Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982R3626

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3626/82, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä

OJ L 384, 31.12.1982, p. 1–61 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 21 - 80
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 21 - 80
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 60 - 65
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 60 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; Kumoaja 397R0338

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3626/oj

31982R3626

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3626/82, annettu 3 päivänä joulukuuta 1982, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä

Virallinen lehti nro L 384 , 31/12/1982 s. 0001 - 0061
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0021
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0021
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0060
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0060


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3626/82,

annettu 3 päivänä joulukuuta 1982,

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1)

ottaa huomioon edustajakokouksen lausunnon(2)

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3)

sekä katsoo, että

luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus, jäljempänä "yleissopimus", on avattu allekirjoitettavaksi 3 päivänä maaliskuuta 1973; yleissopimuksen tavoitteena on suojella tiettyjä luonnonvaraisia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja sääntelemällä näihin lajeihin kuuluvien eläinten ja kasvien sekä näistä eläimistä ja kasveista saatujen, helposti tunnistettavien osien tai tuotteiden kansainvälistä kauppaa,

Euroopan yhteisöjen neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 17 päivänä toukokuuta 1973 antamassa päätöslauselmassa ympäristöpolitiikan ja toimintaohjelman ympäristöalan toimenpiteiksi jatkamisesta ja toteuttamisesta(4) korostetaan, että yhteisön tehtävänä on huolehtia luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta ja että yleissopimuksen soveltaminen on merkittävä toimenpide niiden suojelemiseksi,

yleissopimuksessa turvaudutaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pääasiassa kauppapolitiikan keinoihin asettamalla rajoituksia ja valvomalla tiukasti kansainvälistä luonnonvaraisiin uhanalaisiin eläin- ja kasvilajeihin kuuluvien yksilöiden kauppaa,

uhanalaisten luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien suojelemiseksi on tarpeen varmistaa yhteisön tasolla tiettyjen yleisösopimuksen soveltamiseksi täytäntöönpantujen kaupöpapolitiikan keinojöen yhtenäinen soveltaminen; ottaen huomioon tämän asetuksen soveltamisala, tämä asetus ei saa vaikuttaa kansalliseen toimivaltaan luonnonsuojelua koskevien erilaisten toimenpiteiden toteuttamisen osalta,

yleissopimuksen soveltamiseen liittyvät kaupankäynnissä toteutettavat toimenpiteet eivät saa vaikuttaa tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen yhteisön sisällä ja niitä on sovellettava ainoastaan kolmansien maiden kanssa käytyyn kauppaan,

epäyhtenäisten soveltamistoimenpiteiden toteuttaminen jäsenvaltioiden tasolla saattaisi johtaa kilpailun vääristymiseen yhteisön sisällä,

yleissopimus koskee eläviä tai kuolleita eläimiä ja kasveja tai näistä eläimistä tai kasveista saatavia helposti tunnistettavia osia tai tuotteita; yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi on tarpeen vahvistaa yhteinen luettelo pääasiallisista tuotteista ja osista sekä niistä edellytyksistä, joiden mukaan muita tavaroita sisällytetään tämän asetuksen soveltamisalaan,

tiettyjen lajien suojelun tason vuoksi yhteisön olisi toteutettava yleissopimuksen toimenpiteitä tiukempia suojelutoimenpiteitä,

tietyissä tapauksissa saattaa eläimistön ja kasviston tehokkaimman mahdollisen suojelun varmistamiseksi olla tarpeen, että jäsenvaltiot jatkavat tai toteuttavat perustamissopimuksen mukaisesti tiukempia toimenpiteitä kuin tässä asetuksessa säädetyt,

tämän asetuksen soveltaminen edellyttää yhteisön vienti-, jälleenvienti-, tuonti-, ja merestätuontilupien antamis- ja esittämismenettelyn käyttöönottamista sellaisiin lajeihin kuuluvien yksilöiden osalta, joita yleissopimus koskee; tämän asetuksen soveltaminen merkitsee lisäksi hallintoviranomaisten ja tieteellisten viranomaisten nimeämistä jäsenvaltioissa,

tuontikiellon täyden tehokkuuden varmistamiseksi on suotavaa säätää yleissopimuksen liitteessä I ja tämän asetuksen liitteessä C olevassa 1 osassa esitettyjen lajien yksilöiden kaupan ehtojen sääntelystä,

tiettyjen yhteisöön tuotujen ja toiseen jäsenvaltioon lähetettävien yksilöiden määräpaikka on erityisesti tarkistettava,

yleissopimuksen liitteessä II ja III esitettyjen ja tämän asetuksen liitteestä C puuttuvien lajien yhteisöön tuontiin liittyvien muodollisuuksien keventämiseksi on osoittautunut mahdolliseksi säätää jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa yksinkertaisempaa menettelyä kuin tuonötilupamenettely,

tullimenettelyjen helpottamiseksi on suotavaa säätää jäsenvaltioille mahdollisuus nimetä yksi tai useampia tulo- ja menopaikkoja, joissa kyseiset tavarat voidaan esittää,

tavaroiden tunnistamiseksi tarkoitettujen merkkien, sinettien ja leimojen on oltava yhdenmukaisten mallien valvonnan helpottamiseksi,

uhanalaisten lajien suojelu aiheuttaa edelleen ongelmia, joiden ratkaisemiseksi on tehtävä tieteellistä tutkimusta, ja nämä tutkimukset mahdollistavat lisäksi toteutettujen toimenpiteiden arvioinnin; lisäksi on tarpeen kehittää menetelmiä tiettyjen näistä lajeista saatujen tuotteiden ja osien kaupan seuraamiseksi,

on tärkeää taata tämän asetuksen säädösten yhtenäinen noudattaminen ja säätää tätä varten yhteisön menettely, joka sallii soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisen kohtuullisessa ajassa; on tarpeen perustaa komitea, joka mahdollistaa kiinteän ja tehokaan yhteistyön jäsenvaltioiden ja komission välillä tällä alalla, ja

yleissopimuksen tavoitteet vastaavat tiettyjä yhteisön ympäristöä koskevia tavoitteita, sellaisena kuin ne ovat ilmaistuina toimintaohjelmissa ympäristöalan toimenpiteiksi; on suotavaa soveltaa yleissopimuksen sääntöjä yhteisössä yhdenmukaisesti; perustamissopimuksessa ei ole määräyksiä tähän tarvittavista erityisistä toimivaltuuksista, minkä vuoksi sovelletaan 235 artiklaa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä A olevaa yleissopimusta sovelletaan yhteisössä seuraavissa artikloissa säädetyin edellytyksin.

Tätä asetusta sovellettaessa noudatetaan yleissopimuksen tavoitteita ja periaatteita.

2 artikla

Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin yksilöihin:

a) kaikki elävät tai kuolleet eläimet tai kasvit, jotka sisältyvät yleissopimuksen liitteesssä I lueteltuihin lajeihin; kaikki näihin lajeihin kuuluvista eläimistä ja kasveista saatavat osat ja tuotteet, jotka ovat tämän asetuksen liitteessä B, sekä kaikki muut tavarat, tapauksissa, joissa asiakirjalla, merkillä, etiketillä tai muulla tavoin osoitetaan, että on kyse näihin lajeihin kuuluvien eläinten tai kasvien osista tai niistä saatavista tuotteista;

b) kaikki elävät tai kuolleet eläimet tai kasvit, jotka sisältyvät yleissopimuksen liitteessä II lueteltuihin lajeihin; kaikki näihin lajeihin kuuluvista eläimistä ja kasveista saatavat osat ja tuotteet, jotka ovat tämän asetuksen liitteessä B, sekä kaikki muut tavarat, tapauksissa, joissa asiakirjalla, merkillä, etiketillä tai muulla tavoin osoitetaan, että on kyse näihin lajeihin kuuluvien eläinten tai kasvien osista tai niistä saatavista tuotteista;

c) kaikki elävät tai kuolleet eläimet tai kasvit, jotka sisältyvät yleisösopimuksen liitteessä III esitetyihin lajeihin ja kaikki osat ja tuotteet, jotka on saatu näihin lajeihin kuuluvista eläimistä tai kasveista ja jotka ovat tämän asetuksen liitteessä B.

3 artikla

1. Liitteessä C olevassa 1 osassa esitettyjen lajien yksilöiden katsotaan olevan yleissopimuksen liitteessä I mainittujen lajien yksilöitä.

2. Liitteessä C olevassa 2 osassa esitettyjen lajien yksilöiden tuonti yhteisöön edellyttää tuontilupaa 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

4 artikla

Yleissopimuksen liitteeseen I, II ja III ja tämän asetuksen liitteeseen B yleissopimuksen osapuolien päättämien ja yhteisön hyväksymien muutosten seurauksena tarvittavat muutokset sekä mahdolliset lisäykset liitteeseen B tehdään 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

5 artikla

1. Edellä 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen yksilöiden tuonti yhteisöön edellyttää 10 artiklassa säädetyn tuontiluvan tai tuontitodistuksen esittämistä tulliasemalla, jossa tullimuodollisuudet hoidetaan.

2. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen yksilöiden vienti tai jälleenvienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää 10 artiklan 3 kohdassa säädetyn asiakirjan esittämistä tulliasemalla, jossa tulölimuodollisuudet hoidetaan.

3. Ne tulliasemat, joilla luvat on esitetty 1 ja 2 kohdan mukaisesti, toimittavat nämä luvat sijaintijäsenvaltionsa hallintoviranomaiselle.

4. Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, yhteisöön tuotujen ja joko tullin passitusmenettelyyn tai väliaikaiseen varastomenettelyyn asetettujen yksilöiden osalta ei vaadita 10 artiklassa tarkoitetun luvan esittämistä toimivaltaisille tulöliviranomaisille, jos viejämaan hallintoviranomainen on antanut näiden yksilöiden vientiin sovellettavan asiakirjan. Tässä tapauksessa jäsenvaltiot voivat edellyttää yleissopimuksessa määrätyn vientiasiakirjan tai sen olemassaolon osoittavan todisteen esittämistä.

