EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0101

Neuvoston direktiivi 87/101/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, jäteöljyhuollosta annetun direktiivin 75/439/ETY muuttamisesta

OJ L 42, 12.2.1987, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 197 - 201
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 197 - 201
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 321 - 325
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 247 - 251

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010; Implisiittinen kumoaja 32008L0098

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/101/oj

31987L0101

Neuvoston direktiivi 87/101/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, jäteöljyhuollosta annetun direktiivin 75/439/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 042 , 12/02/1987 s. 0043 - 0047
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0197
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0197


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä joulukuuta 1986,

jäteöljyhuollosta annetun direktiivin 75/439/ETY muuttamisesta (87/101/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

neuvoston direktiivissä 75/439/ETY(4) säädetään, että jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen jäteöljyjen turvallisen keräyksen ja niistä huolehtimisen sekä varmistaakseen että, niin pitkälti kuin mahdollista, jäteöljyhuolto suoritetaan jäteöljyjä hyödyntäen (uudistamalla tai polttamalla muussa kuin hävittämistarkoituksessa),

uudistaminen on yleisesti tarkoituksenmukaisin keino käyttää uudelleen jäteöljyjä, kun otetaan huomioon sen avulla aikaansaatavat energiansäästöt; sen vuoksi olisi etusija annettava jäteöljyjen jalostukselle niitä uudistamalla, milloin se on teknisesti, taloudellisesti ja järjestelyjen kannalta mahdollista,

voimassa olevan yhteisön oikeuden mukaan jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin kieltää jäteöljyjen polttamisen alueellaan; tämän direktiivin tarkoituksena ei ole muuttaa tätä tilannetta,

jäteöljyn polttamisesta syntyy sellaisia aineita sisältäviä päästöjä, jotka ovat haitallisia ympäristölle, kun niitä päästetään tietyt pitoisuudet ylittäviä määriä; sen vuoksi olisi tarpeen toteuttaa toimenpiteet jäteöljyn polttamiselle asetettavien edellytysten vahvistamiseksi,

on suositeltavaa parantaa jäteöljyjen keräilyn tehokkuutta ja tiukentaa valvontaa tällä alalla,

ottaen huomioon PCB/PCT-yhdisteiden erityinen vaarallisuus on välttämätöntä tiukentaa näitä aineita sisältävien jäteöljyjen polttamista tai uudistamista koskevia yhteisön säännöksiä, ja

jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus, samalla noudattaen perustamissopimuksen määräyksiä, toteuttaa tiukempia toimenpiteitä ympäristönsuojelemiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiiviä 75/439/ETY seuraavasti:

1 Korvataan 1 6 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- :

mitä tahansa mineraalipohjaista voiteluainetta tai teollisuusöljyä, josta on tullut sopimatonta siihen käyttöön, johon se alunperin oli tarkoitettu ja erityisesti käytettyjä polttomoottoriöljyjä ja vaihteistoöljyjä sekä myös mineraalipohjaisia voiteluöljyjä, turbiineissa käytettäviä öljyjä ja hydrauliikkaöljyjä;

- `huollolla`

jäteöljyjen käsittelyä tai hävittämistä samoin kuin niiden varastoimista tai kaatopaikalle sijoittamista maan pinnalle tai maaperään;

- `jalostuksella`:toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on mahdollistaa jäteöljyjen uudelleenkäyttö, toisin sanoen uudistaminen ja polttaminen;

- `uudistamisella`:

menetelmiä, joilla perusöljyjä voidaan tuottaa jäteöljyjä jalostamalla, erityisesti poistamalla näihin öljyihin sisältyvät epäpuhtaudet, hapettumistuotteet ja lisäaineet;

- `polttamisella`:

jäteöljyjen käyttämistä polttoaineena siten, että tuotettu lämpö hyödynnetään asianmukaisesti;

- `keräyksellä`:

kaikkia toimintoja, joilla jäteöljyjä voidaan siirtää haltijoilta yrityksille, jotka huolehtivat tällaisista öljyistä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäteöljyjä kerätään ja niistä huolehditaan aiheuttamatta vältettävissä olevia vahinkoja ihmisille tai ympäristölle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 78/319/ETY(1) soveltamista.

