EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987D0095

87/95/ETY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1986, standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä

OJ L 36, 7.2.1987, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016 P. 105 - 111
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 236 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 223 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Kumoaja 32012R1025 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/95/oj

31987D0095

87/95/ETY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1986, standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä

Virallinen lehti nro L 036 , 07/02/1987 s. 0031 - 0037
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 16 s. 0105
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 16 s. 0105


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä joulukuuta 1986,

standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä (87/95/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1)

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

tietotekniikan alalla käytettävissä standardeissa ja niiden valmistelussa tarvittavissa toimissa on erityisesti otettava huomioon:

- teknisten eritelmien monimutkaisuus sekä tarkkuus, jota vaaditaan informaation ja datan vaihdon sekä järjestelmien yhteensopivan käytön varmistamiseksi,

- tarve varmistaa standardien nopea julkaiseminen, jotta tarpeettomat viivytykset eivät johtaisi tekstien varhaiseen vanhenemiseen teknologian muutosten nopeuden vuoksi,

- tarve edistää informaation ja datan vaihdon kansainvälisten standardien soveltamista siltä pohjalta, että ne muodostuvat luotettaviksi käytännön toteuttamisen kannalta,

- standardoinnin taloudellinen merkitys osana yhteisön markkinoiden toteuttamisessa tällä alalla,

direktiivin 83/189/ETY(3) mukaan komissio, jäsenvaltiot ja standardointielimet voivat saada tietoja standardointielinten aikomuksista laatia standardi tai muuttaa sitä ja että komissio voi tuon direktiivin edellytysten mukaisesti antaa ohjeet yhteisestä ja varhaisessa vaiheessa tapahtuvasta ryhtymisestä yhteisen edun mukaiseen standardointityöhön,

tuo direktiivi ei sisällä kaikkia yhteisön tietotekniikan ja televiestinnän alojen standardointipolitiikan täytäntöön panemiseksi tarvittavia säännöksiä,

standardoinnin eri alojen lisääntyvä tekninen päällekkäisyys etenkin tietotekniikassa ja televiestinnässä antaa aiheen standardointielinten läheiseen yhteistyöhön ja että näiden tulisi toimia yhdessä voidakseen käsitellä näitä yhteisen edun mukaisia asioita,

komissio on hiljattain tehnyt sopimukset Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin (CEPT) kanssa allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan ja yhteisen standardointijärjestön, Euroopan standardointikomitean/Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC), kanssa hyväksyttyjen yleisten suuntaviivojen mukaisesti,

direktiivissä 86/361/ETY(4) säädetään Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin (CEPT) työohjelmista yleisiä teknisiä standardeja (vastaavat "Normes Européennes de Télécommunication" -standardeja (NET)) varten siten, että konferenssi tarpeen mukaan neuvottelee niistä Euroopan standardointikomitean ja Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean kanssa,

julkisten hankintojen tilauksissa on sopiva tilaisuus lisätä datan ja informaation vaihdossa käytettäväksi tarkoitettujen avointen järjestelmien liitäntästandardien OSI ("Open Systems Interconnection") laajempaa hyväksymistä viittaamalla niihin hankintojen yhteydessä, ja

on tarpeen perustaa komitea, jonka tehtävänä on avustaa komissiota sen pyrkiessä tässä päätöksessä mainittuihin tavoitteisiin ja toteuttaessa siinä tarkoitettuja toimia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1. "teknisellä eritelmällä" eritelmää asiakirjassa, jossa määritellään tuotteelta vaaditut ominaisuudet, kuten laatutaso, suorituskyky, turvallisuus tai mitat, mukaan lukien tuotetta koskevat vaatimukset termistön, merkkien, testauksen ja testausmenetelmien, pakkauksen, merkitsemisen tai päällysmerkintöjen suhteen;

2. "yhteisellä teknisellä eritelmällä" kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa yhdenmukaisesti noudatettavaksi tarkoitettua teknistä eritelmää;

