Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0287

Neuvoston direktiivi 91/287/ETY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1991, taajuusalueesta, joka on tarkoitettu digitaalisen eurooppalaisen langattoman televiestinnän (DECT) yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä

OJ L 144, 8.6.1991, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 020 P. 116 - 117
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 020 P. 116 - 117
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 276 - 277
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 010 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 010 P. 92 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 34 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/287/oj

31991L0287

Neuvoston direktiivi 91/287/ETY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1991, taajuusalueesta, joka on tarkoitettu digitaalisen eurooppalaisen langattoman televiestinnän (DECT) yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä

Virallinen lehti nro L 144 , 08/06/1991 s. 0045 - 0046
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 20 s. 0116
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 20 s. 0116


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 1991,

taajuusalueesta, joka on tarkoitettu digitaalisen eurooppalaisen langattoman televiestinnän (DECT) yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä (91/287/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3)sekä katsoo, että

suosituksessa 84/549/ETY(4) kehotetaan ottamaan telealan palveluja käyttöön yhteisen, yhdenmukaistetun lähestymistavan pohjalta,

telepalvelujen ja -laitteiden yhteismarkkinoiden kehittämisestä 30 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa päätöslauselmassa(5) neuvosto kehottaa edistämään Euroopan laajuisia palveluja markkinoiden vaatimusten mukaisesti,

nykyaikaisten televerkkojen tarjoamia mahdollisuuksia olisi käytettävä täysin hyväksi yhteisön taloudelliseksi kehittämiseksi,

sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/336/ETY(6) sovelletaan ja että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vahingollisten sähkömagneettisten häiriöiden välttämiseen,

yhteisössä käytössä olevat langattomat puhelinjärjestelmät ja niiden käyttämät taajuusalueet eroavat suuresti toisistaan eivätkä voi tarjota mahdollisuutta käyttää hyväksi Euroopan laajuisten palvelujen etuja tai hyötyä todella eurooppalaisiin markkinoihin liittyvistä suurten lukumäärien tuomista taloudellisista eduista,

Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) kehittää parhaillaan eurooppalaista telealan standardia (ETS) digitaalista eurooppalaista langatonta televiestintää (DECT) varten,

eurooppalaista telealan standardia (ETS) kehitettäessä täytyy ottaa huomioon käyttäjien turvallisuus ja Euroopan laajuisen yhteentoimivuuden tarve, niin että yhdessä jäsenvaltiossa DECT-tekniikkaan perustuvan palvelun tilaajan on mahdollista tarvittaessa päästä yhteyteen toisessa jäsenvaltiossa olevan palvelun kanssa,

DECTin käyttöönotto Euroopassa antaa tärkeän tilaisuuden luoda todella eurooppalaiset digitaaliset langattomat puhelinpalvelut,

ETSI on arvioinut, että DECT vaatii 20 MHz taajamissa,

Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssi (CEPT) on suositellut DECTin yhteiseksi eurooppalaiseksi taajuusalueeksi 1 800-1 900 MHz ottaen huomioon sen, että järjestelmän mukaan DECTin kehittymistä varten voidaan tarvita lisätaajuusalueita,

tämä olisi otettava huomioon valmisteltaessa vuoden 1992 maailman radiohallintojen konferenssia (WARC),

DECTin taajuusalueen varaamisen jälkeen nykyiset palvelut saattavat jatkua tällä taajuusalueella, jos ne eivät aiheuta häiriötä kaupallisten vaatimusten mukaisesti mahdollisesti perustetuille DECT-järjestelmille,

digitaalisen eurooppalaisen langattoman televiestinnän (DECT) yhteen sovitetusta käyttöönotosta yhteisössä 3 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston suosituksen 91/288/ETY(7) täytäntöönpanolla varmistetaan DECTin toteuttaminen 31 päivään joulukuuta 1992 mennessä,

telepäätelaitteita ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroista tunnustamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/263/ETY(8) voidaan nopeasti luoda yhteiset DECT-laitteiden vaatimustenmukaisuuseritelmät,

DECTin toteuttaminen riippuu kiinteiden ja liikkuvien asemien väliseen lähetykseen ja vastaanottamiseen tarvittavan taajuusalueen varaamisesta ja sen käytettävyydestä,

tarvitaan tiettyä joustavuutta, jotta voidaan ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden erilaiset taajuusvaatimukset; on tarpeen varmistaa, että tällainen jousto ei viivästytä DECT-tekniikan käyttöönottoa yhteisössä vallitsevan kaupallisen kysynnän mukaan, ja

koko mainitun taajuusalueen asteittainen käytettävyys on välttämätön edellytys DECTin toteuttamiseksi koko Euroopan alueella,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä digitaalisella eurooppalaisella langattomalla televiestintäjärjestelmällä (DECT) tarkoitetaan suosituksessa 91/288/ETY tarkoitetun, digitaalista langatonta televiestintää koskevan eurooppalaisen telealan standardin (ETS) mukaista tekniikkaa ja suoraan tätä tekniikkaa käyttäviä sekä yleisiä että yksityisiä televiestintäjärjestelmiä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin CEPTin suosituksen T/R 22-02 mukaisesti varattava taajuusalue 1 800-1 900 MHz digitaalista eurooppalaista televiestintää (DECT) varten 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

CEPTin suosituksen mukaisesti DECT on etusijalla muihin samalla taajuusalueella toimiviin palveluihin nähden ja sitä on suojeltava varatulla alueella.

3 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1991. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2 Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Komissio antaa vuoden 1995 loppuun mennessä neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 3 päivänä kesäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BODRY

(1) EYVL N:o C 187, 27.7.1990, s. 5

(2) EYVL N:o C 19, 28.1.1991, s. 97 ja

EYVL N:o C 106, 22.4.1991, s. 78

(3) EYVL N:o C 332, 31.12.1990, s. 172

(4) EYVL N:o C 298, 16.11.1984, s. 49

(5) EYVL N:o C 257, 4.10.1988, s. 1

(6) EYVL N:o L 139, 23.5.1989, s. 19

(7) EYVL N:o L 144, 8.6.1991, s. 47

(8) EYVL N:o L 128, 23.5.1991, s. 1

Top