Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0423

Neuvoston direktiivi 90/423/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi annetun direktiivin 85/511/ETY, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun direktiivin 64/432/ETY sekä terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tai lihatuotteiden tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta

OJ L 224, 18.8.1990, p. 13–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 129 - 135
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 129 - 135
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 122 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 37 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 37 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 29 - 34

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2016; Kumoaja 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/423/oj

31990L0423

Neuvoston direktiivi 90/423/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi annetun direktiivin 85/511/ETY, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun direktiivin 64/432/ETY sekä terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tai lihatuotteiden tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 224 , 18/08/1990 s. 0013 - 0018
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0129
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 33 s. 0129


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990,

yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi annetun direktiivin 85/511/ETY, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa annetun direktiivin 64/432/ETY sekä terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tai lihatuotteiden tuonnissa kolmansista maista annetun direktiivin 72/462/ETY muuttamisesta (90/423/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

direktiivissä 85/511/ETY(4) säädetään yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi,

sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 1 päivään tammikuuta 1993 mennessä on tarpeen muuttaa toimenpiteitä, joihin yhteisön tasolla jo on ryhdytty suu- ja sorkkataudin torjumiseksi yhteisössä; on välttämätöntä, että yhtenäinen käytäntö pannaan täytäntöön koko yhteisössä,

komission tutkimus suu- ja sorkkataudin torjumiseksi on osoittanut, että koko yhteisön rokotuskäytännössä olisi suotavaa olla rokottamatta; on tehty päätelmä, että laboratorioissa tapahtuvaan viruksen käsittelyyn liittyy vaara, joka aiheutuu viruksen mahdollisesta tarttumisesta paikallisiin taudille alttiisiin eläimiin ja, että rokotteen käyttöön liittyy vaara, jos inaktivointimenettelyillä ei varmisteta sen vaarattomuutta,

tulevaa rokotuskäytäntöä varten tehdyllä komission tutkimuksella on selvästi osoitettu, että virallinen taudin vastaisesta rokotteesta luopuminen pitäisi toteuttaa määrätystä ajankohdasta alkaen, ja luopumisen yhteydessä olisi otettava käyttöön sairastuneiden eläinten täydellisen teurastamisen ja hävittämisen käytäntö,

komission 12 päivänä heinäkuuta 1988 tekemässä päätöksessä 88/397/ETY jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 85/511/ETY(5) 6 artiklan täytäntöönpanosta antamien yksityiskohtaisten säännösten yhteensovittamisesta jo määrätään kaikissa jäsenvaltioissa huomioon otettavista vähimmäissäännöistä myönnettäessä poikkeuksia täydellisestä teurastuksesta tartunnan saaneella tilalla,

ääritapauksissa, joissa epitsoottinen eläintauti uhkaa levitä laajalle, voi olla tarpeen turvautua kiireelliseen rokotukseen; on tarpeen säätää edellytyksistä, joiden mukaisesti tällainen rokotus voidaan siten suorittaa,

suu- ja sorkkataudin vastaisessa torjunnassa noudatettavan yhdenmukaisen yhteisön käytännön toteuttaminen edellyttää yhteisön sisäistä elävien eläinten kauppaa ja kolmansista maista tuotavien elävien eläinten ja tiettyjen eläintuotteiden tuontia ohjaavien määräysten tarkistamista,

teurastukseen, hävittämiseen ja muihin kiireellisiin toimenpiteisiin liittyvästä jäsenvaltioiden taloudellisesta tukemisesta on säädettävä erikseen, ja

uusien toimenpiteiden soveltaminen on saatettava komission valvonnan alaiseksi, ja neuvostolle on raportoitava vuosittain niiden täytäntöönpanosta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 85/511/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Tässä direktiivissä määritellään ne yhteisön torjuntatoimenpiteet, joita sovelletaan suu- ja sorkkataudin puhjetessa virustyypistä riippumatta."

