Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1915

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1915/87, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1987, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

OJ L 183, 3.7.1987, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 224 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 224 - 228
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1915/oj

31987R1915

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1915/87, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1987, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 183 , 03/07/1987 s. 0007 - 0011
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 23 s. 0224
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 23 s. 0224


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1915/87,

annettu 2 päivänä heinäkuuta 1987,

rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisöjen perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (),

sekä katsoo, että

oliiviöljyn tuotantotuki, jonka tavoitteena on taata kohtuulliset tulot tuottajalle, otetaan käyttöön; ottaen kuitenkin huomioon yhteisön tuotannon menekkimahdollisuudet markkinoilla oliiviöljyn tuotantoa on tärkeää hillitä heti, kun se ylittää markkinatilanteen mukaisesti vahvistetun määrän; tämän vuoksi olisi säädettävä yksikkötuen alentamisesta, jos vahvistettu enimmäismäärä ylitetään; tämän vuoksi on tarpeen poistaa säännös, jolla saman tavoitteen saavuttamiseksi rajoitetaan oliivien viljelyalaa, jolta saatava tuotanto hyvitetään tuotantotuella,

pientuottajat olisi vapautettava tuen alentamisesta, koska kyseiset oliivinviljelijät eivät tavallisesti pidä kaupan tuotantoaan eivätkä näin ollen vaikuta ylijäämän muodostumiseen markkinoilla; kyseinen toimenpide on perusteltu myös hallinnollisten asioiden moitteettoman hoitamisen kannalta; olisi säädettävä myös mahdollisuudesta vahvistaa korkeampi tuotantotuki kyseisille tuottajille,

kokemus on osoittanut, että oliiviöljyn markkinatilanne huomioon ottaen kuukausittaisten korotusten järjestelmä muodostaa esteen tuotteen tavanomaiselle menekille sen sijaan, että se edistäisi tuotteen kaupan pitämistä markkinoiden tarpeiden mukaan; tämän vuoksi kuukausittaisista korotuksista olisi luovuttava,

intervention on oltava apuväline, jolla tuottajan tulot taataan silloin, kun markkinajärjestelyt eivät enää toimi asianmukaisella tavalla; interventiotoimenpiteiden ulottaminen koko markkinointivuodelle estää tuotteen tavanomaisen menekin markkinoilla; tämän vuoksi interventio on tarpeen rajata tiettyyn markkinointivuoden ajanjaksoon,

asetuksen N:o 136/66/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1454/86 (), 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, että interventioelinten ostama oliiviöljy saatetaan myyntiin yhteisön markkinoilla; kokemus on osoittanut, että on suotavaa säätää, että oliiviöljyn menekki voidaan järjestää myös luovuttamalla oliiviöljy ilmaiseksi humanitäärisiin tarkoituksiin tiettyjen hätäaputoimenpiteiden yhteydessä,

kyseisten toimien tehokkuus riippuu niiden toteuttamisen nopeudesta; tämän vuoksi on tarpeen säätää menettelyn mahdollisimman asianmukaisesta soveltamisesta tällaisessa tapauksessa,

rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiementen tuotannon myynnin interventioelimille olisi nykyisessä markkinatilanteessa oltava ainoastaan poikkeuksellinen toimenpide; markkinoiden terveen ohjaamisen varmistamiseksi kyseisen tuotannon myyntiä käyttäjäyrityksille olisi edistettävä ja keinottelusta yhteisölle aiheutuvia menoja olisi vältettävä; tämän vuoksi olisi rajoitettava interventioelinten ostomahdollisuus markkinointivuoden viimeisiin kuukausiin,

asetuksen N:o 136/66/ETY 27 a artiklassa tarkoitettu rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiementen taattujen enimmäismäärien järjestelmä saattaa aiheuttaa tuen määrän huomattavan vähennyksen taatun enimmäismäärän vähäisen ylityksen vuoksi; enimmäismäärän asettaminen kyseiselle vähennykselle saattaa järjestelmän tavoitteiden vastaisesti aiheuttaa tuotannon kasvua; järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi kyseistä vähennystä olisi korotettava markkinointivuodeksi 1987/1988,

oliiviöljyn kaupan pitämisen helpottamiseksi käytännössä olisi mukautettava asetuksen N:o 136/66/ETY liitteessä tarkoitettuja nimityksiä ja määritelmiä; siirtymäajasta olisi kuitenkin säädettävä uusien säännösten täytäntöönpanoa varten, ja

rasva-alan tuotteiden kaupan pitämisen edistämiseksi ja kyseisten tuotteiden kannattavuuden parantamiseksi olisi säädettävä mahdollisuudesta soveltaa kyseisiin tuotteisiin kaupan pitämisen vaatimuksia; kyseisten vaatimusten soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön tarkoituksenmukaisia valvontatoimenpiteitä niiden noudattamisen varmistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus N:o 136/66/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 5 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Otetaan käyttöön oliiviöljyn tuotantotuki. Kyseinen tuki on tarkoitettu edistämään kohtuullisten tulojen varmistamista tuottajille.

