydetty minkäänlaisia virusten tai niiden kaltaisten taudinaiheuttajien aiheuttamia oireita ja jota on ylläpidetty tartunnan estymisen takaavissa olosuhteissa ja jonka katsotaan olevan vapaa kaikista kyseisellä lajilla yhteisössä tavattavista viruksista tai niiden kaltaisista taudinaiheuttajista. Viruksista vapaaksi on katsottava myös aineisto, joka polveutuu kasvullisesti suoraan tietyn vaiheiden määrän kautta edellä mainitusta aineistosta ja jossa ei viljelystarkastuksessa ole löydetty minkäänlaisia virusten tai niiden kaltaisten taudinaiheuttajien aiheuttamia oireita ja joka on tuotettu ja ylläpidetty tartunnan estymisen takaavissa olosuhteissa. Vaiheiden tarkka lukumäärä määritellään kyseiselle lajille 4 artiklan mukaisesti laaditussa liiteluettelossa;

h) `virustarkastetulla aineistolla (v. t.)` aineistoa, joka on kansainvälisesti hyväksytyillä tieteellisillä menetelmillä tutkittu ja todettu saastunnasta vapaaksi ja jossa ei viljelystarkastuksessa ole löydetty minkäänlaisia virusten tai niiden kaltaisten taudinaiheuttajien aiheuttamia oireita ja jota on ylläpidetty tartunnan estymisen takaavissa olosuhteissa ja jonka katsotaan olevan vapaa kyseisellä lajilla yhteisössä tavattavista tietyistä vaarallisista viruksista tai niiden kaltaisista taudinaiheuttajista, jotka voivat alentaa aineiston käyttöarvoa. Virustarkastetuksi on katsottava myös aineisto, joka polveutuu kasvullisesti suoraan tietyn vaiheiden määrän kautta edellä mainitusta aineistosta ja jossa ei viljelystarkastuksessa ole löydetty minkäänlaisia virusten tai niiden kaltaisten taudinaiheuttajien aiheuttamia oireita ja joka on tuotettu ja ylläpidetty tartunnan estymisen takaavissa olosuhteissa. Vaiheiden tarkka lukumäärä määritellään kyseiselle lajille 4 artiklan mukaisesti laaditussa liiteluettelossa;

i) `toimittajalla` luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa ammattimaisesti ainakin yhtä seuraavista hedelmäkasveihin ja niiden lisäysaineistoon liittyvistä toiminnoista: lisäys, tuotanto, ylläpito ja/tai käsittely sekä pitäminen kaupan;

j) `pitämisellä kaupan` hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämistä saatavilla tai varastossa, pitämistä myytävänä tai tarjoamista myytäväksi, varsinaista myyntiä ja/tai toimittamista toiselle henkilölle missä tahansa muodossa;

k) `vastuussa olevalla virallisella toimielimellä`

i) jäsenvaltion asettamaa tai nimeämää kansallisen hallituksen valvonnassa olevaa yhtä keskusviranomaista, joka on vastuussa laatuun liittyvistä kysymyksistä;

ii) mitä tahansa valtion viranomaista, joka on asetettu:

- kansallisella tasolla tai

- alueellisella tasolla kansallisten viranomaisten valvonnassa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Edellä i ja ii kohdassa tarkoitetut toimielimet voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti siirtää tässä direktiivissä tarkoitetut tehtävänsä alaisenaan ja valvonnassaan suoritettavaksi jollekin julkis- tai yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, joka virallisesti hyväksyttyjen sääntöjensä mukaan hoitaa yksinomaan julkisia tehtäviä, jos tämä oikeushenkilö tai sen jäsenet eivät saa mitään henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ii ja i kohdassa tarkoitetut toimielimet toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Lisäksi voidaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyä muu i ja ii alakohdassa tarkoitetun toimielimen puolesta asetettu mainitun toimielimen alaisena ja valvonnassa toimiva oikeushenkilö, jos tämä oikeushenkilö ei saa mitään henkilökohtaista etua toteuttamistaan toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vastaavat viralliset toimielimensä. Komissio toimittaa nämä tiedot edelleen muille jäsenvaltioille;

