EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0477

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

OJ L 256, 13.9.1991, p. 51–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 145 - 152
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 145 - 152
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 233 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 233 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 28 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2021; Kumoaja 32021L0555 . Latest consolidated version: 13/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/477/oj

31991L0477

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

Virallinen lehti nro L 256 , 13/09/1991 s. 0051 - 0058
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0145
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 10 s. 0145


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991,

aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta (91/477/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO,

joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 8 a artiklassa määrätään, että sisämarkkinat on toteutettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992; sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen määräysten mukaisesti,

Fontainebleaussa 25 ja 26 päivänä kesäkuuta 1984 pitämässään kokouksessa Eurooppa-neuvosto on ottanut päämääräkseen kaikkien poliisi- ja tullimuodollisuuksien poistamisen yhteisön sisäisiltä rajoilta,

kaiken valvonnan ja kaikkien muodollisuuksien poistaminen yhteisön sisäisiltä rajoilta edellyttää tiettyjen perusedellytysten täyttymistä; komissio on todennut "valkoisessa kirjassa - Sisämarkkinoiden toteutuminen", että kuljetettavien tavaroiden ja henkilöiden turvallisuus edellyttää muun muassa aseita koskevien lainsäädäntöjen lähentämistä,

aseiden hallussapidon valvonnan poistaminen yhteisön sisäisiltä rajoilta edellyttää tehokasta sääntelyä, joka mahdollistaa tuliaseiden hankinnan ja hallussapidon sekä niiden toiseen jäsenmaahan siirtämisen valvonnan jäsenvaltioissa; näin ollen järjestelmällinen valvonta on poistettava yhteisön sisäisiltä rajoilta,

tämä sääntely lisää jäsenvaltioiden välistä keskinäistä luottamusta henkilöiden turvallisuuden takaamisen alalla siinä määrin kuin se perustuu osittain yhdenmukaistettuihin lainsäädäntöihin; tätä tarkoitusta varten olisi säädettävä luokituksesta niiden tuliaseiden osalta, joiden hankinta ja hallussapito on kielletty yksityishenkilöiltä tai edellyttää lupaa tai ilmoitusta,

periaatteessa on aiheellista kieltää kulku jäsenvaltiosta toiseen aseistettuna ja poikkeus on hyväksyttävä ainoastaan, jos noudatetaan menettelyä, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden olla tietoisia tuliaseen tuonnista alueelleen,

joustavampia sääntöjä on kuitenkin annettava metsästyksen ja urheilukilpailujen osalta, jotta henkilöiden vapaata liikkuvuutta ei haitattaisi tarpeettomasti, ja

direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen toteuttaa toimenpiteitä aseiden laittoman kaupan ehkäisemiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 LUKU Soveltamisala

1 artikla

1 Tässä direktiivissä `aseilla` ja `tuliaseilla` tarkoitetaan liitteessä I määriteltyjä esineitä. Tuliaseet luokitellaan ja määritellään mainitun liitteen II kohdassa.

2 Tässä direktiivissä `asekauppiaalla` tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka ammattitoiminta koostuu kokonaan tai osittain tuliaseiden valmistuksesta, kaupasta, vaihdosta, vuokrauksesta, korjauksesta tai muuntamisesta.

3 Tätä direktiiviä sovellettaessa henkilöitä pidetään sen maan asukkaina, joka ilmoitetaan asuinpaikkatodistuksen, erityisesti passin tai henkilöllisyystodistuksen, osoitteessa, kun passi tai henkilöllisyystodistus esitetään hallussapitotarkastuksen tai hankintatilanteen yhteydessä jäsenvaltion viranomaisille tai asekauppiaalle.

4 Euroopan tuliaseenkantolupa on asiakirja, jonka jäsenvaltioiden viranomaiset myöntävät pyynnöstä henkilölle, josta tulee laillisesti tuliaseen haltija ja käyttäjä. Sen enimmäisvoimassaoloaika on viisi vuotta. Tätä voimassaoloaikaa voidaan pidentää. Jos luvassa mainitaan vain D-luokan tuliaseet, sen enimmäisvoimassaoloaika on kymmenen vuotta. Luvassa on oltava liitteessä II määrätyt maininnat. Euroopan aseenkantolupa on henkilökohtainen asiakirja, jossa mainitaan tuliase tai tuliaseet, joiden haltija ja käyttäjä kortin haltija on. Luvan on aina oltava tuliaseen käyttäjän hallussa. Tuliaseen hallussapidossa tai ominaisuuksissa tapahtuvat muutokset sekä tuliaseen katoaminen tai varkaus on mainittava luvassa.