3. "standardilla" tunnustetun standardointielimen toistuvaan tai jatkuvaan käyttöön vahvistamaa teknistä eritelmää, jonka noudattaminen ei ole pakollista;

4. "kansainvälisellä standardilla" tunnustetun kansainvälisen standardointielimen vahvistamaa standardia;

5. "kansainvälisellä standardiehdotuksella (DIS)" tunnustetun kansainvälisen standardointielimen tekemää standardiehdotusta;

6. "televiestinnän kansainvälisellä teknisellä erittelyllä" tuotteen kaikkien tai joidenkin ominaisuuksien teknistä eritelmää, jota suosittelevat sellaiset elimet kuin "Comité international télégraphique et téléphonique" (CCITT) tai CEPT;

7. "eurooppalaise" standardia, joka on hyväksytty yhteisön kanssa sopimuksen tehneiden standardointielinten ohjesääntöjen mukaisesti;

8. "eurooppalaisella esistandardilla" standardia, joka on vahvistettu viitteen (EPS) alla yhteisön kanssa sopimuksen tehneiden standardointielinten sääntöjen mukaisesti;

9. "toiminnallisella standardilla" standardia, joka on laadittu sellaisen monimutkaisen toiminnon suorittamiseksi, joka tarvitaan varmistamaan järjestelmien yhteentoimivuus, joka yleensä saadaan yhdistämällä useita olemassa olevia viitestandardeja ja joka vahvistetaan standardointielinten sääntöjen mukaisesti;

10. "toiminnallinen eritelmällä" eritelmää, jossa televiestinnän alalla määritellään yhden tai useamman avoimen järjestelmän liittymästandardin soveltaminen tukemaan erityistä kommunikaatiovaatimusta tietotekniikan järjestelmien välillä (standardit, joita suosittelevat sellaiset elimet kuin "Comité international télégraphique et téléphonique" (CCITT) tai CEPT);

11. "teknisellä määräyksellä" sellaisia teknisiä eritelmiä, myös asiaa koskevia hallinnollisia määräyksiä, joiden noudattaminen lain nojalla tai tosiasiallisesti on pakollista, jos kaupan pitäminen tai käyttö tapahtuu jäsenvaltiossa tai suurimmassa osassa sitä, lukuun ottamatta paikallisten viranomaisten antamia eritelmiä;

12. "vaatimustenmukaisuusvarmennuksella" sen varmentamista vaatimustenmukaisuustodistuksella tai -merkillä, että tuote tai palvelu on standardien tai muiden teknisten eritelmien mukainen;

13. "tietotekniikalla" järjestelmiä, laitteita, komponentteja ja ohjelmistoja, jotka ovat tarpeen tiedon saannin, käsittelyn ja varastoinnin varmistamiseksi kaikissa inhimillisen toiminnan paikoissa (koti, toimisto, tehdas jne.) ja joiden soveltaminen yleensä edellyttää elektroniikan tai vastaavan tekniikan käyttöä;

14. "julkisen hankinnan tilauksilla":

- direktiivin 77/62/ETY(5) 1 artiklassa määriteltyjä tilauksia;

- tilauksia, jotka on tehty tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvien laitteiden hankintaa varten hankintaviranomaisen toimintasektorista riippumatta;

15. "televiranomaisilla" yhteisössä tunnustettuja viranomaisia tai yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat yleisiä telepalveluja.