l) `virallisilla toimenpiteillä` vastuussa olevan viranomaisen toimenpiteitä;

m) `virallisella tarkastuksella` vastuussa olevan virallisen toimielimen tarkastusta;

n) `virallisella ilmoituksella` vastuussa olevan virallisen toimielimen tekemää tai sen vastuulla tehtyä ilmoitusta;

o) `erällä` yhden tuotteen tiettyä yksikkömäärää, joka voidaan tunnistaa koostumuksensa ja alkuperänsä tasalaatuisuuden perusteella;

p) `laboratoriolla` julkis- tai yksityisoikeudellista laitosta, joka suorittaa määrityksiä ja tekee asianmukaisen diagnoosin, joka mahdollistaa tuottajalle tuotteiden laadun valvonnan.

4 artikla

1 Kullekin liitteessä II tarkoitetulle suvulle tai lajille vahvistetaan 22 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen liitteessä I liiteluettelo, jossa viitataan tähän sukuun ja/tai lajiin sovellettaviin, direktiivissä 77/93/ETY säädettyihin kasvien terveyttä koskeviin vaatimuksiin ja määritellään

i) laatuun ja kasvien terveyteen liittyvät vaatimukset, jotka CAC-aineiston on täytettävä erityisesti käytettävän lisäysmenetelmän ja kasvuston puhtauden sekä lajikeominaisuuksien osalta, lukuun ottamatta perusrunkoja, joiden aineisto ei kuulu lajikkeisiin;

ii) vaatimukset, jotka lähtö- ja perusaineiston sekä varmennetun aineiston on täytettävä laadun, kasvien terveyden, käytettävien koemenetelmien ja -järjestelyjen sekä käytettävän lisäysjärjestelmän sekä lajikeominaisuuksien osalta, lukuun ottamatta perusrunkoja, joiden aineisto ei kuulu lajikkeisiin;

iii) vaatimukset, jotka muiden sukujen ja lajien perusrunkojen ja muiden kasvinosien on täytettävä, jos kyseisen suvun tai lajin lisäysaineistoa vartetaan niihin.

2 Jos liiteluettelossa mainitaan aineiston olevan viruksista vapaata (v. f.) tai virustarkastettua (v. t.), olisi kyseiset virukset ja niiden kaltaiset taudinaiheuttajat ilmoitettava luettelossa.

Käytettäessä muiden haitallisten organismien kuin virusten tai virusten kaltaisten taudinaiheuttajien tarkastusta tai siitä vapauttamista koskevia arviointeja tätä säännöstä sovelletaan soveltuvin osin.

Edellä 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetun aineiston osalta ei saa viitata arviointiin "v. f." tai "v. t.".

Edellä mainitut arvioinnit on 1 kohdan ii alakohdassa tarkoitetun aineiston osalta ilmoitettava, jos tämä on olennaista kyseiselle suvulle tai lajille.

5 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimittajat toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttyvät hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tuotannon ja kaupan pitämisen kaikissa vaiheissa.

2 Tätä 1 kohdassa mainittua tarkoitusta varten toimittajien on joko itse suoritettava tai annettava hyväksytyn toisen toimittajan tai vastuussa olevan virallisen toimielimen suorittaa tarkastusta seuraavien periaatteiden mukaan:

- tuotantoprosessin kriittisten kohtien tunnistaminen käytettävien tuotantomenetelmien osalta;

- ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen kriittisten kohtien valvonta- ja tarkastusmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto;

- näytteenotto vastaavan virallisen toimielimen hyväksymän laboratorion suorittamaa määritystä varten tässä direktiivissä määriteltyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi;