6 artikla

1. Edellä 2 artiklan a kohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yksilöitä ei saa esittää julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa, myydä, pitää myyntiä varten, tarjota tai kuljettaa myytäväksi, lukuun ottamatta jäsenvaltioille mahdollisesti seuraavista syistä myönnettäviä poikkeuksia, ottaen huomioon yleissopimuksen tavoitteet ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY(5):

a) yksilöt ovat saapuneet yleissopimuksen mukaisesti ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa alueelle, jossa asetusta sovelletaan;

b) eläinlajin yksilöt on tarhattu, kasvilajin yksilöt on lisätty keinollisesti, yksilöt muodostavat osan tällaista eläintä tai kasvia tai ovat niistä saadusta tuotteesta;

c) yksilöt on tarkoitettu tutkimukseen tai, opetukseen käytettäväksi taikka, kasvatettavaksi tai lisättäväksi;

d) jostakin jäsenvaltiosta peräisin olevat yksilöt on otettu luonnosta kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien säännösten mukaan tai kyseisen valtion toimivaltaisten viranomaisten luvalla;

e) yksilöt ovat saapuneet yleissopimuksen mukaisesti ja tämän asetuksen voimaantulon jälkeen alueelle, jossa asetusta sovelletaan ja niitä ei käytetä ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan myös 2 artiklan b ja c alakohdissa tarkoitettuihin yksilöihin, joita 1 kohta ei koske, jos ne on tuotu maahan 5 artiklan vastaisesti.

3. Ottaen huomioon erityisesti yleissopimuksen VIII artiklan määräykset, jäsenvaltioiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat myydä yksilöt, jotka ne ovat takavarikoineet tämän asetuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaan, ja nämä yksilöt voidaan sitten käyttää kaikkiin hyödylölisiin tarkoituksiin ikään kuin ne olisi tuotu laillisesti.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo yleissopimuksen IX artiklassa tarkoitettujen hallinnollisten ja tieteellisten viranomaisten, sekä tarvittaessa muiden tässä asetuksessa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten nimistä ja osoitteista. Komissio julkaisee nämä tiedot Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

8 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

a) antavat 10 artiklassa tarkoitetut tuontiluvat ja todistukset tai hyväksyvät 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuontitodistukset;

b) myöntävät 6 artiklassa tarkoitetut poikkeukset;

c) antavat 11 artiklassa tarkoitetut todistukset ja 12 artiklassa tarkoitetun etiketin;

d) palauttavat hallintoviranomaiselle niiden myöntämät luvat, jotka tulölitoimipisteet ovat lähettäneet 5 artiklan mukaisesti;

e) toimittavat komissiolle kaikki yleissopimuksen VIII artiklan 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen tiedostojen ja kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

9 artikla

1. Kukin jäsenvaltio tunnustaa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätökset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan soveltamista.

2. Tässä asetuksessa tarkoitetut ja jäsenvaltion antamat luvat ja todistukset ovat voimassa koko yhteisössä, lukuun ottamatta 11 artiklan a alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa.

3. Jäljempänä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuontilupahakemukset osoitetaan määrävaltion hallintoviranomaiselle.

4. Merestätuotavien yksilöiden tuontilupahakemukset osoitetaan hallinötoelimelle, joka on vastuussa yksilön tuontipaikasta.

5. Jäljempänä 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut elävien yksilöiden vientilupa- ja jälleenvientiötodistushakemukset osoitetaan sen jäsenvaltion hallintoviranomaiselle, jonka alueella yksilöt ovat.

10 artikla

1. a) Edellä 2 artiklan a alakohdassa ja 3 artiklassa tarkoitettujen yksilöiden tuonti yhteisöön kolmansista maista tai merestätuonti edellyttää tuontiluvan esittämistä.

b) Edellä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuontilupa myönnetään ainoastaan, jos:

- on ilmeistä tai hakija voi luotettavalla tavalla osoittaa, että yksilön pyynti tai kerääminen luonnosta ei vaikuta haitallisesti lajin suojelutilanteeseen tai lajin kyseisten kantojen levinneisyysalueen laajuuteen,

- hakija esittää todisteen alkuperämaan toimivaltaisten viranomaisten antamien asiakirjojen avulla siitä, että yksilö on saatu kyseisen lajin suojeluun liittyvän lainsäädännön mukaisesti,

- kun on kyse elävän eläimen tuonnista, hakija esittää todisteen, että aiotulla vastaanottajalla on asianömukaiset tilat lajin pitämistä varten, että ne vastaavat lajin käytöspiirteitä ja että eläimen asianmukainen hoito on taattu,

- muut lajin suojeluun liittyvät vaatimukset eivät estä sitä.

Tarvittaessa luvat sisältävät täydentäviä säännöksiä näiden edellytysten noudattamisen takaamiseksi.

2. Kaikkiin muihin lajeihin kuuluvien yksilöiden tuonti yhteisöön kolmansista maista tai merestätuonti, joita tämä asetus koskee, edellyttää joko tuontiluvan tai tullilaitoksen tarkastaman tuontitodistuksen esittämistä, joka todistaa, että yleissopimuksessa vaaditut muodollisuudet on täytetty.

Tuontilupa ja tuontitodistus laaditaan samanlaisille lomakkeille.

3. Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen yksilöiden vienti tai jälleenvienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen esittämistä tai, kun on kyse keinollisesti lisätyistä kasveista, jomman kumman näistä asiakirjoista tai 11 artiklan b alakohdassa tarkoitetun asiakirjan esittämistä.

11 artikla

Toimivaltaiset viranomaiset myöntävät saatuaan asianomaisen henkilön tekemän hakemuksen, johon on liitetty kaikki tarvittavat hakemusta tukevat asiakirjat, seuraavat todistukset:

a) asiakirjan, joka osoittaa, että kyseinen yksilö on saapunut yleisösopimuksen mukaisesti ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa alueelle, jossa asetusta sovelletaan tai se on saatu ennen kuin yleissopimusta sovellettiin kyseiseen yksilöön;

b) asiakirjan, joka osoittaa, että on kyse joko vankeudessa syntyneen tai tarhatun eläinlajin yksilöstä tai keinollisesti lisätyn kasvilajin yksilöstä taikka tällaisen eläimen tai kasvin osasta taikka niistä saadusta tuotteesta.

12 artikla

Poiketen siitä, mitä 5 artiklassa säädetään, 10 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen esittämistä tulliviranomaiselle ei yleensä vaadita, kun on kyse oman valtionsa hallinönollisen viranomaisen rekisteröimien tiedemiesten ja tieteellisten laitosten välisestä ei-kaupallisesta kasviyksilöiden ja muiden säilöttyjen, kuivattujen tai konservoitujen museoyksilöiden tai sellaisen elävän kasvin lainaamisesta, lahjoituksesta tai vaihdosta, joissa on 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistetun mallin mukainen etiketti tai kolmannen maan hallinnollisen viranomaisen antama tai hyväksymä samanlainen etiketti.

13 artikla

1. Kun 2 artiklan a alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yksilöitä, jotka on tuontiluvan mukaan pidettävä tietyssä osoitteessa lähetetään, sen jälkeen kun ne on saatettu vapaaseen vaihdantaan, muuhun jäsenvaltioon, lähettäjämaan toimivaltaisille viranomaisille on esitettävä todiste siitä, että tavarat on viety määrättyyn osoitteeseen.

2. Kaikenlainen 2 artiklan a alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien elävien eläinten kuljetus yhteisön sisällä tuontiluvassa määrätystä osoitteesta edellyttää kyseis(t)en hallinnollis(t)en viranomaisen tai viranomaisten ennalta antamaa lupaa.

3. Kun 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut yksilöt on toimitettu yhteisön passitusmenettelyyn, tavaranhaltija liittää yhteisön passitusasiakirjan asianmukaiseen kohtaan jonkin seuraavista maininnoista:

- "Udryddelsestruede arter",

- "Gefährdete Arten",

- "Åßäç ðïõ áðåéëïýíôáé ìå åîáöÜíéóç",

- "Endangered species",

- "Espèces menacées d'extinction",

- "Specie minacciate di estinzione",

- "Bedreigde soorten".

14 artikla

Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 5 ja 10 artiklaan sellaisten yksilöiden osalta, jotka kuuluvat henkilökohtaiseen omaisuuteen tai jotka on tarkoitettu kotikäyttöön.

15 artikla

1. Sellaisten lajien osalta, joihin sovelletaan tätä asetusta, jäsenvaltiot voivat jatkaa tai toteuttaa tiukempia toimenpiteitä, perustamissopimuksen ja erityisesti sen 36 artiklan mukaisesti, yhden tai useamman seuraavan seikan perusteella:

a) elävien yksilöiden elinolosuhteiden parantaminen vastaanottajamaissa;

b) kotimaisten lajien suojelu;

c) lajin tai lajin kannan suojelu alkuperämaassa.

Jos jokin jäsenvaltio toteuttaa tämän kohdan mukaisesti tällaisia toimenpiteitä, jotka eivät saa missään tapauksessa johtua kauppapoliittisista syistä, niitä on sovellettava myös kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan.

2. Jos jäsenvaltio aikoo turvautua 1 kohtaan, sen on viipymättä ilmoitettava komissiolle aikomansa toimenpiteet.

3. Jäsenvaltiot voivat eläinten ja kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi toteuttaa sellaisten lajien osalta, joita tämä asetus ei koske, vastaavia toimenpiteitä kuin asetuksessa säädetyt.