2 artikla

Euroopassa tapahtuvan standardoinnin edistämiseksi sekä tietotekniikan alan standardien ja telealan toiminnallisten eritelmien valmistelua ja soveltamista varten seuraavat toimenpiteet on, jollei mitä 3 artiklan 2 kohdasta ja 4 artiklasta muuta johdu, toteutettava yhteisön tasolla:

a) informaation ja datan vaihdon sekä järjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi mahdollisesti tarpeellisena pidettävien eurooppalaisten standardien ja toiminnallisten eritelmien tilaamisen ja toimintaohjelmien valmistelun huomioon ottava ensisijaisten standardointivaatimusten säännöllinen, vähintään kerran vuodessa tapahtuva määrittely kansainvälisten standardien, kansainvälisten standardiehdotusten tai vastaavien asiakirjojen pohjalta;

b) kansainvälisen standardointitoiminnan pohjalta:

- Euroopan standardointielimiä ja tietotekniikan ja televiestinnän alojen erikoistuneita teknisiä elimiä kehotetaan laatimaan eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisia esistandardeja ja televiestinnän toiminnallisia eritelmiä, jolloin ne voivat tarvittaessa käyttää toiminnallisten standardien luonnoksia käyttäjien vaatiman informaation ja datan vaihdon tarkkuuden sekä järjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Tällaisten elinten on tehtävä työnsä kansainvälisten standardien, kansainvälisten standardiehdotusten tai televiestinnän kansainvälisten teknisten eritelmien pohjalta. Jos kansainvälisessä standardissa, kansainvälisessä standardiehdotuksessa tai televiestinnän kansainvälisessä teknisessä eritelmässä annetaan selkeät määräykset, jotka mahdollistavat sen yhdenmukaisen käytön, nämä määräykset on annettava muuttamattomina eurooppalaisessa standardissa, eurooppalaisessa esistandardissa tai televiestinnän toiminnallisessa eritelmässä. Vain siinä tapauksessa, että kansainvälisessä standardissa, kansainvälisessä standardiehdotuksessa tai televiestinnän kansainvälisessä teknisessä eritelmässä ei ole tällaisia selkeitä määräyksiä, eurooppalainen standardi, eurooppalainen esistandardi tai televiestinnän toiminnallinen eritelmä kirjoitetaan selventämään tai tarvittaessa täydentämään kansainvälistä standardia, kansainvälistä standardiehdotusta tai televiestinnän kansainvälistä teknistä eritelmää välttäen poikkeamasta siitä;

- samoja elimiä kehotetaan valmistelemaan teknisiä eritelmiä, jotka voivat muodostaa eurooppalaisten standardien tai eurooppalaisten esistandardien perustan informaation ja datan vaihtoa ja järjestelmien yhteentoimivuutta koskevien sovittujen kansainvälisten standardien puuttuessa tai täydentämään niiden laatimista;

c) toimenpiteet, joilla helpotetaan standardien ja toiminnallisten eritelmien käyttöä, erityisesti sovittamalla yhteen jäsenvaltioiden toimet, joilla:

- todetaan erityisten testausvaatimusten perusteella, ovatko tuotteet ja palvelut standardien ja toiminnallisten eritelmien mukaisia;

- varmennetaan standardien ja toiminnallisten eritelmien mukaisuus asianmukaisesti yhdenmukaistettuja menettelyjä noudattaen;

d) tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvien standardien ja toiminnallisten eritelmien käytön edistäminen julkisen sektorin hankinnoissa ja teknisissä määräyksissä.

3 artikla

1. Ehdotettujen toimenpiteiden tarkat tavoitteet on esitetty tämän päätöksen liitteessä.

2. Tätä päätöstä sovelletaan:

- jäljempänä 5 artiklassa tarkoitettuihin tietotekniikan alan standardeihin;

- erityisesti yleisten televerkkojen kautta tietoteknisten järjestelmien välillä tapahtuvaa informaation ja datan vaihtoa varten tarjottujen palvelujen toiminnallisiin eritelmiin.

3. Tätä päätöstä ei sovelleta:

- direktiivissä 86/361/ETY tarkoitettuihin yleisiin televerkkoihin liitettyjen päätelaitteiden yleisiin teknisiin eritelmiin;

- televiestintäverkon osan muodostavien laitteiden eritelmiin.