(1) EYVL N:oL 84, 31.3.1978, s.43

3 artikla

1 Jos se on teknisesti, taloudellisesti ja järjestelyjen kannalta mahdollista, on jäsenvaltioiden toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäteöljyjen käsittelyssä annetaan etusija uudistamiselle.

2 Jos jäteöljyjä ei uudisteta 1 kohdassa mainitusta pakottavista syistä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jäteöljyjen polttaminen tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävin edellytyksin tämän direktiivin säännösten mukaisesti, edellyttäen, että tällainen polttaminen on teknisesti, taloudellisesti ja järjestelyjen kannalta järkevää.

3 Jos jäteöljyjä ei uudisteta eikä polteta 1 ja 2 kohdassa esitetyistä pakottavista syistä, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne hävitetään turvallisesti taikka niiden varastointia tai kaatopaikalle sijoittamista valvotaan.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kielletään:

a) jäteöljyjen päästö sisämaan pintavesiin, pohjavesiin, aluevesiin ja viemäri- tai kuivatusverkkoihin;

b) jäteöljyjen sijoittaminen tai päästö, jolla vahingoitetaan maaperää sekä jäteöljyjen jalostuksesta syntyvien jäännöstuotteiden valvomaton päästö;

c) jäteöljyjen käsittely silloin, kun siitä aiheutuu ilman pilaantumista, joka ylittää olemassa olevien säännösten määräämän tason.

5 artikla

1 Jos se tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä ja rajoittamatta 2 artiklan soveltamista, jäsenvaltioiden on toteutettava yleisölle tarkoitettuja tiedotusohjelmia ja edistettävä kampanjoita sen varmistamiseksi, että jäteöljyjä varastoidaan asianmukaisesti ja kerätään mahdollisimman tarkoin.

2 Jos 2, 3 ja 4 artiklassa määriteltyjä tavoitteita ei voida muutoin saavuttaa, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yksi tai useampi yritys kerää tai huolehtii haltijoiden niille tarjoamasta jäteöljystä niillä alueilla, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat niille määränneet.

3 Edellä 2 ja 4 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat päättää jäteöljyjen jakamisesta 3 artiklassa lueteltujen käsittelytapojen mukaisiin ryhmiin. Tätä varten ne voivat järjestää asianmukaisia tarkastuksia.

4 Varmistaakseen, että 4 artiklan mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä noudatetaan, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on rekisteröitävä yritys, joka kerää jäteöljyjä, ja valvottava sitä riittävästi, tarvittaessa myös lupajärjestelmän avulla.

6 artikla

1 Noudattaakseen 4 artiklan mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä jäteöljyhuoltoa harjoittavien yritysten on saatava toimintaansa varten lupa. Tarvittaessa lupa annetaan laitteiden tarkastuksen jälkeen.

2 Yrityksille, jotka uudistavat jäteöljyjä tai käyttävät jäteöljyjä polttoaineena, voidaan antaa lupa vain, milloin toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että kaikki asianmukaiset toimenpiteet ympäristön ja terveyden suojelemiseksi on toteutettu, ja että käytetään parasta saatavilla olevaa teknologiaa, mikäli siitä ei aiheudu liiallisia kustannuksia, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta muuta kuin tässä direktiivissä tarkoitettua tavoitetta varten annettujen kansallisten tai yhteisön säännösten soveltamista.

7 artikla

Kun jäteöljyjä uudistetaan, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a) jäteöljyä uudistavan laitoksen toiminta ei aiheuta vältettävissä olevaa vahinkoa ympäristölle.

Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että uudistamisen jäännöstuotteiden määrään ja tällaisten jäännöstuotteiden myrkyllisiin ja vaarallisiin ominaisuuksiin liittyvät riskit saadaan mahdollisimman vähäisiksi ja että jäännöstuotteista huolehditaan direktiivin 78/319/ETY 9 artiklan mukaisesti;

b) uudistamisesta saatavat perusöljyt eivät muodosta direktiivin 78/319/ETY 1 artiklan b alakohdassa määriteltyä myrkyllistä ja vaarallista jätettä eivätkä sisällä polykloorattuja bifenyylejä ja polykloorattuja terfenyylejä (PCB/PCT) pitoisuuksina, jotka ylittävät 10 artiklassa säädetyt rajat.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tieto näistä toimenpiteistä. Näiden tietojen perusteella komissio antaa viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta neuvostolle kertomuksen, sekä liittää siihen tarvittaessa aiheelliset ehdotukset.

8 artikla

1 Kun jäteöljyjä käytetään polttoaineena, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että laitoksen toiminta ei aiheuta huomattavaa ilman pilaantumista, etenkään liitteessä lueteltujen aineiden päästöinä, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 84/360/ETY(1) ja tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan soveltamista. Tätä varten:

a) jäsenvaltioiden on huolehdittava, että poltettaessa öljyä laitoksessa, jolla terminen ottoteho on 3 MW tai yli perustuen alempaan lämpöarvoon (LHV), liitteessä lueteltuja päästörajoja tarkkaillaan.

Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa vahvistaa liitteessä olevia tiukemmat päästörajat. Ne voivat myös vahvistaa päästörajat muillekin kuin liitteessä luetelluille aineille ja muuttujille;

b) jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet se varmistamiseksi, että jäteöljyjen polttamista laitoksissa, joiden terminen ottoteho on alle 3 MW perustuen alempaan lämpöarvoon (LHV) valvotaan riittävästi.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tieto näistä toimenpiteistä. Näiden tietojen perusteella komissio antaa viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta neuvostolle kertomuksen sekä liittää siihen tarvittaessa aiheelliset ehdotukset.

2 Jäsenvaltioiden on lisäksi huolehdittava, että:

a) jäteöljyjen polttamisesta syntyvistä jäännösaineista huolehditaan direktiivin 78/319/ETY 9 artiklan mukaisesti;

b) polttoaineena käytetyt jäteöljyt eivät muodosta direktiivin 78/319/ETY 1 artiklan b alakohdassa määriteltyä myrkyllistä ja vaarallista jätettä eivätkä sisällä PCB/PCT:tä suurempina kuin 50 ppm:n pitoisuuksina.

3 Liitteessä olevien päästörajojen tarkkailu voidaan vaihtoehtoisesti varmistaa asianmukaisen valvontajärjestelmän avulla, jolla valvotaan saastuttavien aineiden pitoisuuksia jäteöljyissä tai jäteöljyjen ja muiden polttoaineiden sekoituksissa, jotka on tarkoitettu poltettavaksi, ottaen huomioon laitoksen tekniset ominaisuudet.

Kun kyseessä ovat laitokset, joissa liitteessä lueteltujen aineiden päästöjä voi syntyä lisäksi tuotteiden kuumennuksesta, jäsenvaltioiden on varmistettava pysyvän valvontajärjestelmän avulla, että nämä jäteöljyjen polttamisesta syntyvien aineiden osuudet eivät ylitä liitteessä asetettuja päästörajoja.

(1) EYVL N:o L 188, 16.7.1984, s. 20"

2 Direktiivin 7 artikla siirtyy 9 artiklaksi.

3 Poistetaan direktiivin 8 ja 9 artikla.

4 Lisätään uusi 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla

1 Varastoinnin ja keräyksen aikana haltijat ja kerääjät eivät saa sekoittaa jäteöljyjä direktiivin 76/403/ETY(1) tarkoittamien PCB- ja PCT-yhdisteiden kanssa eikä direktiivin 78/319/ETY tarkoittamien myrkyllisten ja vaarallisten jätteiden kanssa.