2 artikla

1 Tämä direktiivi ei estä aseiden kantoa tai metsästystä ja urheiluammuntaa koskevien kansallisten säännösten soveltamista.

2 Tätä direktiiviä ei sovelleta kansallisen lainsäädännön mukaiseen puolustusvoimien, poliisin tai julkisten palvelujen taikka keräilijöiden ja aseiden alalla toimivien sivistyksellisten ja historiallisten järjestöjen, jotka se jäsenvaltio, jonka alueella ne toimivat, on hyväksynyt, aseiden ja ampumatarvikkeiden hankintaan ja hallussapitoon. Sitä ei sovelleta myöskään sota-aseiden ja -ampumatarvikkeiden kaupallisiin siirtoihin.

3 artikla

Jäsenvaltiot voivat antaa lainsäädännössään tiukempia säännöksiä kuin tässä direktiivissä säädetyt, jollei 12 artiklan 2 kohdassa jäsenvaltioiden kansalaisille myönnetyistä oikeuksista muuta johdu.

2 LUKU Tuliaseita koskevien lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen

4 artikla

Ainakin A ja B luokkien osalta jokaisen jäsenvaltion on tehtävä asekauppiaan toiminnan harjoittaminen alueellaan luvanvaraiseksi ainakin asekauppiaan yksityisen ja ammatillisen luotettavuuden perusteella. Jos kyse on oikeushenkilöstä, valvonta kohdistuu henkilöön, joka johtaa yritystä. C ja D luokkien osalta jokaisen jäsenvaltion, joka ei tee asekauppiaan ammatin harjoittamisesta luvanvaraista, on tehtävä tämä toiminta ilmoituksenalaiseksi.

Asekauppiaiden on pidettävä rekisteriä, johon kirjataan kaikki A, B ja C luokkiin kuuluvien tuliaseiden saapumiset ja lähdöt sekä aseen tunnistamiseen tarvittavat tiedot, erityisesti tyyppi, merkki, malli, kaliiperi ja valmistusnumero sekä toimittajan ja hankkijan nimet ja osoitteet. Jäsenvaltioiden on valvottava säännöllisesti, että asekauppiaat noudattavat tätä velvollisuutta. Asekauppiaan on säilytettävä tämä rekisteri viiden vuoden ajan, myös toiminnan lakattua.

5 artikla

Jäsenvaltiot voivat sallia B luokan tuliaseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, joilla on siihen pätevä syy ja jotka:

a) ovat täyttäneet 18 vuotta, paitsi metsästyksen ja urheiluammunnan harjoittamisen osalta;

b) eivät oletettavasti aiheuta vaaraa itselleen, yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.

Jäsenvaltiot saavat sallia C ja D luokan tuliaseiden hankinnan ja hallussapidon ainoastaan henkilöille, jotka täyttävät ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitetut edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.

Jäsenvaltiot voivat peruuttaa aseen hallussapitoluvan, jos jokin ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitetuista ehdoista ei täyty.

Jäsenvaltiot voivat kieltää alueellaan asuvilta henkilöiltä toisessa jäsenvaltiossa hankitun aseen hallussapidon ainoastaan, jos ne kieltävät alueellaan tämän saman aseen hankinnan.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet kieltääkseen A luokan tuliaseiden ja ampumatarvikkeiden hankinnan ja hallussapidon. Erityistilanteissa toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää lupia näille tuliaseille ja ampumatarvikkeille, jos yleinen turvallisuus ja järjestys ei vaarannu.

7 artikla

1 B luokan tuliasetta ei saa hankkia jäsenvaltion alueella ilman jäsenvaltion hankkijalle antamaa lupaa.

Tätä lupaa ei voida antaa toisen jäsenvaltion asukkaalle ilman kyseisen jäsenvaltion ennakkosuostumusta.

2 B luokan tuliasetta ei saa pitää hallussa jäsenvaltion alueella ilman jäsenvaltion haltijalle antamaa lupaa. Jos haltija on toisen jäsenvaltion asukas, kyseiselle jäsenvaltiolle on ilmoitettava asiasta.