4 artikla

Määrittäessään standardointiin liittyviä vaatimuksia ja laatiessaan toimintaohjelman standardointia ja teknisten eritelmien valmistelua varten on komission erityisesti pidettävä perusteena sille direktiivin 83/189/ETY mukaisesti toimitettua tietoa.

Kuultuaan ensin 7 artiklassa mainittua komiteaa komissio antaa teknisen työn toimivaltaisille eurooppalaisille standardointijärjestöille tai teknisille erityiselimille (CEN, CENELEC ja CEPT) ja pyytää niitä tarvittaessa laatimaan vastaavia eurooppalaisia standardeja tai toiminnallisia eritelmiä. Näille järjestöille annettavat toimeksiannot annetaan direktiivin 83/189/ETY 5 artiklassa tarkoitetun komitean hyväksyttäviksi mainitussa direktiivissä säädettyä menettelyjä noudattaen. Direktiivin 86/361/ETY mukaisesti aloitettujen tai laadittujen toimintaohjelmien tai niiden osien kanssa päällekkäisiä toimeksiantoja ei tule antaa.

5 artikla

1. Kansallisten menettelyjen välisten erojen vuoksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viitataan

- edellä 2 artiklan b alakohdassa tarkoitettuihin eurooppalaisiin standardeihin ja eurooppalaisiin esistandardeihin,

- kansainvälisiin standardeihin, kun ne on hyväksytty hankintaviranomaisen maassa,

tietotekniikkaan liittyvissä julkisissa hankinnoissa siten, että näitä standardeja käytetään informaation ja datan vaihdon perustana järjestelmien yhteentoimivuuden saavuttamiseksi.

2. Täydellisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden telehallinnot käyttävät yleisiin televerkkoihinsa liittymiseen toiminnallisia eritelmiä niihin palveluihin, jotka on tarkoitettu erityisesti 1 kohdassa mainittuja standardeja käyttävien tietoteknisten järjestelmien väliseen informaation ja datan vaihtoon.

3. Tätä artiklaa täytäntöön pantaessa otetaan huomioon seuraavat erityiset seikat, joiden vuoksi muiden kuin tässä päätöksessä määrättyjen standardien ja eritelmien käyttö saattaa olla perusteltua:

- nykyisten järjestelmien toiminnallisen jatkuvuuden tarve, mutta vain osana selkeästi määritettyjä ja esitettyjä suunnitelmia, joiden mukaisesti myöhemmin siirrytään kansainvälisiin tai eurooppalaisiin standardeihin tai toiminnallisiin eritelmiin;

- joidenkin hankkeiden pelkästään uutta kehittävä luonne;

- kun kyseinen standardi tai toiminnallinen eritelmä on tarkoitukseensa teknisesti riittämätön sen vuoksi, että se ei tarjoa asianmukaisia keinoja informaation ja datan vaihdon tai järjestelmien yhteentoimivuuden saavuttamiseen, tai että ei ole keinoja (testaus mukaan luettuna), joilla voidaan tyydyttävästi todeta, onko tuote tuon standardin tai teknisen eritelmän mukainen, tai jos eurooppalaisten esistandardien tapauksessa nämä eivät ole riittävän pysyviä noudatettaviksi. Muut jäsenvaltiot voivat halutessaan osoittaa 7 artiklassa tarkoitetulle komitealle, että standardin mukaisia laitteita on käytetty tyydyttävällä tavalla ja että poikkeuksen käyttö ei ollut perusteltua;

- kun markkinoiden yksityiskohtaisen tutkimuksen jälkeen huomataan, että kustannustehokkuuteen liittyvät tärkeät syyt tekevät kyseisen standardin tai teknisen eritelmän käytön sopimattomaksi. Jäsenvaltiot voivat halutessaan osoittaa 7 artiklassa tarkoitetulle komitealle, että standardin mukaisia laitteita on käytetty tyydyttävästi tavanomaiselta kaupalliselta pohjalta ja että poikkeuksen käyttö ei ollut perusteltua.