- kirjallisen tai muun pysyvän rekisterin pitäminen vastuussa olevaa virallista toimielintä varten ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuista tiedoista sekä hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tuotannosta ja pitämisestä kaupan. Nämä asiakirjat ja rekisterit on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

Niiden toimittajien, joiden toiminta tällä alalla rajoittuu oman yrityksen ulkopuolella tuotettujen ja pakattujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston välittämiseen, on kuitenkin ainoastaan pidettävä kirjallista tai muuta pysyvää rekisteriä näiden tuotteiden ostoista ja myynneistä ja/tai toimituksista.

Tämä kohta ei koske toimittajia, joiden toiminta rajoittuu hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston vähäisten määrien toimittamiseen muille kuin ammattimaisille lopullisille käyttäjille.

3 Jos toimittajien itsensä suorittaman tarkastuksen tulokset tai näiden käytettävissä olevat 1 kohdassa tarkoitetut tiedot osoittavat, että vähintään yhtä direktiivin 77/93/ETY tarkoittamaa haitallista organismia esiintyy tai että 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa eriteltyjä organismeja on enemmän kuin vaatimuksissa sallitaan, toimittajien on viipymättä ilmoitettava tästä vastaavalle viralliselle toimielimelle ja toteutettava tämän osoittamat tai mitkä tahansa muut tarvittavat toimenpiteet kyseisten haitallisten organismien leviämisvaaran vähentämiseksi. Toimittajien on pidettävä kirjaa kaikista haitallisten organismien esiintymisistä tiloissaan sekä asiaa koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta.

4 Yksityiskohtaiset säännöt 2 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

6 artikla

1 Vastuussa olevan virallisen toimielimen on hyväksyttävä toimittajat todettuaan niiden tuotantomenetelmien ja laitosten olevan niiden harjoittamia toimintoja koskevilta osiltaan tämän direktiivin vaatimusten mukaiset. Hyväksyminen on uusittava, jos toimittaja päättää harjoittaa muita kuin hyväksyttyjä toimintoja.

2 Vastuussa olevan virallisen toimielimen on hyväksyttävä laboratoriot todettuaan näiden laboratorioiden, käytettävien menetelmien, laitosten ja henkilöstön olevan harjoitettavan tarkastustoiminnan osalta tämän direktiivin 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen eriteltyjen vaatimuksien mukaisia. Hyväksyminen on uusittava, jos laboratorio päättää harjoittaa muita kuin hyväksyttyjä toimintoja.

3 Vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jos 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei noudateta. Sen on tämän vuoksi otettava huomioon erityisesti 7 artiklan mukaisesti suoritetun tarkastuksen tulokset.

4 Toimittajien, laitosten ja laboratorioiden säännöllisestä valvonnasta ja tarkastuksesta vastaa joko välittömästi tai välillisesti vastuussa oleva virallinen toimielin, jolla on aina oltava esteetön pääsy kaikkiin laitosten tiloihin tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Valvonnan ja tarkastuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos nämä valvonta ja tarkastus osoittavat, että tämän direktiivin vaatimuksia ei noudateta, vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

7 artikla

1 Komission asiantuntijat voivat yhteistyössä jäsenvaltioiden vastuussa olevien virallisten toimielinten kanssa tarvittaessa suorittaa tarkastusta paikalla tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja erityisesti sen tarkistamiseksi, täyttävätkö toimittajat tosiasiallisesti tämän direktiivin vaatimukset. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on annettava asiantuntijalle kaikki tehtävän suorittamisessa tarvittava apu. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille tarkastuksen tulokset.

2 Yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan soveltamiseksi annetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

8 artikla

1 Hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa saavat pitää kaupan ainoastaan hyväksytyt toimittajat sillä edellytyksellä, että tuotteet täyttävät vähintään 4 artiklassa tarkoitetussa luettelossa Conformatis Agraria Communitatis (CAC) -aineistolle esitetyt vaatimukset.

