Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0644

90/644/ETY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1990 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 1988 osalta

OJ L 350, 14.12.1990, p. 82–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 266 - 280
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 266 - 280

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/644/oj

31990D0644

90/644/ETY: Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1990 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 1988 osalta

Virallinen lehti nro L 350 , 14/12/1990 s. 0082 - 0096
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 35 s. 0266
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 35 s. 0266


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä marraskuuta 1990 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 1988 osalta (90/644/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun asetuksen (ETY) N:o 729/70(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2048/88(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

on kuullut rahastokomiteaa,

sekä katsoo, että:

asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan komissio tarkastaa ja hyväksyy tilit, jotka liittyvät mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen yksiköiden ja toimielimien maksamiin menoihin käyttäen perusteena jäsenvaltioiden esittämiä vuosittaisia tilejä,

jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle varainhoitovuoden 1988 tilien tarkastamiseksi ja hyväksymiseksi tarvittavat asiakirjat; neuvoston erityissäännöistä yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseksi 19 päivänä lokakuuta 1987 annetun asetuksen (ETY) N:o 3183/87(3) säännöksien mukaisesti varainhoitovuosi 1988 alkoi marraskuussa 1987 jäsenvaltioiden käyttöön asetettujen yhteisön rahoitusvarojen loppumisella; asetuksen (ETY) N:o L 2048/88 säännöksien mukaisesti kyseinen varainhoitovuosi päättyy 15 päivänä lokakuuta 1988,

komissio on suorittanut asetuksen (ETY) N:o 729/70 9 artiklan 2 kohdassa säädetyt tarkastukset,

komission Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä 26 päivänä heinäkuuta 1972 annetun asetuksen (ETY) N:o 1723/72(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 295/88(5), 8 artiklan säännöksien mukaisesti päätös tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä käsittää kussakin jäsenvaltiossa kyseisenä vuotena suoritettujen, EMOTR:n tukiosastosta maksettaviksi tunnustettujen menojen määrän määrittelyn; 21 päivänä joulukuuta 1977 annetun varainhoitoasetuksen(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY, EHTY, Euratom) N:o 610/90(7), 102 artiklan mukaan tilien tarkastusta ja hyväksymistä koskevan päätöksen lopputulos, joka käsittää mahdollisen erotuksen 100 ja 101 artiklan mukaisesti kyseisen varainhoitovuoden tileille kirjattujen menojen kokonaismäärän ja komission tilien tarkastuksen ja hyväksymisen yhteydessä hyväksymien menojen kokonaismäärän välillä, kirjataan yhdelle ainoalle momentille lisäyksenä tai vähennyksenä menoihin,

asetuksen (ETY) N:o 729/70 2 ja 3 artiklan mukaisesti ainoastaan vientituet kolmansiin maihin suuntautuvalle viennille sekä maatalousmarkkinoiden säätelyyn tähtäävät interventiot, jotka on hyväksytty tai joihin on ryhdytty yhteisön sääntöjen mukaisesti maatalousmarkkinoiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyen, voidaan rahoittaa; suoritetut tarkastukset osoittavat, että osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista ei täytä kyseisiä ehtoja eikä tätä osaa näin ollen voida rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta; tämän päätöksen liitteeseen on merkitty kunkin sellaisen jäsenvaltion ilmoittamat määrät, jota asia koskee, EMOTR:n tukiosastosta maksettavaksi tunnustetut määrät ja näiden määrien erotukset sekä erotukset EMOTR:n tukiosastosta maksettavaksi tunnustettujen määrien ja kyseessä olevalle varainhoitovuodelle kirjattujen määrien välillä,

jäsenvaltioille on annettu yksityiskohtaiset tiedot niiden tileihin tehdyistä korjauksista ja ne ovat voineet ilmoittaa kantansa kyseisistä korjauksista,