2) Muutetaan 5 artiklaa seuraavasti:

a) poistetaan 2 kohdan alussa ilmaisu "a) jäsenvaltioissa tai alueilla, joissa rokottaminen on kielletty" ja koko b kohta,

b) korvataan 3 kohdassa ilmaisu "ei sovelleta" ilmaisulla "ei tarvitse soveltaa".

3) Muutetaan 6 artiklaa seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu "5 artiklan 2 kohdan a alakohdan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan ja 2 artiklan b alakohdan i alakohdan" ilmaisulla "5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan",

b) poistetaan 1 kohdan toisesta alakohdasta sanat "a alakohdan",

c) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2 Kun 1 kohtaa noudatetaan, jäsenvaltioiden on sovellettava komission päätöksessä 88/397/ETY(*) eriteltyjä toimenpiteitä.

(*) EYVL N:o L 189, 20.7.1988, s. 25"

4) Muutetaan 9 artiklaa seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

"Vyöhykkeiden määrityksessä on otettava huomioon luonnolliset rajat, valvontakeinot ja tekninen kehitys, jotka tekevät mahdolliseksi ennustaa viruksen mahdollisen leviämisen ilmassa tai muutoin, ja sitä on tarvittaessa tarkistettava näiden seikkojen perusteella."

b) korvataan 2 kohdan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavilla kahdella luetelmakohdalla:

"- on suoritettava laskenta kaikista tiloista, joilla on taudille alttiiseen lajiin kuuluvia eläimiä,

- tällaisen laskennan kohteena oleville tiloille on säännöllisesti tehtävä eläinlääkärintarkastus,".

5) Korvataan 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa molemmat ilmaisut "liitteessä" ja "liitteessä I" ilmaisulla "liitteessä B".

6) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

1 Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että:

- suu- ja sorkkatautirokotteiden käyttö kielletään,

- suu- ja sorkkatautiviruksia käsitellään tutkimusta, taudinmääritystä ja/tai rokotteen valmistusta varten vain liitteissä A ja B luetelluissa hyväksytyissä laitoksissa ja laboratorioissa,

- suu- ja sorkkatautirokotteiden varastointi, toimitukset, jakelu ja myynti yhteisön alueella tapahtuvat virallisessa valvonnassa,

- toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut laitokset ja laboratoriot hyväksytään vain, jos ne täyttävät Elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n suosittelemat vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat suu- ja sorkkatautivirusten in vivo ja in vitro parissa työskenteleviä laboratorioita.

2 Komission eläinlääkintäasiantuntijat suorittavat yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa paikalla tarkastuksia, joilla varmistetaan, täyttävätkö liitteissä A ja B tarkoitetuissa laitoksissa ja laboratorioissa käytetyt turvajärjestelmät Elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n vähimmäisvaatimukset.

Komissio suorittaa nämä tarkastukset vähintään kerran vuodessa siten, että ensimmäinen tarkastus suoritetaan ennen 1 päivää tammikuuta 1992 ja se jättää myös ennen tuota ajankohtaa alustavan kertomuksen pysyvälle eläinlääkintäkomitealle. Komissio voi muuttaa liitteissä A ja B lueteltujen laitosten ja laboratorioiden luetteloa näiden tarkastusten perusteella 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen 31 päivään joulukuuta 1991 mennessä. Luettelo saatetaan säännöllisesti ajan tasalle saman menettelyn mukaisesti.

Samaa menettelyä noudattaen voidaan päättää hyvää käytäntöä koskevan yhdenmukaisen säännöstön hyväksymisestä liitteissä A ja B luetelluissa laitoksissa ja laboratorioissa käytettäviä turvajärjestelmiä varten.

3 Riippumatta siitä, mitä 1 kohdassa säädetään suu- ja sorkkatautirokotteen käytöstä, voidaan päättää, kun suu- ja sorkkataudin esiintyminen on vahvistettu ja se uhkaa levitä, että otetaan käyttöön kiireellinen rokotus niiden teknisten menettelyjen mukaisesti, joilla taataan eläinten täydellinen immuniteetti. Toteuttavien toimenpiteiden on erityisesti perustuttava seuraaviin seikkoihin:

- kiireellisen rokotuksen maantieteellisen suoritusalueen laajuus,

- rokotettavien eläinten laji ja ikä,

- rokotuskampanjan kesto,

- rokotettujen eläinten ja niistä peräisin olevien tuotteiden pysäyttämiseen erityisesti sovellettava järjestely,

- rokotettujen eläinten erityinen merkintä ja rekisteröinti,

- muut kiireellisen tilanteen edellyttämät asiat.