16 artikla

Jäsenvaltioiden tarvittaessa yleissopimuksen VIII artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistamat tulo- ja menopaikat ilmoitetaan komissiolle, joka julkaisee luettelon niistä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

17 artikla

1. Jäsenvaltiot ja komissio antavat toisilleen tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavia tietoja.

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi toimitettuja tietoja ei saa ilmaista tai käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi ne on pyydetty, jollei tietojen antaja ilmaise selkeää suostumustaan ja sikäli kuin tiedot vastaanottaneessa jäsenvaltiossa voimassa olevat säännökset eivät estä tällaista käyttöä.

Kaikki sellaiset toimitetut tiedot, joita koskee salassapitovelvollisuus, saavat sekä tiedot saaneen jäsenvaltion lainsäädännön että yhteisön virkamiehiin sovellettavien vastaavien säännösten antaman suojan.

Sellaisia toimitettuja tietoja, joita koskee salassapitovelvollisuus, ei saa erityisesti toimittaa jäsenvaltioissa tai yhteisön toimielimissä työskenteleville henkilöille, joiden toiminta edellyttää näiden tietojen käyttöä.

18 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki uhanalaisten lajien tilaan ja eläimistä tai kasveista saatujen osien taikka tuotteiden kaupan valvonötamenetelmien tutkimiseen liittyvä tarvittava tieto, jotta komissio voi tarvittaessa tehdä asianmukaiset aloitteet näiden tutkimusten yhteensovittamiseksi.

Tätä varten jäsenvaltioiden on otettava huomioon kansainvälisten järjestöjen työ tällä alalla.

19 artikla

Perustetaan yleissopimusta käsittelevä komitea, jäljempänä "komitea", joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

20 artikla

Komitea tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamiseen liittyvät kysymykset, jotka puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä saattaa sen käsiteltäväksi.

21 artikla

1. Jäljempänä 2 ja 3 kohdassa määritellyn menettelyn mukaisesti komitea:

a) määrittää 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen muodon, 12 artiklassa tarkoitettujen etikettien mallin sekä yleissopimuksen VI artiklassa mainitut merkit, leimat ja sinetit;

b) määrittelee yhtenäiset edellytykset 10 ja 11 artiklassa tarkoitettujen asiakirjojen antamiseksi;

c) vahvistaa 11 artiklan a kohdassa tarkoitetun asiakirjan kelpoisuutta ja käyttöä sekä 14 artiklassa mainittujen poikkeusten myöntämistä hallitsevat periaatteet.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan neljänkymmenenviiden äänen enemmistöllä ja jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. a) Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

b) Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

c) Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmessa kuukaudessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

22 artikla

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamiseksi antamansa säännökset.

Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

23 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1-17 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1984.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 1982.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ch. CHRISTENSEN

(1) EYVL N:o C 243, 22.9.1980, s. 16,

(2) EYVL N:o C 327, 14.12.1981, s. 105,

(3) EYVL N:o C 138, 9.6.1981, s. 5,

(4) EYVL N:o C 139, 13.6.1977, s. 1

(5) EYVL N:o L 103, 25.4.1979, s. 1

LIITE A

YLEISSOPIMUSLUONNONVARAISEN ELÄIMISTÖN JA KASVISTON UHANALAISTEN LAJIEN KANSAINVÄLISTÄ KAUPPAA KOSKEVA

SOPIMUSVALTIOT, jotkaTUNNUSTAVAT, että luonnonvarainen eläimistö ja kasvisto ovat kauneudessaan ja moninaisuudessaan korvaamaton osa luontoa, jota nykyisen sukupolven ja tulevien sukupolvien on varjeltava,OVAT TIETOISIA luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston yhä kasvavasta esteettisestä, tieteellisestä, kulttuurisesta, virkistyksellisestä ja taloudellisesta arvosta,TUNNUSTAVAT, että kansat ja valtiot ovat ja että niiden tuleekin olla oman luonnonvaraisen eläimistönsä ja kasvistonsa parhaat suojelijat,TUNNUSTAVAT myös, että kansainvälinen yhteistyö on tärkeää tiettyjen luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston lajien suojelemiseksi kansainvälisen kaupankäynnin aiheuttamalta ylihyödyntämiseltä, jaOVAT VAKUUTTUNEITA tähän yhteistyöhön tähtäävien asianmukaisten toimenpiteiden kiireellisyydestä,OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I artikla

MääritelmätJollei asiayhteys muuta edellytä, tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan seuraavilla ilmaisuilla seuraavaa:a) "lajilla" lajia, alalajia tai maantieteellisesti siitä erillistä kantaa;b) "yksilöllä":i) elävää tai kuollutta eläintä tai kasvia;ii) kun on kyse eläimestä: liitteessä I ja II lueteltujen lajien osalta jokaista eläimestä saatua helposti tunnistettavaa osaa tai tuotetta ja liitteessä III lueteltujen lajien osalta jokaista eläimestä saatua helposti tunnistettavaa osaa tai tuotetta, jos ne on mainittu liitteessä III kyseisen lajin yhteydessä;iii) kun on kyse kasvista: liitteessä I lueteltujen lajien osalta kasvista saatua helposti tunnistettavaa osaa tai tuotetta ja liitteessä II ja III lueteltujen lajien osalta jokaista kasvista saatua helposti tunnistettavaa osaa tai tuotetta, jos ne on mainittu liitteessä II ja III kyseisen lajin yhteydessä;c) "kaupalla" vientiä, jälleenvientiä, tuontia ja merestätuontia;d) "jälleenviennillä" aiemmin maahantuodun yksilön vientiä;e) "merestätuonnilla" meriympäristöstä, valtioiden lainkäyttövallan ulkopuolisilta alueilta otettujen eläinten tai kasvien tuontia tiettyyn valtioon;f) "tieteellisellä viranomaisella" IX artiklan mukaisesti nimettyä valtion tieteellistä viranomaista;g) "hallintoviranomaisella" IX artiklan mukaisesti nimettyä kansallisen hallinnon viranomaista;h) "osapuolella" valtiota, jonka osalta tämä sopimus on tullut voimaan.

II artikla

Perusperiaatteet1. Liite I sisältää kaikki lajit, joita uhkaa sukupuuttoon kuoleminen ja joihin kauppa vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa. Näihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kauppaa on säänneltävä erityisen tiukasti, jotta niiden säilymistä ei vaarannettaisi enempää, ja kauppaan annetaan lupa ainoastaan poikkeustapauksissa.2. Liite II sisältää:a) kaikki ne lajit, joita ei välttämättä tällä hetkellä uhkaa sukupuuttoon kuoleminen, mutta jotka voisivat tulla sellaisiksi, ellei näiden lajien kauppaa säännellä tiukasti niiden säilymiselle soveltumattoman hyödyntämisen välttämiseksi; jab) muut lajit, jotka on a kohdan mukaisesti liitteessä II mainittujen lajien kaupan tehokkaaksi sääntelemiseksi on saatettava sääntelyn alaiseksi.3. Liite III sisältää kaikki ne lajit, jotka jokin osapuoli ilmoittaa oman toimivaltansa rajoissa sääntelyn alaisiksi niiden hyödyntämisen estämiseksi tai rajoittamiseksi ja joiden kaupan sääntelyn osalta kyseinen osapuoli tarvitsee muiden osapuolten yhteistyötä.4. Osapuolet sallivat liitteessä I, II ja III lueteltujen lajien kaupan ainoastaan tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

III artikla

Liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kaupankäynnin säänteleminen1. Liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kauppa on käytävä tämän artiklan määräysten mukaisesti.2. Liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden vienti edellyttää ennalta annettua vientilupaa ja sen esittämistä. Vientiluvan myöntämisen osalta on täytettävä seuraavat edellytykset:a) viejämaan tieteellinen viranomainen on antanut lausunnon, jonka mukaan kyseinen vienti ei vaaranna asianomaisen lajin eloonjäämistä;b) viejämaan hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että yksilöä ei ole saatu kyseisessä maassa voimassa olevan eläimistöä ja kasvistoa suojelevan lainsäädännön vastaisesti;c) viejämaan hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että elävä yksilö valmistetaan matkalle ja kuljetetaan siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni; jad) viejämaan hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että kyseiselle yksilölle on annettu maahantuontilupa.3. Liitteessä I lueteltujen lajien maahantuonti edellyttää ennalta annettua maahantuontilupaa ja sen esittämistä ja joko vientilupaa tai jälleenvientitodistusta ja sen esittämistä. Maahantuontiluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettäa) maahantuojavaltion tieteellinen viranomainen on antanut lausunnon, jonka mukaan maahantuonnin tarkoitus ei vahingoita kyseisen lajin säilymistä;b) maahantuojavaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että kun on kyse elävästä yksilöstä, sen vastaanottaja on asianmukaisesti varustautunut sen majoittamista ja hoitoa varten; jac) maahantuojavaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että yksilöä ei käytetä ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin:4. Liitteessä I luetellun yksilön jälleenvienti edellyttää ennalta annettua jälleenvientitodistusta ja sen esittämistä. Jälleenvientitodistuksen myöntämisen osalta on täytettävä seuraavat edellytykset:a) jälleenviejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että kyseinen yksilö on tuotu maahan tämän yleisösopimuksen määräysten mukaisesti;b) jälleenviejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että elävä yksilö on valmistettu matkaa varten ja kuljetetaan siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni;c) jälleenviejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että eläviä yksilöitä varten on annettu maahantuontilupa.5. Liitteessä I lueteltujen lajien merestätuontia varten tarvitaan tuojavaltion hallintoviranomaisen ennalta antama todistus. Todistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:a) tuojavaltion tieteellinen viranomainen on antanut lausunnon, jonka mukaan tuonti ei vaaranna kyseisen lajin säilymistä;b) tuojavaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että vastaanottaja on asianmukaisesti varustautunut elävän yksilön majoittamista ja hoitoa varten;c) tuojavaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, ettei yksilöä käytetä ensisijaisesti kaupallisiin tarkoituksiin.

