Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0130

Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta

OJ L 49, 21.2.1989, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 103 - 105
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 103 - 105
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 194 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 77 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 77 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2019; Kumoaja 32019R0516

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/130/oj

31989L0130

Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta

Virallinen lehti nro L 049 , 21/02/1989 s. 0026 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0103
Ruotsink. erityispainos Alue 1 Nide 2 s. 0103


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 13 päivänä helmikuuta 1989,

markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta (89/130/ETY, Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisöjen omien voimavarojen järjestelmästä 24 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston päätöksen 88/376/ETY/Euratom () ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

sekä katsoo, että

jäsenvaltioiden markkinahintaiselle bruttokansantuotteelle, jäljempänä "BKTmh", perustuvan täydentävän, oman voimavaran luominen yhteisöille tuo mukanaan tarpeen lujittaa kyseisen yhdistelmän vertailukelpoisuutta ja luotettavuutta,

sisämarkkinoiden toteutuminen lisää kansainvälisesti vertailukelpoisten, BKTmh:a ja sen osia koskevien tietojen tarvetta; tiedot ovat myös tärkeä erittelyn väline talouspolitiikkojen yhteensovittamisessa,

BKTmh-tietojen olisi oltava käsitteiltään ja käytännössä sekä jäsenvaltioiden talouden esittämisessä vertailukelpoisia,

BKTmh:n käsitteiden vertailukelpoisuus varmistetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että noudatetaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) asiaa koskevia määritelmiä ja laskentasääntöjä,

BKTmh:n vertailukelpoisuus riippuu käytännössä käytettävistä laadintamenetelmistä ja käytettävissä olevista perustiedoista; BKTmh:n kattavuuden parantaminen edellyttää tilastopohjan ja arviointimenetelmien kehittämistä, ja

BKTmh:n vertailukelpoisuuden ja edustavuuden varmistamiseksi ja arvioimiseksi olisi luotava menettelytapa; tätä tarkoitusta varten tulisi asettaa komitea, jolla varmistetaan jäsenvaltioiden ja komission kiinteä yhteistyö,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I OSASTO Markkinahintaisen bruttokansantuotteen määrittely

1 artikla

BKTmh määritellään voimassaolevan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT) kanssa yhdenmukaisella tavalla.

BKTmh lasketaan lisäämällä markkinahintaiseen bruttokotimaantuotteeseen (GDPmp, EKT koodi: N 1) ulkomailta saadut palkat, työntekijöiden korvaukset (R 10) sekä pääoma- ja yrittäjätulot (R 40) ja vähentämällä vastaavat, ulkomaille maksetut menot.

2 artikla

GDPmp:lla kuvataan kotimaan tuotantoyksiköiden harjoittaman tuotantotoiminnan lopullista tulosta. GDPmp voidaan, viitaten EKT:hen, esittää kolmesta eri näkökulmasta:

1. Tuotos

GDPmp (N 1) on tavaroiden ja palvelujen tuotoksen (P 10) ja välituotekäytön (P 20), lisättynä tuotteiden arvonlisävero (R 21) ja tuotteiden nettomääräiset tuontiverot (ei kuitenkaan arvonlisävero) (R 29), välinen erotus.

2. Kulutus

GDPmp (N 1) on kotitalouksien ja yksityisten, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sekä julkisyhteisöjen suorittaman, talousalueella tapahtuneen lopullisen kulutuksen (P 30), kiinteän pääoman bruttomuodostuksen (P 41), varastojen muutoksen (P 42) sekä viennin (P 50) ja tuonnin (P 60) välisen erotuksen summa.

3. Tulot

GDPmp (N 1) on palkansaajille maksettujen korvausten (R 10), talouden bruttotoimintaylijäämän (N 2) ja tuotantoon sekä tuontiin liittyvien verojen (R 20) summa, vähennettynä tukipalkkioilla (R 30).

II OSASTO BKTmh:n laskentamenetelmää ja BKTmh-tietojen toimittamista koskevat säännökset

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on luotava BKTmh 1 artiklan mukaisesti kansallisten laskentamenettelyjen yhteydessä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto, Eurostat) 1 päivään lokakuuta mennessä joka vuosi kansallisten laskentamenettelyjen yhteydessä tuotetut yhdistettyä BKTmh:a ja sen osia koskevat luvut 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen EKT:n määritelmien mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava myös tarpeelliset tiedot siitä, miten yhdistelmä on muodostettu. Toimitettavien lukujen tulee koskea edellistä vuotta sekä mahdollisia muutoksia aikaisempien vuosien lukuihin.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) luettelo BKTmh:n ja sen osien laadintamenetelmistä ja perustilastoista jatkuvasti ja viimeistään 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta niiden menettelyjen mukaisesti, jotka komissio on vahvistanut 6 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan.

5 artikla

Toimittaessaan 3 artiklassa säädetyt tiedot, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) mahdolliset käytettyjen menettelyjen ja perustilastojen muutokset.

III OSASTO BKTmh:n laskennan tarkastuksia koskevat säännökset

6 artikla

1. Komissiota avustaa komitea, jossa on jäsenvaltioiden edustajat ja puheenjohtajana komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi säädetyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan kyseisessä artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa noudatetaan seuraavaa:

- komissio lykkää päättämiensä toimenpiteiden soveltamista määräajaksi, joka asetetaan erikseen jokaisessa neuvoston hyväksymässä toimenpiteessä, mutta se ei missään tapauksessa saa ylittää kolmea kuukautta ilmoituksen tekopäivästä,

- neuvosto voi määräenemmistöllä päättää toisin edellisessä alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa.

7 artikla

Edellä 6 artiklassa tarkoitettu komitea tutkii tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät kysymykset, jotka sen puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä saattaa sen käsiteltäväksi, etenkin, kun on kyse:

a) edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen määritelmien noudattamisesta vuosittain;

b) edellä 3 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaan toimitettujen tietojen tutkimisesta vuosittain sekä 4 ja 5 artiklassa säädettyjen, BKTmh:n ja sen osien tilastolähteitä ja laskentamenetelmiä koskevien ehtojen ilmoittamisesta vuosittain.

Se käsittelee myös asioita, jotka liittyvät BKTmh:n tietojen tarkastamiseen ja BKTmh:n kattavuuteen liittyvään ongelmaan.

Tarvittaessa se tekee komissiolle ehdotuksen toimenpiteistä BKTmh:n tietojen saamiseksi vertailukelpoisemmiksi ja edustavammiksi.

IV OSASTO Taloudelliset säännökset

8 artikla

Jäsenvaltiot saavat yhteisöltä rahoitusapua työhön BKTmh:n tietojen vertailukelpoisuuden ja edustavuuden parantamiseksi ensimmäisten vuosien aikana tämän direktiivin panemisessa täytäntöön. Kyseiseen avustukseen tarvittavaksi katsottu summa on 6 miljoonaa ecua.

V OSASTO Loppusäännökset

9 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 12 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ().

10 artikla

Komissio antaa vuoden 1991 loppuun mennessä päätöksen 88/376/ETY/Euratom uudelleen tarkastelemisen yhteydessä kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta.

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 1989.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. SOLCHAGA CATALAN

() EYVL N:o L 185, 15.7.1988, s. 24

() EYVL N:o C 187, 18.7.1988, s. 142

() Tämä direktiivi annettiin tiedoksi jäsenvaltioille 16 päivänä helmikuuta 1989.

Top