4. Lisäksi jäsenvaltiot voivat samalla perusteella kuin 1 kohdassa vaatia viittaamista kansainväliseen standardiehdotukseen.

5. Edellä 3 kohtaan nojautuvien hankintaviranomaisten on esitettävä perusteet sille mahdollisuuksien mukaan alkuperäisissä tarjousasiakirjoissa, jotka hankinnasta on annettu, ja joka tapauksessa niiden on esitettävä nämä perusteet sisäisissä asiakirjoissaan ja toimitettava tällaiset tiedot pyynnöstä tarjouksen tehneille yrityksille ja 7 artiklassa tarkoitetulle komitealle kaupankäynnin luottamuksellisuus huomioon ottaen. On myös mahdollista valittaa suoraan komissiolle 3 kohdassa mainittujen poikkeusten käytöstä.

6. Komissio varmistaa, että tämän artiklan määräyksiä sovelletaan kaikkiin yhteisön hankkeisiin ja ohjelmiin mukaan lukien yhteisön budjetista rahoitetut julkiset hankinnat.

7. Hankintaviranomaiset voivat, jos he katsovat sen tarpeelliseksi, käyttää muita eritelmiä sopimuksiin, jotka ovat arvoltaan vähemmän kuin 100 000 ECUa, jos nämä ostot eivät estä 1 ja 2 kohdassa mainittujen standardien käyttöä sopimuksessa, jonka arvo on suurempi kuin tässä kohdassa mainittu summa. Poikkeuksen tarvetta ja tässä kohdassa vahvistettua kynnystasoa tarkistetaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tätä päätöstä alettiin soveltaa.

6 artikla

Laatiessaan tai muuttaessaan tässä päätöksessä tarkoitettujen alojen teknisiä määräyksiä jäsenvaltioiden on viitattava 5 artiklassa mainittuihin standardeihin aina, kun nämä asianmukaisella tavalla täyttävät määräyksessä vaaditut tekniset eritelmät.

7 artikla

1. Neuvoa-antava komitea, jonka nimi on "johtavien virkamiesten tietotekniikan standardointiryhmä", avustaa komissiota sen pyrkiessä tavoitteisiinsa ja ohjatessa päätöksessä määrättyjä toimia. Siinä on jäsenvaltioiden nimeämät edustajat, jotka voivat käyttää asiantuntijoiden tai neuvonantajien apua: sen puheenjohtajana on komission edustaja. Televiestintäasioita varten toimivaltainen komitea on johtavien virkamiesten televiestintäryhmä, josta säädetään direktiivin 86/361/ETY 5 artiklassa.

2. Komissio kuulee komiteaa päättäessään tärkeysjärjestyksistä yhteisön kannalta, toteuttaessaan liitteessä mainittuja toimia, käsitellessään standardienmukaisuuden toteamista koskevia asioita, valvoessaan 5 artiklan täytäntöönpanoa ja muita tietotekniikan ja televiestinnän alojen tai muiden näiden kanssa päällekkäisten alojen standardointiin liittyviä asioita. Se kuulee komiteaa myös 8 artiklassa tarkoitetusta kertomuksesta.

3. Komissio sovittaa yhteen näiden komiteoiden toimintaa direktiivin 83/189/ETY 5 artiklassa säädetyn komitean kanssa etenkin silloin, kun on mahdollista, että tämän päätöksen ja tuon direktiivin mukaisesti eurooppalaisille standardointielimille annettavat pyynnöt saattavat olla päällekkäisiä.

4. Tämän päätöksen täytäntöönpanoa mahdollisesti koskevat kysymykset voidaan puheenjohtajan tai jäsenvaltion pyynnöstä toimittaa komitealle.

5. Komitea kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.

6. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7. Komissio huolehtii komitean sihteeristötehtävistä.