IV artikla

Liitteessä II lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kaupan säänteleminen1. Liitteessä II lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kaupan on oltava tämän artiklan määräysten mukaista.2. Liitteeseen II kuuluvan lajin yksilön vienti edellyttää ennalta annettua vientilupaa ja sen esittämistä. Vientiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:a) viejävaltion tieteellinen viranomainen on antanut lausunnon, jonka mukaan kyseinen vienti ei vaaranna asianomaisen lajin säilymistä;b) viejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että yksilöä ei ole saatu kyseisessä maassa voimassa olevan eläimistöä tai kasvistoa suojelevan lainsäädännön vastaisesti;c) viejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että elävä yksilö valmistetaan matkalle ja kuljetetaan siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni.3. Kunkin osapuolen tieteellinen viranomainen seuraa jatkuvasti sekä valtionsa antamia vientilupia liitteessä II lueteltuja lajeja varten että kyseisten yksilöiden todellista vientiä. Jos tieteellinen viranomainen toteaa, että jonkin näiden lajien yksilöiden vientiä olisi rajoitettava kyseisen lajin säilyttämiseksi sen koko levinneisyysalueella tasolla, joka on sekä lajin merkityksen mukainen sen ekosysteemissä että huomattavasti sen tason yläpuolella, joka edellyttäisi lajin liittämistä liitteeseen I, on asianomaisen tieteellisen viranomaisen ilmoitettava toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle asianmukaisista toimenpiteistä kyseisen lajin yksilöitä koskevien vientilupien antamisen rajoittamiseksi.4. Liitteessä II lueteltuun lajiin kuuluvan yksilön tuonti edellyttää, että ennalta esitetään joko vientilupa tai jälleenvientitodistus.5. Liitteessä II lueteltuun lajiin kuuluvan yksilön jälleenvienti edellyttää, että ennalta annetaan ja esitetään jälleenvientitodistus. Jälleenvientitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:a) jälleenviejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että kyseinen yksilö on tuotu maahan tämän yleisösopimuksen määräysten mukaisesti;b) jälleenviejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että elävä yksilö valmistetaan matkalle ja kuljetetaan siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni.6. Liitteessä II lueteltuun lajiin kuuluvan yksilön merestätuonti edellytötää tuojavaltion hallintoviranomaisen ennalta antamaa todistusta. Kyseisen todistuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:a) tuojavaltion tieteellinen viranomainen on antanut lausunnon, jonka mukaan kyseinen tuonti ei vaaranna asianomaisen lajin säilymistä;b) tuojavaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että jokaista elävää yksilöä käsitellään siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni.7. Kyseinen hallintoviranomainen voi antaa tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun todistuksen enintään vuodeksi kerrallaan kyseisenä aikana merestä tuotavien yksilöiden kokonaismäärälle tieteellisen viranomaisen suosituksesta tai kuultuaan muita kansallisia tieteellisiä viranomaisia tai tarvittaessa kansainvälisiä tieteellisiä viranomaisia.

V artikla

Liitteessä III lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kaupan säänteleminen1. Liitteessä III lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kaupan on oltava tämän artiklan määräysten mukaista.2. Liitteessä III mainittuun lajiin kuuluvan yksilön vienti sellaisesta maasta, joka on merkinnyt kyseisen lajin liitteeseen III, edellyttää ennalta annettua vientilupaa ja sen esittämistä. Vientiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että:a) viejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että yksilöä ei ole saatu kyseisessä valtiossa voimassa olevan eläimistöä ja kasvistoa suojelevan lainsäädännön vastaisesti;b) viejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että elävä yksilö valmistetaan matkalle ja kuljetetaan siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni.3. Liitteessä III mainittuihin lajeihin kuuluvan yksilön tuonti edellyttää alkuperätodistuksen esittämistä ennalta, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan tämän artiklan 4 kohdan määräyksiä, ja vientiluvan esittämisestä jos tuonti tapahtuu valtiosta, joka on merkinnyt asianomaisen lajin liitteeseen III.4. Kun on kyse jälleenviennistä, tuojavaltio hyväksyy jälleenviejävaltion hallintoviranomaisen antaman todistuksen, että yksilö on laillisesti asianomaisessa maassa tai jälleenviedään, näyttönä siitä, että tämän yleissopimuksen määräyksiä on sovellettu kyseisen yksilön kohdalta.

VI artikla

Luvat ja todistukset1. Edellä III, IV ja V artiklan määräysten mukaisesti annettujen lupien ja todistusten on oltava tämän artiklan määräysten mukaisia.2. Vientiluvassa on oltava liitteessä IV esitetyssä mallissa täsmennetyt tiedot; lupa on voimassa vientiä varten ainoastaan kuusi kuukautta sen antopäivästä.3. Jokaisessa luvassa ja todistuksessa on oltava tämän yleissopimuksen nimi; lupa sisältää luvan tai todistuksen antaneen hallintoviranomaisen nimen, leiman ja tämän antaman tarkastusnumeron.4. Luvan tai todistuksen jäljennöksiin on merkittävä selkeästi, että se on jäljennös, ja sitä ei saa käyttää alkuperäiskappaleen sijaan, jollei jäljennöksessä toisin määrätä.5. Kutakin lähetystä varten vaaditaan erillinen lupa tai todistus.6. Tuojavaltion hallintoviranomainen pidättää ja mitätöi vientiluvan tai jälleenvientitodistuksen ja mahdollisesti vaadittavan tuontiluvan sitä esitettäessä siinä mainittujen yksilöiden maahantuonnin yhteydessä.7. Hallintoviranomainen voi, jos mahdollista, kiinnittää kuhunkin yksilöön merkin sen tunnistamisen helpottamiseksi. Tässä yhteydessä termi "merkki" tarkoittaa jokaista pysyvää merkkiä, lyijysinettiä tai muuta asianmukaista tapaa, jonka avulla yksilö voidaan tunnistaa ja joka on suunniteltu siten, että sen laiton jäljentäminen on mahdollisimman vaikeaa.

VII artikla

Vapautukset ja muut kauppaan liittyvät erityisömääräykset1. Edellä III, IV ja V artiklan määräykset eivät koske yksilöiden kuljetusta osapuolen alueen läpi tai sen kautta silloin, kun nämä yksilöt ovat tulliviranomaisten valvonnan alaisia.2. Jos viejä- tai jälleenviejävaltion hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että jokin yksilö on hankittu ennen kuin tämän yleissopimuksen määräyksiä sovellettiin kyseiseen yksilöön, III, IV ja V artiklan määräykset eivät koske kyseistä yksilöä, jos kyseinen hallintoviranomainen on antanut siitä todistuksen.3. Edellä III, IV ja V artiklan määräykset eivät koske yksilöitä, jotka ovat henkilökohtaista tai perheomaisuutta. Tätä vapautusta ei sovelleta:a) kun on kyse tapauksista, joissa yksilöiden omistaja on hankkinut liitteessä I mainittuun lajiin kuuluvan yksilön vakinaisen asuinvaltionsa ulkopuolelta ja ne tuodaan tähän valtioon;b) kun on kyse liitteessä II mainittuihin lajeihin kuuluvista yksilöistä:i) jos niiden omistaja on hankkinut ne vakinaisen asuinvaltionsa ulkopuolelta siinä valtiossa, jossa ne pyydettiin tai kerättiin luonnosta;ii) jos ne tuodaan omistajan vakinaiseen asuinvaltioon; jaiii) jos valtio, jossa yksilöt pyydettiin tai kerättiin luonnosta, edellyttää ennalta annettua övientilupaa tällaisten yksilöiden vientiä varten,paitsi jos hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että nämä yksilöt on hankittu ennen kuin tämän yleissopimuksen määräyksiä sovellettiin kyseisiin yksilöihin.4. Liitteessä I mainittuun lajiin luuluvat, kaupallisiin tarkoituksiin tarhatut eläimet ja liitteessä I mainittuun lajiin kuuluvat kaupallisiin tarkoituksiin köeinollisesti lisätyt kasvit katsotaan liitteessä II mainituiksi lajeiksi.5. Jos viejävaltion hallintoviranomaisella on näyttöä siitä, että jokin eläinlajin yksilö on tarhattu tai vastaavasti jokin kasvi monistettu keinotekoisesti tai on johdannainen näin kasvaneesta eläimestä tai kasvista, hyväksytään asianomaisen hallintoviranomaisen antama todistus kaikkien III, IV ja V artiklan edellyttämien todistusten ja lupien sijaan.6. Edellä III, IV ja V artiklan määräykset eivät koske tiedemiesten tai omien valtioidensa hallintoviranomaisten rekisteröimien tieteellisten instituuttien välisiä kasviyksilöiden tai muiden säilöttyjen, kuivattujen tai konservoitujen museoyksilöiden ja elävän, hallinötoviranomaisen hyväksymällä leimalla tai merkillä varustetun kasviaineiston ei-kaupallista lainaamista, lahjoittamista tai vaihtamista.7. Kunkin valtion hallintoviranomainen voi myöntää vapautuksen III, IV ja V artiklan vaatimuksista ja sallia kiertävään eläintarhaan, sirkukseen, eläin- tai kasvinäyttelyyn tai muuhun kiertävään näyttelyyn kuuluvia eläimiä tai kasveja kuljetettavan ilman todistuksia tai lupia, josa) viejä tai tuoja ilmoittaa täydelliset tiedot tällaisista yksilöistä tälle hallintoviranomaiselle;b) yksilöt kuuluvat jompaankumpaan tämän artiklan 2 tai 5 kohdassa määritellyistä ryhmistä; jac) hallintoviranomainen on vakuuttunut siitä, että jokainen elävä yksilö valmistetaan matkalle ja kuljetetaan siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni.

