EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0407

Komission direktiivi 85/407/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, hitsausgeneraattorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/535/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

OJ L 233, 30.8.1985, p. 16–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 78 - 79
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 78 - 79
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 55 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 55 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/407/oj

31985L0407

Komission direktiivi 85/407/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, hitsausgeneraattorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/535/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 233 , 30/08/1985 s. 0016 - 0017
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0078
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0078
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0055
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0055


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985,

hitsausgeneraattorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/535/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/407/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hitsausgeneraattorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/535/ETY(1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo, että

saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon teknisen osaamisen taso nyt on tarpeen mukauttaa direktiivin 84/535/ETY liitteessä I vahvistetut vaatimukset todellisiin testiolosuhteisiin, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen määrittämisestä annetun direktiivin mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 84/535/ETY liitettä I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on 26 päivään maaliskuuta 1986 mennessä annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 1985.

Komission puolesta

Stanley CLINTON DAVIS

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 300, 19.11.1984, s. 142

LIITE

MUUTOKSET DIREKTIIVIN 84/535/ETY LIITTEESEEN I

6.3 Mittauspaikka

Muutetaan 6.3 kohta seuraavasti:

Mittauspaikan on oltava tasainen ja vaakasuora. Tämän paikan on mikrofonien sijaintipaikkojen pystyprojektioon asti ja se mukaan luettuna oltava betonia tai tiivistä asfalttia. Jalaksille asennetut hitsausgeneraattorit on sijoitettava 0,40 m korkeille tuille, jollei valmistajan asennusohjeissa määrätä toisin.

6.4.1 Mittauspinta, mittausetäisyys

Korvataan 6.4.1 kohta seuraavasti:

Testaukseen käytettävä mittauspinta on puolipallo.

Säteen on oltava:

- 4 m, kun testattavan hitsausgeneraattorin suurin mitta on enintään 1,5 m;

- 10 m, kun testattavan hitsausgeneraattorin suurin mitta on enemmän kuin 1,5 m, mutta enintään 4 m;

- 16 m, kun testattavan hitsausgeneraattorin suurin mitta on enemmän kuin 4 m.

6.4.2.1 Yleistä

Korvataan 6.4.2.1 kohta seuraavasti:

Mittausta varten on oltava kuusi mittauspistettä, toisin sanoen pisteet 2, 4, 6, 8, 10 ja 12, siten kuin ne on järjestetty direktiivin 79/113/ETY liitteessä I olevassa 6.4.2.2 kohdan mukaisesti.

Hitsausgeneraattorin testausta varten sen geometrinen keskipiste on sijoitettava pystysuoraan puolipallon keskipisteen yläpuolelle.

Mittauspisteiden paikat määrävän koordinaattien sarjan x-akselin on oltava yhdensuuntainen hitsausgeneraattorin pääakselin kanssa.

Top