EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0090

Neuvoston direktiivi 83/90/ETY, annettu 7 päivänä helmikuuta 1983, terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 64/433/ETY muuttamisesta

OJ L 59, 5.3.1983, p. 10–33 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 54 - 77
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 54 - 77
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 016 P. 7 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 016 P. 7 - 30
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 208 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Implisiittinen kumoaja 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/90/oj

31983L0090

Neuvoston direktiivi 83/90/ETY, annettu 7 päivänä helmikuuta 1983, terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 64/433/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 059 , 05/03/1983 s. 0010 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 16 s. 0007
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 27 s. 0054
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 16 s. 0007
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 27 s. 0054


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 7 päivänä helmikuuta 1983,

terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetun direktiivin 64/433/ETY muuttamisesta (83/90/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(),

sekä katsoo, että

yhteismarkkinoiden ja erityisesti yhteisten markkinajärjestelyjen yhdenmukaisella toiminnalla ei ole tarkoitettua vaikutusta, niin kauan kuin jäsenvaltioiden lihaa koskevien terveysvaatimusten väliset erot haittaavat yhteisön sisäistä kauppaa,

näiden erojen poistamiseksi on tarpeen lähentää terveyttä koskevia jäsenvaltioiden säännöksiä,

terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa neuvoston direktiivissä 64/433/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/476/ETY(), luodaan tämän lähentämisen perusta; direktiivi on muutettu useita kertoja; uudet mukautukset ovat tarpeen uuden kehityksen huomioon ottamiseksi, ja tämän vuoksi direktiivi olisi muutettava,

tällä lähentämisellä on erityisesti pyrittävä yhtenäistämään lihaa teurastamoissa ja leikkaamoissa sekä varastoinnin ja kuljetuksen aikana koskevat terveysvaatimukset;

on ilmeisen suotavaa jättää jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtäväksi yhteisön sisäiseen kauppaan osallistuvien ja tässä direktiivissä säädettyjen terveysvaatimusten mukaisten teurastamoiden, leikkaamoiden ja kylmävarastojen hyväksyminen sekä tällaisen hyväksymisen edellytysten noudattamisen valvonta,

lisäksi olisi otettava käyttöön yhteisön valvontatoimenpiteet, joilla varmistetaan, että tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa; olisi varmistettava, että tällainen valvontamenettely vahvistetaan yhteisön menettelyä noudattaen päätöksellä 68/361/ETY() perustetussa pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

on syytä säätää mahdollisuudesta käyttää mekaanisesti erotettua lihaa yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen lihavalmisteiden valmistukseen,

on suotavaa ottaa käyttöön periaate, jonka mukaan tehdään pistokoetarkastuksia tuoreen lihan terveellisyyteen vaikuttavien ainejäämien varalta,

määrämaiden olisi saatava syrjintää harjoittamatta ja perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen tarkastaa ja tutkia, täyttävätkö lähetykset tämän direktiivin vaatimukset, ja

samalla olisi korjattava tiettyjä terminologisia puutteita, erityisesti erikielisten toisintojen vastaavuutta, joka voi aiheuttaa vaikeuksia kyseisten säännösten soveltamisessa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 64/433/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1-9 a artikla seuraavasti:

"1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kotieläiminä pidettävistä nautaeläimistä (puhvelit mukaan lukien), sioista, lampaista ja vuohista ja kavioelämistä peräisin olevan tuoreen lihan kauppaan.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisiin määräyksiin, jotka koskevat matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvää ja heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tarkoitettua lihaa, pieninä lähetyksinä yksityishenkilöille lähetettävää lihaa tai jäsenvaltioiden välillä kaupallisesti toimivan kuljetusvälineen henkilöstön ja matkustajien käyttöön tarkoitettua lihaa.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) `lihalla` kaikkia kotieläiminä pidettävien nautaeläinten (mukaan lukien puhvelit), sikojen, lampaiden, vuohien ja kavioeläinten ihmisravinnoksi soveltuvia osia;

b) `tuoreella lihalla` lihaa, mukaan lukien tyhjiöpakattu tai suojakaasupakkaukseen pakattu liha, jolle ei ole tehty muuta käsittelyä kuin kylmäkäsittely säilyvyyden varmistamiseksi;

c) `mekaanisesti erotetulla lihalla` lihaa, joka on saatu mekaanisin keinoin lihaa sisältävistä luista lukuun ottamatta pään luita, raajojen luita etupolvi- ja kinnernivelten alapuolelta sekä sikojen häntäluita ja joka on tarkoitettu direktiivin 77/99/ETY 6 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä laitoksia varten;

d) `ruholla` teuraseläimen koko ruumista verenlaskun, sisäelinten poiston ja raajojen päiden poiston etupolvi- ja kinnernivelistä, pään, hännän ja utareiden poiston, sekä nautaeläinten, lampaiden, vuohien ja kavioeläinten osalta nylkemisen jälkeen;

e) `sivutuotteilla` muuta kuin d alakohdassa määriteltyä ruhoon kuuluvaa tuoretta lihaa, vaikka se jäisi luonnollisesti ruhon yhteyteen;

f) `sisäelimillä` rinta-, vatsa- ja lantio-ontelon sivutuotteita mukaan lukien henki- ja ruokatorvi;

g) `virkaeläinlääkärillä` jäsenvaltion toimivaltaisen keskusviranomaisen nimittämää eläinlääkäriä;

h) `lähettäjämaalla` jäsenvaltiota, josta tuore liha lähetetään toiseen jäsenvaltioon;

i) `määrämaalla` jäsenvaltiota, johon tuore liha lähetetään toisesta jäsenvaltiosta;

j) `kuljetusvälineellä` moottoriajoneuvon, kiskoilla liikkuvan kulkuneuvon ja ilma-aluksen rahdinkuljetusosia sekä aluksen ruumaa tai maitse, meritse tai ilmateitse kuljetettaviksi tarkoitettuja kontteja;

k) `laitoksella` hyväksyttyä teurastamoa, hyväksyttyä leikkaamoa tai hyväksyttyä kylmävarastoa;

l) `käärimisellä` ja `kääreellä` tuoreen lihan suojaamista kyseisen lihan kanssa suoraan kosketukseen tulevaa sisäpakkausta tai -astiaa käyttämällä sekä vastaavasti sisäpakkausta tai -astiaa sinänsä;

m) `pakkaamisella` tai `pakkauksella` käärityn tuoreen lihan asettamista toiseen astiaan ja vastaavasti astiaa sinänsä.

3 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että ainoastaan seuraavat vaatimukset täyttävää tuoretta lihaa lähetetään sen alueelta toisen jäsenvaltion alueelle:

A. Ruhot, puoliruhot, neljännesruhot tai enintään kolmeen tukkukappaleeseen leikatut puoliruhot:

a) niiden on oltava peräisin 8 artiklan mukaisesti hyväksytystä ja valvotusta teurastamosta;

b) niiden on oltava peräisin teuraseläimestä, jolle virkaeläinlääkäri on tehnyt ante mortem -tarkastuksen liitteessä I olevan V luvun mukaisesti ja jonka on tällaisessa tarkastuksessa todettu sopivan teurastettavaksi yhteisön sisäistä tuoreen lihan kauppaa varten;

c) niitä on käsiteltävä tyydyttävissä hygieniaolosuhteissa liitteessä I olevan VI luvun mukaisesti;

d) virkaeläinlääkärin on tehtävä niille post mortem -tarkastus liitteessä I olevan VII luvun mukaisesti, eikä niissä saa esiintyä muutoksia lukuun ottamatta vammoja, jotka ovat syntyneet juuri ennen teurastusta, paikallisia muutoksia tai epämuodostumia, jos todetaan, tarvittaessa asianmukaisin laboratoriokokein, että ne eivät tee ruhoa ja sivutuotteita ihmisravinnoksi soveltumattomiksi tai ihmisen terveydelle vaarallisiksi;

e) niissä on oltava liitteessä I olevan X luvun mukainen terveysmerkintä;

f) niiden mukana on oltava määrämaahan kuljetettaessa liitteessä I olevan XII luvun mukainen terveystodistus;

g) ne on varastoitava post mortem -tarkastuksen jälkeen liitteessä I olevan XIII luvun mukaisesti tyydyttävissä hygieniaolosuhteissa 8 artiklan mukaisesti hyväksytyissä ja liitteessä I olevan IX luvun mukaisesti valvotuissa laitoksissa;

h) ne on kuljetettava määrämaahan tyydyttävissä hygieniaolosuhteissa liitteessä I olevan XIV luvun mukaisesti.

B. Edellä A alakohdassa tarkoitettua pienemmät leikkeet tai palat tai luuttomaksi leikattu liha:

a) ne on leikattava luuttomiksi tai muutoin leikattava 8 artiklan mukaisesti hyväksytyssä ja valvotussa leikkaamossa;

b) ne on leikattava luuttomiksi tai muutoin leikattava ja käsiteltävä liitteessä I olevan VIII luvun mukaisesti, ja niiden on oltava peräisin:

- tuoreesta lihasta, joka on peräisin jäsenvaltion alueella teurastetuista eläimistä ja joka täyttää A alakohdassa vahvistetut vaatimukset, lukuun ottamatta f ja h alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia, ja joka on kuljetettu liitteessä I olevan XIV luvun mukaisesti, tai

- tuoreesta lihasta, joka on tuotu toisesta jäsenvaltiosta ja joka täyttää A alakohdassa vahvistetut vaatimukset, taikka

- tuoreesta lihasta, joka on tuotu kolmansista maista niistä tapahtuvaa tuoreen lihan tuontia koskevien yhteisön säännösten mukaisesti;

c) ne on varastoitava liitteessä I olevan XIII luvun mukaisissa olosuhteissa 8 artiklan mukaisesti hyväksytyissä ja liitteessä I olevan IX luvun mukaisesti valvotuissa laitoksissa;

d) virkaeläinlääkäri on tarkastanut ne liitteessä I olevan IX luvun mukaisesti;

e) niiden on täytettävä liitteessä I olevassa XI luvussa vahvistetut pakkaamisvaatimukset;

f) niiden on täytettävä A alakohdan c, e, f ja h alakohdan vaatimukset.