VIII artikla

Toimenpiteet, jotka osapuolten on toteutettava1. Osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet tämän yleisösopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi ja tämän yleissopimuksen määräysten vastaisesti tapahtuvan yksilöiden kaupan estämiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluu:a) tällaisten yksilöiden kaupan tai hallussapidon rankaiseminen;b) tällaisten yksilöiden takavarikoinnin tai viejävaltioon palauttamisen järjestäminen.2. Tämän artiklan 1 kohdassa mainittujen toimenpiteiden lisäksi osapuolet voivat tarvittaessa sisäisesti järjestää mahdollisuuden tämän yleisösopimuksen määräysten mukaisesti toteutettujen toimenpiteiden vastaisesti kaupattujen yksilöiden takavarikoinnista aiheutuvien menojen korvaamiseksi.3. Osapuolet yrittävät mahdollisuuksien mukaan saada yksilöiden kauppaa varten vaaditut muodollisuudet läpikäydyiksi mahdollisimman nopeasti. Muodollisuuksien helpottamiseksi osapuolet voivat määrätä meno- ja tulosatamia, joissa yksilöt on esitettävä selvitystä varten. Osapuolet varmistavat lisäksi, että kaikista elävistä yksilöistä huolehditaan kauttakuljetuksen säilytyksen tai kuljetuksen aikana asianmukaisesti siten, että vahingoittumisen, sairastumisen tai eläinrääkkäyksen vaara on mahdollisimman pieni.4. Jos elävä yksilö takavarikoidaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden seurauksena, sovelletaan seuraavia yksityiskohtaisia sääntöjä:a) yksilö on luovutettava takavarikoijavaltion hallinötoviranomaiselle;b) hallintoviranomainen palauttaa yksilön viejävaltioon tämän kustannuksella asianomaista valtiota kuultuaan tai vastaanottopaikkaan tai muuhun hallintoviranomaisen sopivaksi katsomaan ja tämän yleissopimuksen tavoitteiden mukaiseen paikkaan; jac) hallintoviranomainen voi pyytää tieteelliseltä viranomaiselta lausuntoa tai tarpeelliseksi katsoessaan kuulla sihteeristöä tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun päätöksen helpottamiseksi, mukaan lukien vastaanottopaikan valinta.5. Tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vastaanottopaikka on hallintoviranomaisen nimeämä elävien, ja erityisesti takavarikoitujen yksilöiden hoitoon tarkoitettu laitos.6. Kukin osapuoli pitää kirjaa liitteessä I, II ja III lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden kaupasta, mukaan lukien seuraavat tiedot:a) maahantuojien ja viejien nimi ja osoite;b) annettujen lupien ja todistusten määrä ja laatu; valtiot, joiden kanssa kyseistä kauppaa on käyty; yksilöiden määrä ja laji; liitteessä I, II ja III lueteltuihin lajeihin kuuluvien yksilöiden nimi ja tarvittaessa kyseisten yksilöiden koko ja sukupuoli.7. Jokainen osapuoli laatii määräajoin kertomukset tämän yleisösopimuksen soveltamisesta omalta kohdaltaan ja toimittaa sihteeristölle:a) vuosikertomuksen, joka käsittää yhteenvedon tämän artiklan 6 kohdassa eritellyistä tiedoista; jab) kaksivuotiskertomuksen lainsäädännöllisistä sääntely- ja hallinnollisista toimenpiteistä tämän yleissopimuksen määräysten soveltamisesta.8. Tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava avoinna yleisölle, siinä määrin kuin tämä ei ole asianomaisen osapuolen lainsäädännön vastaista.

IX artikla

Hallintoviranomaiset ja tieteelliset viranomaiset1. Kukin osapuoli nimeää tämän yleissopimuksen soveltamiseksi:a) yhden tai useamman toimivaltaisen hallintoviranomaisen, joka antaa lupia ja todistuksia asianomaisen osapuolen nimissä;b) yhden tai useamman tieteellisen viranomaisen.2. Tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa valtiot ilmoittavat tallettajahallitukselle nimeämänsä, muiden osapuolien sekä sihteeristön kanssa asioimaan valtuutetun hallintoviranomaisen nimen ja osoitteen.3. Asianomaisen osapuolen on ilmoitettava kaikista tämän artiklan mukaisten nimitysten ja valtuuksien muutoksista sihteeristölle, joka toimittaa tiedot edelleen muille osapuolille.4. Kunkin tämän artiklan 2 kohdassa mainitun hallintoviranomaisen on ilmoitettava sihteeristön tai toisen osapuolen hallintoviranomaisen pyynnöstä, mitkä ovat ne leimat, sinetit, joita se käyttää lupiensa tai todistustensa tunnistamisessa.

X artikla

Kauppa tähän yleissopimukseen kuulumattomien valtioiden kanssaKun on kyse viennistä tai jälleenviennistä valtioon tai tuonnista valtiosta, joka ei ole tämän yleisösopimuksen osapuoli, kukin osapuoli voi hyväksyä tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti annettujen lupien tai todistusten sijaan asianomaisen maan toimivaltaisen viranomaisen antaman luvan tai todistuksen, jos se vastaa keskeisiltä osiltaan edellä mainittuja lupia tai todistuksia.

XI artikla

Osapuolten konferenssi1. Sihteeristö kutsuu osapuolten konferenssin koolle viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän yleissopimuksen voimaantulosta.2. Sen jälkeen sihteeristö kutsuu koolle säännöllisen kokouksen vähintään joka toinen vuosi, jollei konferenssi toisin päätä, ja ylimääräisiin kokouksiin, kun vähintään kolmasosa osapuolista esittää siitä kirjallisen pyynnön.3. Osapuolet tarkastelevat sekä säännöllisissä että ylimääräisissä kokouksissa tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja voivat:a) laatia sihteeristön tehtävien suorittamiseen tarvittavia määräyksiä ja antaa varainhoitoa koskevat määräykset(1);b) harkita ja hyväksyä XV artiklan mukaisia muutoksia liitteeseen I ja II;c) tarkastella liitteessä I, II ja III esitettyjen lajien ennalleen palauttamisessa ja suojelussa tapahtunutta edistystä;d) vastaanottaa ja tutkia sihteeristön tai osapuolten jättämiä kertomuksia;e) tehdä tarvittaessa suosituksia tämän yleissopimuksen soveltamisen parantamiseksi.4. Jokaisessa säännöllisessä kokouksessa osapuolet voivat päättää seuraavan, tämän artiklan 2 kohdan määräysten mukaisen kokouksen ajasta ja paikasta.5. Osapuolet voivat jokaisessa kokouksessa määrätä ja vahvistaa kokouksen työjärjestyksen.6. Yhdistyneillä Kansakunnilla, sen erityisjärjestöillä, Kansainvälisellä atomienergiajärjestöllä sekä kaikilla valtioilla, jotka eivät ole liittyneet tähän yleissopimukseen, on oikeus lähettää edustajansa tarkkailijoiksi konferenssin kokouksiin, ja näillä tarkkailijoilla on oikeus osallistua kokouksiin mutta ei äänestysoikeutta.7. Kansainvälinen järjestö tai elin, joka on teknisesti pätevä suojelemaan, säilyttämään tai hoitamaan luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa ja joka on ilmoittanut sihteeristölle tahtovansa lähettää edustajansa tarkkailijoiksi konferenssin kokouksiin, otetaan vastaan jollei vähintään kolmasosa osapuolista sitä vastusta jos se kuuluu seuraaviin ryhmiin:a) valtiolliset tai ei-valtiolliset kansanväliset järjestöt tai elimet sekä kansalliset valtion järjestöt tai elimet;b) kansalliset, omien valtioittensa tähän tarkoitukseen hyväksymät ei-valtiolliset järjestöt tai elimet.Näillä tarkkailijoilla on oikeus osallistua kokouksiin ilman äänioikeutta.

XII artikla

Sihteeristö1. Tämän yleissopimuksen tultua voimaan Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristönsuojeluohjelman pääjohtaja perustaa sihteeristön. Pääsihteeriä voivat tämän aiheelliseksi katsomassa määrin avustaa asiaan liittyvät valtiolliset tai ei-valtiolliset kansainväliset ja kansalliset järjestöt tai elimet, jotka ovat päteviä suojelemaan, säilyttämään tai hoitamaan luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa.2. Sihteeristön tehtävänä on:a) järjestää osapuolten välisiä kokouksia ja avustaa niihin liittyvissä tehtävissä;b) hoitaa tämän yleissopimuksen 15 ja 16 artiklan määräysten mukaisesti sille annettuja tehtäviä;c) tehdä tieteellisiä ja teknisiä tutkimuksia osapuolten konferenssin hyväksymien ohjelmien mukaisesti tämän yleissopimuksen soveltamiseksi mukaan lukien tutkimukset elävien yksilöiden asianmukaista matkalle valmistamista ja kuljettamista koskevien standardien sekä lajituntemuksen keinojen kehittämiseksi;d) tutkia osapuolten laatimia kertomuksia ja pyytää heiltä tarpeellisia lisätietoja tämän yleissopimuksen täytäntöönpanemisen varmistamiseksi;e) kiinnittää osapuolten huomiota tämän yleissopimuksen tavoitteisiin liittyviin seikkoihin;f) julkaista säännöllisesti ja toimittaa osapuolille ajan tasalle saatettuja luetteloita liitteestä I, II ja III sekä mahdollisia lisätietoja näihin liitteisiin kuuluvien yksilöiden tunnistamisen helpottamiseksi;g) laatia osapuolille vuosittain kertomukset toiminnastaan ja tämän yleissopimuksen täytäntöönpanemisesta ja muita, osapuolten kokouksessa pyytämiä kertomuksia;h) antaa suosituksia tämän yleissopimuksen tavoitteiden ja määräysten täytäntöönpanemisesta, mukaan lukien teknisen ja tieteellisen tiedonvaihto;i) suorittaa muita osapuolten sille mahdollisesti uskomia tehtäviä.