tämä päätös ei koske Italian ilmoittamia, 183 369 315 937 liiran suuruisia, oliiviöljyn kulutustuista aiheutuneita menoja eikä Kreikan ilmoittamia 48 065 056 733 drakhman suuruisia, puuvillan tuotantotuesta aiheutuneita menoja, siksi että kyseisiin tapauksiin liittyvistä asiakirjoista on tarpeellista tehdä lisäselvitys; nämä määrät on tästä syystä vähennetty jäsenvaltioiden kyseessä olevan varainhoitovuoden osalta ilmoittamista menoista ja ne tarkastetaan ja hyväksytään myöhemmin; lisäksi sikäli kun kyseessä ovat Kreikalle myönnetyt lehtitupakan vuosien 1981 1985 sadoista myönnetyt palkkiot, komission

asetukseen (ETY) N:o 1726/70(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 4263/88(9), liittyen annetut vakuudet tarkastetaan ja hyväksytään niin ikään myöhemmin,

kyseisiin tapauksiin liittyvät asiakirjat tarkastetaan ja hyväksytään lisätietojen perusteella, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava määräajassa, jonka komissio antaa niille tiedoksi,

menot joita ei ole tunnustettu Saksan osalta, käsittävät 27 510 204 Saksan markan, Alankomaiden osalta 125 403 941 suuruisen Alankomaiden guldenin, Ranskan osalta 547 383 456 Ranskan frangin ja Tanskan osalta 45 027 353 Tanskan kruunun suuruisen määrän, jotka vastaavat vilja- ja sokerialalla myönnettyjä vientitukia; näiden jäsenvaltioiden on tämän päätöksen mukaan maksettava kyseessä olevat määrät; erityiset olosuhteet näissä tapauksissa ovat kuitenkin perustelu sille, että komissio tarkastelee uudelleen rahoittamisesta kieltäytymistä, joka ilmaistiin kyseessä olevia tilejä tarkastettaessa ja hyväksyttäessä, mikäli jäsenvaltiot toimittavat pyydetyt todisteet kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi antamisesta; tämä päätös on kuitenkin tästä huolimatta välittömästi täytäntöönpantavissa,

menot joita ei ole tunnustettu Saksan osalta, käsittävät 104 418 850 Saksan markan suuruisen määrän, joka koskee lisämaksua, joka olisi pitänyt kerätä maito- ja maitotuotealalla; kyseisen jäsenvaltion on tämän päätöksen mukaan maksettava tämä määrä; erityiset olosuhteet tässä tapauksessa ovat kuitenkin perustelu sille, että komissio tarkastelee uudelleen rahoittamisesta kieltäytymistä niiden menojen mukaisesti, jotka kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa ennen 31 päivää maaliskuuta 1991 sellaisten vertailumäärien uudelleen osto-ohjelmaan liittyen, joita ei voida myöhemmin jakaa edelleen; tämä päätös on kuitenkin tästä huolimatta välittömästi täytäntöönpantavissa,

menot joita ei ole tunnustettu Italian osalta, käsittävät 13 953 883 351 Italian liiran suuruisen määrän, joka koskee lampaan- ja vuohenlihan tuottajille myönnettyjä palkkioita; kyseisen jäsenvaltion on tämän päätöksen mukaan maksettava tämä määrä; erityiset olosuhteet tässä tapauksessa ovat kuitenkin perustelu sille, että komissio tarkastelee uudelleen rahoittamisesta kieltäytymistä, joka ilmaistiin kyseessä olevia tilejä tarkastettaessa ja hyväksyttäessä, mikäli tämä jäsenvaltio toimittaa pyydetyt todisteet määräajassa, jonka komissio antaa tiedoksi; tämä päätös on kuitenkin tästä huolimatta välittömästi täytäntöönpantavissa,

menot joita ei ole tunnustettu Ranskan osalta, käsittävät 446 472 537 Ranskan frangin suuruisen määrän, joka koskee maitoalan täydentävää maksua; kyseisen jäsenvaltion on tämän päätöksen mukaan maksettava tämä määrä; erityiset olosuhteet tässä tapauksessa ovat kuitenkin perustelu sille, että komissio tarkastelee uudelleen rahoittamisesta kieltäytymistä, joka ilmaistiin kyseessä olevia tilejä tarkastettaessa ja hyväksyttäessä, mikäli tämä jäsenvaltio toimittaa pyydetyt todisteet määräajassa, jonka komissio antaa tiedoksi; tämä päätös on kuitenkin tästä huolimatta välittömästi täytäntöönpantavissa,