C. Sivutuotteiden on oltava peräisin lähettäjämaassa sijaitsevasta hyväksytystä teurastamosta tai hyväksytystä leikkaamosta ja täytettävä A tai B alakohdan vaatimukset.

D. Sellainen tuore liha, jota on säilytetty tämän direktiivin tai direktiivin 72/462/ETY mukaisesti jonkin jäsenvaltion hyväksymässä kylmävarastossa ja jota ei sen jälkeen ole käsitelty millään tavalla paitsi varastoinnin yhteydessä:

a) sen on täytettävä A alakohdan c, e, g ja h alakohdan vaatimukset;

b) sen mukana on oltava määrämaahan kuljetettaessa liitteessä II olevan mallin mukainen todistus.

Tämän todistuksen täyttää virkaeläinlääkäri tuoreen lihaerän mukana olevien terveystodistusten perusteella lihan varastoinnin yhteydessä, ja jos tuore liha on tuotu maahan, hänen on todettava tuoreen lihan alkuperä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta

a) tuoreeseen lihaan, joka tuodaan määrämaan luvalla muuhun käyttöön kuin ihmisravinnoksi,

b) näyttelyyn, erityistutkimuksiin tai määrityksiin tarkoitettuun tuoreeseen lihaan, jos virallisella valvonnalla voidaan varmistaa, että lihaa ei käytetä ihmisravinnoksi ja että näyttelyn taikka erityistutkimusten tai määritysten jälkeen liha hävitetään lukuun ottamatta lihaa, joka käytettiin määritystarkoituksiin,

c) tuoreeseen lihaan, joka tuodaan määrämaan luvalla ja joka on tarkoitettu yksinomaan sen alueelle sijoitettujen, mutta eri lipun alla toimivien kansainvälisten järjestöjen ja puolustusvoimien käyttöön,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön eläintautisäännösten soveltamista.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa määrämaan on varmistettava, että kyseistä lihaa ei voida käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten se sen alueelle tuotiin.

3. Toteuttaessaan 1 kohdan A alakohdan d alakohdassa tarkoitettuja post mortem -tarkastuksia, 1 kohdan B alakohdan d alakohdassa tarkoitettua valvontaa ja liitteessä I olevan XIV luvun määräysten noudattamisen valvontaa virkaeläinlääkäri voi käyttää apunaan alaisuudessaan ja vastuullaan toimivia avustajia.

Tätä apua koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan tarvittaessa 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Tässä kohdassa tarkoitettujen avustajien ammatillista pätevyyttä ja heidän tehtäviään koskevista yksityiskohdista päättää neuvosto komission ehdotuksesta.

4 artikla

1. Sen lisäksi, mitä 3 artiklassa edellytetään, kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että ainoastaan seuraavat vaatimukset täyttävää tuoretta lihaa lähetetään sen alueelta toisen jäsenvaltion alueelle:

a) Tuoreelle sianlihalle - muulle kuin tuoreelle lihalle, joka on kylmäkäsitelty direktiivin 77/96/ETY liitteen I mukaisesti - on tehtävä trikiinitutkimus tämän direktiivin liitteessä I olevan VII luvun 41 kohdan D alakohdan mukaisesti.

Neuvosto päättää yksimielisesti jokaisen jäsenvaltion lääkintä- ja eläinlääkintäasiantuntijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen laaditun kertomuksen yhteydessä toimitettavan komission ehdotuksen perusteella, onko ensimmäisen alakohdan mukainen järjestelmällinen trikiinitutkimus tarpeen. Jos päätös on kielteinen, neuvoston on samalla päätettävä, missä olosuhteissa tämä tutkimus ei ole tarpeen;

b) eläimet tai niiden liha on tutkittava pistokokein jäämien varalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 81/602/ETY 5 artiklan säännösten soveltamista.

Tällä tutkimuksella on tarkastettava, onko lihassa farmakologisesti vaikuttavien aineiden ja niiden muuntumistuotteiden jäämiä tai jäämiä muista lihaan siirtyneistä aineista, jotka voivat olla ihmisten terveydelle haitallisia.

Jos tutkitussa lihassa on jäämiä sellainen määrä, että se ylittää sallitun raja-arvon, liha on poistettava yhteisön sisäisestä kaupasta.

Jäämätutkimukset on tehtävä tieteellisesti tunnustettujen ja käytännössä kokeiltujen, erityisesti yhteisön direktiiveissä tai muissa kansainvälisissä standardeissa määriteltyjen menetelmien mukaisesti.

Jäämätutkimusten tuloksia on voitava arvioida 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistetuilla vertailumenetelmillä tieteellisen eläinlääkintäkomitean annettua lausuntonsa.

Samaa menettelyä noudattaen kussakin jäsenvaltiossa on nimettävä vähintään yksi vertailulaboratorio tekemään jäämätutkimuksia 8 ja 10 artiklaa sovellettaessa.

Komissio julkaisee vertailumenetelmät ja vertailulaboratorioiden luettelon Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta 1 päivään tammikuuta 1985 mennessä:

- valvontaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt,

- edellä 1 kohdan b alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen aineiden raja-arvot,

- näytteenottotiheyden.

Samaa menettelyä noudattaen voidaan päättää tutkimusten laajentamisesta muihin kuin 1 kohdan b alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin aineisiin.

3. Komissio antaa 1 päivään huhtikuuta 1984 mennessä neuvoteltuaan tieteellisen eläinlääkintäkomitean kanssa tuoreen lihan hygieenisen tuotannon mikrobiologisia tarkastuksia koskevan kertomuksen, johon on liitetty asianmukaiset ehdotukset.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelta ei lähetetä toisen jäsenvaltion alueelle seuraavanlaista lihaa:

a) tuore liha, joka on peräisin

i) siitoskarjuista,

ii) salakarjuista ja hermafrodiiteista,

iii) kuohimattomista karjuista, joiden ruhon paino ylittää neuvoston 1 päivään syyskuuta 1983 mennessä määräämän rajan,

jos sille ei ole tarkoitus tehdä jotain direktiivissä 77/99/ETY säädetyistä käsittelyistä ja jos siinä ei ole 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määrättyä erikoismerkkiä,

b) jauheliha, vastaavalla tavoin paloiteltu liha ja mekaanisesti erotettu liha,

c) tuore liha,

i) joka on peräisin eläimistä, joille on annettu stilbeenejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suoloja ja estereitä ja tyreostaattisia aineita, sekä liha, joka sisältää näiden aineiden jäämiä,

ii) jossa on jäämiä hormonaalisista aineista, antibiooteista, antimonista, arseenista, torjunta-aineista tai muista vahingollisista aineista taikka aineista, jotka voivat tehdä tuoreen lihan nauttimisen ihmisen terveydelle vaaralliseksi tai haitalliseksi, siltä osin kuin nämä jäämät ylittävät sallitut raja-arvot, tai kun raja-arvoa ei ole vahvistettu, määrän, jonka vaarattomuus on todettu tieteellisen tietämyksen perusteella ja josta tieteellinen eläinlääkintäkomitea on antanut lausuntonsa,

d) tuore liha, joka on peräisin eläimistä, joille on annettu aineita, jotka voivat tehdä tämän lihan ihmisen terveydelle vaaralliseksi tai haitalliseksi ja joista tieteellinen eläinlääkintäkomitea on antanut lausuntonsa,

e) tuore liha, jota on käsitelty ionisoivalla säteilyllä taikka ultraviolettisäteilyllä tai joka on merkitty muilla väriaineilla kuin niillä, jotka on säädetty tämän direktiivin mukaista terveysmerkintää varten,

f) tuore liha, joka on peräisin eläimistä, joissa on todettu jokin tuberkuloosin muoto, ja tuore liha, joka on peräisin eläimistä, joissa on teurastuksen jälkeen todettu jokin tuberkuloosin muoto tai yksi taikka useampi elävä tai kuollut cysticercus bovis tai cysticercus cellulosae, tai sioista, joissa on todettu trikiinejä,

g) liian nuorina teurastettujen eläinten liha,

h) ruhon osat tai sivutuotteet, joissa on vammoja, jotka ovat syntyneet juuri ennen teurastusta, taikka 3 artiklan 1 kohdan A alakohdan d alakohdassa tarkoitettuja epämuodostumia, saastumisia tai muutoksia,

i) nautaeläinten päät, pään lihasten tai muiden kudosten osat lukuun ottamatta kieltä ja aivoja,

j) mureuttajia saaneiden eläinten liha,

k) veri, jota ei ole saatu 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti määriteltävissä hygieniaolosuhteissa,

l) alle 100 gramman painoiset lihapalat,

sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 81/602/ETY soveltamista.

6 artikla

1. Määrämaat voivat perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen myöntää yhdelle tai useammalle lähettäjämaalle yleisiä tai tapauskohtaisia lupia, jotka oikeuttavat tuomaan niiden alueelle seuraavanlaista lihaa:

i) tuore sianliha, jolle poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, ei ole tehty trikiinitutkimusta liitteessä I olevan VII luvun 41 kohdan D alakohdan mukaisesti,

ii) 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettu tuore sianliha, joka on tarkoitettu muuhun käyttöön,

iii) 5 artiklan b ja i - l alakohdassa tarkoitettu tuore liha.

Tällaista tuoretta lihaa voi lähettää ainoastaan 3 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti.

2. Kun määrämaa myöntää yleisen luvan 1 kohdan mukaisesti, sen on viipymättä annettava tästä tieto muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

3. Lähettäjämaiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että liitteessä II olevan mallin mukaisessa terveystodistuksessa mainitaan jonkin 1 kohdassa säädetyn mahdollisuuden käyttämisestä.

7 artikla

1. Neuvosto päättää yksimielisesti komission ehdotuksesta 31 päivään joulukuuta 1985 mennessä täydentävistä säännöksistä, joita jäädytetyn lihan on vastattava.

Näiden säännösten voimaantuloon asti Helleenien tasavallan sallitaan perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen jatkaa kansallisten säännöstensä noudattamista jäädytetyn lihan osalta.

2. Helleenien tasavallan sallitaan perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen jatkaa kavioeläinten lihaa koskevaa valvontaa tällaisen lihan käytön mahdollisia rajoituksia varten.