Komissio tekee päätöksen kiireellisen rokotuksen käyttöönotosta yhdessä kyseisen jäsenvaltion kanssa 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tässä päätöksessä on otettava erityisesti huomioon se, missä määrin eläimet ovat keskittyneet tietyille alueille, ja se, että on tarpeen suojella erityisiä rotuja.

Kuitenkin sen estämättä, mitä ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään, kyseinen jäsenvaltio voi tehdä päätöksen tautipesäkettä ympäröivän alueen kiireellisten rokotusten käyttöönotosta, kun asia on annettu tiedoksi komissiolle, edellyttäen, että yhteisön perustavaa laatua olevia etuja ei loukata. Pysyvä eläinlääkintäkomitea tarkastelee tätä päätöstä uudelleen viipymättä 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

7) Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla

1 Ennen yhteisön suu- ja sorkkatautirokotevarastojen perustamista jäsenvaltiot voivat pitää antigeenivarastoja jossakin liitteissä mainituista laitoksista.

Ensimmäisen alakohdan täytäntöön panemiseksi komission ja jäsenvaltioiden nimeämistä laitoksista vastaavien henkilöiden välillä tehdään sopimukset; näissä sopimuksissa eritellään erityisesti tarvittavien antigeeniannosten määrät, ottaen huomioon vaatimukset, jotka arvioidaan direktiivin 90/423/ETY(*) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien yhteydessä, enintään 10 seerumityyppiä varten.

Tämän siirtymäkauden jälkeen jäsenvaltiot saavat yhteisön valvonnassa nimetä laitoksia kiireellisissä rokotuksissa käytettävien käyttövalmiiden rokotteiden pakkausta ja varastointia varten.

2 Neuvosto nimeää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ennen 1 päivää huhtikuuta 1991 erikoistuneen laitoksen rokotteiden ja ristikkäisen immuniteetin tarkastuksia varten ja määrittää sen valtuudet.

3 Komissio antaa neuvostolle 1 päivään huhtikuuta 1991 mennessä kertomuksen siihen tarvittaessa liittyvine ehdotuksineen yhteisössä tapahtuvan suu- ja sorkkatautirokotteen pakkaamisesta, tuotantoa ja jakelua varten sekä yhteisössä vallitsevaan rokotevarastotilanteeseen liittyvistä määräyksistä, sekä vähintään yhteisön kahden suu- ja sorkkatautirokotevaraston perustamisesta.

(*) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 13"

8) Poistetaan 15 artikla.

9) Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla

Neuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen kahden vuoden kulueesa direktiivin 90/423/ETY(*) antamisesta tämän direktiivin täytäntöönpanosta saatuun kokemukseen perustuvan komission kertomuksen ja siihen tarvittaessa liittyvien ehdotusten perusteella.

(*) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 13"

10) Lisätään liite, jonka nimi on "Liite A", ja joka on tämän direktiivin liitteenä. Nykyisestä liitteestä, jonka nimi on "Suu- ja sorkkatautia käsittelevät kansalliset laboratoriot", tulee liite B.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 64/432/ETY(6) 4 a artiklaa, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY(7), seuraavasti:

1 Ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa:

i) kolmas rivi muutetaan seuraavasti: "... joissa ei ole suoritettu rokotuksia vähintään 12 kuukauden aikana ja...",

ii) korvataan B alakohdan johdantolause seuraavasti:

"B kun eläin on peräisin jäsenvaltiosta, jossa on 12 edellisen kuukauden aikana käytetty ehkäisevää rokotusta tai, joka on poikkeustapauksessa turvautunut alueellaan kiireelliseen rokotukseen",

iii) lisätään B alakohdan loppuun ja ensimmäisen kohdan 2 alakohdan loppuun alakohta seuraavasti:

"Tässä tapauksessa edellä mainitut takeet vaaditaan 12 kuukauden ajan kiireellisen rokotustoiminnan suorittamisen päättymisestä."