3 B luokan tuliaseen hankinta- ja hallussapitoluvat voidaan antaa ainutkertaisen hallinnollisen päätöksen muodossa.

8 artikla

1 C luokan tuliasetta ei saa pitää hallussa ilman, että haltija tekee siitä ilmoituksen sen jäsenvaltion viranomaisille, jossa asetta pidetään hallussa.

Jäsenvaltioiden on säädettävä pakollisesta ilmoituksesta, joka koskee kaikkia niiden alueella sillä hetkellä olevia C luokan tuliaseita ja joka on tehtävä vuoden kuluessa tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten voimaantulosta.

2 Kaikkien myyjien, asekauppiaiden tai yksityishenkilöiden on ilmoitettava sijoittautumisjäsenvaltionsa viranomaisille kaikista C luokan tuliaseiden siirroista ja luovutuksista täsmentäen hankkijan ja tuliaseen tunnistamiseen tarvittavat osatekijät. Jos hankkija asuu toisessa jäsenvaltiossa, sen jäsenvaltion, jossa hankinta tapahtuu, ja hankkijan itsensä on ilmoitettava hankinnasta kyseiselle toiselle jäsenvaltiolle.

3 Jos jäsenvaltio kieltää tai tekee luvanvaraiseksi alueellaan B, C tai D luokan tuliaseen hankinnan ja hallussapidon, sen on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille, joiden on nimenomaan mainittava asiasta, jos ne myöntävät Euroopan tuliaseenkantoluvan tällaiselle aseelle 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

9 artikla

1 A, B ja C luokan tuliaseen luovuttaminen henkilölle, joka ei asu kyseisessä jäsenvaltiossa on sallittua, jollei 6, 7 ja 8 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisesta muuta johdu:

- kun hankkija on saanut 11 artiklassa tarkoitetun luvan huolehtia itse aseen siirrosta asuinmaahansa,

- kun hankkija esittää kirjallisen ilmoituksen, jossa hän ilmoittaa ja perustelee aikomuksensa pitää asetta hallussaan hankintajäsenvaltiossa, jos hän täyttää hallussapidon lakisääteiset edellytykset.

2 Jäsenvaltiot voivat antaa luvan tuliaseiden väliaikaiseen luovuttamiseen määrittämiensä yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

10 artikla

Ampumatarvikkeiden hankintaa ja hallussapitoa koskevat säännöt ovat samat kuin tuliaseiden, joihin kyseiset tarvikkeet on tarkoitettu.

3 LUKU Aseiden liikkuvuutta yhteisössä koskevat säännöt

11 artikla

1 Tuliaseita saa siirtää jäsenvaltiosta toiseen ainoastaan seuraavissa kohdissa säädetyn menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista. Näitä säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun tuliaseen siirto on seurausta postimyynnistä.

2 Kun tuliaseita siirretään toiseen jäsenvaltioon, sen, jota asia koskee, on ilmoitettava ennen lähettämistä sille jäsenvaltiolle, jossa kyseiset aseet ovat:

- myyjän tai luovuttajan sekä ostajan tai hankkijan tai tarvittaessa omistajan nimi ja osoite,

- sen paikan osoite, johon aseet lähetetään tai kuljetetaan,

- lähetykseen tai kuljetukseen kuuluvien aseiden lukumäärä,

- tiedot, joiden avulla on mahdollista tunnistaa jokainen ase ja lisäksi ilmoitus sitä, että tuliase on tarkastettu kannettavien tuliaseiden pistokokeiden keskinäisestä tunnustamisesta 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn yleissopimuksen säännösten mukaisesti,

- kuljetusväline,

- lähtöpäivämäärä ja arvioitu saapumispäivämäärä.

Kahdessa viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa silloin, kun on kyse asekauppiaiden välisestä siirrosta.

Jäsenvaltion on tarkastettava edellytykset, joiden mukaan siirto tapahtuu, erityisesti turvallisuuden osalta.

Jos jäsenvaltio sallii siirron, sen on annettava lupakirja, jossa on kaikki ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetut maininnat. Tämän lupakirjan on seurattava tuliaseita niiden määränpäähän saakka; se on esitettävä aina jäsenvaltion viranomaisten pyynnöstä.

3 Muiden tuliaseiden kuin sota-aseiden, joihin tätä direktiiviä ei 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovelleta, siirron osalta, jokaisen jäsenvaltion on myönnettävä asekauppiaille oikeus toteuttaa tuliaseiden siirtoja omalta alueeltaan toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle asekauppiaalle ilman 2 kohdan mukaista ennakkolupaa. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltio antaa luvan, joka on voimassa enintään kolme vuotta ja joka voidaan koska tahansa keskeyttää tai peruuttaa perustellulla päätöksellä. Asiakirjan, jossa viitataan tähän lupaan, on seurattava tuliaseita niiden määränpäähän saakka; tämä asiakirja on esitettävä aina jäsenvaltioiden viranomaisten pyynnöstä.