2 Lähtö- ja perusaineistoa sekä varmennettua aineistoa saa varmentaa ainoastaan, jos se on 9 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettua lajiketta ja täyttää 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa kyseiselle luokalle esitetyt vaatimukset. Luokka on ilmoitettava 11 artiklassa tarkoitetussa virallisessa asiakirjassa.

Perusrunkoja koskeva poikkeus voidaan lajikemainintojen osalta myöntää 4 artiklan mukaisesti laadittavissa liiteluetteloissa, jos aineisto ei kuulu mihinkään lajikkeeseen.

3 Edellä 1 ja 2 kohta eivät koske hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, jotka on tarkoitettu:

a) kokeisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin

tai

b) valintatyöhön

taikka

c) toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on säilyttää geneettinen monimuotoisuus,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 77/93/ETY säännösten soveltamista.

Yksityiskohtaiset säännöt a ja b kohdan soveltamiseksi vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Yksityiskohtaiset säännöt c kohdan soveltamiseksi vahvistetaan samaa menettelyä noudattaen, jos mahdollista 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä.

9 artikla

1 Hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston lajikkeet on ilmoitettava pidettäessä niitä kaupan. Jos perusrunkoaineisto ei kuulu mihinkään lajikkeeseen, on kyseinen laji tai lajihybridi ilmoitettava.

2 Lajikkeiden, jotka 1 kohdan mukaisesti on ilmoitettava, on

i) oltava yleisesti tunnettuja, kasvijalosteiden suojaamista koskevien säännösten mukaisesti suojattuja tai virallisesti rekisteröityjä joko vapaaehtoisesti taikka muulla perusteella tai

ii) esiinnyttävä toimittajien ylläpitämissä luetteloissa yksityiskohtaisine kuvauksineen ja asianmukaisine nimineen. Nämä luettelot on pyydettäessä esitettävä kyseisen jäsenvaltion vastuussa olevalle viralliselle toimielimelle.

Jokainen lajike on kuvailtava kansainvälisesti hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti, ja jos mahdollista, nimettävä samoin kaikissa jäsenvaltioissa.

3 Lajikkeet voidaan rekisteröidä virallisesti, jos ne on todettu tiettyjen virallisesti hyväksyttyjen vaatimusten mukaisiksi ja jos niistä on olemassa viralliset kuvaukset. Ne voidaan rekisteröidä virallisesti myös, jos niiden aineistoa on pidetty kaupan kyseisen jäsenvaltion alueella ennen 1 päivää tammikuuta 1993, ja jos lajikkeille on olemassa viralliset kuvaukset. Jälkimmäisessä tapauksessa rekisteröinti on voimassa enintään 30 päivään kesäkuuta 2000, jollei kyseisiä lajikkeita ole tuohon päivään mennessä:

- joko varmennettu 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen yksityiskohtaisine kuvauksineen, jos ne on virallisesti rekisteröity vähintään kahdessa jäsenvaltiossa

- tai rekisteröity ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

4 Vastuussa olevalle viralliselle toimielimelle ei saa aiheutua ylimääräisiä velvoitteita 1 ja 2 kohdasta, paitsi jos lajike nimenomaisesti mainitaan 4 artiklassa tarkoitetussa luettelossa.

5 Edellä 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetulle viralliselle rekisteröinnille asetettavat vaatimukset vahvistetaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ottaen huomioon nykyinen tieteellinen ja tekninen tietämys, ja vaatimuksiin sisältyvät:

a) viralliselle hyväksymiselle asetettavat edellytykset erityisesti erotettavuuden, pysyvyyden ja riittävän yhtenäisyyden osalta;

b) ominaisuudet, joihin eri lajien tutkimusten on vähintään kohdistuttava;

c) tutkimusten suorittamiselle asetettavat vähimmäisvaatimukset;

d) lajikkeen virallisen hyväksymisen enimmäisvoimassaoloaika.