XIII artikla

Kansainväliset toimenpiteet1. Kun sihteeristö saamiensa tietojen perusteella toteaa, että jonkin liitteeseen I tai II kuuluvan lajin yksilöiden kauppa saattaa tämän lajin uhanalaiseksi tai että tämän yleissopimuksen määräyksiä ei sovelleta tehokkaasti, sihteeristö ilmoittaa asiasta asianomaisen osapuolen tai -puolien toimivaltaiselle hallintoviranomaiselle.2. Kun jokin osapuoli vastaanottaa ilmoituksen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta asiasta, se toimittaa mahdollisimman nopeasti sihteeristölle kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotka sen lainsäädännön mukaan on luvallista antaa, ja suosittelee tarvittaessa parannuskeinoja. Kun osapuoli arvioi, että tutkimuksen suorittaminen on toivottavaa, asianomaisen osapuolen nimenomaisesti valtuuttama henkilö tai henkilöt voivat suorittaa tällaisen tutkimuksen.3. Osapuolelta tai tämän artiklan 2 kohdassa määrätyn tutkimuksen johdosta saadut tiedot tutkitaan seuraavassa osapuolten konferenssissa ja konferenssi voi antaa asiasta parhaaksi katsomansa suositukset.

XIV artikla

Yleissopimuksen vaikutus sisäiseen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin yleissopimuksiin1. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta osapuolten oikeuteen hyväksyä:a) tiukempia sisäisiä toimenpiteitä liitteeseen I, II ja III kuuluvien lajien yksilöiden kaupan, haltuunoton, keräämisen, hallussapidon tai kuljetuksen rajoittamiseksi ja tai kieltämiseksi;b) sisäisiä toimenpiteitä sellaisten lajien kaupan, halötuunoton, keräämisen, hallussapidon tai kuljetuksen rajoittamiseksi ja kieltämiseksi, joita ei ole mainittu liitteessä I, II ja III.2. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta osapuolten sisäisiin toimenpiteisiin tai muista voimassa olevista tai myöhemmin voimaan tulevista kansainvälisistä sopimuksista tai yleissopimuksista taikka muista yksilöiden kauppaan, haltuunottoon, keräämiseen, hallussapitoon ja kuljetukseen liittyvistä seikoista aiheutuviin velvoitteisiin, mukaan lukien kaikki tullaukseen, terveydenhoitoon tai eläinlääketieteeseen ja kasvien karanteeniin liittyvät toimenpiteet.3. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät vaikuta osapuolten tekemistä muista voimassa olevista tai voimaan tulevista, alueellisen kauppasopimuksen muodostavista kansainvälisistä sopimuksista johtuviin määräyksiin tai velvoitteisiin, jos nämä perustavat tai ylläpitävät yhteistä ulkoista tullivalvontaa ja poistavat kauppasopimuksen osapuolten keskinäisen tullivalvonnan.4. Tämän yleissopimuksen osapuoli, joka on liittynyt myös johonkin toiseen, tämän yleissopimuksen voimaantulohetkellä voimassa olevaan kansainväliseen sopimukseen, jossa on määräyksiä liitteeseen II kuuluvien merieläin- tai kasvilajien suojelemiseksi, vapautetaan tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti sille asetetuista velvoitteista, jotka koskevat liitteeseen II kuuluvien lajien asianomaisessa valtiossa rekisteröityyn laivaan kyseisen toisen kansainvälisen sopimuksen tai yleissopimuksen määräysten mukaisesti otettujen yksilöiden kauppaa.5. Sen estämättä, mitä III, IV ja V artiklassa määrätään, jokaista tämän artiklan 4 kohdan määräysten mukaisesti haltuunotettua yksilöä varten edellytetään ainoastaan todistus tuontivaltion hallintoviranomaiselta vakuudeksi siitä, että yksilö on haltuunotettu kyseisen toisen kansainvälisen sopimuksen määräysten mukaisesti.6. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät saa haitata Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselman 2750 C (XXV) mukaisesti koolle kutsutun Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeuskonferenssin työtä merioikeuden kehittämiseksi ja kodifioimiseksi, eikä vaikuttaa minkään valtion nykyisiin tai tuleviin merioikeutta tai rannikko- ja lippuvaltion lainkäyttövaltaa koskeviin oikeudellisiin vaatimuksiin tai oikeudellisiin näkökohtiin.

XV artikla

Liitteen I ja II muutokset1. Seuraavia määräyksiä sovelletaan osapuolten konferenssin kokouksissa liitteeseen I ja II tehtävien muutosten osalta:a) Jokainen osapuoli voi ehdottaa muutosta liitteeseen I ja II tutkittavaksi seuraavassa kokouksessa. Muutosehdotuksen teksti toimitetaan sihteeristölle vähintään sataviisikymmentä päivää ennen kokousta. Sihteeristö kuulee muita osapuolia ja asiasta kiinnostuneita elimiä muutoksesta tämän artiklan 2 kohdan b ja c alakohtien mukaisesti ja toimittaa kuulemisen tulokset osapuolille viimeistään kolmekymmentä päivää ennen kokousta.b) Muutokset hyväksytään kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä. Tässä yhteydessä ilmaisulla "läsnä olevat äänestävät osapuolet" tarkoitetaan läsnä olevia joko puolesta tai vastaan äänestäviä. Äänestyksestä pidättyviä osapuolia ei lasketa muutoksen hyväksymiseen tarvittavaan kahteen kolmasosaan.c) Kokouksessa hyväksytyt muutokset tulevat voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua kokousta, ei kuitenkaan niiden osapuolien osalta, jotka ovat tehneet tämän artiklan 3 kohdan mukaisen varauman.2. Seuraavia määräyksiä sovelletaan osapuolten konferenssin kokousten välillä liitteeseen I ja II tehtävien muutosten osalta:a) Jokainen osapuoli voi ehdottaa muutosta liitteeseen I ja II tutkitötavaksi kokousten välillä tässä kohdassa määrätyllä posötiäänestysmenetelmällä.b) Merilajien osalta sihteeristö toimittaa muutosehdotuksen tekstin osapuolille sen vasötaanotettuaan. Sihteeristö kuulee myös kansainvälisiä elimiä, joiden toimivalta liittyy kyseiseen lajiin, varsinkin saadakseen tieteellisiä tietoja, joita kyseiset elimet mahdollisesti voivat antaa ja varmistaakseen tällaisten elinten harjoittamien suojelutoimenpiteiden yhteensovittamisen. Sihteeristö toimittaa tällaisten elinten antamat lausunnot ja tiedot sekä omat suosituksensa mahdollisimman pian osapuolille.c) Sihteeristö toimittaa muita kuin merilajeja koskevien muutosehdotusten tekstit osapuolille ne vastaanotettuaan. Sen jälkeen se toimittaa omat suosituksensa mahdollisimman pian.d) Jokainen osapuoli voi viimeistään kuusikymmentä päivää sen jälkeen kun sihteeristö on tämän kohdan a ja b alakohtien mukaisesti antanut suosituksensa osapuolille, toimittaa sihteeristölle mahdolliset huomautuksensa sekä tarvittavat tieteelliset tiedot.e) Sihteeristö toimittaa saamansa vastaukset sekä omat suosituksensa osapuolille mahdollisimman pian.f) Muutos tulee voimaan yhdeksänkymmentä päivää myöhemmin, ei kuitenkaan niiden osapuolten osalta, jotka ovat tehneet varauman tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, jos sihteeristö ei viimeistään kolmen kymmenen päivän kuluttua siitä, kun vastaukset ja suositukset tämän kohdan e alakohdan mukaisesti on toimitettu osapuolille, ole vastaanottanut yhtään vastalausetta,g) Jos jokin osapuoli lähettää sihteeristölle vastalauseen, alistetaan muutosehdotus tämän kohdan h, i ja j alakohtien mukaisesti posötiäänestykseen.h) Sihteeristö ilmoittaa osapuolille vastaanottaneensa vastalauöseilmoituksen.i) Jätetään muutosehdotus seuraavan konferenssin kokouksen tutkittavaksi, jos sihteeristö ei viimeistään kuuden kymmenen päivän kuluttua siitä, kun tämän kohdan h alakohdassa mainittu ilmoitus on tehty, ole saanut myöntävää, kieltävää tai äänestyksestä pidättyvää äänestysilmoitusta vähintään puolelta osapuolista, jätetään muutosehdotus seuraavan konferenssin kokouksen tutkittavaksi.j) Muutosehdotus hyväksytään kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä edellyttäen, että puolet osapuolista lähettää kieltävän tai myöntävän äänestysilmoituksen.k) Sihteeristö ilmoittaa kaikille osapuolille äänestyksen tuloksen.l) Jos muutosehdotus hyväksytään, se tulee voimaan yhdeksänkymömenen päivän kuluttua siitä, kun sihteeristö on ilmoittanut sen hyväksymisestä osapuolille, ei kuitenkaan niiden osapuolien osalta, jotka ovat tehneet varauman tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.3. Jokainen osapuoli voi tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai 2 kohdan l alakohdassa mainitun yhdeksänkymmenen päivän kuluessa kirjallisella ilömoituksella tallettajahallitukselle tehdä muutosta koskevan varauman. Kunnes varauma peruutetaan, asianomaista valtiota ei kyseisen lajin kaupan osalta pidetä tämän yleissopimuksen osapuolena.