Neuvosto vahvistaa vuosittain ennen 1 päivää elokuuta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen seuraavana vuonna alkavaksi markkinointivuodeksi tuotantotuen yhtenäisen määrän. Kyseinen tuki voidaan vahvistaa eri tasolle niiden tuottajien osalta, joiden keskimääräinen markkinointivuoden tuotanto ei ole enemmän kuin 200 kilogrammaa oliiviöljyä.

Neuvosto vahvistaa samaa menettelyä noudattaen määrätyksi ajanjaksoksi ja ensimmäisen kerran markkinointivuosiksi 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 ja 1990/1991 oliiviöljyn enimmäismäärän, johon vahvistettua tuotantotukea sovelletaan. Enimmäismäärä määritetään samaan aikaan kuin tuki vahvistetaan kyseisen ajanjakson ensimmäiseksi markkinointivuodeksi.

Tuki vahvistetaan, kun otetaan huomioon 11 artiklassa tarkoitetun kulutustuen vaikutus, ainoastaan osaan tuotantoa. Oliiviöljyn enimmäistuotanto, johon vahvistettua tukea sovelletaan, määritetään ottaen huomioon erityisesti viiteajanjakson keskimääräinen tuotanto ja tuotannon toivottu taso.

Jos markkinointivuoden todellinen tuotanto on:

a) pienempi kuin kyseiseksi markkinointivuodeksi vahvistettu enimmäismäärä mahdollisesti korotettuna siirretyllä määrällä kuten jäljempänä on esitetty, todettu erotus lisätään enimmäistuotantomäärään, johon sovelletaan seuraavaksi markkinointivuodeksi vahvistettua yhtenäistä tukea;

b) suurempi kuin kyseiseksi markkinointivuodeksi vahvistettu enimmäismäärä mahdollisesti korotettuna siirretyllä määrällä, 100 kilogrammalta todellista tuotantoa maksettavaan yhtenäiseen tukeen sovelletaan kerrointa, joka saadaan jakamalla mahdollisesti edellä esitetyllä tavalla korotettu enimmäismäärä tukeen oikeuttavalla todellisella määrällä.

Kyseistä kerrointa ei kuitenkaan käytetä silloin, kun on kyse sellaisille tuottajille maksettavasta yhtenäisestä tuesta, joiden keskimääräinen markkinointivuoden tuotanto ei ole enemmän kuin 200 kilogrammaa oliiviöljyä.

2. Tukea myönnetään:

- tämän asetuksen mukaisesti hyväksytyn tuottajajärjestön jäseninä oleville oliivinviljelijöille, joiden keskimääräinen markkinointivuoden tuotanto on vähintään 200 kilogrammaa oliiviöljyä tosiasiallisesti tuotetun oliiviöljyn määrän mukaan,

- muille oliivinviljelijöille heidän viljelemiensä oliivipuiden lukumäärän ja tuotantopotentiaalin sekä kiinteästi vahvistettujen tuotosten mukaan, jos tuotettu oliivisato on myös tosiasiallisesti korjattu."

2. Poistetaan 10 artikla.

3. orvataan 12 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"1. Tuottajajäsenvaltioiden nimeämät interventioelimet ovat velvollisia ostamaan kunkin markkinointivuoden heinä-, elo-, syys- ja lokakuun aikana 4 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti yhteisöstä peräisin olevan oliiviöljyn, jonka tuottajat tai näiden asetuksen (ETY) N:o 1360/78 mukaisesti hyväksytyt ryhmittymät ja liitot tarjoavat niille tuotantoalueille perustetuissa interventiokeskuksissa."4. Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:

"2 a) Poiketen 2 kohdasta voidaan päättää, että interventiovarastossa olevat oliiviöljymäärät voidaan luovuttaa ilmaiseksi humanitäärisiin tarkoituksiin tiettyjen hätäaputoimenpiteiden yhteydessä. Päätöksessä voidaan myös määrätä avunsaajille jalostukseen ja toimitukseen liittyvistä ehdoista."5. Korvataan 12 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti 2 a kohdassa tarkoitettu päätös annetaan ja interventiokeskukset määritetään 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."6. Korvataan 25 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Myyntien porrastamiseksi tavoitehintaa ja interventiohintaa korotetaan kuukausittain vähintään viiden kuukauden ajan markkinointivuoden viidennen kuukauden alusta alkaen rapsin- ja rypsinsiementen osalta ja neljännen kuukauden alusta alkaen auringonkukan siementen osalta summalla, joka on yhtä suuri kummankin hinnan osalta."7. Korvataan 26 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"1. Jos kyseisten siementen yhteisön markkinahinnat ovat alhaisemmat kuin interventiohinta, josta on tarvittaessa tehty 27 a artiklan mukainen vähennys, interventioelimen on ostettava 1 päivästä lokakuuta 31 päivään toukokuuta 2 ja 3 kohdan mukaisesti annetuin edellytyksin yhteisöstä peräisin olevat siemenet, jotka tarjotaan sille interventiokeskuksissa. Osto tehdään hintaan, joka on 94 prosenttia interventiohinnasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 27 a artiklan soveltamista."8. Korvataan 27 a artikla seuraavasti:

"27 a artikla

1. Neuvosto vahvistaa vuosittain perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen ja ensimmäisen kerran markkinointivuodeksi 1986/1987 taatut enimmäismäärät yhteisössä tuotetuille rapsin- ja rypsinsiemenille sekä yhteisössä tuotetuille auringonkukansiemenille.

2. Rapsin-, rypsin- ja auringonkukansiementen taatut enimmäismäärät määritetään ottaen huomioon viiteajanjakson tuotanto ja kysynnän ennakoitava kehitys.

3. Jos rapsin-, rypsin- tai auringonkukansiementen ennen markkinointivuoden alkua arvioitu tuotanto on enemmän kuin kyseiseksi markkinointivuodeksi kyseisille siemenille taattu enimmäismäärä, tuen määrästä vähennetään määrä, joka vastaa kyseisen ylityksen määrää edustavan kertoimen vaikutusta tavoitehintaan.

Markkinointivuonna 1987/1988 kyseinen tuotantotuen määrän vähennys saa kuitenkin olla enintään kymmenen prosenttia tavoitehinnasta.

Jos ensimmäisen alakohdan soveltaminen tosiasialliseen tuotantoon markkinointivuoden alussa arvioidun tuotannon asemesta johtaa tuen määrän vähenemiseen, joka poikkeaa tehdystä vähennyksestä, seuraavaksi markkinointivuodeksi taattua enimmäismäärää tarkistetaan kyseisen tilanteen huomioon ottamiseksi.

4. Jos 3 kohtaa sovelletaan, interventio-ostohinnasta vähennetään sama summa, joka on vähennetty tuen määrästä.

5. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta säännöt 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kertoimen määrittämisestä.

6. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen." 9. Korvataan 35 artikla seuraavasti:

"35 artikla

1. Liitteessä määrätyt oliiviöljyjen ja oliivijäteöljyjen nimitykset ja määritelmät ovat sitovia kyseisten tuotteiden kaupan pitämisessä kaikissa jäsenvaltioissa sekä yhteisön sisäisessä kaupassa että kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa.

2. Ainoastaan liitteen 1 kohdan a ja b alakohdassa sekä 3 ja 6 kohdassa tarkoitettuja öljyjä saadaan pitää kaupan vähittäiskauppaportaassa.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia 31 päivään joulukuuta 1989 kestävän ajanjakson ajan:

- kaupan pitämisessä omalla alueellaan 31 päivänä lokakuuta 1987 kussakin jäsenvaltiossa hyväksyttyjen oliiviöljyjen ja oliivijäteöljyjen nimitysten ja määritelmien käytön,

- liitteen 3 kohdassa tarkoitetusta öljystä, joka on tarkoitettu vientiin, ilmaisun "puhdas oliiviöljy" käytön.

4. Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta muuttaa liitteessä määrättyjä nimityksiä ja määritelmiä.