3. Neuvosto päättää komission ehdotuksesta 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetun lihan hygieenistä tuotantoa ja valvontaa koskevista lisävaatimuksista 1 päivään tammikuuta 1985 mennessä.

Näiden säännösten täytäntöönpanoon asti jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen jatkaa soveltuvien kansallisten säännöstensä noudattamista.

8 artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo hyväksymistään laitoksista, joilla kullakin on eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämä luettelo muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Jäsenvaltio ei saa hyväksyä laitosta, ellei se ole varma, että laitos on tämän direktiivin mukainen. Jäsenvaltion on peruutettava hyväksyminen, jos hyväksymisehdot eivät enää täyty.

Kyseisen jäsenvaltion on otettava huomioon 9 artiklan mukaisesti tehdyn tarkastuksen johtopäätökset. Hyväksymisen peruuttamisesta on annettava tieto muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Virkaeläinlääkärin on vastattava hyväksyttyjen laitosten tarkastuksista ja valvonnasta, ja häntä voi puhtaasti käytännöllisissä tehtävissä avustaa erityisesti tähän tarkoitukseen koulutettu henkilöstö. Virkaeläinlääkärillä on aina oltava vapaa pääsy kaikkiin laitosten osiin tämän direktiivin säännösten noudattamisen tarkistamiseksi.

Tätä avustamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3. Jäsenvaltion todetessa erityisesti 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tarkastuksessa tai tutkimuksessa, että jossain toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevassa laitoksessa ei noudateta tai ei enää noudateta hyväksymistä koskevia säännöksiä, sen on annettava tästä tieto kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle keskusviranomaiselle. Keskusviranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ja annettava tehdyt päätökset ja niiden perusteet tiedoksi ensiksi mainitun jäsenvaltion toimivaltaiselle keskusviranomaiselle.

Jos ensiksi mainittu jäsenvaltio epäilee, että toimenpiteitä ei toteuteta tai että ne eivät ole riittäviä, sen on selvitettävä kyseisen jäsenvaltion kanssa mahdollisuuksia ja keinoja tilanteen korjaamiseksi tarvittaessa paikan päällä. Jos 4 artiklan 1 kohdan säännösten soveltamisessa esiintyy erimielisyyksiä, ratkaisua on etsittävä 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen määritetyllä vertailumenetelmällä pysyvän eläinlääkintäkomitean annettua lausuntonsa.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tieto erimielisyyksistä ja saavutetuista ratkaisuista.

Jos jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen, niiden on jätettävä asia komission tutkittavaksi 7 työpäivän kuluessa, ja komissio pyytää yhdeltä tai useammalta eläinlääkintäasiantuntijalta lausunnon.

Ottaen huomioon tämä lausunto tai 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettu lausunto jäsenvaltioille voidaan antaa lupa 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen kieltää väliaikaisesti tästä laitoksesta peräisin olevan tuoreen lihan tuonti alueelleen.

Mainittu lupa voidaan peruuttaa 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ottaen huomioon yhden tai useamman eläinlääkintäasiantuntijan laatima uusi lausunto.

Eläinlääkintäasiantuntijoiden on oltava muun kuin erimielisyyden osapuolina olevien jäsenvaltioiden kansalaisia.

Yleiset yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta annetaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

9 artikla

1. Komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat tehdä tarkastuksia paikalla, jos se on tarpeen direktiivin yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi; he voivat erityisesti tarkistaa, noudattavatko hyväksytyt laitokset tämän direktiivin säännöksiä, erityisesti liitteessä I olevaa I, II ja III lukua. Komissio antaa jäsenvaltioille tiedon suoritettujen tarkastusten tuloksista.

Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on annettava asiantuntijoille kaikki tehtävän suorittamisessa tarvittava apu.

Yleiset säännökset tämän artiklan soveltamisesta annetaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Samaa menettelyä noudattaen laaditaan säännöstö, jonka sääntöjä on noudatettava, kun tehdään tässä kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia.

2. Neuvosto ottaa tämän artiklan uudelleen tarkasteltavaksi ennen 1 päivää tammikuuta 1988 komission kertomuksen ja siihen mahdollisesti liitettyjen ehdotusten perusteella.

10 artikla

1. Määrämaa voi tarkastaa, että kaikkien 2 artiklassa määritellyn tuoreen lihan lähetyserien mukana on säännösten mukainen terveystodistus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6, 8 ja 9 artiklan soveltamista.

2. Jos on perusteltua syytä epäillä, ettei säännöksiä noudateta, määrämaa voi syrjintää harjoittamatta tehdä tutkimuksia tämän direktiivin vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

3. Tarkastukset ja tutkimukset on tavallisesti tehtävä tavaroiden määräpaikassa tai muussa sopivassa paikassa edellyttäen, että valittu paikka aiheuttaa kuljetukselle mahdollisimman vähän haittaa.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tarkastukset ja tutkimukset eivät saa aiheuttaa kuljetuksen tai tavaroiden markkinoille saattamisen liiallista viivästystä tai lihan laatuun mahdollisesti vaikuttavaa viivästystä.

4. Jos 2 kohdan nojalla tehtävän tarkastuksen aikana todetaan, että liha ei ole tämän direktiivin mukaista, määrämaan toimivaltainen viranomainen voi antaa lähettäjän, vastaanottajan tai heidän edustajansa päättää, palautetaanko lähetys vai käytetäänkö mainittu liha muihin tarkoituksiin, jos tämä on terveysvaatimusten mukaan mahdollista, tai päinvastaisessa tapauksessa, hävitetäänkö liha. Joka tapauksessa on toteutettava toimenpiteitä tällaisen lihan väärinkäytön ehkäisemiseksi.

5. a) Tehdyt päätökset perusteineen on annettava tiedoksi lähettäjälle tai hänen edustajalleen. Lähettäjän tai tämän edustajan pyynnöstä nämä perustellut päätökset on viipymättä annettava hänelle tiedoksi kirjallisina, ja niissä on oltava maininta muutoksenhakukeinoista, jotka voimassa olevan lainsäädännön mukaan ovat hänen käytettävissään, sekä muodosta ja määräajoista, joita muutosta haettaessa on noudatettava.

b) Jos tällaiset päätökset perustuvat tartuntataudin toteamiseen tai ihmisen terveydelle vaaralliseen muutokseen, ne on annettava viipymättä tiedoksi tuottajana olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle keskusviranomaiselle ja komissiolle.

c) Tämän ilmoituksen jälkeen voidaan toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, erityisesti muissa jäsenvaltioissa kyseisen tuoreen lihan osalta toteutettujen toimenpiteiden yhteensovittamiseksi.

6. Neuvosto ottaa tämän artiklan uudelleen tarkasteltavaksi ennen 1 päivää tammikuuta 1988 komission kertomuksen ja siihen mahdollisesti liitettyjen ehdotusten perusteella.

11 artikla

1. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyihin muutoksenhakukeinoihin, kun ne koskevat tässä direktiivissä tarkoitettuja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä.

2. Jos lähettäjämaan lihan liikkeeseen luovutus on estetty 10 artiklan nojalla, jäsenvaltion on myönnettävä lähettäjämaalle oikeus saada asiantuntijan lausunto. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että asiantuntijoilla on, ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat muita toimenpiteitä, kuten lihan hävittämistä, mahdollisuus ratkaista, täyttyvätkö 10 artiklan 4 kohdan edellytykset.

Asiantuntijan on oltava jonkin jäsenvaltion kansalainen, ei kuitenkaan lähettäjämaan eikä määrämaan kansalainen.

Komissio laatii jäsenvaltioiden ehdotuksesta luettelon asiantuntijoista, joiden tehtäväksi tällaisten lausuntojen laatiminen voidaan antaa. Se määrää jäsenvaltioita kuultuaan yleiset säännöt soveltamisesta, erityisesti näiden lausuntojen laatimisessa noudatettavasta menettelystä.

12 artikla

Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tämän direktiivin liitteisiin tehtävistä muutoksista, erityisesti liitteiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen.

Direktiivin VII lukua muutetaan tätä menettelyä noudattaen ennen 1 päivää tammikuuta 1985.

13 artikla

Vastaavat takeet antavalle jäsenvaltiolle voidaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen pyynnöstä myöntää poikkeuksia liitteessä I olevan 13 kohdan c alakohdan toisesta, kolmannesta ja neljännestä luetelmakohdasta, 24 kohdasta ja 41 kohdan C alakohdasta.

Näissä poikkeuksissa on vahvistettava terveysvaatimukset, jotka vastaavat ainakin mainitussa liitteessä määrättyjä edellytyksiä.

14 artikla

Jos kolmansista maista tapahtuvaa tuoreen lihan tuontia koskevia yhteisön säännöksiä ei sovelleta tämän direktiivin voimaantulohetkellä, niiden voimaantuloon asti mainituista maista tapahtuvaan tuontiin sovellettavat kansalliset säännökset eivät saa olla yhteisön sisäistä kauppaa koskevia säännöksiä edullisempia.

15 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa 15 päivänä lokakuuta 1968 annetulla neuvoston päätöksellä perustetun pysyvän eläinlääkintäkomitean, jäljempänä `komitea`, käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä viipymättä.

2. Komiteassa jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa toimenpiteistä kahden päivän kuluessa. Lausunto annetaan 45 äänen enemmistöllä.

4. Komissio vahvistaa toimenpiteet ja soveltaa niitä välittömästi, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos ne eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole päättänyt toimenpiteistä 15 päivän kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio vahvistaa ehdotetut toimenpiteet ja soveltaa niitä välittömästi, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

16 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa komitean käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä viipymättä.

2. Komiteassa jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa toimenpiteistä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan 45 äänen enemmistöllä.

4. Komissio vahvistaa toimenpiteet ja soveltaa niitä välittömästi, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos ne eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole päättänyt toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio vahvistaa ehdotetut toimenpiteet, ja soveltaa niitä välittömästi, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä."