6 Jäljempänä 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan

- luoda järjestelmä, jolla lajikkeet, lajit tai lajihybridit ilmoitetaan jäsenvaltioiden vastuussa oleville virallisille toimielimille,

- antaa täydentäviä yksityiskohtaisia sääntöjä 2 kohdan ii alakohdan soveltamisesta,

- päättää yleisen lajikeluettelon laatimisesta ja julkaisemisesta.

10 artikla

1 Hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto on pidettävä toisistaan erillään sekä kasvu- että nostovaiheessa samoin kuin otettaessa emoaineistosta varttamisoksia.

2 Jos eri alkuperää olevia hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoja yhdistetään tai sekoitetaan keskenään pakkaamisen, varastoinnin, kuljetuksen tai toimitusten aikana, toimittajan on pidettävä kirjaa seuraavista tiedoista: erän kokoonpano sekä kunkin sen osan alkuperä.

3 Jäsenvaltioiden on varmistettava virallisin tarkastuksin, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudatetaan.

11 artikla

Hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa saa pitää kaupan ainoastaan riittävän tasalaatuisina erinä ja jos ne

i) hyväksytään CAC-aineistoksi ja varustetaan asiakirjalla, jonka toimittaja on laatinut 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa esitettyjen edellytysten mukaisesti. Jos asiakirja sisältää virallisen ilmoituksen, sen on erotuttava selvästi asiakirjan muusta sisällöstä,

tai

ii) hyväksytään lähtö- tai perusaineistoksi taikka varmennetuksi aineistoksi ja vastaava virallinen toimielin varmentaa ne sellaiseksi 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa esitettyjen edellytysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan säännösten soveltamista.

Hedelmäkasvien ja/tai niiden lisäysaineiston merkitsemistä ja/tai sulkemista sekä pakkaamista koskevat vaatimukset on määriteltävä 4 artiklassa tarkoitetussa liiteluettelossa.

Vaadituksi päällysmerkinnäksi riittävät asianmukaiset tiedot tuotteesta, kun kyseessä on hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston vähittäismyynti muille kuin ammattimaisille lopullisille käyttäjille.

12 artikla

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa:

- noudattamasta 11 artiklaa ne pientuottajat, joiden hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tuotannon ja myynnin on tarkoitus palvella paikallisilla markkinoilla sellaisten henkilöiden lopullista käyttöä, jotka eivät ammattimaisesti toimi kasvintuotannossa (paikallinen kauppa);

- jäljempänä 18 artiklassa säädetyistä valvonnasta ja virallisesta tarkastuksesta vapautuksen saaneiden henkilöiden tuottamien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston paikallisen kaupan.

Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä annetaan täytäntöönpanosta yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen vapautusten muita, erityisesti pienten tuottajien ja paikallisten markkinoiden käsitteisiin liittyviä edellytyksiä sekä näihin edellytyksiin liittyviä menettelyjä.

13 artikla

Jos tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset täyttävien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston saannissa on väliaikaisia vaikeuksia, voidaan 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen toteuttaa toimenpiteet lievemmät vaatimukset täyttävien hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 77/93/ETY kasvien terveyttä koskevien sääntöjen soveltamista.

14 artikla

Tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoja eivät koske muut kuin tässä direktiivissä säädetyt toimittajaa, kasvien terveyttä, kasvualustaa ja tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä koskevat kaupan pitämisen rajoitukset.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä asettamasta liitteessä II tarkoitettujen tuotteiden pitämiselle kaupan tiukempia edellytyksiä tai rajoituksia kuin 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa määrätään tai niiden puuttuessa tiukempia kuin ne, jotka ovat voimassa tämän direktiivin antamispäivänä.