2 Korvataan ensimmäisen kohdan 2 alakohdan johdanto-osa seuraavasti:

"2 Jäsenvaltiot, joissa poikkeustapauksissa käytetään koko niiden alueella kiireellisiä rokotuksia ja jotka sallivat rokotettujen eläinten tulon alueelleen, on asetettava elävien nautaeläinten tuonnille alueelleen seuraavat vaatimukset:"

3 Lisätään seuraava kohta ennen viimeistä kohtaa:

"Kun jäsenvaltio on direktiivin 85/511/ETY(*), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/423/ETY(**), 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti oikeutettu käyttämään kiireellistä rokotusta alueensa rajoitetussa osassa, tällä ei vaikuteta alueen muun osan asemaan sillä edellytyksellä, että toimenpiteet rokotettujen eläinten pitämiseksi paikallaan ovat voimassa 12 kuukauden ajan rokotustoimien päättymisestä.

(*) EYVL N:o L 315, 26.11.1985, s. 11

(**) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 13"

3 artikla

Muutetaan direktiiviä 72/462/ETY(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/662/ETY(9), seuraavasti,

1 Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

1 Jäsenvaltiot eivät saa, tämän kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 1 kohdan soveltamista, sallia tässä direktiivissä käsiteltyjen eläinten tuontia, elleivät ne ole peräisin kolmansista maista,

a) jotka ovat olleet niistä taudeista vapaita, joille eläimet ovat alttiita:

- edellisten 12 kuukauden aikana; karjarutto, tarttuva keuhkorutto, Blue tongue -tauti, afrikkalainen sikarutto ja tarttuva sikahalvaus (Teschenin tauti),

- tarttuva vesicular stomatitis kuuden edellisen kuukauden aikana;

b) joissa ei 12 edellisen kuukauden aikana ole suoritettu rokotuksia niitä a kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja tauteja vastaan, joille eläimet ovat alttiita.

2 Jäsenvaltiot saavat sallia kolmansista maista tapahtuvan suu- ja sorkkataudille alttiiseen lajiin kuuluvien eläinten tuonnin alueelleen vain, jos seuraavat edellytykset on täytetty:

1) jos eläimet ovat peräisin suu- ja sorkkataudista vähintään kahden vuoden ajan vapaana olleesta kolmannesta maasta, joka ei ole harjoittanut rokottamista vähintään 12 kuukauteen eikä salli vähemmän kuin vuotta aikaisemmin rokotettujen eläinten tuontia alueelleen, takuu siitä, että niitä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan.

2) jos eläimet ovat peräisin suu- ja sorkkataudista vähintään kahden vuoden ajan vapaana olleesta kolmannesta maasta, joka harjoittaa rokotuksia ja sallii rokotettujen eläinten tulon alueelleen:

a) takeet siitä, että eläimiä ei ole rokotettu suu- ja sorkkatautia vastaan,

b) takeet siitä, että karja on reagoinut negatiivisesti laryngo-faryngaalisella kaavintamenetelmällä (Probang test) suoritettuun suu- ja sorkkatautivirustestiin,

c) takeet siitä, että eläimet ovat reagoineet negatiivisesti serologiseen testiin, joka on suoritettu suu- ja sorkkataudin vasta-aineiden esiintymisen havaitsemiseksi,

d) takeet siitä, että eläimet ovat olleet viejämaassa eristettyinä karanteeniasemalla 14 päivän ajan virkaeläinlääkärin valvonnassa. Tässä yhteydessä yhtään karanteeniasemalla ollutta eläintä ei ole saanut rokottaa suu- ja sorkkatautia vastaan 21 päivän aikana ennen vientiä, ja yhtään lähetykseen kuulumatonta eläintä ei ole saanut tuoda karanteeniasemalle samana aikana,

e) karanteeniin asettaminen 21 päiväksi.