2. Direktiivin 10 ja 11 artiklasta tulee 17 ja 18 artikla.

3. Korvataan liitteet tämän direktiivin liitteillä.

2 artikla

Neuvosto antaa komission ehdotuksesta ennen 1 päivää tammikuuta 1985 yhteisön säännökset, jotka koskevat tästä direktiivistä johtuvia tarkastuskustannuksia.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1985. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Direktiivin 64/433/ETY 4 artiklan 2 ja 3 kohdan täytäntöönpanoon asti sovelletaan tämän direktiivin tiedoksiantopäivänä määrämaassa voimassa olevia kansallisia säännöksiä ja jäsenvaltioiden välillä tuona päivänä direktiivin 64/433/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä 2 ja 3 kohdassa säädetyn valvonnan sekä tätä valvontaa koskevien todistusten suhteen tehtyjä järjestelyjä perustamissopimuksen yleisiä määräyksiä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 64/433/ETY 8 artiklan soveltamista.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä helmikuuta 1983.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H.-J. ROHR

() EYVL N:o C 255, 7.10.1981, s. 2

() EYVL N:o C 267, 11.10.1982, s. 51

() EYVL N:o C 64, 15.3.1982, s. 26

() EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

() EYVL N:o L 186, 8.7.1981, s. 20

() EYVL N:o L 255, 18.10.1968, s. 23

LIITE I

LAITOSTEN HYVÄKSYMISEN YLEISET EDELLYTYKSET

Laitoksilla on oltava ainakin:

1. tiloissa, joissa tuoretta lihaa tuotetaan, käsitellään tai varastoidaan:

a) vedenpitävä lattiapäällyste, joka on helppo puhdistaa ja desinfioida, lahoamaton ja siten rakennettu, että veden poisjuoksuttaminen on helppoa; hajun välttämiseksi vesi on ohjattava ritilöin ja hajulukoin varustettuihin viemärikaivoihin. Kuitenkin:

- jäljempänä I luvun 13 kohdan d ja f alakohdassa, II luvun 14 kohdan a alakohdassa ja III luvun 15 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tiloissa vedenpitävä lattiapäällyste, joka on helppo puhdistaa ja desinfioida, on lahoamaton ja siten rakennettu, että veden poisjuoksuttaminen on helppoa tai 15 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tiloissa laite, jolla vesi voidaan helposti poistaa,

- jäljempänä III luvun 16 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tiloissa vedenpitävä ja lahoamaton lattiapäällyste;

b) tasaiset, kestävät ja tiiviit seinät, joilla on vaalea, pestävä pinnoite vähintään kahden metrin korkeuteen ja teurastustiloissa vähintään kolmen metrin korkeuteen ja jäähdyttämöissä tai kylmätiloissa ja varastoissa vähintään varastointikorkeuteen. Seinän ja lattian yhtymäkohdat on pyöristettävä tai vastaavasti viimeisteltävä lukuun ottamatta III luvun 16 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tiloja.

Puisten seinien käyttö III luvun 16 kohdassa tarkoitetuissa tiloissa ei kuitenkaan ole perusteena hyväksymisen peruuttamiselle, jos ne on rakennettu ennen 1 päivää tammikuuta 1983;

c) ovet materiaalista, jonka laatu ei heikkene; jos ovet ovat puusta, niiden kaikilla pinnoilla on oltava tasainen ja läpäisemätön pinnoite;

d) lahoamattomat ja hajuttomat eristemateriaalit;

e) riittävä tuuletus ja tarvittaessa hyvä vesihöyryn poisto;

f) riittävä luonnollinen valaistus tai keinovalaistus, joka ei vääristä värejä;

2. a) mahdollisimman lähellä työpisteitä riittävä määrä laitteita, joissa voi puhdistaa ja desinfioida kädet sekä puhdistaa laitteet kuumalla vedellä. Hanat eivät saa olla käsikäyttöisiä. Käsien pesua varten näissä paikoissa on oltava kuuma ja kylmä juokseva vesi tai sopivan lämpöiseksi ennalta sekoitettu vesi, puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä;

b) työkalujen desinfiointilaitteet, joissa veden lämpötila on vähintään 82 °C.

3. asianmukaiset järjestelyt tuhoeläimiltä, kuten hyönteisiltä ja jyrsijöiltä, suojautumista varten;

4. a) työkalut ja varusteet, kuten leikkauspöydät, irrotettavalla leikkauspinnalla varustetut pöydät, astiat, kuljetinhihnat ja sahat on valmistettava korroosionkestävästä materiaalista, joka ei voi pilata lihaa ja joka on helppo puhdistaa ja desinfioida. Puun käyttö on kielletty lukuun ottamatta tiloja, joissa on ainoastaan hygieenisesti pakattua tuoretta lihaa;

b) korroosionkestävät ja hygieniavaatimukset täyttävät varusteet ja laitteet:

- lihan käsittelyyn,

- liha-astioiden varastoimiseen siten, ettei liha tai astiat joudu kosketuksiin lattian tai seinien kanssa;

c) välineet lihan hygieeniseen käsittelyyn lastauksen ja purkamisen yhteydessä;

d) erityiset vesitiiviit, korroosionkestävät astiat, joissa on kannet ja sulkimet, jotka estävät asiattomia henkilöitä poistamasta tavaraa niistä, ja joihin ihmisravinnoksi soveltumaton liha pannaan, tai lukittava tila tällaista lihaa ja sivutuotteita varten, jos niiden määrä on niin suuri tai jos niitä ei kuljeteta pois tai hävitetä kunkin työpäivän päätteeksi; kun tällainen liha poistetaan kanavia pitkin, kanavat on rakennettava ja asennettava siten, ettei ole vaaraa tuoreen lihan saastumisesta,

5. jäähdytyslaitteet, jotka pitävät lihan sisälämpötilan tässä direktiivissä vaaditulla tasolla. Laitteissa on oltava veden poistojärjestelmä, joka ei aiheuta lihan saastumista;

6. laitteet, joiden avulla toimitetaan riittävä määrä yksinomaan direktiivissä 80/778/ETY tarkoitettua paineenalaista juomakelpoista vettä; laitteet voivat kuitenkin poikkeuksellisesti toimittaa höyryntuotannossa, palonsammutuksessa ja jäähdytyslaitteiden jäähdytyksessä käytettävää juomakelvotonta vettä, jos tätä tarkoitusta varten asennetuista vesijohdoista ei voi ottaa vettä muihin tarkoituksiin, eivätkä nämä vesijohdot voi saastuttaa tuoretta lihaa. Juomakelvottoman veden johdot on selvästi erotettava juomavesijohdoista,

7. laitteisto, joka tuottaa riittävän määrän direktiivissä 80/778/ETY tarkoitettua kuumaa juomakelpoista vettä;

8. hygieniavaatimukset täyttävä jäteveden poistojärjestelmä;

9. riittävästi varustettu lukittava tila yksinomaan eläinlääkintäviranomaisen käyttöön, tai III luvun 16 kohdassa tarkoitettujen varastotilojen osalta sopivat tilat;

10. järjestelyt, joiden avulla tässä direktiivissä säädetyt eläinlääkinnälliset tarkastustoimenpiteet voidaan tehdä tehokkaasti milloin tahansa;

11. tarvittava määrä pukuhuoneita, joissa on tasaiset, vedenpitävät ja pestävät seinät ja lattiat, pesualtaita, suihkuja sekä huuhdeltavia käymälöitä. Käymälät eivät saa avautua suoraan työtiloihin. Pesualtaissa on oltava kuuma ja kylmä juokseva vesi tai sopivan lämpöiseksi ennalta sekoitettu vesi, käsien puhdistus- ja desinfiointiaineita sekä kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä. Pesualtaan hanat eivät saa olla käsikäyttöisiä. Käymälöiden läheisyydessä on oltava riittävä määrä tällaisia pesualtaita;

12. tila ja tarkoituksenmukaiset välineet kuljetusvälineiden puhdistusta ja desinfiointia varten. Tämä tila ja nämä välineet eivät kuitenkaan ole pakollisia, jos on olemassa säännöksiä, joissa vaaditaan, että kuljetusvälineet puhdistetaan ja desinfioidaan virallisesti tähän tarkoitukseen hyväksytyissä tiloissa.

I LUKU TEURASTAMOIDEN HYVÄKSYMISEN ERITYISET EDELLYTYKSET

13. Sen lisäksi, mitä yleisissä edellytyksissä vaaditaan, teurastamoissa on oltava ainakin:

a) riittävät eläinsuojat tai ilmaston salliessa säilytysaitaukset eläimiä varten; seinien ja lattioiden on oltava kestävät, tiiviit ja helpot puhdistaa ja desinfioida; näiden tilojen on oltava varustetut eläinten juottamista ja tarvittaessa ruokkimista varten, ja niissä on tarpeen mukaan oltava sopiva kanavointi, jota pitkin nesteet valuvat hajulukoin ja ritilöin varustettuihin viemäreihin;

b) teurastustilat, jotka ovat riittävän suuret, jotta työ voidaan suorittaa tyydyttävästi; teurastustiloissa, joissa teurastetaan sekä sikoja että muihin lajeihin kuuluvia eläimiä, sikojen teurastusta varten on varattava erityinen paikka; tällainen erityinen paikka ei kuitenkaan ole välttämätön, jos sikojen ja muiden eläinten teurastus tapahtuu eri aikoina; tällaisissa tapauksissa kalttaus, karvanpoisto, kaavinta ja poltto on kuitenkin tehtävä erityisissä paikoissa, jotka on selvästi erotettu teurastuslinjasta joko vähintään viiden metrin levyisellä avoimella tilalla tai vähintään kolme metriä korkealla väliseinällä;

c) erilliset, riittävän suuret tilat, jotka on varattu yksinomaan:

- mahojen ja suolien tyhjennystä ja puhdistusta varten,

- suolien ja sisälmysten jatkokäsittelyä varten, jos tämä tehdään teurastamossa,

- muiden kuin edeltävissä luetelmakohdissa mainittujen sivutuotteiden käsittelyä ja puhdistusta varten, mukaan lukien erillinen paikka päiden säilytystä varten riittävän etäällä muiden sivutuotteiden säilytyspaikasta, jos tämä tehdään teurastamossa ja se ei tapahdu teurastuslinjalla,