5. Jos yhteisössä syntyy liitteessä tarkoitettujen tuotteiden kaupan pitämisessä vaikeuksia, 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää 3 kohdassa säädetyn ajanjakson pidentämisestä 31 päivään joulukuuta 1989 yhden tai useamman kyseisen tuotteen osalta. Pidentäminen saa olla enintään kaksi vuotta."10. Lisätään artikla seuraavasti:

"35 a artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitetuille tuotteille voidaan vahvistaa kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia; nämä voivat koskea erityisesti laatuluokitusta, pakkaamista ja esillepanoa.

Kun tällaiset vaatimukset on vahvistettu, tuotteita, joihin niitä sovelletaan, saa pitää kaupan ainoastaan kyseisten vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on tehtävä vaatimustenmukaisuustarkastus tuotteille, joille vahvistetaan kaupan pitämisen vaatimukset. Niiden on ilmoitettava komissiolle toteuttamastaan järjestelmästä tämän artiklan soveltamiseksi.

3. Kaupan pitämisen vaatimukset annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Ne vahvistetaan ottaen huomioon tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyvät tekniset tarpeet sekä 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden fysikaalis-kemiallisten ja aistinvaraisten ominaisuuksien määrittämisessä käytettyjen menetelmien kehitys.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta sekä mahdollisesti käytettävät määritysmenetelmät annetaan samaa menettelyä noudattaen."11. Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan:

- rapsin- ja rypsinsiemeniin 1 päivästä heinäkuuta 1987,

- auringonkukansiemeniin 1 päivästä elokuuta 1987,

- oliiviöljyyn 1 päivästä marraskuuta 1987.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä heinäkuuta 1987.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. E. TYGESEN

() EYVL N:o C 89, 3.4.1987, s. 19

() EYVL N:o C 156, 15.6.1987

() EYVL N:o C 150, 9.6.1987, s. 8

() EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66

() EYVL N:o L 133, 21.5.1986, s. 8

LIITE

Asetuksen 35 artiklassa tarkoitetut oliiviöljyjen ja jäteoliiviöljyjen nimitykset ja määritelmät

1. Neitsytoliiviöljyt: öljyt, jotka on valmistettu oliivipuun hedelmistä ainoastaan mekaanisia tai muita fysikaalisia valmistusmenetelmiä käyttäen sellaisissa olosuhteissa, varsinkin lämpöolosuhteissa, jotka eivät johda öljyn laadun heikkenemiseen, ja joita ei ole käsitelty muuten kuin pesemällä, dekantoimalla, sentrifugoimalla tai suodattamalla, mutta ei kuitenkaan öljyjä, jotka on valmistettu liuottimilla uuttamalla tai uudelleen esteröimällä, tai oliiviöljyn ja muiden öljyjen keskinäisiä seoksia.

Neitsytoliiviöljyt luokitellaan seuraaviin nimikkeisiin:

a) ekstra-neitsytoliiviöljy: maultaan täysin moitteeton oliiviöljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna saa olla enintään 1 g/100 g;

b) neitsytoliiviöljy (ilmaisua "hieno" saadaan käyttää tuotanto- ja tukkukauppaportaassa): maultaan moitteeton neitsytoliiviöljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna saa olla enintään 2 g/100 g;

c) yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljy: hyvänmakuinen neitsytoliiviöljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna saa olla enintään 3,3 g/100 g;

d) oliivipolttoöljy: maultaan epämiellyttävä neitsytoliiviöljy tai neitsytoliiviöljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna on enemmän kuin 3,3 g/100 g.

2. Puhdistettu oliiviöljy: neitsytoliiviöljyistä puhdistamalla saatu oliiviöljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna saa olla enintään 0,5 g/100 g.

3. Oliiviöljy: puhdistettua oliiviöljyä ja neitsytoliiviöljyjä, ei kuitenkaan oliivipolttoöljyä, sekoittamalla valmistettu öljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna saa olla enintään 1,5 g/100 g.

4. Raaka oliivijäteöljy: öljykakuista liuottimilla käsittelemällä saatu öljy, ei kuitenkaan uudelleen esteröimällä saadut öljyt tai oliiviöljyn ja muiden öljyjen keskinäiset seokset.

5. Puhdistettu oliivijäteöljy: raa'asta oliivijäteöljystä puhdistamalla saatu öljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna saa olla enintään 0,5 g/100 g.

6. Oliivijäteöljy: puhdistettua oliivijäteöljyä ja neitsytoliiviöljyjä, ei kuitenkaan oliivipolttoöljyä, sekoittamalla valmistettu öljy, jonka happopitoisuus oleiinihappona ilmaistuna saa olla enintään 1,5 g/100 g.

Top