3) jos eläimet ovat peräisin kolmannesta maasta, joka ei ole ollut suu- ja sorkkataudista vapaa vähintään kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana:

a) edellä 2 kohdassa tarkoitetut takeet,

b) lisätakeet, joista päätetään 30 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tämän kohdan täytäntöön panemiseksi kolmannen maan voidaan edelleen katsoa olleen suu- ja sorkkataudista vapaa vähintään kahden vuoden ajan, vaikka rajoitettu määrä tautitapauksia on todettu sen alueen rajoitetussa osassa, sillä edellytyksellä, että tällaiset tautipesäkkeet on tukahdutettu vähemmässä kuin kolmessa kuukaudessa.

3 Noudattaen 29 artiklassa säädettyä menettelyä:

a) laaditaan luettelo kolmansista maista, joilla on oikeus viedä eläimiä yhteisöön, ja jotka täyttävät 2 kohdassa olevat vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 1 kohdan soveltamista,

b) laaditaan luettelo karanteeniasemista, joilta kyseiset maat voivat viedä eläimiä yhteisöön, ja

c) päätetään kultakin tällaiselta maalta mahdollisesti vaadittavista kaikista lisätakeista."

2 Muutetaan 14 artiklaa seuraavasti:

1 Poistetaan 2 kohdan a alakohdasta sanat "eksoottinen suu- ja sorkkatautivirus".

2 Lisätään seuraava kohta:

"3 Rajoittamatta 3 artiklan 1 kohdan soveltamista:

a) tuoreen lihan tuonti kolmansista maista, joissa:

- suu- ja sorkkatauti (kannat A, O ja C) on endeeminen,

- ei suoriteta järjestelmällistä teurastusta, kun suu- ja sorkkatauti puhkeaa,

- harjoitetaan rokottamista,

sallitaan vain seuraavin edellytyksin:

i) kolmas maa tai kolmannessa maassa sijaitseva alue on hyväksytty 29 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti,

ii) liha on kypsytetty, sen pH on tarkastettu, se on luutonta, ja siitä on poistettu suuret imusolmukkeet.

Teurasjätteiden tuontia ihmisravinnoksi on rajoitettava tieteellisen asiantuntijalausunnon perusteella. Erityisedellytykset ovat mahdollisia lääketeollisuuden ja lemmikkieläinruokateollisuuden tarvitsemia teurasjätteitä varten. Nämä rajoitukset ja edellytykset on annettava 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

b) Tuoreen lihan tuonti kolmansista maista, joissa käytetään rokotuksia suu- ja sorkkatautikantoja SAT tai ASIA 1 vastaan, sallitaan vain seuraavin edellytyksin:

i) kolmannessa maassa on alueita, joilla rokotuksia ei sallita, ja joilla suu- ja sorkkatautia ei ole esiintynyt 12 kuukauteen; alueiden on oltava 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyttyjä,

ii) liha on kypsytetty, sen pH on tarkastettu, se on luutonta, siitä on poistettu suuret imusolmukkeet, ja sitä ei tuoda ennen kuin 3 viikkoa teurastuksen jälkeen,

iii) teurasjätteiden tuonti näistä maista ei ole sallittua.

c) tuoreen lihan tuonti kolmansista maista,

- joissa harjoitetaan rokottamista, ja

- jotka ovat olleet suu- ja sorkkataudista vapaita 12 kuukauden ajan,

sallitaan 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetuin edellytyksin.

d) sellaisista kolmansista maista peräisin olevan tuoreen lihan tuonti:

- joissa ei suoriteta tavanomaisesti rokotuksia, ja

- jotka on todettu suu- ja sorkkataudista vapaiksi,

sallitaan 29 artiklassa säädetyn menettelyn ja yhteisön sisäistä kauppaa koskevien määräysten mukaisesti.

Lisävaatimukset, jotka voivat koskea ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja maita, asetetaan 29 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti."

