EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0076

Neuvoston direktiivi 82/76/ETY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1982, lääketieteen tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annetun direktiivin 75/362/ETY ja lääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 75/363/ETY muuttamisesta

OJ L 43, 15.2.1982, p. 21–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 128 - 132
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 128 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 78 - 81
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 78 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 15/04/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/76/oj

31982L0076

Neuvoston direktiivi 82/76/ETY, annettu 26 päivänä tammikuuta 1982, lääketieteen tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annetun direktiivin 75/362/ETY ja lääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 75/363/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 043 , 15/02/1982 s. 0021 - 0025
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0078
Espanjank. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0128
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 2 s. 0078
Portugalink. erityispainos: Luku 06 Nide 2 s. 0128


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä tammikuuta 1982,

lääketieteen tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annetun direktiivin 75/362/ETY ja lääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 75/363/ETY muuttamisesta (82/76/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 49, 57 ja 66 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

muutokset jäsenvaltioiden lainsäädännössä ja direktiivien 75/362/ETY ja 75/363/ETY (4) soveltamisesta saadut kokemukset ovat tehneet tietyt tekniset muutokset tarpeellisiksi,

lisäksi direktiivin 75/363/ETY 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että viimeistään neljän vuoden kuluttua kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta ja tilanteesta tehdyn uuden arvioinnin perusteella neuvosto päättää komission ehdotuksesta ja ottaen huomioon sen, että osa-aikaisen koulutuksen tulisi edelleen olla mahdollista tietyissä kunkin erikoisalan yhteydessä myöhemmin päätettävissä tapauksissa, onko 1 ja 2 kohdan säännökset pidettävä voimassa vai onko niitä muutettava,

erikoislääkäreiden täysipäiväisen koulutuksen periaatteen mukaisesti osa-aikaisen koulutuksen salliva poikkeusmenettely tulisi tarkemmin määritellä ja sitä tulisi valvoa tarkemmin, ja

direktiivin 75/363/ETY 7 artiklassa tarkoitettua määräaikaa olisi aiheellista pidentää 31 päivään joulukuuta 1983, jotta ne jäsenvaltiot, joissa erikoislääkäreiden osa-aikainen koulutus ei ole kyseisen direktiivin 2 ja 3 artiklan mukaista, voivat saattaa loppuun aloitetun uudistuksen tämäntyyppisen koulutuksen lopettamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 75/362/ETY 3 artiklan alaotsikon "g) Luxemburgissa" 2 alakohta ja numero 1, joka edeltää jäljelle jäävää alakohtaa.

2 artikla

Muutetaan direktiivin 75/362/ETY 5 artiklan 3 kohtaa seuraavasti:

a) korvataan saksankielisessä toisinnossa otsikot seuraavasti:

"- Anästhesie-Wiederbelebung" otsikolla " - Anästhesiologie"

"- Ophthalmologie" otsikolla " - Augenheilkunde"

"- Otorhinolaryngologie" otsikolla " - Hals-Nasen-Ohrenheilkunde"

"- Pädiatrie" otsikolla " - Kinderheilkunde"

b) kaikissa kielitoisinnoissa:

1. korvataan alakohdassa" - anestesiologia" Saksaa ja Belgiaa koskevat alaotsikot seuraavasti:

"Saksa: Anästhesiologie"

"Belgia: anesthésiologie/anesthesiologie"

2. korvataan alakohdassa " - naistentaudit ja synnytykset" Belgiaa ja Ranskaa koskevat alaotsikot seuraavasti:

"Belgia: gynécologie-obstétrique/gynecologie-verloskunde"

"Ranska: gynécologie-obstétrique"

3. korvataan alakohdassa " - korva-, nenä- ja kurkkutaudit" Saksaa ja Belgiaa koskevat alaotsikot seuraavasti:

"Saksa: Hals-Nasen-Ohrenheilkunde"

"Belgia: oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie"

4. korvataan alakohdassa " - lastentaudit" Belgiaa koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Belgia: pédiatrie/kindergeneeskunde"

3 artikla

Muutetaan direktiivin 75/362/ETY 7 artiklan 2 kohtaa seuraavasti:

a) korvataan saksankielisessä toisinnossa otsikot seuraavasti:

1. "Mikrobiologie-Bakteriologie" otsikolla "Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie";

2. "Pathologische Anatomie" otsikolla "Pathologie";

3. "Pädiatrische Chirurgie" otsikolla "Kinderchirurgie";

4. "Neuro-Psychiatrie" otsikolla "Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)";

5. "Kinderpsychiatrie" otsikolla "Kinder- und Jugendpsychiatrie";

b) korvataan hollanninkielisessä toisinnossa alakohdassa "zenuw- en zielsziekten" Belgiaa koskeva alaotsikko seuraavasti:

