Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2218

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 2218/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 muuttamisesta

OJ L 211, 22.7.1989, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 85 - 87
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 363 - 365
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 277 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 6 - 8

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; Implisiittinen kumoaja 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2218/oj

31989R2218

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 2218/89, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989, elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 211 , 22/07/1989 s. 0001 - 0003
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0085
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0085


NEUVOSTON ASETUS (EURATOM) N:o 2218/89,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 1989,

elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt saatuaan tieteellis-teknisen komitean nimeämien asiantuntijoiden lausunnon(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87(4) liitteet sisältävät otsikkokohtia, jotka liittyvät elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallittuihin enimmäistasoihin,

tiettyjen otsikkokohtien osalta ei kuitenkaan annettu vastaavia enimmäistasoja sellaista neuvoston myöhemmin tekemää päätöstä odotettaessa, joka tehdään erityisesti täydentävien tieteellisten tutkimusten jälkeen,

neuvosto on toimittanut neuvostolle 14 päivänä kesäkuuta ja 9 päivänä joulukuuta 1988 kertomukset, joiden tarkoituksena on tehdä kyseisen asetuksen liitteeseen sellaisia lisäyksiä, jotka on laadittu Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 31 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kuulemisen jälkeen,

näin ollen on suotavaa täydentää kyseisen asetuksen liitettä,

lisäksi on tarpeen mukauttaa erityisesti viimeisimpien alalla tehtyjen tieteellisten tutkimusten perusteella tiettyjä kyseiseen liitteeseen liittyviä osatekijöitä,

näin ollen on suotavaa yhdistää tasot ja liitteeseen liittyvät osatekijät yhdeksi taulukoksi, ja

tulevaisuudessa tehtävien tutkimusten vuoksi on lisäksi suotavaa säätää, että kyseisen asetuksen 7 artiklassa tarkoittua menettelyä voidaan soveltaa myös rehujen sallittujen enimmäistasojen vahvistamiseen; näin ollen on suotavaa täydentää kyseistä asetusta tältä osin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Korvataan asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

Tämän asetuksen soveltamisen yksityiskohtaiset säännöt, luettelo vähemmän käytetyistä elintarvikkeista ja niihin sovellettavista sallituista enimmäistasoista sekä rehujen sallituista enimmäistasoista annetaan asetuksen (ETY) N:o 804/68 30 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti, jota sovelletaan soveltuvin osin. Tätä varten perustetaan tilapäinen komitea."

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. DUMAS

(1) EYVL N:o C 174, 2.7.1987, s. 6

(2) EYVL N:o C 13, 18.1.1988, s. 61

(3) EYVL N:o C 180, 8.7.1987, s. 20

(4) EYVL N:o L 371, 30.12.1987, s. 11

LIITE

"LIITE

ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN RADIOAKTIIVISEN SAASTUMISEN SALLITUT ENIMMÄISTASOT (bq/kg)

>TAULUKON PAIKKA>

"

Top