4 artikla

1 Jäsenvaltioiden, jotka harjoittavat ehkäisevää rokottamista alueellaan tai sen osassa, on luovuttava rokottamisesta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1992 ja niiden on rokotusten lopettamisajankohdasta alkaen kiellettävä rokotettujen eläinten tuonti alueelleen.

2 Suu- ja sorkkataudille alttiiseen lajiin kuuluvien elävien eläinten ja eläintuotteiden osalta 1 kohta kuitenkin tulee voimaan direktiivin 85/511/ETY 14 artiklan 3 kohdassa ja direktiivin 90/425/ETY 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen päätösten voimaantulopäivänä.

3 Jos 2 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä ei ole tehty 30 päivään kesäkuuta 1991 mennessä, komissio tekee tarvittavat ehdotukset.

5 artikla

1 Kukin jäsenvaltio laatii varoitussuunnitelman, jossa eritellään kansalliset toimenpiteet, jotka pannaan täytäntöön suu- ja sorkkatautipesäkkeen ilmaantuessa.

Tässä suunnitelmassa olisi sallittava käytettäväksi laitokset, laitteet, henkilökunta ja kaikki muut asianmukaiset materiaalit, jotka ovat tarpeen tautipesäkkeen nopeaksi ja tehokkaaksi hävittämiseksi. Siinä on annettava tarkat määritelmät rokotevaatimuksista, joita kukin jäsenvaltio katsoo tarvitsevansa kiireellisen rokotuksen käyttöönoton yhteydessä.

2 Komissio antaa direktiivin 85/511/ETY 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen suunnitelmien laatimisessa noudatettavat periaatteet 31 päivään joulukuuta 1990 mennessä.

3 Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti laaditut suunnitelmat on toimitettava komissiolle 31 päivään joulukuuta 1991 mennessä.

4 Komissio tutkii suunnitelmat selvittääkseen, onko niiden avulla mahdollista saavuttaa tavoitellut päämäärät, ja tekee ehdotuksen kyseiselle jäsenvaltiolle mahdollisesti tarvittavista muutoksista erityisesti sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ovat yhteensovitettavissa muiden jäsenvaltioiden suunnitelmiin.

Komissio hyväksyy suunnitelmat tarvittaessa muutettuina direktiivin 85/511/ETY 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Suunnitelmia voidaan myöhemmin muuttaa tai täydentää samaa menettelyä noudattaen tilanteen kehittymisen huomioon ottamiseksi.

5 Komissio voi direktiivin 82/894/ETY 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen perustaa, sen estämättä, mitä direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, nopean hälytysjärjestelmän, jolla ilmoitetaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille suu- ja sorkkatautipesäkkeen ilmaantumisesta.

6 artikla

Voidakseen ottaa huomioon mahdolliset vaikeudet, joita saattaa esiintyä siirryttäessä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa käytetyistä järjestelyistä tässä direktiivissä säädettyihin järjestelyihin, erityisesti sovellettaessa direktiivin 85/511/ETY 13 artiklan 3 kohtaa tai, kun se 5 artiklassa säädettyjen suunnitelmien täytäntöönpanon vuoksi on tarpeellista, komissio voi direktiivin 85/511/ETY 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päättää asianmukaisista toimenpiteistä enintään kahdeksi vuodeksi.

Etenkin on 1 päivään tammikuuta 1991 mennessä päätettävä toimenpiteistä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana rokottamattomien eläinten liikkumisen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 64/432/ETY 4 artiklan a alakohdan soveltamista.

7 artikla

Komissio antaa 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä kertomuksen eläinlääkintähallinnon rakenteesta yhteisössä.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. O'KENNEDY

(1) EYVL N:o C 327, 30.12.1989, s. 84

(2) EYVL N:o C 113, 7.5.1990, s. 179

(3) EYVL N:o C 62, 12.3.1990, s. 44

(4) EYVL N:o L 315, 26.11.1985, s. 11

(5) EYVL N:o L 189, 20.7.1988, s. 11

(6) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

(7) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

(8) EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

(9) EYVL N:o L 395, 30.12.1989, s. 13

Top