- vuotien, sarvien, sorkkien ja siankarvojen säilytystä varten siinä tapauksessa, että niitä ei poisteta teurastamosta teurastuspäivänä;

d) erillinen paikka sivutuotteiden pakkausta varten, jos tämä tehdään teurastamossa;

e) lukittavat tilat tai ilmaston salliessa aitaukset sairaita tai sairaiksi epäiltyjä eläimiä varten; lukittavat tilat, jotka on varattu tällaisten eläinten teurastusta ja pidätetyn tai takavarikoidun lihan varastointia varten. Näiden eläinten teurastusta varten varatut tilat eivät ole välttämättömät hyväksytyssä laitoksessa, jossa jäsenvaltion säännökset kieltävät näiden eläinten teurastamisen samana päivänä kuin sellaisten eläinten, joiden liha on tarkoitettu yhteisön sisäiseen kauppaan, tai vaativat, että tällainen teurastus suoritetaan sellaisten eläinten teurastuksen jälkeen, joiden liha on tarkoitettu yhteisön sisäiseen kauppaan, ja että ryhdytään toimenpiteisiin mainitun lihan saastumisen estämiseksi. Tällöin tilat on erityisesti puhdistettava ja desinfioitava virallisessa valvonnassa ennen kuin niitä jälleen käytetään sellaisten eläinten teurastamiseen, jotka on tarkoitettu yhteisön sisäiseen kauppaan, tai on varmistettava, että näitä eläimiä ei teurasteta hyväksytyssä laitoksessa, vaan erillisissä tiloissa, jotka on erityisesti varattu tähän tarkoitukseen;

f) riittävän suuret jäähdyttämöt tai kylmätilat, jotka on varustettu korroosionkestävillä laitteilla, joiden tarkoitus on estää tuoreen lihan joutuminen kosketuksiin lattian tai seinien kanssa, kun sitä kuljetetaan tai säilytetään;

g) keinot, joilla valvotaan teurastamoon pääsyä ja sieltä poistumista;

h) selkeästi erilliset likaiset ja puhtaat työskentelyalueet viimeksi mainittujen alueiden saastumisen estämiseksi;

i) välineet, joiden avulla teurastusta voidaan jatkaa tainnutuksen jälkeen mahdollisimman pitkälti eläimen ollessa riippuvassa asennossa; riippuva eläin ei missään tapauksessa saa koskettaa lattiaa teurastuksen aikana,

j) kattorata lihan jatkokäsittelyä varten,

k) jos lantaa säilytetään teurastamon alueella, erityiset tilat lannan säilytykseen;

l) sopivasti varustettu tila trikiinitutkimuksen suorittamista varten, jos tällainen tutkimus suoritetaan laitoksessa.

II LUKU LEIKKAAMOJEN HYVÄKSYMISEN ERITYISET EDELLYTYKSET

14. Sen lisäksi, mitä yleisissä edellytyksissä vaaditaan, leikkaamoissa on oltava ainakin:

a) riittävän suuret jäähdyttämöt tai kylmätilat lihan säilytystä varten, ja kun laitoksessa säilytetään pakattua lihaa, erillinen tila pakattua lihaa varten;

b) leikkaamista, luuttomaksi leikkaamista ja käärimistä varten tilat, jotka on varustettu rekisteröivällä lämpömittarilla tai rekisteröivällä kaukolämpömittarilla;

c) tilat pakkaamista varten, jolleivät XI luvun 62 kohdassa säädetyt edellytykset täyty;

d) tilat pakkaus- ja kääremateriaalien varastointia varten.

III LUKU KYLMÄVARASTOJEN HYVÄKSYMISEN ERITYISET EDELLYTYKSET

15. Sen lisäksi, mitä yleisissä edellytyksissä vaaditaan, varastoissa, joissa tuoretta lihaa säilytetään XIII luvun 65 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti, on oltava ainakin:

a) riittävän suuret jäähdyttämöt tai kylmätilat, jotka on helppo puhdistaa ja joissa tuoretta lihaa voidaan säilyttää 65 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetyissä lämpötiloissa,

b) rekisteröivä lämpömittari tai rekisteröivä kaukolämpömittari jokaisessa varastointitilassa.

16. Sen lisäksi, mitä yleisissä edellytyksissä vaaditaan, varastoissa, joissa tuoretta lihaa säilytetään XIII luvun 65 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti, on oltava ainakin:

a) riittävän suuret jäähdyttämöt tai kylmätilat, jotka on helppo puhdistaa ja joissa tuoretta lihaa voidaan säilyttää 65 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetyissä lämpötiloissa,

b) rekisteröivä lämpömittari tai rekisteröivä kaukolämpömittari jokaisessa varastointitilassa.

IV LUKU LAITOSTEN HENKILÖSTÖN, TILOJEN JA LAITTEIDEN HYGIENIA

17. Henkilöstöltä, tiloilta ja laitteilta on vaadittava ehdotonta puhtautta:

a) henkilöstön on erityisesti käytettävä puhtaita työvaatteita ja päähineitä sekä tarvittaessa niskasuojia. Eläinten teurastukseen osallistuvan tai lihan parissa työskentelevän taikka sitä käsittelevän henkilöstön on pestävä ja desinfioitava kätensä useita kertoja työpäivän aikana ja aina ryhtyessään uudelleen työhön. Sairaiden eläinten tai saastuneen lihan kanssa kosketuksissa olleiden henkilöiden on välittömästi pestävä kätensä ja käsivartensa huolellisesti kuumalla vedellä ja sitten desinfioitava ne. Tupakointi on kielletty työ- ja varastotiloissa;

b) eläimiä ei saa päästää laitokseen lukuun ottamatta teurastamoihin tuotavia teurastettavia eläimiä ja näiden teurastamoiden alueelle päästettäviä, niiden toiminnan kannalta tarpeellisia eläimiä. Jyrsijät, hyönteiset ja muut tuhoeläimet on järjestelmällisesti tuhottava;

c) lihan käsittelyyn käytetyt laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa. Ne on huolellisesti puhdistettava ja desinfioitava useita kertoja työpäivän aikana, työpäivän päätteeksi ja ennen kuin niitä käytetään uudelleen, kun ne ovat likaantuneet.

18. Työtiloja, -kaluja ja -välineitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin tuoreen lihan käsittelyyn. Tätä rajoitusta ei sovelleta III luvun 16 kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tiloissa käytettäviin kuljetuslaitteisiin, kun liha on pakattua. Lihanleikkausvälineitä saa käyttää ainoastaan lihan leikkaamiseen.

19. Liha ja liha-astiat eivät saa suoraan koskettaa lattiaa.

20. Kaikkiin tarkoituksiin on käytettävä juomakelpoista vettä; juomakelvottoman veden käyttö voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti sallia höyryntuotannossa, jos tätä tarkoitusta varten asennetuista vesijohdoista ei voi ottaa vettä muihin tarkoituksiin eivätkä nämä vesijohdot voi saastuttaa tuoretta lihaa. Lisäksi juomakelvotonta vettä voidaan poikkeustapauksissa käyttää jäähdytyslaitteiden jäähdytykseen. Juomakelvottoman veden johdot on selvästi erotettava juomavesijohdoista.

21. Sahajauhon tai muiden vastaavien aineiden levittäminen työtilojen ja lihan varastotilojen lattioille on kielletty.

22. Pesu- ja desinfiointiaineita ja vastaavia aineita on käytettävä siten, että ne eivät vaikuta haitallisesti laitteisiin, työvälineisiin tai tuoreeseen lihaan. Näiden aineiden käytön jälkeen laitteet ja työvälineet on huuhdeltava huolellisesti juomakelpoisella vedellä.

23. Työskentely lihan parissa ja lihan käsittely on kiellettävä henkilöiltä, jotka voivat saastuttaa lihan.

24. Kaikilta henkilöiltä, jotka työskentelevät tuoreen lihan parissa, on vaadittava lääkärintodistus. Siinä todistetaan, että tällaiselle työlle ei ole esteitä; se on uusittava vuosittain ja aina kun virkaeläinlääkäri sitä vaatii; lääkärintodistus on pidettävä virkaeläinlääkärin saatavilla.

V LUKU ANTE MORTEM -TARKASTUS

25. Eläimille on tehtävä ante mortem -tarkastus päivänä, jona ne tuodaan teurastamoon. Tarkastus on toistettava välittömästi ennen teurastusta, jos eläin on ollut eläinsuojassa yli yön.

26. Virkaeläinlääkärin on tehtävä ante mortem -tarkastus ammatillisten sääntöjen mukaisesti ja sopivassa valaistuksessa.

27. Tarkastuksessa on todettava:

a) sairastaako eläin ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia taikka onko eläimen oireiden tai yleistilan perusteella syytä epäillä sen sairastavan tällaista tautia,

b) onko eläimessä oireita sairaudesta tai sellaisesta yleistilan häiriöstä, joka voi tehdä sen lihan ihmisravinnoksi soveltumattomaksi; on myös kiinnitettävä huomiota siihen, onko eläimessä merkkejä siitä, että se on saanut farmakologisesti vaikuttavia aineita, tai onko se nauttinut muita aineita, jotka voivat tehdä sen lihan ihmisten terveydelle haitalliseksi,

c) onko eläin väsynyt, kiihtynyt tai vahingoittunut.

28. Eläintä ei saa teurastaa, jos:

a) siinä on todettu jokin 27 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista ilmenemismuodoista,

b) se ei ole levännyt riittävän pitkään; väsyneiden tai kiihtyneiden eläinten on annettava levätä vähintään 24 tuntia, jollei virkaeläinlääkäri toisin määrää yhteisön sisäistä kauppaa varten;

c) siinä on todettu jokin tuberkuloosin muoto.

VI LUKU TEURASTUS- JA LEIKKAUSHYGIENIA

29. Teurastustiloihin tuodut teuraseläimet on teurastettava viipymättä, ja verenlasku, nylkeminen tai karvojen poisto ja sisäelinten poisto on tehtävä siten, että vältetään lihan saastuminen.

30. Verenlaskun on oltava täydellinen; ihmisravinnoksi tarkoitettu veri on kerättävä ehdottoman puhtaisiin astioihin. Sitä ei saa sekoittaa käsin, vaan ainoastaan hygieniavaatimukset täyttävillä välineillä.