16 artikla

1 Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä päätetään, vastaavatko hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineistot, jotka tuotetaan kolmannessa maassa ja joista on samat takeet toimittajan velvoitteita, tunnistettavuutta, ominaisuuksia, kasvien terveyttä, kasvualustaa, pakkaamista, tarkastusta koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä, merkitsemistä ja sulkemista koskevilta osin, yhteisössä tuotettuja tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoja kaikilta näiltä osin.

2 Jäsenvaltiot voivat ennen 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä 1 päivään tammikuuta 1993 soveltaa kolmansista maista tapahtuvaan hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston tuontiin edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään 4 artiklassa tarkoitetuissa liiteluetteloissa joko väliaikaisesti tai pysyvästi määriteltyjä edellytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 77/93/ETY säännösten soveltamista. Jos näitä edellytyksiä ei ole vahvistettu mainituissa liiteluetteloissa, tuontiin on sovellettava edellytyksiä, jotka vastaavat vähintään kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvaan tuotantoon sovellettavia edellytyksiä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua päivää voidaan ennen 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä siirtää myöhäisemmäksi kolmansien maiden osalta 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoja, jotka jäsenvaltio tuo maahan ensimmäisen alakohdan mukaisesti tekemänsä päätöksen perusteella, eivät koske 1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevat rajoitukset pidettäessä niitä kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

17 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa tuotettaessa ja pidettäessä kaupan ne tarkastetaan virallisesti CAC-aineiston osalta ainakin pistokokein, jotta varmistetaan tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten noudattaminen.

18 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt 5 artiklassa säädetyn tarkastuksen sekä 10 ja 17 artiklassa säädetyn virallisen tarkastuksen, näytteenottomenetelmät mukaan lukien, täytäntöönpanosta vahvistetaan tarvittaessa 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

19 artikla

1 Jos 6 artiklan 4 kohdassa säädetyissä valvonnassa ja tarkastuksessa, 17 artiklassa säädetyssä virallisessa tarkastuksessa tai 20 artiklassa tarkoitetuissa kokeissa todetaan, että hedelmäkasvit tai niiden lisäysaineisto eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia, jäsenvaltion vastuussa olevan virallisen toimielimen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne ovat tämän direktiivin säännösten mukaiset, tai jos se ei ole mahdollista, kiellettävä kyseisten hedelmäkasvien tai niiden lisäysaineiston pitäminen kaupan yhteisössä.

2 Jos todetaan, että tietyn toimittajan kaupan pitämät hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto eivät ole tämän direktiivin vaatimusten ja edellytysten mukaiset, kyseisen jäsenvaltion on huolehdittava, että tätä toimittajaa vastaan toteutetaan asianmukaiset toimenpiteet. Jos toimittajaa kielletään pitämästä kaupan hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, jäsenvaltion on annettava tästä tieto komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille toimielimille.

3 Toimenpiteet, jotka toteutetaan 2 kohdan mukaisesti, on peruutettava heti, kun riittävällä varmuudella voidaan osoittaa, että toimittajan kaupan pidettäväksi tarkoitetut hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto täyttävät tulevaisuudessa tämän direktiivin vaatimukset ja edellytykset.

20 artikla

1 Hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa, myös kasvien terveyttä koskevien tämän direktiivin vaatimusten ja muiden edellytysten noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioissa on suoritettava näytteiden perusteella kokeita tai tarvittaessa määrityksiä. Komissio voi tarkastuttaa kokeet jäsenvaltioiden ja komission edustajilla.

2 Noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä voidaan päättää, onko tarpeen suorittaa yhteisön kokeita ja määrityksiä samoin tarkoituksin kuin 1 kohdassa. Komissio voi tarkastuttaa yhteisön kokeet jäsenvaltioiden ja komission edustajilla.

3 Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kokeita tai määrityksiä on käytettävä hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston teknisten tarkastusmenetelmien yhdenmukaistamiseen. Niistä on laadittava kertomukset, jotka toimitetaan luottamuksellisina jäsenvaltioille ja komissiolle.