Asekauppiaiden on viimeistään siirron aikana ilmoitettava sen jäsenvaltion viranomaisille, josta siirto tapahtuu, kaikki 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot.

4 Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille luettelo tuliaseista, joiden osalta voidaan antaa siirtolupa sen alueelle ilman ennakkosuostumusta.

Nämä tuliaseluettelot on toimitettava asekauppiaille, jotka ovat saaneet luvan tuliaseiden siirtoon ilman 3 kohdassa säädetyllä menettelyllä myönnettävää ennakkolupaa.

12 artikla

1 Jollei 11 artiklassa säädettyä menettelyä noudateta, tuliaseen hallussapito matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi sallitaan ainoastaan, jos se, jota asia koskee, on saanut luvan mainituilta jäsenvaltioilta.

Jäsenvaltiot voivat myöntää tämän luvan yhtä tai useampaa matkaa varten ja enintään yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen lupa voidaan uudistaa. Nämä luvat on merkittävä Euroopan tuliaseenkantolupaan, joka matkustajan on esitettävä aina jäsenvaltioiden viranomaisten pyynnöstä.

2 Edellä 1 kohdasta poiketen metsästäjät voivat pitää hallussaan yhtä tai useampaa C ja D luokan ja urheiluampujat B, C ja D luokan tuliasetta ilman ennakkolupaa matkalla kahden tai useamman jäsenvaltion läpi harjoittaakseen toimintaansa, sillä ehdolla, että heillä on Euroopan aseenkantolupa, jossa mainitaan tämä ase tai nämä aseet ja että he voivat perustella matkansa syyn erityisesti esittämällä kutsun.

Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta matkoihin jäsenvaltioon, joka 8 artiklan 3 kohdan nojalla kieltää kyseisen tuliaseen hankinnan ja hallussapidon tai tekee siitä luvanvaraisen; tässä tapauksessa siitä on tehtävä nimenomainen merkintä Euroopan aseenkantolupaan.

Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitetun kertomuksen yhteydessä komissio tarkistaa myös jäsenvaltioita kuultuaan toisen alakohdan soveltamisen tulokset erityisesti yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevien seurausten osalta.

3 Kansallisten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista koskevilla sopimuksilla kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio voi säätää tässä artiklassa säädettyä joustavammasta järjestelmästä, joka koskee liikkuvuutta tuliaseen kanssa niiden alueilla.

13 artikla

1 Jokaisen jäsenvaltion on toimitettava kaikki sen hallussa olevat tarvittavat tiedot tuliaseiden lopullisista siirroista sille jäsenvaltiolle, jonka alueelle siirrot tapahtuvat.

2 Tiedot, jotka jäsenvaltiot saavat 11 artiklassa säädettyjen menettelyjen soveltamisen tuloksena tuliaseiden siirroista, sekä 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen soveltamisen tuloksena tuliaseiden hankinnasta ja hallussapidosta muiden kuin asukkaittensa osalta, on ilmoitettava viimeistään siirron yhteydessä määräjäsenvaltiolle ja tarvittaessa viimeistään siirron yhteydessä kauttakulkujäsenvaltioille.

3 Jäsenvaltioiden on 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä laadittava tietojenvaihtoverkostoja tämän direktiivin soveltamiseksi. Niiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle ne kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä on välittää ja saada tietoja sekä soveltaa 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua muodollisuutta.

14 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarvittavat säännökset, joilla kielletään tuomasta niiden alueelle:

- tuliasetta muuten kuin 11 ja 12 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa ja ainoastaan, jos niissä säädettyjä edellytyksiä noudatetaan,

- muuta asetta kuin tuliasetta, jos kyseisen jäsenvaltion kansalliset säännökset sallivat sen.

4 LUKU Loppusäännökset

15 artikla

1 Jäsenvaltioiden on tehostettava aseiden hallussapidon valvontaa yhteisön ulkoisilla rajoilla. Niiden on valvottava erityisesti, että kolmansista maista tulevat matkustajat, jotka aikovat siirtyä toiseen jäsenvaltioon, noudattavat 12 artiklan säännöksiä.

