Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0428

Neuvoston direktiivi 90/428/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä

OJ L 224, 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 178 - 179
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 170 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 84 - 85

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428

Neuvoston direktiivi 90/428/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä

Virallinen lehti nro L 224 , 18/08/1990 s. 0060 - 0061
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0178
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0178


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990,

kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä (90/428/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

elävät hevoseläimet sisältyvät perustamissopimuksen liitteessä II olevaan tuoteluetteloon,

on tärkeätä, että hevoseläintuotannon tarkoituksenmukaisen kehittämisen varmistamiseksi ja sen tuottavuuden lisäämiseksi, kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten yhteisön sisäisen kaupan säännökset on vahvistettava yhteisön tasolla,

hevoseläinten ja erityisesti hevosten jalostus ja kasvatus sisällytetään yleisesti maatalouden alaan; se on osalle maatalousväestöstä tulolähde,

kilpailuihin pääsyä koskevien säännösten osalta yhteisössä on eroja; erot voivat olla esteenä yhteisön sisäisessä kaupassa,

kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kauppa sekä osallistuminen näihin kilpailuihin saattavat vaarantua sen johdosta, että palkintorahoista tai voittosummasta jalostustoiminnan turvaamiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi myönnettävän prosenttiosuuden suhteen on jäsenvaltioissa eroja; kilpailuihin vapaan pääsyn toteuttaminen edellyttää näiden sääntöjen yhdenmukaistamista,

ennen tällaista yhdenmukaistamista olisi jäsenvaltioiden saatava varata prosenttiosuus palkintorahoista tai voitoista jalostustoimintojensa turvaamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen, erityisesti voidakseen ylläpitää tai lisätä tuottavuutta kyseisellä alalla; prosenttiosuudelle olisi kuitenkin asetettava rajoitus, ja

on suositeltavaa päättää täytäntöönpanotoimenpiteistä tiettyjen teknistä luonnetta olevien kysymysten kannalta; suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin ja tehokkaan yhteistyön toteuttamiseksi pysyvässä kotieläinjalostusta käsittelevässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja näiden hevoseläinten osallistumista kilpailuihin koskevista edellytyksistä.

2 artikla

Tässä direktiivissä sovelletaan jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/427/ETY(4) 2 artiklan määritelmiä.

Lisäksi `kilpailulla` tarkoitetaan kaikkia hevoskilpailuja, mukaan lukien ravi- ja laukkakilpailut, esteratsastus, kenttäkilpailut, kouluratsastus, ajokilpailut ja näyttelyt.

3 artikla

1 Kilpailusäännöissä ei saa syrjiä hevoseläimiä sen mukaan, onko hevoseläimet rekisteröity kilpailut järjestävässä jäsenvaltiossa vai toisessa jäsenvaltiossa.

2 Kilpailusäännöissä ei saa syrjiä hevoseläimiä sen mukaan, ovatko hevoseläimet peräisin kilpailut järjestävästä jäsenvaltiosta vai toisesta jäsenvaltiosta.

4 artikla

1 Edellä 3 artiklassa säädetyt velvoitteet koskevat erityisesti:

a) perusteita, erityisesti kilpailuun pääsyn vähimmäis- tai enimmäisperusteita;

b) kilpailun tuomitsemista;

c) palkintorahoja tai voittoja, joita kilpailusta voi kertyä.

2 Kuitenkin,

- edellä 3 artiklassa tarkoitetut velvoitteet eivät koske seuraavien tapahtumien järjestämistä:

a) kilpailuja, jotka on varattu rodun parantamiseksi tarkoitetussa määrätyssä kantakirjassa rekisteröidyille hevoseläimille;

b) alueellisia kilpailuja, joiden tarkoituksena on hevoseläinten valikointi;

c) historiallisia tai perinteisiä tapahtumia.

Jäsenvaltioiden, jotka aikovat käyttää hyväkseen kyseisiä mahdollisuuksia, on ilmoitettava yleisluonteisesti asiasta komissiolle etukäteen.

- kunkin kilpailun tai kilpailulajin osalta jäsenvaltiot saavat virallisesti hyväksyttyjen tai tunnustettujen toimielinten välityksellä kyseistä tarkoitusta varten varata tietyn prosenttiosuuden palkintorahoista tai voitoista, joita tarkoitetaan jalostustoiminnan turvaamista, kehittämistä ja parantamista koskevassa 1 kohdan c alakohdassa.

Prosenttiosuus ei saa ylittää 30 prosenttia vuonna 1991, 25 prosenttia vuonna 1992 ja 20 prosenttia vuodesta 1993 alkaen.

Varojen jakoperusteet kyseisessä jäsenvaltiossa on ilmoitettava pysyvässä kotieläinjalostusta käsittelevässä komiteassa komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Neuvosto tutkii uudelleen näiden säännösten soveltamisen edellytykset ennen 31 päivää joulukuuta 1992 komission kertomuksen perusteella, jossa otetaan huomioon kilpahevosten jalostuksen edellytysten aiheuttamiin kaikkiin ongelmiin liittyvä yhdenmukaistamisen edistyminen siihen liitettyjen aiheellisten ehdotusten kanssa, joista neuvosto päättää määräenemmistöllä.

3 Tämän artiklan soveltamista varten on yleisistä määräyksistä päätettävä 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

5 artikla

1 Ennen direktiivin 90/427/ETY 4 artiklan mukaisesti tehtäviä asiaa koskevia päätöksiä, on jossakin jäsenvaltiossa rekisteröidyltä eläimeltä kilpailuun pääsyn epäämisen perusteet ilmoitettava kirjallisesti omistajalle tai hänen edustajalleen.

2 Edellä 1 kohdassa esitetyissä olosuhteissa omistaja tai hänen edustajansa saa pyytää asiantuntijalausunnon direktiivin 89/662/ETY(5) 8 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin, joita sovelletaan soveltuvin osin.

3 Komissio antaa 6 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti määräykset tämän artiklan soveltamista varten.

6 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, päätöksellä 77/505/ETY(6) perustettu pysyvä kotieläinjalostusta käsittelevä komitea toimii direktiivin 88/661/ETY(7) 11 artiklan mukaisesti.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1991 mennessä. Niiden ilmoitettava siitä komissiolle viipymättä.

8 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. O'KENNEDY

(1) EYVL N:o C 327, 30.12.1989, s. 61

(2) EYVL N:o C 149, 18.6.1990

(3) EYVL N:o C 62, 12.3.1990, s. 46

(4) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 55

(5) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

(6) EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 11

(7) EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 36

Top