4 Komissio huolehtii tarvittaessa, että yksityiskohtaiset säännöt 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kokeiden yhteensovittamiseksi, toimeenpanemiseksi ja tarkastamiseksi sekä koetulosten arvioimiseksi vahvistetaan 21 artiklan mukaisesti perustetussa komiteassa. Kasvien terveyteen liittyvistä ongelmista komissio ilmoittaa kasvien terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle. Tarvittaessa annetaan erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä. Kokeisiin sisällytetään myös kolmansissa maissa tuotetut hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto.

21 artikla

1 Komissiota avustaa komitea nimeltään "hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea", jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2 Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa toimenpiteistä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan edellä mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi.

Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin edellisessä kohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

22 artikla

1 Komissiota avustaa komitea nimeltään "hedelmäkasvisukuihin ja -lajeihin kuuluvia kasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevä pysyvä komitea", jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2 Komission edustaja tekee komissiolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3 Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos ehdotetut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

23 artikla

Muutokset 4 artiklan mukaisesti laadittuihin liiteluetteloihin sekä tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten annettuihin vaatimuksiin ja yksityiskohtaisiin sääntöihin tehdään 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

24 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden alueella tuotetut, kaupan pidettäviksi tarkoitetut hedelmäkasvit ja niiden lisäysaineisto ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaiset.

2 Jos virallisessa tarkastuksessa todetaan, että hedelmäkasveja tai niiden lisäysaineistoa ei voida pitää kaupan, koska kasvien terveyttä koskeva vaatimus ei täyty, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset viralliset toimenpiteet tästä kasvien terveydelle aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.

25 artikla

Komissio selvittää viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin antamispäivästä sen soveltamisen vaikutuksia ja toimittaa neuvostolle kertomuksen, johon tarvittaessa liittyy ehdotukset tarpeellisiksi osoittautuneiksi muutoksiksi.

26 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa, niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 Kun 4 artiklassa tarkoitettua liiteluetteloa laaditaan, on kullekin liitteessä II tarkoitetulle suvulle tai lajille vahvistettava 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päivä, jona 5 11, 14, 15, 17, 19 ja 24 artikla pannaan täytäntöön.

27 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä huhtikuuta 1992.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) EYVL N:o C 52, 3.3.1990, s. 16 ja

EYVL N:o C 307, 27.11.1991, s. 15

(2) EYVL N:o C 240, 16.9.1991, s. 197

(3) EYVL N:o C 182, 23.7.1990, s. 21

(4) EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 20. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/10/ETY (EYVL N:o L 70, 17.3.1992, s. 27)

LIITE I

Liiteluettelot, joita tarkoitetaan 4 artiklassa

LIITE II

Luettelo suvuista ja lajeista, joihin tätä direktiiviä sovelletaan

- Citrus sinensis (L.) Osbeck appelsiinipuu

- Citrus limon (L.) Burm. f. sitruunapuu

- Citrus reticulata Blanco mandariinipuu

- Citrus paradisi Macf. greippipuu

- Citrus aurantifolia (Christm.) Swing limepuu

- Corylus avellana L. pähkinäpensas

- Fragaria x ananassa Duch. mansikka

- Juglans regia L. pähkinäpuu

- Malus Mill. omenapuu

- Prunus amygdalus Batsch mantelipuu

- Prunus armeniaca L. aprikoosipuu

- Prunus avium L. makeakirsikkapuu

- Prunus cerasus hapankirsikkapuu

- Prunus domestica L luumupuu

- Prunus persica (L.) Batsch persikkapuu

- Pyrus communis L. päärynäpuu- Prunus Salicina japanilainen luumupuu

- Cydonia Mill. kvitteni

- Ribes viinimajapensas

- Rubus karhunvatukka

- Pistacia vera pistaasipuu

- Olea europaea oliivipuu

Top