2 Tällä direktiivillä ei vastusteta jäsenvaltioiden tai kuljettajan toimeenpanemia tarkastuksia kuljetusvälineen lastauksen aikana.

3 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset toteutetaan. Komissio kokoaa nämä tiedot ja antaa ne kaikkien jäsenvaltioiden käytettäväksi.

4 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansalliset säännöksensä ja niiden muutokset, jotka koskevat aseiden hankintaa ja hallussapitoa silloin, kun kansallinen lainsäädäntö on tiukempi kuin noudatettava vähimmäisstandardi. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

16 artikla

Kunkin jäsenvaltion on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan, kun tämän direktiivin nojalla annettuja sääntöjä ei noudateta. Näiden seuraamusten on oltava riittäviä säännösten noudattamisen kannustamiseksi.

17 artikla

Komissio laatii viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin täytäntöönpanosta kansallisessa lainsäädännössä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin soveltamisesta aiheutuvasta tilanteesta.

18 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan riittävän aikaisin, jotta tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä voitaisiin soveltaa 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toteuttamistaan toimenpiteistä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

19 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. WOHLFART

(1) EYVL N:o C 235, 1.9.1987, s. 8 ja

EYVL N:o C 299, 28.11.1989, s. 6

(2) EYVL N:o C 231, 17.9.1990, s. 69 ja

EYVL N:o C 158, 17.6.1991, s. 89

(3) EYVL N:o C 35, 8.2.1988, s. 5

LIITE 1

I Tässä direktiivissä `aseilla` tarkoitetaan:

- `tuliaseita`, sellaisina kuin ne on määritelty II kohdassa,

- `muita aseita kuin tuliaseita`, sellaisina kuin ne on määritelty kansallisessa lainsäädännössä.

II Tässä direktiivissä `tuliaseilla` tarkoitetaan:

A. Kaikkia esineitä, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin, lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat määritelmää, mutta jätetään luokan ulkopuolelle III kohdassa mainittujen syiden vuoksi.

A luokka - Kielletyt tuliaseet

1 sotilastarkoituksissa käytettävät räjähtävät ohjukset sekä heittimet,

2 monipatruunaiset itselataavat sarjatuliaseet,

3 muuksi esineeksi naamioidut tuliaseet,

4 lävistävät, räjähtävät tai sytyttävät ampumatarvikkeet sekä niihin tarkoitetut ammukset,

5 pistoolien ja revolverien ampumatarvikkeet, joissa käytetään laajenevia ammuksia sekä nämä ammukset, lukuun ottamatta näiden aseiden käyttöön harjaantuneiden henkilöiden metsästys- ja tarkkuusammunta-aseita.

B luokka - Luvanvaraiset tuliaseet

1 lyhyet monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet tai lyhyet monipatruunaiset kertatuliaseet,

2 keski-iskuiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet,

3 reunaiskuiset lyhyet yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on alle 28 senttimetriä,

4 pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu vähintään kolme patruunaa,

5 pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu enintään kolme patruunaa, joiden latauslaite ei ole irrallinen tai jotka voidaan muuttaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa,

6 sileäpiippuiset pitkät monipatruunaiset kertatuliaseet, joiden piipun pituus on enintään 60 senttimetriä,

7 monipatruunaiset itselataavat siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat monipatruunaista itselataavaa sarjatuliasetta.

C luokka - Tuliaseet, joista on tehtävä ilmoitus

1 muut kuin B.6 kohdassa tarkoitetut pitkät monipatruunaiset kertatuliaseet,

2 rihlatulla piipulla varustetut pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet,

3 muut kuin B luokan 4-7 kohdassa tarkoitetut pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet,

4 reunaiskuiset yksipatruunaiset kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on vähintään 28 senttimetriä.

D luokka - Muut tuliaseet

Sileäpiippuiset pitkät yksipatruunaiset kertatuliaseet;

B. Näiden tuliaseiden olennaiset osat:

sulkijamekanismi, tuliaseiden pesä ja piippu, jotka luetaan erillisinä osina kuuluviksi samaan luokkaan kuin ase, jonka osia ne ovat tai jonka osiksi ne on tarkoitettu.