31. Muut eläimet kuin siat on nyljettävä viipymättä ja täydellisesti. Jos sikoja ei nyljetä, niiden karvat on poistettava välittömästi. Tähän voidaan käyttää karvojenpoistoaineita, jos siat huuhdellaan jälkeenpäin huolellisesti juomakelpoisella vedellä.

32. Sisäelimet on poistettava viipymättä, ja poisto on saatettava loppuun viimeistään 45 minuuttia tainnutuksen jälkeen tai rituaaliteurastuksen yhteydessä puoli tuntia verenlaskun jälkeen. Keuhkot, sydän, maksa, munuainen, perna ja välikarsina voidaan joko poistaa tai jättää ruhoon luonnolliseen yhteyteensä. Jos ne irrotetaan, ne on numeroitava tai merkittävä tavalla, joka mahdollistaa niiden tunnistamisen tiettyyn ruhoon kuuluviksi; tämä koskee myös päätä, kieltä, ruuansulatuskanavaa ja kaikkia muita tarkastusta varten tarvittavia eläimen osia. Edellä mainitut osat on säilytettävä ruhon lähellä, kunnes tarkastus on tehty. Kaikkien eläinlajien munuaiset on paljastettava ympäröivästä rasvakudoksesta; nautaeläinten, sikojen ja kavioeläinten munuaista ympäröivä kapseli on poistettava.

33. Lihaan ei saa jättää työvälineitä; lihan puhdistaminen kankaalla tai muulla materiaalilla pyyhkimällä sekä ilman puhaltaminen on kielletty. Ilman puhaltaminen elimeen voidaan kuitenkin hyväksyä rituaalitarkoituksiin, jos puhallettu elin poistetaan yhteisön sisäisestä kaupasta.

34. Kavioeläinten, yli neljän viikon ikäisten sikojen ja yli kuuden kuukauden ikäisten nautaeläinten ruhot on esitettävä tarkastettaviksi selkärankaa pitkin halkaistuina puoliruhoina. Jos tarkastus sitä edellyttää, virkaeläinlääkäri voi vaatia minkä tahansa pään tai ruhon halkaisua pituussuunnassa.

35. Ennen tarkastuksen loppuun saattamista ruhoja ei saa leikata tai mitään teurastetun eläimen osaa poistaa tai käsitellä.

36. Pidätetty tai takavarikoitu liha, mahat, suolet ja ihmisravinnoksi soveltumattomat sivutuotteet on mahdollisimman pian sijoitettava erityisiin tiloihin.

37. Jos useiden eläinten veri tai sivutuotteet kerätään samaan astiaan ennen post mortem -tarkastuksen loppuun saattamista, koko astian sisältö on poistettava yhteisön sisäisestä kaupasta, jos yhden kyseisen eläimen ruho todetaan ihmisravinnoksi soveltumattomaksi.

VII LUKU POST MORTEM -TARKASTUS

38. Kaikki eläimen osat veri mukaan lukien on tarkastettava viipymättä teurastuksen jälkeen sen varmistamiseksi, soveltuuko liha ihmisravinnoksi.39. Post mortem -tarkastukseen on sisällyttävä:

a) teurastetun eläimen ja erityisesti b kohdassa tarkoitettujen elinten silmämääräinen tarkastus;

b) tiettyjen elinten, erityisesti keuhkojen, maksan, pernan, kielen ja eräiden imusolmukkeiden, ja jos virkaeläinlääkäri katsoo sen tarpeelliseksi, kohdun ja utareiden tunnustelu;

c) tiettyjen elinten ja imusolmukkeiden aukiviiltäminen. Jos jonkin elimen silmämääräinen tarkastus tai tunnustelu osoittaa, että eläimessä on muutoksia, jotka voivat saastuttaa ruhot, työvälineet, henkilöstön tai työtilat, näitä elimiä ei saa viiltää teurastustiloissa tai missään muissa laitoksen osissa, joissa tuore liha voisi saastua;

d) koostumuksen, värin, hajun ja mahdollisesti maun poikkeavuuksien tutkimus;

e) tarvittaessa laboratoriotutkimukset erityisesti 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen aineiden varalta.

40. Virkaeläinlääkärin on erityisesti tarkastettava:

a) veren väri, veren hyytyminen ja mahdollisten vieraiden kappaleiden esiintyminen veressä;

b) pää, nielu, alaleuan, korvasylkirauhasen ja nieluntakaiset imusolmukkeet (Lnn. retropharyngiales, mandibulares ja parotidei) sekä tonsillat kielen ollessa siten irrotettuna, että suun ja nielun yksityiskohtainen tarkastus on mahdollista. Sika- ja nautaeläinten tonsillat on poistettava tarkastuksen jälkeen;

c) keuhkot, henkitorvi, ruokatorvi, keuhkotyven ja välikarsinan imusolmukkeet (Lnn. bifurcationes, eparteriales ja mediastinales), henkitorven ja keuhkoputkien päähaarojen ollessa avattuna pituussuunnassa ja keuhkot viillettynä niiden alimmassa kolmanneksessa kohtisuoraan keuhkoputkiin nähden;

d) sydänpussi ja sydän, kun jälkimmäinen viilletään pituussuunnassa siten, että viilto avaa kammiot ja läpäisee kammioiden väliseinän;

e) pallea;

f) maksa, sappirakko, sappitiehyet sekä maksaportin ja haiman imusolmukkeet (Lnn. portales);

g) ruoansulatuskanava, suolilieve sekä mahaimusolmukkeet ja suoliliepeen imusolmukkeet (Lnn. gastrici, mesenterici, craniales ja caudales);

h) perna;

i) munuaiset ja munuaisimusolmukkeet (Lnn. renales) sekä rakko;

j) keuhkopussi ja vatsakalvo;

k) sukuelimet; lehmän kohtu viilletään pituussuunnassa, paitsi jos sitä ei saa käyttää ihmisravinnoksi; siitoskarjujen ja sonnien nivusimusolmukkeet (Lnn. inguinales superficiales);

l) utareet ja utareimusolmukkeet (Lnn. supramammarii); lehmän utarepuoliskot on avattava pitkällä, syvällä viillolla maitorauhasiin (sinus galactophores) asti, paitsi jos niitä ei saa käyttää ihmisravinnoksi;

m) nuorten eläinten navan alue ja nivelet; epäilyttävissä tapauksissa navan alue on viillettävä ja nivelet avattava.

Edellä mainitut imusolmukkeet on järjestelmällisesti viillettävä useilla viilloilla ja tarkastettava silmämääräisesti.

Epäilyttävissä tapauksissa on viillettävä samalla tavoin myös seuraavat imusolmukkeet: pinnalliset kaulaimusolmukkeet, lavanedusimusolmukkeet (Lnn. cervicales superficiales), kainaloimusolmukkeet (Lnn. axillares proprii et primae costae), rintalastan alaiset imusolmukkeet (Lnn. sternales craniales), syvät kaulaimusolmukkeet (Lnn. cervicales profundi), kaulakylkiluunimusolmukkeet (Lnn. costocervicales), polvitaipeen imusolmukkeet (Lnn. poplitei), reisi-imusolmukkeet (Lnn. subiliaci), istuinluun imusolmukkeet (Lnn. ischiatici), suoliluu- ja lantionalusimusolmukkeet (Lnn. iliaci et lumbales) ja nivusimusolmukkeet (Lnn. inguinales superficiales). Vuohien ja lampaiden sydämen avaaminen, kielen irrottaminen, keuhkojen ja keuhkoputken viiltäminen sekä imusolmukkeiden viiltäminen on tehtävä ainoastaan epäilyttävissä tapauksissa, mutta nämä elimet ja imusolmukkeet on tutkittava.

Sikojen pään imusolmukkeiden viiltäminen, lukuun ottamatta korvasylkirauhasen imusolmukkeita, keuhkojen imusolmukkeiden ja ruuansulatuskanavan sekä munuaisimusolmukkeiden viiltämistä on tehtävä ainoastaan epäilyttävissä tapauksissa, mutta nämä elimet ja imusolmukkeet on tutkittava. Edellä c alakohdassa tarkoitettu keuhkojen viiltäminen ei ole tarpeen, kun keuhkoja ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi.

41. Lisäksi virkaeläinlääkärin on järjestelmällisesti tehtävä:

A. Tutkimus kystikerkoosin varalta:

a) yli kuuden viikon ikäisiltä nautaeläimiltä on tutkittava:

- kieli, jonka alapinnan lihaksisto on viillettävä pituussuunnassa vahingoittamatta elintä liikaa,

- ruokatorvi, joka on irrotettava henkitorvesta,

- sydän, jonka kumpikin sydänpuolisko on 40 kohdan d alakohdassa tarkoitetun viiltämisen lisäksi halkaistava sydänkorvakkeista sydämen kärkeen,

- ulommat puremalihakset, jotka on viillettävä kahdella alaleuan suuntaisella viillolla,

- sisäpuoliset puremalihakset (sisäpuoliset pterygoid-lihakset), jotka on viillettävä yhdessä tasossa,

- pallea, jonka lihasosa on erotettava kalvosta, paitsi vasikoita tutkittaessa,

- ruhon näkyvissä olevat lihaspinnat;

b) sikojen suoraan näkyvät lihakset, erityisesti reisilihakset, rasvakudoksesta irrotetut lannelihakset, vatsakalvo, palleapilarit, kylkiluiden väliset lihakset, sydän, kieli ja kurkunpää.

B. Nautaeläinten, vuohien ja lampaiden tutkimus maksamatojen varalta viiltämällä maksa mahan puoleista pintaa sappitiehyiden tutkimista varten sekä tekemällä syvä viilto Spiegelin lohkon tyveen.

C. Kavioeläinten tutkimus räkätaudin varalta tarkastamalla huolellisesti henkitorven, kurkunpään, nenäonteloiden, sivuonteloiden ja niiden haarautumien limakalvot sen jälkeen, kun pää on halkaistu keskitasossa ja sierainseinämä poistettu.