8 artikla

Komissio antaa joka toinen vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tietotekniikan standardointitoimien edistymisestä. Tässä kertomuksessa käsitellään yhteisössä annettuja toimeenpanojärjestelyjä, saavutettuja tuloksia, tulosten soveltamista julkisissa hankintasopimuksissa ja kansallisissa teknisissä määräyksissä ja erityisesti niiden käytännön merkitystä varmentamisessa.

9 artikla

Tämä päätös ei estä soveltamasta direktiivejä 83/189/ETY ja 86/361/ETY.

10 artikla

Tätä päätöstä aletaan soveltaa vuoden kuluttua päivästä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

11 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 1986.

Neuvoston puolesta

G. SHAW

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 36, 17.2.1986, s. 55

(2) EYVL N:o C 303, 25.11.1985, s. 2

(3) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8

(4) EYVL N:o L 217, 5.8.1986, s. 21

(5) EYVL N:o L 13, 15.1.1977, s. 1

LIITE

STANDARDOINTITOIMENPITEET TIETOTEKNIIKASSA JA TELEVIESTINNÄSSÄ

1. Tavoitteet

a) edistää yhteisön sisämarkkinoiden yhdentymistä tietotekniikan ja televiestinnän aloilla,

b) parantaa yhteisön valmistajien kansainvälistä kilpailukykyä siten, että eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaan valmistetut laitteet voivat saada suuremman markkinaosuuden yhteisön markkinoilla,

c) helpottaa tietojen vaihtoa kaikkialla yhteisössä vähentämällä standardien puutteesta tai niiden epätarkkuudesta johtuvan yhteensopimattomuuden aiheuttamia esteitä,

d) varmistaa, että käyttäjien vaatimukset otetaan huomioon antamalla käyttäjille suuremmat vapaudet koota järjestelmänsä siten, että taataan käyttöyhteensopivuus ja siten tehokkaampi suorituskyky pienemmin kustannuksin,

e) edistää standardien ja toiminnallisten eritelmien käyttämistä julkisen sektorin hankinnoissa.

2. Kuvaus tarvittavista toimista

2.1 Toimintaohjelmien valmistelu ja tärkeysjärjestyksen määrittely

Toimintaohjelmien laadinta ja tärkeysjärjestyksien määrääminen niin, että niissä otetaan huomioon yhteisön vaatimukset ja näiden toimien taloudelliset vaikutukset käyttäjien, valmistajien ja telehallintojen näkökulmasta. Tällä tasolla toimiin voivat kuulua erityisesti:

2.1.1 yksityiskohtaisten tietojen kerääminen kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien pohjalta, tämän tiedon esittäminen muodossa, joka helpottaa vertailevaa analyysiä ja komitean työtä varten vaadittavien tiivistelmien laadintaa;

2.1.2 tiedon jakaminen, vaatimusten tutkiminen ja niiden kuuleminen, joita asia koskee;

2.1.3 toimintaohjelmien yhteensovittaminen kansainvälisten standardointitoimenpiteiden kanssa;

2.1.4 toimintaohjelmien ohjaus;

2.1.5 toimien toteuttamista ja niiden täytäntöönpanon käytännön tuloksia kuvaavien kertomusten valmistelu.

2.2 Standardointitoimien toteuttaminen tietotekniikassa

Toimintaohjelmien noudattaminen edellyttää, että toteutetaan joukko toimenpiteitä, joista vastuun kantavat yleensä CEN/CENELEC ja CEPT, ja jotka vastaavat eri toimintavaiheita, jotka on suoritettava standardien luotettavuuden varmistamiseksi.