III Tässä liitteessä tuliaseina ei pidetä esineitä, jotka vastaavat määritelmää, mutta jotka:

a) on tehty lopullisesti käyttökelvottomiksi virallisen toimielimen takaamalla tai hyväksymällä menetelmällä,

b) on tarkoitettu hälytykseen, merkinantoon, pelastukseen, teurastukseen, harppuunakalastukseen tai teollisiin taikka teknisiin tarkoituksiin, edellyttäen, että niitä voidaan käyttää ainoastaan tähän määrättyyn tarkoitukseen,

c) katsotaan antiikkiaseiksi tai niiden jäljennöksiksi, siinä määrin kuin ne eivät sisälly edellä mainittuihin luokkiin ja niihin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä.

Tässä kohdassa mainittujen tuliaseiden osalta jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallista lainsäädäntöä, kunnes yhteisön tasolla on toteutettu tarvittava yhteensovittaminen.

IV Tämän liitteen soveltamiseksi tarkoitetaan:

a) `lyhyellä tuliaseella` tuliasetta, jonka piipun pituus on enintään 30 senttimetriä tai jonka kokonaispituus on enintään 60 senttimetriä,

b) `pitkällä tuliaseella` kaikkia muita aseita kuin lyhyitä tuliaseita,

c) `monipatruunaisella itselataavalla sarjatuliaseella` kaikkia tuliaseita, jotka latautuvat automaattisesti jokaisen ampumakerran jälkeen ja jotka liipaisinta painamalla laukeavat useammin kuin kerran,

d) `monipatruunaisella itselataavalla kertatuliaseella` tuliasetta, joka latautuu automaattisesti jokaisen laukauksen jälkeen, ja joka liipaisinta painamalla laukeaa ainoastaan kerran,

e) `monipatruunaisella kertatuliaseella` tuliasetta, joka ladataan käsin jokaisen laukauksen jälkeen siirtämällä koneiston avulla patruuna lippaasta piippuun,

f) `yksipatruunaisella kertatuliaseella` tuliasetta, joissa ei ole lipasta ja joka ladataan ennen jokaista laukausta siirtämällä patruuna käsin pesään tai tätä tarkoitusta varten suunniteltuun tilaan,

g) `lävistäväammuksisilla ampumatarvikkeilla` sotilaskäyttöön tarkoitettuja ampumatarvikkeita, joissa käytetään panssaroituja ammuksia, joissa on kova lävistävä ydin,

h) `räjähtäväammuksisilla ampumatarvikkeilla` sotilaskäyttöön tarkoitettuja ampumatarvikkeita, joiden ammuksissa on kohteeseen osuessa räjähtävä panos,

i) `sytyttäväammuksisilla ampumatarvikkeilla` sotilaskäyttöön tarkoitettuja ampumatarvikkeita, joiden ammus sisältää kemiallista seosta, joka syttyy palamaan ilmakosketuksessa tai osuessaan kohteeseen.

LIITE II

EUROOPAN TULIASEENKANTOLUPA

Luvassa on oltava seuraavat kohdat:

a) haltijan henkilötiedot,

b) aseen tai tuliaseiden tunnistustiedot sekä maininta direktiivin mukaisesta luokasta,

c) luvan voimassaoloaika,

d) tila luvan myöntäneen jäsenvaltion merkinnöille (luvan luonne, siihen liittyvät viittaukset jne.),

e) tila muiden jäsenvaltioiden merkinnöille (saapumista koskevat luvat jne.)

f) sekä seuraavat maininnat:

"Oikeus matkustaa toiseen jäsenvaltioon tässä luvassa mainittujen B, C ja D luokkiin kuuluvan aseen tai aseiden kanssa edellyttää vierailun kohteena olevan jäsenvaltion ennakkolupaa/ennakkolupia. Tämä lupa tai nämä luvat voidaan merkitä aseenkantolupaan.

Yllä tarkoitettu ennakkolupamenettely ei ole välttämätön metsästyskäyttöön tarkoitetun, C tai D luokan aseen osalta tai luokkiin B, C tai D kuuluvan, urheilukäyttöön tarkoitetun aseen osalta, jos matkustajalla on aseenkantolupa ja hän voi esittää matkan syyn."

Jos jokin jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että joidenkin B, C tai D luokkiin kuuluvien aseiden hallussapito on kiellettyä tai luvanvaraista, aseenkantolupaan on liitettävä seuraavat maininnat:

"Matkustaminen... (maahan/maihin) aseen kanssa (aseen tunnistustiedot) on kiellettyä."

"Matkustaminen... (maahan/maihin) aseen kanssa (aseen tunnistustiedot) on luvanvaraista."

Top