XVI artikla

Liite III ja sen muutokset1. Jokainen osapuoli voi milloin tahansa antaa sihteeristölle luettelon lajeista, jotka asianomainen osapuoli toteaa kuuluvaksi toimivaltansa piirissä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista syistä säännöstelyn alaiseen ryhmään. Liite III sisältää sen osapuolen nimen, joka tahtoo kyseisten lajien kuuluvan liitteeseen III, lajien tieteelliset nimet sekä kaikkien eläinten ja kasvien osien tai niistä saatujen erikseen kyseisen lajin kohdalla mainittujen tuotteiden nimet 1 artiklan b kohdan mukaisesti.2. Sihteeristö ilmoittaa jokaisesta vastaanottamastaan tämän artiklan 1 kohdassa mainitusta luettelosta osapuolille mahdollisimman pian. Luettelo tulee voimaan liitteen III osana yhdeksänkymmenen päivän kuluttua edellä mainitusta ilmoituksesta. Jokainen osapuoli voi milloin tahansa saatuaan ilmoituksen tällaisesta luettelosta, kirjallisella ilmoituksella tallettajahallitukselle tehdä varauman minkä tahansa lajin tai osan tai niistä saadun tuotteen osalta, ja siihen asti kun varauma peruutetaan, asianomaista valtiota ei pidetä kyseisen lajin tai osan tai kyseisistä eläimistä tai kasveista saatavan tuotteen osalta tämän yleissopimuksen osapuolena.3. Jokainen osapuoli, joka on merkinnyt jonkin lajin liitteeseen III kuuluvaksi voi milloin tahansa omalta osaltaan poistaa lajin liitteestä tekemällä ilmoituksen sihteeristölle, joka toimittaa tiedon osapuolille. Peruutus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua ilmoituksesta.4. Jokaisen osapuolen, joka jättää sihteeristölleen tämän artiklan 1 kohdan mukaisen luettelon, on liitettävä siihen jäljennös kaikista kyseisen lajin suojelemiseen liittyvistä laeista ja sisäisistä säännöksistä sekä mahdolliset osapuolen tarpeellisiksi katsomat tai sihteeristön pyytämät huomautukset niistä. Niin kauan kun kyseinen laji kuuluu liitteeseen III, ilmoittaa asianomainen osapuoli kaikista muutoksista edellä mainittuihin lakeihin ja säännöksiin samoin kuin niiden mahdollisista uusista tulkinnoista.

XVII artikla

Yleissopimuksen muutokset1. Jos vähintään kolmasosa osapuolista sitä pyytää, sihteeristö kutsuu osapuolten konferenssin ylimääräiseen kokoukseen, joka tutkii ja hyväksyy tähän yleissopimukseen tehtävät muutokset. Sellaiset muutokset hyväksytään läsnäolevien ja äänestäneiden osapuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Tässä yhteydessä ilmaisulla "läsnä olevat äänestävät osapuolet" tarkoitetaan läsnäolevia, joko puolesta tai vastaan äänestäviä osapuolia. Osapuolia, jotka pidättyvät äänestyksestä, ei lasketa muutoksen hyväksymiseen tarvittavaan kahteen kolmasosaan.2. Sihteeristö toimittaa jokaisen muutosehdotuksen tekstin kaikille osapuolille vähintään yhdeksänkymmentä päivää ennen kokousta.3. Niiden osapuolten osalta, jotka ovat sen hyväksyneet, muutos tulee voimaan kuusidenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaksi kolmasosaa osapuolista on tallettanut hyväksymiskirjansa tallettajahallituksen huostaan. Sen jälkeen muutos tulee voimaan jokaisen muun osapuolen osalta kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun asianomainen osapuoli on tallettanut hyväksymiskirjansa.

XVIII artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen1. Kaikista kahden tai useamman osapuolen välillä syntyvistä, tämän yleissopimuksen määräysten tulkintaa tai soveltamista koskevista erimieölisyyksistä neuvotellaan asianomaisten osapuolten kesken.2. Jos erimielisyyttä ei tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti saada ratkaistuksi, voivat osapuolet molemminpuolisella suostumuksella alistaa riidan välimiesoikeudelle, varsinkin Haagin pysyvälle välimiesoikeudelle. Välimiesoikeuden päätös sitoo erimielisyyden kumpaankin osapuolta.

XIX artikla

AllekirjoittaminenTämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Washingtonissa 30 päivään huhtikuuta 1973 asti ja sen jälkeen Bernissä 31 päivään joulukuuta 1974 asti.

XX artikla

Ratifiointi ja hyväksyminenTämä yleissopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Ratifioimis- tai hyväksymisasiakirjat on talletettava Sveitsin liittovaltion hallituksen huostaan, joka toimii talteenottajahallituksena.

XXI artikla

LiittyminenTämä yleissopimus on avoinna liittymistä varten rajoittamattoman ajan. Liittymiskirjat talletetaan talteenottajahallituksen huostaan.

XXII artikla

Voimaantulo1. Tämä yleissopimus tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu talteenottajahallituksen huostaan.2. Jokaisen valtion osalta, joka kymmenennen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen ratifioi, hyväksyy tai liittyy tähän sopimukseen, tulee tämä yleissopimus voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun asianomainen valtio tallettaa ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

XXIII artikla

Varaumat1. Tämän yleissopimuksen määräyksiin ei saa tehdä yleisvaraumia. Ainoastaan erityisvaraumia voidaan tehdä tämän artiklan ja XV ja XVI artiklan mukaisesti.2. Jokainen valtio voi ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tallentamisen yhteydessä tehdä erityisvarauman, joka koskee:a) jokaista liitteessä I, II ja III lueteltua lajia;b) jokaisen liitteessä III lueteltuun lajiin kuuluvan eläimen tai kasvin osaa tai niistä saatua tuotetta.3. Kunnes osapuoli peruuttaa tämän artiklan mukaisesti tekemänsä varauman, katsotaan, ettei asianomainen valtio ole lajin, sen osan tai varaumassa määritellystä eläimestä taikka kasvista saadun tuotteen osalta tämän yleissopimuksen osapuoli.

XXIV artikla

IrtisanominenJokainen osapuoli voi kirjallisella ilmoituksella talteenottajahallitukselle milloin tahansa irtisanoa tämän yleissopimuksen. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona talteenottajahallitus on vastaanottanut ilmoituksen siitä.

XXV artikla

Talteenottajahallituksentehtävät1. Tämän yleissopimuksen englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset alkuperäiskappaleet, jotka ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan talteenottajahallituksen huostaan, joka toimittaa niistä oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille ja liittymiskirjan tallettaneille valtioille.2. Talteenottajahallitus ilmoittaa kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille sekä sihteeristölle allekirjoituksista, ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista tämän yleissopimuksen voimaantulosta, muutoksista, varaumista ja niiden peruutuksista sekä irtisanomisilmoituksista.3. Heti tämän yleissopimuksen tultua voimaan talteenottajahallitus toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle rekisteröitäväksi ja julkaistavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien perussäännön 102 artiklan mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Tehty Washingtonissa kolmantena päivänä maaliskuuta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme.

LIITTEET I JA II (2)(3)

Tulkinta1. Näihin liitteisiin kuuluviin lajeihin viitataan:a) lajin nimellä,b) ylempään luokitteluyksikköön kuuluvana lajien kokonaisuutena tai kyseisen luokitteluyksikön määrättynä osana.2. Lyhennyksellä "spp." tarkoitetaan kaikkia ylempään luokitteluyksikköön kuuluvia lajeja.3. Muut viittaukset lajia ylempiin luokitteluyksiköihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.4. Lyhennys "p.e." tarkoittaa lajeja, jotka mahdollisesti ovat kuolleet sukupuuttoon.5. Lajin tai ylemmän luokitteluyksikön kohdalle merkitty tähti (*) merkitsee, että liitteessä I on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai eliösystematiikan osaan kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu liitteeseen II.6. Lajin tai ylemmän luokitteluyksikön kohdalle merkityt kaksi tähteä (**) merkitsevät, että liitteessä II on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai luokitteluyksikköön kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu liitteeseen I.7. Merkki (+) ja sitä seuraava numero lajin tai ylemmän luokitteluyksikön kohdalla merkitsevät, että ainoastaan määrätyt tämän lajin tai luokittelyksikön maantieteellisesti erilliset populaatiot, alalajit tai lajit on otettu kyseiseen liitteeseen seuraavasti:+ 201 Etelä-Amerikan populaatio+ 202 Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot+ 203 Italian populaatio,+ 204 kaikki Pohjois-Amerikan alalajit,+ 205 Aasian populaatio,+ 206 Intian populaatio,+ 207 Australian populaatio,+ 208 Himalajan populaatio,+ 209 kaikki Uuden-Seelannin lajit,+ 210 Chilen populaatio,+ 211 kaikki Pohjois- ja Etelä-Amerikassa olevat perheen lajit,+ 212 Australian populaatiot.8. Merkki (-) ja sitä seuraava numero lajin tai ylemmän luokitteluyksikön kohdalla merkitsevät, että määrättyjä tämän lajin tai luokitteluyksikön maantieteellisesti erillisiä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu kyseiseen liitteeseen seuraavasti:- 101 Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot,- 102 Panthera tigris altaica (= amurensis),- 103 Australian populaatio,- 104 Cathartidae,- 105 Pohjois-Amerikan populaatio Grönlantia lukuun ottamatta,- 106 Amerikan yhdysvaltojen populaatio, - 107 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri- 108 Papua-Uuden-Guinean populaatio,- 109 Chilen populaatio,- 110 Muut kuin mehikasvilajit.9. Merkki " 2 merkitsee puutavaraa?åAà> 3 merkitsee runkoa?åAà"TAULUKON PAIKKA>

LIITE III(4)(5)Tulkinta1. Näihin liitteisiin kuuluviin lajeihin viitataan:a) lajin nimellä,b) ylempään luokitteluyksikköön kuuluvana lajin kokonaisuutena tai määrättynä osana.2. Lyhennyksellä "spp." tarkoitetaan kaikkia ylempään luokitteluyksikköön kuuluvia lajeja.3. Muut viittaukset lajia korkeampiin eliösystematiikan osiin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.4. Lajin tai ylemmän luokitteluyksikön kohdalle merkitty tähti (*) merkitsee, että liitteessä I on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai eliösystematiikan osaan kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu liitteeseen III.5. Lajin tai ylemmän luokitteluyksikön kohdalle merkityt kaksi tähteä (**) merkitsevät, että liitteessä II on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai eliösystematiikan osaan kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu liitteeseen III.6. Lajin tai muun eliösystematiikan osan kohdalle merkityt maiden nimet merkitsevät, osapuolia, joiden pyynnöstä kyseiset lajit tai eliösystematiikan osat on merkitty tähän liitteeseen.7. Sopimuksen sännökset koskevat kutakin tähän liitteeseen merkittyä lajia tai muuta eliösystematiikan osana oleva elävää tai kuollutta kasvia ja siitä otettuja osia ja helposti tunnistettavia tuotteita.>TAULUKON PAIKKA>

(1) Kursivoitu teksti ei ole vielä tullut voimaan, eivätkä jäsenvaltiot ole sitä ratifioineet.