Tämä tutkimus voidaan kuitenkin korvata muilla tutkimuksilla 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

D. Poikkijuovaisia lihaksia sisältävä tuore sian liha on tarkastettava trikiinien varalta virkaeläinlääkärin valvonnassa ja vastuulla.

Tämä tarkastus tehdään hyväksyttyjen ja tieteellisesti tunnustettujen, erityisesti yhteisön direktiiveissä tai muissa kansainvälisissä standardeissa määriteltyjen menetelmien mukaisesti.

Tulokset on arvioitava vertailumenetelmällä, joka on vahvistettu 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen tieteellisen eläinlääkintäkomitean annettua lausuntonsa ja jonka luotettavuus on vähintään yhtä hyvä kuin direktiivin 77/96/ETY liitteessä I olevassa I luvussa tarkoitetun trikinoskoppitutkimuksen.

Komissio julkaisee vertailumenetelmät Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

VIII LUKU LEIKATTAVAKSI TARKOITETTUA LIHAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

42. Lihan leikkaaminen 3 artiklan 1 kohdan A alakohdassa tarkoitettuja pienemmiksi paloiksi tai luuttomaksi leikkaaminen on sallittua ainoastaan leikkaamoissa.

43. Laitoksen johtajan tai tämän edustajan on helpotettava laitoksen valvontaa ja erityisesti kaikkia tarpeellisina pidettyjä käsittelyjä ja annettava tarvittavat välineet valvontaviranomaisten käyttöön; laitoksen johtajan tai tämän edustajan on erityisesti pyynnöstä pystyttävä ilmoittamaan valvonnasta vastaavalle virkaeläinlääkärille, mistä laitokseen tuotu liha on peräisin.

44. Lihaa, joka ei täytä 3 artiklan 1 kohdan B alakohdan b alakohdan vaatimuksia, ei saa tuoda hyväksyttyihin leikkaamoihin, ellei sitä sijoiteta erityiselle säilytysalueelle; se on joko leikattava muissa paikoissa tai muina aikoina kuin mainitut vaatimukset täyttävä liha. Virkaeläinlääkärillä on aina oltava vapaa pääsy kaikkiin varasto- ja työtiloihin sen varmistamiseksi, että näitä määräyksiä noudatetaan tunnollisesti.

45. a) Tuoretta lihaa on tuotava II luvun 14 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tiloihin tarpeen mukaan. Heti kun liha on leikattu ja tarvittaessa pakattu, se on siirrettävä II luvun 14 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun asianmukaiseen jäähdyttämöön tai kylmätilaan.

b) Leikkaamisen, luuttomaksi leikkaamisen, käärimisen ja pakkaamisen aikana lihan sisälämpötila on pidettävä jatkuvasti enintään +7 °C:ssa. Leikkaamisen aikana leikkaamon lämpötila saa olla enintään +12 °C.

c) Edellä olevista a ja b alakohdista poiketen liha voidaan leikata lämpimänä. Tällöin liha on siirrettävä suoraan teurastustiloista leikkaamoon. Lisäksi teurastustilojen ja leikkaamon on sijaittava samassa rakennusryhmässä ja riittävän lähellä toisiaan, jotta liha voidaan siirtää yhdellä kertaa, ja liha on leikattava viipymättä. Heti kun liha on leikattu ja tarvittaessa pakattu, se on siirrettävä asianmukaiseen jäähdyttämöön.

d) Leikkaaminen on suoritettava siten, että vältetään lihan saastuminen. Luunsirut ja verihyytymät on poistettava. Leikkaamisessa saatu liha, jota ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, on koottava 4 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tiloihin sitä mukaa kun sitä leikataan.

IX LUKU LEIKATUN LIHAN JA VARASTOIDUN LIHAN TERVEYSVALVONTA

46. Virkaeläinlääkärin on valvottava hyväksyttyjä leikkaamoja ja hyväksyttyjä kylmävarastoja. Hänelle on ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin ennen yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetun lihan leikkaamista.

47. Virkaeläinlääkärin valvontaan kuuluvat seuraavat tehtävät:

- tuoreen lihan saapumisen ja lähtemisen valvonta,

- edellä 46 kohdassa tarkoitetuissa laitoksissa olevan ja yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetun tuoreen lihan terveystarkastus,

- yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetun tuoreen lihan terveystarkastus ennen leikkaamista ja sen lähtiessä 46 kohdassa tarkoitetusta laitoksesta,

- edellä 3 artiklan 1 kohdan A alakohdan f alakohdassa ja jäljempänä X luvun 54 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen laatiminen ja myöntäminen,

- edellä IV luvussa tarkoitettujen tilojen, laitteiden ja työkalujen puhtauden sekä henkilöstön hygienian, vaatetus mukaan lukien, valvonta,

- laboratoriokokeita varten tarvittavien näytteiden otto, esimerkiksi haitallisten bakteerien, lisäaineiden tai muiden luvattomien kemiallisten aineiden havaitsemiseksi. Tällaisten kokeiden tuloksista on pidettävä kirjaa.

- kaikki muu valvonta, jota eläinlääkäri pitää tarpeellisena tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

X LUKU TERVEYSMERKINTÄ

48. Terveysmerkintä on tehtävä virkaeläinlääkärin vastuulla. Tätä varten hänen on pidettävä hallussaan ja säilytettävä:

a) lihan terveysmerkintään tarkoitetut välineet, jotka hän saa luovuttaa avustajille ainoastaan merkinnän ajankohtana ja siihen vaadittavaksi ajaksi;

b) etiketit ja kääremateriaalit, jos nämä on jo merkitty tässä luvussa määrätyllä tavalla. Tarvittava määrä näitä etikettejä ja kääremateriaaleja annetaan avustajille silloin, kun niitä on tarkoitus käyttää.

49. Terveysmerkin on oltava:

a) joko soikea vähintään 6,5 cm leveä ja 4,5 cm korkea merkki. Merkissä on oltava seuraavat tiedot täysin luettavin merkein:

- yläosassa lähettäjämaan alkukirjaimet suuraakkosin (ts. jokin seuraavista):

B - D - DK - E - F - IRL - I - L - NL - UK,

joita seuraa laitoksen eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero,

- alaosassa jokin seuraavista kirjainlyhenteistä: CEE, EØF, EWG, EOK, EEC tai EEG;

b) tai soikea vähintään 6,5 cm leveä ja 4,5 cm korkea merkki. Merkissä on oltava seuraavat tiedot täysin luettavin merkein:

- yläosassa lähettäjämaan nimi suuraakkosin,

- keskellä laitoksen eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero,

- alaosassa jokin seuraavista kirjainlyhenteistä: CEE, EØF, EWG, EOK, EEC tai EEG.

Kirjainten on oltava vähintään 0,8 cm korkeita ja numeroiden vähintään 1 cm korkeita.

Terveysmerkissä voi lisäksi olla maininta lihan terveystarkastuksen tehneestä virkaeläinlääkäristä.

50. Ruhot on muste- tai polttoleimattava 49 kohdan mukaisesti:

- yli 65 kiloa painavien ruhojen molempiin puoliruhoihin on tehtävä merkinnät ainakin seuraaviin kohtiin: reisien ulkopinta, kupeet, selkä, rinta ja lapa,

- muihin ruhoihin tehdään merkintä vähintään neljään kohtaan, lapoihin ja reisien ulkopintaan.

51. Nautaeläinten, sikojen ja kavioeläinten maksat on polttoleimattava 49 kohdan mukaisesti.

Muut sivutuotteet on muste- tai polttoleimattava 49 kohdan mukaisesti, jollei niitä kääritä tai pakata ja merkitä 54 ja 55 kohdan mukaisesti.

52. Virallisesti merkityistä ruhoista leikkaamoissa leikatut palat on muste- tai polttoleimattava 49 kohdan mukaisesti, jollei niitä kääritä tai pakata.

53. Pakkaukset on aina merkittävä 54 kohdan mukaisesti.

54. Edellä 51 ja 52 kohdassa tarkoitettu pakattu leikattu liha ja pakatut sivutuotteet on varustettava terveysmerkillä 49 kohdan mukaisesti, ja merkissä on oltava leikkaamon eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero teurastamon numeron sijasta; merkin on oltava pakkaukseen kiinnitettävässä etiketissä tai painettuna pakkaukseen siten, että se rikkoutuu, kun pakkaus avataan. Etiketissä on myös oltava sarjanumero, jollei toimivaltainen keskusviranomainen päätä, että se on vapaaehtoinen yhteisön sisäisessä kaupassa. Kun leikattua lihaa tai sivutuotteita kääritään XI luvun 61 kohdan mukaisesti, edellä tarkoitettu etiketti voidaan kuitenkin kiinnittää kääreeseen. Teurastamossa pakattujen sivutuotteiden merkissä olevan numeron on kuitenkin oltava kyseisen teurastamon eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero.

55. Edellä 54 kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi, kun tuore liha kääritään myyntipakkauksiin, jotka on tarkoitettu suoraan kuluttajalle myytäväksi, 49 kohdan a alakohdassa määrätty terveysmerkki on myös painettava kääreeseen tai kääreeseen kiinnitettyyn etikettiin. Merkissä on oltava leikkaamon eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero. Tässä kohdassa tarkoitettuun merkkiin ei sovelleta 49 kohdan kokovaatimuksia. Teurastamossa käärittyjen sivutuotteiden merkissä on kuitenkin oltava kyseisen teurastamon eläinlääkinnällinen hyväksyntänumero.

56. Kavioeläinten lihassa ja sen pakkauksissa on oltava erityinen merkki, joka määritetään 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

57. Tuoreen lihan leimaamiseen käytettävistä väriaineista päätetään 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Tämän päätöksen tekemiseen asti voidaan käyttää ainoastaan metyyliviolettia.

XI LUKU TUOREEN LIHAN KÄÄRIMINEN JA PAKKAAMINEN

58. a) Pakkauksen (esimerkiksi pakkauslaatikot, pahvilaatikot) on oltava kaikkien hygieniavaatimusten mukainen, ja erityisesti:

- se ei saa muuttaa lihan aistinvaraisia ominaisuuksia,

- siitä ei saa siirtyä lihaan ihmisten terveydelle haitallisia aineita,

- sen on oltava riittävän kestävä suojatakseen lihaa tehokkaasti kuljetuksen ja käsittelyn aikana.

b) Pakkausta ei saa käyttää uudelleen lihan pakkaamiseen, ellei sitä ole valmistettu korroosionkestävistä materiaaleista, jotka on helppo puhdistaa, ja ellei sitä ole puhdistettu ja desinfioitu.