Näihin toimiin kuuluvat:

2.2.1 kansainvälisten standardien viimeistely, jolla pyritään poistamaan moniselitteisyydet ja vaihtoehdot, jotka hämärtävät informaation vaihdon ja järjestelmien yhteensopivan käytön varmistamiseksi laadittujen standardien tehtävää;

2.2.2 esistandardien luonnostelu kansainvälisen standardointimenettelyn liian pitkän odotusajan vuoksi perustelluissa tapauksissa tai yhteisössä tarvittavien standardien luonnostelu kansainvälisten standardien puuttuessa;

2.2.3 täytettävien ehtojen määrittely täydellisen standardin mukaisuuden varmistamiseksi;

2.2.4 standardeihin kuuluvien testausstandardien tai testauseritelmien valmistelu ja menettelyjen ja rakenteiden järjestäminen, jotta testauslaboratoriot voivat tarkistaa näiden standardien noudattamisen asianmukaisesti yhtenäistetyltä pohjalta.

2.3 Televiestintään vaikuttavat toimet

Televiestintää koskeviin standardointitoimiin kuuluu kahdentyyppisiä toimia:

- mahdollisiin kansainvälisiin tai eurooppalaisiin standardeihin/eritelmiin perustuvien toiminnallisten eritelmien luonnostelu erityisesti tietoteknisten järjestelmien väliseen informaation ja datan vaihtoon tarkoitettujen palvelujen yleisiin televerkkoihin liittymistä varten. Tämä tekninen työ kuuluu televiestinnän alalla suoritettuihin yhdenmukaistamistoimiin ja siitä vastaa CEPT direktiivissä 86/361/ETY säädettyjä menettelyjä noudattaen;

- tietotekniikan ja televiestinnän yhteisellä alalla suoritettava työ vaatii toimivaltaisten teknisten elinten (ts. CEN/CENELEC/CEPT) välisen yhteistyön lisäämistä. Sen tulisi lisätä lähentymistä siten, että standardeja ja toiminnallisia eritelmiä voidaan käyttää mahdollisimman monin tavoin ja yhdenmukaistetulla tavalla direktiivissä 83/189/ETY säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.4 Täydentävät toimet

Ohjelman tämä osa koskee seuraavia toimia:

2.4.1 erityiset metrologiset toimet, jotka liittyvät:

- testaus- ja tarkistusinstrumenttien ja muodollisten kuvaustekniikkojen kehityksen edistämiseen,

- referenssitapausten tukemiseen, erityisesti useiden standardien yhdistelmään perustuvien toiminnallisten standardien käyttöä edellyttävien sovellutusten tapauksessa;

2.4.2 standardien käytöstä käyttäjälle ohjausta antavien käsikirjojen valmistelun edistäminen;

2.4.3 standardin käytön tuloksena saavutetun käyttöyhteensopivuuden demonstroinnin edistäminen. Tämän toimen päätavoite on tehdä 2.4.1 kohdassa mainittujen testausinstrumenttien ja metrologisten instrumenttien käyttö mahdolliseksi eri hankkeissa ja varmistaa, että kehitysstandardeja kokeillaan;

2.4.4 teollisen standardoinnin ulkopuolelle ulottuvien, tietyillä ammattialoilla tehtävistä sopimuksista riippuvien ja informaationvaihdon tehokkuutta lisäävien järjestelyjen (matkatoimistotoiminnot, rahaliikenteen automatisointi, tulliasiakirjojen tietokoneistaminen, robotiikka, toimistoautomaatio, mikrotietokoneet jne.) edistäminen;

2.4.5 erityisesti tietotekniikan alan standardointiin liittyvät tutkimukset ja hankkeet.

3. Standardien käyttöön julkisissa hankinnoissa liittyvät toimenpiteet

Standardien ja teknisten eritelmien nopean soveltamisen tehokkaimman varmistamistavan määrittäminen tämän päätöksen mukaisesti, kun samalla varmistetaan asianmukainen yhteys direktiivissä 77/62/ETY(1) tarkoitettuihin toimiin.

(1) EYVL N:o L 13, 15.1.1977, s. 1

Top