EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0424

Neuvoston direktiivi 84/424/ETY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/157/ETY muuttamisesta

OJ L 238, 6.9.1984, p. 31–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 016 P. 42 - 44
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 016 P. 42 - 44
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 204 - 206
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 204 - 206
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 191 - 193

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/424/oj

31984L0424

Neuvoston direktiivi 84/424/ETY, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/157/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 238 , 06/09/1984 s. 0031 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 13 s. 0204
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 16 s. 0042
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 13 s. 0204
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 16 s. 0042


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 3 päivänä syyskuuta 1984,

moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/157/ETY muuttamisesta (84/424/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 73/334/ETY(5), liitteessä vahvistetaan melutason rajoitukset tieliikenteeseen tarkoitetuille, korilla varustetuille tai ilman sitä oleville vähintään nelipyöräisille moottoriajoneuvoille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h, lukuun ottamatta kiskoilla kulkevia ajoneuvoja, maataloustraktoreita ja maatalouskoneita sekä moottorityökoneita,

väestön suojelemiseksi kaupunkimaisilla alueilla meluhaitalta tarvitaan tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä moottoriajoneuvojen melutason vähentämiseksi; moottoriajoneuvojen rakentamisessa tapahtunut tekninen kehitys on tehnyt sen mahdolliseksi,

direktiivin 70/157/ETY liitettä olisi vastaavasti muutettava vähentämällä sallittuja, yksikössä dB(A) ilmaistuja melutasoarvoja jokaisen tarkoitetun ajoneuvoluokan osalta, ja

tällainen vähentäminen on tärkeä vaihe ympäristön parantamisessa; kyseisiä säännöksiä olisi kuitenkin myöhemmin uudelleen tarkasteltava niiden tulosten perusteella, jotka komissio on saavuttanut yleisessä lähestymistavassa tekemässä työssään ja ottamalla huomioon samanaikaisesti kaikki moottoriajoneuvoalaa koskevien yhteisön säännösten pääkohdat ja erityisesti ne, jotka koskevat turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja energiansäästöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 70/157/ETY liitteessä I oleva 5.2.2.1 kohta seuraavasti:

"5.2.2.1 Raja-arvot

Jäljempänä 5.2.2.2-5.2.2.5 kohdan mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja:

>TAULUKON PAIKKA>

Kuitenkin,- edellä 5.2.2.1.1 ja 5.2.2.1.3 kohdassa tarkoitettujen luokkien ajoneuvoille raja-arvoja on korotettava 1 dB(A):llä, jos ne on varustettu suoraruiskutteisella dieselmoottorilla,

- ajoneuvojen, joiden suurin sallittu massa on enemmän kuin 2 tonnia ja jotka on suunniteltu maastokäyttöön, raja-arvoja korotetaan 1 dB(A):llä, jos moottoriteho on pienempi kuin 150 kW, ja 2 dB(A):llä, jos moottoriteho on 150 kW tai suurempi."

2 artikla

1. Jäsenvaltio ei saa 1 päivästä tammikuuta 1985 alkaen sallittuun melutasoon ja pakojärjestelmään liittyvistä syistä:

- evätä moottoriajoneuvotyypiltä ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää tai kieltäytyä antamasta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(6), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 80/1267/ETY(7), 10 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa,

- kieltää ajoneuvojen ensimmäistä liikkeelle laskemista,

jos tämän ajoneuvotyypin tai tällaisten ajoneuvojen melutaso ja pakojärjestelmä ovat direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia.

2. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1988 jäsenvaltiot:

- eivät saa enää antaa direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa sellaiselle moottoriajoneuvotyypille, jonka melutaso ja pakojärjestelmä eivät ole direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia,

- saavat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän sellaiselta moottoriajoneuvotyypiltä, jonka melutaso ja pakojärjestelmä eivät ole direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia.

Kuitenkin sellaisten 1 artiklassa tarkoitettujen 5.2.2.1.3 kohdassa määritellyn luokan ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu dieselmoottoreilla, ja 5.2.2.1.4 kohdassa määritellyn luokan ajoneuvojen osalta päivämäärä "1 päivästä lokakuuta 1988" korvataan päivämäärällä "1 päivästä lokakuuta 1989".

3. Jäsenvaltiot saavat 1 päivästä lokakuuta 1989 alkaen kieltää ensimmäisen liikkeelle laskemisen sellaisilta ajoneuvoilta, joiden melutaso ja pakojärjestelmä eivät ole direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaisia.

Kuitenkin sellaisten 1 artiklassa tarkoitettujen 5.2.2.1.3 kohdassa määritellyn luokan ajoneuvojen osalta, jotka on varustettu dieselmoottoreilla, ja 5.2.2.1.4 kohdassa määritellyn luokan osalta ajoneuvojen päivämäärä "1 päivästä lokakuuta 1989" korvataan päivämäärällä "1 päivästä lokakuuta 1990".

3 artikla

Neuvoston on päätettävä 31 päivään joulukuuta 1990 mennessä direktiivin 70/157/ETY säännösten uudelleen tarkastelemisesta, sen perusteella, mitä komissio kertomuksessaan ehdottaa moottoriajoneuvoalan säännöksiä koskevista mahdollisista uusista toimenpiteistä ottaen aiheellisella tavalla huomioon turvallisuus-, turvallisuus-, ympäristönsuojelu- ja energiansäästötekijät,

4 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 1985. Niiden on ilmoitettava komissiolle tästä viipymättä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä syyskuuta 1984.

Neuvoston puolesta

P. BARRY

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 200, 27.7.1983, s. 5

(2) EYVL N:o C 172, 2.7.1984, s. 157

(3) EYVL N:o C 358, 31.12.1983, s. 4

(4) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 16

(5) EYVL N:o L 131, 18.5.1981, s. 6

(6) EYVL N:o L 42, 23.2.1970, s. 1

(7) EYVL N:o L 375, 31.12.1980, s. 34

Top