(2) Merkinnät "(C1)" ja "(C2)" lajin tai ylemmän luokitteluyksikön jälkeen tarkoittavat, että yksi tai useampi kyseisen lajin tai luokitteluyksikön alalaji tai laji on asetuksen liitteen C osassa 1 tai 2.

(3) Latinalaisten nimien suomennokset ovat ohjeellisia.

(4) Lajin tai korkeamman eliösystematiikan osan kohdalle merkitty "(C1)" ja "(C2)" merkitsevät, että yksi tai useampi kyseiseen lajiin tai eliösystematiikan osaan kuuluva laji tai alalaji on merkitty tämän asetuksen liitteen C osaan 1 tai 2.

(5) Latinalaisten nimien suomennokset ovat ohjeellisia.

LIITE B

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE C

LUETTELO LAJEISTA,

jotka saavat yhteisössä erityiskohtelun

Huomaa:

Lajin tai ylemmän luokitteluyksikön jäljessä oleva tähti (*) merkitsee, että lajin tai ylemmän luokitteluyksikön yksi tai useampi maanötieteellisesti erillinen populaatio tai alalaji kuuluu sopimuksen liitteeseen I.

OSA I

EDELLÄ 3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT LAJIT

FAUNA

MAMMALIA

EDENTATA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Tamandua tetradactyla chapadensis

PHOLIDOTA

Manidae

Manis spp.

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa spp.

CETACEA spp. (*)(1)

CARNIVORA

Viverridae

Cynogale bennetti

Eupleres goudotii

Eupleres major

Fossa fossa

Prionodon linsang

PINNIPEDIA

Phocidae

Mirounga angustirostris

Mirounga leonina

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon (*)

Trichechidae

Trichechus senegalensis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus hemionus (*)

Equus zebra hartmannae

Tapiridae

Tapirus terrestris

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapra americana mexicana

Bovidae

Capra falconeri (*)

Oryx (tao) dammah

AVES

PHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus crispus

CICONIIFORMES

Ardeidae

Bubulcus ibis

Casmerodius albus (syn. Egretta alba)

Egretta garzetta

Ciconiidae

Ciconia nigra

Threskiornithidae

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

Phoenicopterus ruber chilensis

Phoenicopterus ruber ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Coscoroba coscoroba

Cygnus columbianus (syn. Cygnus bewickii jankowskii)

Branta ruficollis

Alopochen aegyptiacus

Anas querquedula

Aythya nyroca

FALCONIFORMES spp. (*)

GALLIFORMES

Phasianidae

Argusianus argus

Cyrtonyx montezumae mearnsi - 106

Cyrtonyx montezumae montezumae

Francolinus ochropectus

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

GRUIFORMES

Gruidae

Grus canadensis pratensis

Otidiae

Otis tarda

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Numenius tenuirostris

Laridae

Larus brunnicephalus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Goura cristata

Goura scheepmakeri

Goura victoria

CUCULIFORMES

Musophagidae

Gallirex porphyreolophus

Tauraco corythaix

STRIGIFORMES spp. (*)

CORACIIFORMES

Bacerotidae

Aceros narcondami

Buceros bicornis (*)

Buceros hydrocorax hydrocorax

Buceros rhinoceros rhinoceros

PICIFORMES

Picidae

Picus squamatus flavirostris

PASSERIFORMES

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae

Paradisaeidae spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

SAURIA

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon

Teiidae

Cnemidorphorus hyperythrus

Helodermatidae

Heloderma spp.

PISCES

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera spp. (sensu D'Abrera)

Parnassius apollo

Trogonoptera spp. (sensu D'Abrera)

Troides spp. (sensu D'Abrera)

FLORA

ORCHIDACEAE

Cypripedium calceolus

Epipactis palustris

Epipactis helleborine

Epipactis leptochila

Epipactis muelleri

Epipactis dunensis

Epipactis purpurata

Epipactis phyllanthes

Epipactis atrorubens

Epipactis microphylla

Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera cucullata

Cephalanthera epipactoides

Cephalanthera rubra

Limodorum abortivum

Epigogium aphyllum

Neottia nidus-avis

Listera ovata

Listera cordata

Spiranthes spiralis

Spiranthes aestivalis

Spiranthes romanzoffiana

Goodyera repens

Gennaria diphylla

Herminium monorchis

Neottianthe cucullata

Platanthera bifolia

Platanthera chlorantha

Chamorchis alpina

Gymnadenia conopsea

Gymnadenia odoratissima

Pseudorchis albida

Pseudorchis frivaldii

Nigritella nigra

Coeloglossum viride

Dactylorhiza iberica

Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sulphurea

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza cordigera

Datylorhiza traunsteineri

Dactylorhiza russowii

Dactylorhiza elata

Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza saccifera

Neotinea maculata

Traunsteinera globosa

Orchis papilionacea

Orchis boryi

Orchis morio

Orchis longicornu

Orchis coriophora

Orchis sancta

Orchis ustulata

Orchis tridentata

Orchis lactea

Orchis italica

Orchis simia

Orchis militaris

Orchis punctulata

Orchis purpurea

Orchis saccata

Orchis patens

Orchis spitzelii

Orchis mascula

Orchis pallens

Orchis provincialis

Orchis anatolica

Orchis quadripunctata

Orchis laxiflora

Aceras anthropophorum

Himantoglossum hircinum

Barlia robertiana

Anacamptis pyramidalis

Serapias cordigera

Serapias neglecta

Serapias vomeracea

Serapias lingua

Serapias parviflora

Ophrys insectifera

Ophrys speculum

Ophrys lutea

Ophrys fusca

Ophrys pallida

Ophrys sphegodes

Ophrys spruneri

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys bertolonii

Ophrys lunulata

Ophrys argolica

Ophrys reinholdii

Ophrys crotica

Ophrys carmela

Ophrys scolopax

Ophrys fuciflora

Ophrys arachnitiformis

Ophrys tenthredinifera

Ophrys apifera

Ophrys bombyliflora

Corallorhiza trifida

Liparis loeselii

Microstylis monophyllos

Hammarbya paludos

PRIMULACEAE

Cyclamen graecum (sis. Cyclamen mindleri)

Cyclamen Creticum

Cyclamen balearicum

Cyclamen persicum

OSA II

EDELLÄ 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUT LAJIT

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus spp.

MARSUPIALIA

Macropodidae

Dendrolagus bennettianus

Dendrolagus lumholtzi

Dendrolagus inustus

Dendrolagus ursinus

PRIMATES spp. (*)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (*)

Chrysocyon brachyurus

Ursidae

Ursus (= Tharlactos) maritimus

Procyonidae

Ailurus fulgens

Mustelidae

Lutra enudris

Lutra incarum

Felidae

Felis bengalensis (*)

Felis concolor (*)

Felis geoffroyi

Felis pajeros

Felis pardalis (*)

Felis serval

Felis tigrina (*)

Felis wiedii (*)

Felis yagouaroundi (*)

Felis lynx (*)

Felis sylvestris

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodanta africana

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Choeropsis liberiensis

Hippopotamus amphibius

Cervidae

Pudu mèphistophiles

Bovidae

Ovis ammon

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas aucklandica aucklandica

Anas aucklandica chlorotis

Anas bernieri

GALLIFORMES

Cracidae

Crax rubra

Ortalis vetula

Penelopina nigra

GRUIFORMES

Rallidae

Gallirallus australis hectori

COLUMBIFORMES

Columbidae

Gallicolumba luzonica

PSITTACIFORMES

Psittacidae spp. - 107 (Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus, Psittacula krameri)

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta brachyura nympha

Cotingidae

Rupicola peruviana

Rupicola rupicola

Muscicapidae

Psophodes nigrogularis

REPTILIA

TESTUDINATA

Testudinidae spp. (paitsi Testudo graeca, Testudo hermanni ja Testudo marginata, jotka kuuluvat 1 osaan).

Pelomedusidae

Podocnemis spp.

CROCODYLIA

Alligarotidae spp. (*)

Crocodylidae spp. (*)

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma spp.

Agamidae

Uromastyx spp.

Iguanidae

Amblyrhynchus cristatus

Conolophus spp.

Varanidae

Varanus spp. (*)

SERPENTES

Boidae

Constrictor constrictor (syn. Boa constrictor)

Eunectes spp.

Python spp. (*)

Eryx jaculus

Colubridae

Cyclagras gigas

AMPHIBIA

SALIENTIA

Bufonidae

Bufo retiformis

ANTHOZOA

ANTIPATHARIA spp.

FLORA

PRIMULACEAE

Cyclamen hederifolium (Cyclamen neapolitanum)

Cyclamen purpurascens (Cyclamen europaeum autc)

Cyclamen repandum (Cyclamen vernale)

(1) Lukuun ottamatta grönlantilaisten Grönlannin tai Tanskan toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä lisenssillä pyytämiä sopimuksen liitteessä II olevien lajien yksilöitä ja niistä saatuja tuotteita.

Top