2 Lukuun ottamatta tapauksia, joista säädetään 3 kohdassa, direktiivin 76/403/ETY säännökset koskevat jäteöljyjä, jotka sisältävät enemmän kuin 50 ppm PCB/PCT:tä.

Jäsenvaltioiden on lisäksi toteutettava sellaiset tekniset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikista PCB/PCT:tä sisältävistä jäteöljyistä huolehditaan aiheuttamatta vältettävissä olevaa vahinkoa ihmisille ja ympäristölle.

3 PCB:tä tai PCT:tä sisältävien jäteöljyjen uudistaminen voidaan sallia, jos uudistamisprosessi mahdollistaa joko PCB:n ja PCT:n tuhoamisen tai vähentämisen niin, että uudistettu öljy ei sisällä PCB/PCT:tä ylärajaa suurempia määriä, joka ei missään olosuhteissa saa olla enemmän kuin 50 ppm.

4 Komissio päättää suositeltavasta vertailumenetelmästä PCB/PCT-pitoisuuden määrittämiseksi jäteöljyissä kuultuaan asiasta direktiivin 78/319/ETY 18 artiklan nojalla perustettua, tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevää komiteaa.

5 Jäteöljyistä, jotka ovat sellaisten aineiden pilaamia, jotka on määritelty myrkyllisiksi ja vaarallisiksi jätteiksi direktiivin 78/319/ETY 1 artiklan b alakohdassa, on huolehdittava mainitun direktiivin säännösten mukaisesti.

(1) EYVL N:o L 108, 26.4.1976, s. 41"

5 Direktiivin 10 artikla siirtyy 11 artiklaksi.

6 Direktiivin 11 artikla siirtyy 12 artiklaksi ja se muutetaan seuraavasti:

"12 artikla

Yrityksen, joka kerää tai pitää hallussaan jäteöljyä tai huolehtii jäteöljystä, on luovutettava toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä kaikki jäteöljyjen tai niiden jäännöstuotteiden keräystä tai jäteöljyhuoltoa koskevat tiedot."

7 Direktiivin 12 artikla siirtyy 13 artiklaksi ja se muutetaan seuraavasti:

"13 artikla

1 Jäsenvaltioiden on tarkastettava säännöllisesti 6 artiklassa mainitut yritykset, erityisesti että ne noudattavat lupaehtojaan.

2 Toimivaltaisten viranomaisten on tutkittava tekniikan alalla tai ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia tämän direktiivin mukaisesti myönnettyjen lupien muuttamiseksi tarvittaessa."

8 Direktiivin 13 ja 14 artikla siirtyy 14 ja 15 artiklaksi.

9 Lisätään uusi 16 artikla seuraavasti:

"16 artikla

Jäsenvaltiot voivat, ottaen huomioon perustamissopimuksen määräykset, toteuttaa ympäristön suojelemiseksi toimenpiteitä, jotka ovat tässä direktiivissä säädettyjä tiukempia.

Tällaisiin toimenpiteisiin voi samojen säännösten mukaisesti sisältyä muun muassa kielto polttaa jäteöljyä."

10 Direktiivin 15 ja 16 artikla siirtyy 17 ja 18 artiklaksi.

11 Lisätään tähän direktiiviin liite.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 1 päivästä tammikuuta 1990 alkaen ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden tämän direktiivin mukaisesti toteuttamia toimenpiteitä voidaan soveltaa direktiivin 75/439/ETY 6 artiklassa tarkoitettuihin yrityksiin, jotka ovat olemassa, kun tämä direktiivi annetaan tiedoksi, asteittain seitsemän vuoden kuluessa sanotusta tiedoksi antamisesta(5).

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1986.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. SHAW

(1) EYVL N:o C 58, 6.3.1985, s. 3

(2) EYVL N:o C 255, 13.10.1986, s. 269

(3) EYVL N:o C 330, 20.12.1985, s. 32

(4) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 31

(5) Tämä direktiivi on annettu tiedoksi jäsenvaltioille 13 päivänä tammikuuta 1987

Top