Kreikka on ilmoittanut omina varoina valuutan tasausmaksuja, jotka liittyvät kolmansiin maihin suuntautuneeseen vientiin; komissio on pyytänyt niistä täsmennyksiä ja varaa itselleen mahdollisuuden tehdä tarpeelliset muutokset myöhempään tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevaan päätökseen liittyen, mikäli näistä tiedoista seuraa, että kyseiset valuutan tasausmaksut olisi pitänyt voimassa olevien säännösten perusteella vähentää vientituista,

yhteisön tuomioistuin on tapauksessa C-10/88 antamallaan tuomiolla kumonnut Italian varainhoitovuotta 1985 koskevien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeneen päätöksen siltä osin, kuin siinä jätettiin yhteisörahoituksen ulkopuolelle tämän jäsenvaltion ilmoittamat, vasikoiden syntymiseen liittyviä palkkioita koskevat menot; tästä seuraa, että perustamissopimuksen 176 artiklan nojalla yhteisön rahoitettavaksi on tähän tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyen hyväksyttävä 19 045 553 222 Italian liiran suuruinen määrä varainhoitovuoden 1985 osalta; lisäksi yhteisön rahoitettavaksi on hyväksyttävä määrät, jotka samasta syystä jätettiin yhteisörahoituksen ulkopuolelle varainhoitovuosina 1986 ja 1987, kokonaismäärältään Italian osalta 57 665 488 647 Italian liiraa, Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 173 871,44 Englannin puntaa ja Irlannin osalta 7 683 Irlannin puntaa,

yhteisön tuomioistuin on tapauksessa C-8/88 antamallaan tuomiolla kumonnut Saksan varainhoitovuotta 1984 koskevien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeneen päätöksen siltä osin, kuin siinä jätettiin yhteisörahoituksen ulkopuolelle tietyt, lypsylehmien pitämiseen liittyviä palkkioita koskevat määrät; tästä seuraa, että perustamissopimuksen 176 artiklan nojalla yhteisön rahoitettavaksi on tähän tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyen hyväksyttävä 42 585,88 Saksan markan suuruinen määrä varainhoitovuoden 1984 osalta; lisäksi yhteisön rahoitettavaksi on hyväksyttävä määrä, joka samasta syystä jätettiin yhteisörahoituksen ulkopuolelle varainhoitovuotena 1986, suuruudeltaan 40 324,06 Saksan markkaa,

yhteisön tuomioistuin on tapauksessa C-259/87 antamallaan tuomiolla kumonnut Kreikan varainhoitovuotta 1983 koskevien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeneen päätöksen siltä osin, kuin siinä jätettiin yhteisörahoituksen ulkopuolelle tämän jäsenvaltion ilmoittamat, kahden julkisista varastoista peräisin olevan 30 000 tonnin suuruisen vehnäerän myyntiin liittyvät menot; tästä seuraa, että perustamissopimuksen 176 artiklan nojalla yhteisön rahoitettavaksi on tähän tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyen hyväksyttävä 596 040 000 drakhman suuruinen määrä varainhoitovuoden 1983 osalta,

yhteisön tuomioistuin on tapauksessa C-334/87 antamallaan tuomiolla kumonnut Kreikan varainhoitovuotta 1984 koskevien tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskeneen päätöksen siltä osin, kuin siinä jätettiin yhteisörahoituksen ulkopuolelle tämän jäsenvaltion ilmoittamat, oliivijäteöljyerän varastointikuluihin 14 päivän maaliskuuta ja 7 päivän elokuuta 1984 välisenä aikana liittyvät menot; tästä seuraa, että perustamissopimuksen 176 artiklan nojalla yhteisön rahoitettavaksi on tähän tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyen hyväksyttävä 9 389 270 drakhman suuruinen määrä varainhoitovuoden 1984 osalta,

selvitykset, jotka liittyvät oliiviöljyn laatuun interventiossa, lypsylehmäpalkkioihin, soijan jalostustukeen, durumvehnän tuotantotukeen ja tupakan laatuun interventiossa, on Italian osalta saatettu päätökseen; vasikanlihan yksityistä varastointia koskeva selvitys Ranskan osalta on niin ikään saatettu päätökseen; tässä päätöksessä määrätään jatkotoimenpiteistä,