59. Kun tuore leikattu liha tai sivutuotteet kääritään, tämä on tehtävä viipymättä leikkaamisen jälkeen ja hygieniavaatimusten mukaisesti.

Muu leikattu liha ja sivutuotteet kiinteää sianrasvaa ja -kylkeä lukuun ottamatta on aina varustettava suojakääreellä, jollei sitä kuljeteta ripustettuna.

Tällaisen kääreen on oltava läpinäkyvä ja väritön, ja sen on myös oltava 58 kohdan a alakohdan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan edellytysten mukainen; sitä ei saa käyttää uudestaan lihan käärimiseen.

60. Kääritty liha on pakattava.

61. Jos kääre kuitenkin täyttää kaikki pakkauksen suojaavuutta koskevat edellytykset, sen ei tarvitse olla läpinäkyvä eikä väritön, eikä sen sijoittaminen toiseen astiaan ole tarpeen, jos muut 58 kohdan edellytykset täyttyvät.

62. Leikkaaminen, luuttomaksi leikkaaminen, kääriminen ja pakkaaminen voivat tapahtua samassa tilassa seuraavin edellytyksin:

a) tilan on oltava riittävän suuri ja varustettu siten, että toimenpiteiden hygienia varmistetaan;

b) pakkaukset ja kääreet on heti niiden valmistuksen jälkeen suojattu tiiviillä päällyksellä; tätä päällystä on suojeltava vaurioilta laitokselle kuljettamisen aikana; pakkauksia ja kääreitä on säilytettävä laitoksessa erillisessä tilassa hygieenisissä olosuhteissa;

c) pakkausmateriaalin säilytystilojen on oltava pölyttömiä, niissä ei saa olla tuhoeläimiä, eikä niistä saa olla ilmayhteyttä huoneisiin, jotka sisältävät aineita, jotka saattaisivat saastuttaa tuoreen lihan. Pakkauksia ei saa säilyttää suoraan lattialla;

d) pakkaukset on koottava hygieenisissä olosuhteissa ennen kuin ne tuodaan tiloihin;

e) pakkaukset on tuotava tiloihin hygieenisesti ja käytettävä viipymättä. Henkilöstö, joka käsittelee tuoretta lihaa, ei saa käsitellä niitä;

f) liha on heti pakkaamisen jälkeen sijoitettava tarkoitusta varten varattuihin säilytystiloihin.

63. Tässä luvussa tarkoitetut pakkaukset saavat sisältää ainoastaan yhdestä eläinlajista peräisin olevaa leikattua lihaa.

XII LUKU TERVEYSTODISTUS

64. Alkuperäisen terveystodistuksen, jonka on oltava lihan mukana, kun sitä kuljetetaan määräpaikkaan, on oltava virkaeläinlääkärin lastaushetkellä antama.

Terveystodistuksen on vastattava muodoltaan ja sisällöltään liitteessä II esitettyä mallia ja se on laadittava ainakin määrämaan virallisella kielellä tai virallisilla kielillä. Se on laadittava yhdelle paperiarkille.

XIII LUKU VARASTOINTI

65. - Tuore liha on post mortem -tarkastuksen jälkeen viipymättä jäähdytettävä pysyvästi enintään +7 °C:n sisälämpötilaan, kun on kyse ruhoista ja niiden paloista, tai enintään +3 °C:n lämpötilaan, kun on kyse sivutuotteista.

- Jäädytettävä tuore liha on jäädytettävä nopeasti teurastuksen ja pintalämpötilan tasaantumisen jälkeen; tämä jäädytetty liha on säilytettävä enintään -12 °C:n lämpötilassa.

66. Mitään muita tuotteita, jotka voivat vaikuttaa lihan hygieniaan tai saastuttaa sen, ei saa säilyttää III luvun 15 ja 16 kohdassa tarkoitetuissa tiloissa, ellei lihaa pakata ja säilytetä erillään.

67. Edellä III luvun 15 ja 16 kohdassa tarkoitetuista varastotilojen varastolämpötiloista on pidettävä kirjaa.

XIV LUKU KULJETUS

68. Tuoretta lihaa on kuljetettava sinetöidyissä kuljetusvälineissä, jotka on suunniteltu ja varustettu siten, että XIII luvussa määrätyt lämpötilat säilyvät koko kuljetuksen ajan.

Kun lihaa kuljetetaan teurastamosta samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan leikkaamoon, sinetöintiä ei vaadita.

69. Tällaisen lihan kuljetukseen tarkoitettujen kuljetusvälineiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) niiden sisäpintojen tai kaikkien muiden osien, jotka voivat joutua kosketuksiin lihan kanssa, on oltava korroosionkestävää materiaalia, joka ei voi vaikuttaa lihan aistinvaraisiin ominaisuuksiin tai tehdä lihaa ihmisen terveydelle haitalliseksi; näiden pintojen on oltava sileät sekä helpot puhdistaa ja desinfioida;

b) niiden on oltava varustetut riittävin laittein, joilla lihaa suojataan hyönteisiltä ja pölyltä, ja oltava vesitiiviit nesteiden valumisen estämiseksi;

c) ruhojen, puoliruhojen tai neljännesruhojen sekä pakkaamattoman leikatun lihan kuljetusta varten niiden on oltava varustetut korroosionkestävillä lihan ripustamiseen tarkoitetuilla laitteilla, jotka on asennettu sellaiseen korkeuteen, ettei liha pääse koskettamaan lattiaa; tätä määräystä ei sovelleta hygieenisesti pakattuun jäädytettyyn lihaan. Ilmakuljetuksissa lihan ripustamiseen tarkoitettuja laitteita ei kuitenkaan vaadita sillä edellytyksellä, että lihan hygieenistä lastausta, kuljetusta ja kuormasta purkua varten on sopivat korroosionkestävät välineet.

70. Lihan kuljetusvälineitä ei missään tapauksessa saa käyttää elävien eläinten kuljetukseen tai sellaisten tuotteiden kuljetukseen, jotka voivat vaikuttaa lihaan tai saastuttaa sen.

71. Mitään muita tuotteita, jotka voivat vaikuttaa lihan hygieniaan tai saastuttaa sen, ei saa kuljettaa samaan aikaan samassa kuljetusvälineessä kuin lihaa, ellei toteuteta tarvittavia varotoimenpiteitä. Siinä ei myöskään saa kuljettaa mahoja, ellei niitä ole kaltattu tai puhdistettu, eikä päitä tai sorkkia, ellei niitä ole nyljetty tai kaltattu ja karvattu.

72. Tuoretta lihaa saa kuljettaa ainoastaan puhtaassa ja desinfioidussa kuljetusvälineessä.

73. Ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot, lukuun ottamatta hygieniavaatimusten mukaisesti pakattua jäädytettyä lihaa, on kuljetettava ripustettuna lukuun ottamatta 69 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ilmakuljetusta.

Muut palat ja sivutuotteet on ripustettava tai sijoitettava telineille, jollei niitä ole pakattu tai sijoitettu korroosionkestäviin astioihin. Tällaisten telineiden, pakkausten tai astioiden on täytettävä hygieniavaatimukset ja erityisesti pakkausten osalta tämän direktiivin säännökset. Sisäelimet on aina kuljetettava tukevassa veden- ja rasvanpitävässä pakkauksessa, jota voidaan käyttää uudelleen vasta puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen.

74. Virkaeläinlääkärin on ennen lähetystä varmistettava, että kuljetusvälineet tai kontit sekä lastausolosuhteet täyttävät tämän luvun hygieniavaatimukset.

LIITE II

MALLI

>KAAVION ALKU>

TERVEYSTODISTUS

ETY:n jäsenvaltioon lähetettäväksi tarkoitettua tuoretta lihaa varten()

N:o() ...

Lähtömaa: ...

Ministeriö: ...

Osasto: ...

Viite: ...

(Valinnainen)

I. Lihan tunnistetiedot

Minkä eläimen lihaa: ...

(Eläinlaji)

Palojen laji: ...

Pakkauksen laatu: ...

Palojen tai pakkausten määrä: ...

Jäädytyskuukausi (-kuukaudet) ja -vuosi (-vuodet): ...

Nettopaino: ...

II. Lihan alkuperä

Hyväksytyn teurastamon tai hyväksyttyjen teurastamojen osoite ja eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero: ...

Hyväksytyn leikkaamon tai hyväksyttyjen leikkaamojen osoite ja eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero: ...

Hyväksytyn kylmävaraston tai hyväksyttyjen kylmävarastojen osoite ja eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero: ...

III. Lihan määräpaikka

Lihan lähetyspaikka: ...

(lähetyspaikka)

Lihan määräpaikka: ...

(määrämaa ja -paikka)

Kuljetusväline(): ...

() Tuore liha: tämän todistuksen IV kohdassa mainitun direktiivin mukaisesti tämä tarkoittaa kaikkia kotieläiminä pidettyjen nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä kavioeläinten ihmisravinnoksi soveltuvia osia, joita ei ole käsitelty millään tavalla säilyvyyden varmistamiseksi; kylmäkäsiteltyä lihaa pidetään kuitenkin tuoreena lihana.

() Valinnainen.

() Rautatievaunujen ja kuorma-autojen osalta ilmoitetaan rekisterinumero, ilma-alusten osalta lennon numero, ja laivojen osalta nimi ja tarvittaessa kontin numero.

Lähettäjän nimi ja osoite: ...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...

...

IV. Vakuutus terveydestä

Minä allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistan, että edellä tarkoitettu liha on saatu terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa annetussa direktiivissä 64/433/ETY säädettyjen tuotantoa ja valvontaa koskevien vaatimusten mukaisesti ja että se todetaan tämän vuoksi ihmisravinnoksi soveltuvaksi.

Tehty ...

(paikka)

(aika)

...

(virkaeläinlääkärin allekirjoitus)

>KAAVION LOOPU>

Top