"België: neuropsychiatrie/neuropsychiatrie";

c) kaikissa kielitoisinnoissa:

1. alakohdassa "kliininen mikrobiologia":

- lisätään seuraava alaotsikko:

"Saksa: Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie";

- korvataan Alankomaita koskeva seuraavasti:

"Alankomaat: medische microbiologie";

2. korvataan alakohdassa "patologinen anatomia" Saksaa koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Saksa: Pathologie";

3. korvataan alakohdassa "kliininen kemia" Luxemburgia koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Luxemburg: chimie biologique";

4. korvataan alakohdassa "lastenkirurgia" Luxemburgia koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Luxemburg: chirurgie pédiatrique";

5. alakohdassa "fysiatria":

- korvataan Belgiaa koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Belgia: médecine physique/fysische geneeskunde";

- lisätään seuraava alaotsikko:

"Luxemburg: rééducation et réadaptation fonctionnelles";

6. lisätään alakohdassa "neurologia" alaotsikko seuraavasti:

"Kreikka: Íåõñïëïãßá";

7. lisätään alakohdassa "psykiatria" alaotsikko seuraavasti:

"Kreikka: Øõ÷éáôñéêÞ";

8. korvataan alakohdassa "hermo- ja mielitaudit" Saksaa koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Saksa: Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)";

9. alakohdassa "diagnostinen radiologia":

- korvataan Belgiaa koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Belgia: radiodiagnostic/röntgendiagnose";

- lisätään seuraavat alaotsikot:

"Kreikka: ÁêôéíïäéáãíùóôéêÞ";

"Luxemburg: radiodiagnostic";

10. alakohdassa "sädehoito":

- korvataan Belgiaa koskeva alaotsikko seuraavasti:

"Belgia: radio- et radiumthérapie/radio- en radiumtherapie";

- lisätään seuraava alaotsikko:

"Luxemburg: radiothérapie";

11. lisätään alakohdassa "lastenpsykiatria" alaotsikot seuraavasti:

"Luxemburg: psychiatrie infantile";

"Yhdistynyt kuningaskunta: child and adolescent psychiatry";

4 artikla

Korvataan direktiivin 75/362/ETY 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on yksityiskohtaisia tietoja vakavasta seikasta, joka on tapahtunut sen alueen ulkopuolella ennen kuin kyseinen henkilö perusti toimipaikan tähän jäsenvaltioon ja joka todennäköisesti vaikuttaisi kyseisen toiminnan aloittamiseen sen alueella, se voi ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta hän tulee.

Sen jäsenvaltion, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta hän tulee, on tarkistettava tietojen todenperäisyys. Sen viranomaisten on päätettävä tarvittavien tutkimusten laadusta ja laajuudesta ja ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle kaikista toimenpiteistä, joihin ne tämän mukaisesti ryhtyvät antamiensa todistusten tai asiakirjojen suhteen.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että annettuja tietoja käsitellään salassa pidettävinä."

5 artikla

Korvataan direktiivin 75/362/ETY 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on yksityiskohtaisia tietoja vakavasta seikasta, joka on tapahtunut sen alueen ulkopuolella ennen kuin kyseinen henkilö perusti toimipaikan tähän valtioon ja joka todennäköisesti vaikuttaisi tässä tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen sen alueella, se voi ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta hän tulee.

Sen jäsenvaltion, josta ulkomaan kansalainen on peräisin tai josta hän tulee, on tarkistettava tietojen todenperäisyys. Sen viranomaisten on päätettävä tarvittavien tutkimusten laadusta ja laajuudesta ja ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle kaikista toimenpiteistä, joihin he tämän johdosta ryhtyvät 1 kohdan mukaisesti annettujen tietojen suhteen."

6 artikla

Lisätään direktiiviin 75/362/ETY artikla seuraavasti:

"15 a artikla

Jos vastaanottava jäsenvaltio vaatii omilta kansalaisiltaan, jotka ryhtyvät harjoittamaan 1 artiklassa tarkoitettua toimintaa tai harjoittavat sitä, että he vannovat valan tai antavat juhlallisen vakuutuksen, ja kyseisen valan tai vakuutuksen kaava ei sovellu muiden jäsenvaltioiden kansalaisten käytettäväksi, kyseisen jäsenvaltion on huolehdittava, että asianomaiselle on tarjottavissa sopiva ja vastaava valan tai vakuutuksen kaava."