neuvoston maidon ja maitotuotteiden markkinoinnista luopumista ja maitokarjan muuttamista koskevasta palkkiojärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun asetuksen (ETY) N:o 1078/77(10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1300/84(11), mukaisesti 60 prosenttia näihin toimenpiteisiin liittyvistä menoista maksetaan EMOTR:n ohjausosastosta ja 40 prosenttia EMOTR:n tukiosastosta; näitä toimenpiteitä pidetään asetuksen (ETY) N:o 729/70 3 artiklan mukaisina interventioina ja ne ovat mainitun asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaista yhteistä toimintaa; näin ollen on aiheellista suorittaa EMOTR:sta rahoitettavia menoja koskevien tilien tarkastaminen ja hyväksyminen sisällyttäen mukaan ohjausosaston menot,

tämä päätös ei rajoita rahoituksellisia seuraamuksia, jotka aiheutuvat myöhemmin suoritettavan tilien tarkastuksen ja hyväksymisen yhteydessä kansallisten tukien seurauksena tai sellaisten rikkomusten seurauksena, joiden osalta perustamissopimuksen 93 ja 169 artiklan nojalla käynnistetyt menettelyt ovat parhaillaan käynnissä tai saatettu päätökseen 18 päivän heinäkuuta 1989 jälkeen, tai vuonna 1988 tehtyjen rikkomusten seurauksena tai sellaisten vuonna 1988 maksettujen perustamissopimuksen kanssa ristiriidassa olevien kansallisten tukien seurauksena, jotka ovat omiaan vaikuttamaan EMOTR:n menoihin jonakin varainhoitovuotta 1988 seuraavista varainhoitovuosista,

tämä päätös ei rajoita rahoituksellisia seuraamuksia, joista komissio tekee päätöksen myöhemmän tilien tarkastuksen ja hyväksymisen, tätä päätöstä tehtäessä käynnissä olevien selvitysten ja asetuksessa (ETY) N:o 729/70 8 artiklan mukaisten sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä tai tuomioistuimen tällä hetkellä käsiteltävistä, tämän päätökseen alaa koskevista tapauksista antamien tuomioiden yhteydessä,

sikäli kun kyse on sellaisista elintarvikeapuun liittyvistä toimista, joiden osalta elintarvikeapuun liittyvää tilien tarkastamista ja hyväksymistä ei ole vielä suoritettu, rahoitukselliset seuraamukset tukiosaston osalta vahvistetaan myöhemmän tilien vahvistamisen ja tarkastamisen yhteydessä,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

EMOTR:n tukiosastosta rahoitettuja menoja koskevat jäsenvaltioiden tilit tarkastetaan ja hyväksytään varainhoitovuoden 1988 osalta tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Liitteen c sarakkeen 3 kohdasta aiheutuvat määrät on merkittävä kirjanpitoon komission asetuksen (ETY) N:o 2776/88(12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 775/90(13), 3 artiklassa tarkoitettujen menojen joukkoon sitä kuukautta, jona tämä päätös annetaan tiedoksi, seuraavan kuukauden lukuun.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 1990.

Komission puolesta

Ray MAC SHARRY

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13

(2) EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 1

(3) EYVL N:o L 304, 27.10.1987, s. 1

(4) EYVL N:o L 186, 16.8.1972, s. 1

(5) EYVL N:o L 30, 2.2.1988, s. 7

(6) EYVL N:o L 356, 31.12.1977, s. 1

(7) EYVL N:o L 70, 16.3.1990, s. 1

(8) EYVL N:o L 191, 27.8.1970, s. 1

(9) EYVL N:o L 376, 31.12.1988, s. 34

(10) EYVL N:o L 131, 26.5.1977, s. 1

(11) EYVL N:o L 125, 12.5.1984, s. 3

(12) EYVL N:o L 249, 8.9.1988, s. 9

(13) EYVL N:o L 83, 30.9.1990, s. 85

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top