7 artikla

Lisätään direktiivin 75/362/ETY 16 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

"Tästä syystä ja 2 kohdassa mainitun palvelujen tarjoamista koskevan ilmoituksen lisäksi jäsenvaltiot voivat vaatia joko ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaa väliaikaista rekisteröintiä tai muodollista jäsenyyttä ammatillisessa järjestössä tai toimielimessä tai vaihtoehtoisesti rekisteriin merkitsemistä mahdollistaakseen alueellaan voimassa olevien ammatillisten menettelytapasäännösten täytäntöönpanon edellyttäen, että tällainen rekisteröinti tai jäsenyys ei viivytä tai millään tavoin vaikeuta palvelujen tarjoamista eikä myöskään aiheuta palveluja tarjoavalle henkilölle lisäkustannuksia."

8 artikla

Poistetaan direktiivin 75/362/ETY 19 artikla.

9 artikla

Direktiivin 75/363/ETY 2 artiklan 1 kohdassa:

1. korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) se suoritetaan täysipäiväisenä opiskeluna toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten valvonnassa liitteessä olevan 1 kohdan mukaisesti";

2. korvataan saksankielisessä toisinnossa d alakohta seuraavasti:

"(d) sie muß in einem Universitätszentrum, einer Universitätsklinik oder gegebenenfalls in einer hierzu von den zuständigen Behörden oder Stellen zugelassenen Einrichtung der ärtzlichen Versorgung erfolgen".

10 artikla

Korvataan direktiivin 75/363/ETY 3 artikla seuraavasti:

"3 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat, tämän kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn täysipäiväisen opiskelun periaatteen soveltamista ja kunnes neuvosto tekee 3 kohdan mukaisen päätöksen, hyväksyä osa-aikaisen erikoistumiskoulutuksen toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hyväksymillä edellytyksillä, jos täysipäiväinen koulutus ei olisi yksilöllisten perusteltujen syiden vuoksi mahdollista.

2. Osa-aikaista opetusta tulee antaa liitteessä olevan 2 kohdan mukaisesti, ja sen tulee laadultaan vastata täysipäiväisen koulutuksen tasoa. Osa-aikaisuus tai palkallinen yksityisvastaanoton pitäminen ei saa alentaa koulutuksen tasoa.

Erikoistumiskoulutuksen kokonaiskesto ei saa lyhentyä silloin, kun koulutus järjestetään osa-aikaisesti.

3. Neuvosto päättää viimeistään 25 päivänä tammikuuta 1989 tilanteen uudelleenarvioinnin perusteella komission ehdotuksesta ja ottaen asianmukaisesti huomioon sen, että osa-aikaisen koulutuksen tulisi edelleen olla mahdollista tietyissä erikoisalakohtaisesti myöhemmin päätettävissä tapauksissa, onko 1 ja 2 kohdan säännökset pidettävä voimassa vai onko niitä muutettava."

11 artikla

Direktiivin 75/363/ETY saksankielisessä toisinnossa:

a) korvataan seuraavat 4 artiklassa mainitut nimikkeet seuraavasti:

"- Krankheiten der Atemwege" nimikkeellä " - Lungen- und Bronchialheilkunde";

"- Anästhesie-Wiedebelebung" nimikkeellä " - Anästhesiologie";

"- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde" nimikkeellä " - Hals-Nasen-Ohrenheilkunde";

b) korvataan seuraavat 5 artiklassa mainitut nimikkeet seuraavasti:

"- Neuropsychiatrie" nimikkeellä " - Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)";

"- Pädiatrische Chirurgie" nimikkeellä " - Kinderchirurgie";

"- Gastro-Enterologie" nimikkeellä " - Gastroenterologie";

"- Kinderpsyhciatrie" nimikkeellä " - Kinder- und Jugendpsychiatrie";

"- Mikrobiologie-Bakteriologie" nimikkeellä " - Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie";

"- Pathologische Anatomie" nimikkeellä "Pathologie";

"- Dermato-Venerologie" nimikkeellä " - Dermatologie und Venerologie".

12 artikla

Korvataan direktiivin 75/363/ETY 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

Siirtymäkauden toimenpiteenä ja poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 3 artiklassa säädetään, ne jäsenvaltiot, joiden laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä säädetään osa-aikaisesta erikoistumiskoulutuksesta direktiivien 75/362/ETY ja 75/363/ETY tiedoksi antamisen ajankohtana, voivat edelleenkin soveltaa näitä säännöksiä hakijoihin, jotka ovat aloittaneet erikoistumiskoulutuksensa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1983.

Vastaanottavilla jäsenvaltioilla on oikeus vaatia, että edellä olevan alakohdan perusteella etua saavat henkilöt esittävät tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen lisäksi todistuksen, että asianomainen on tosiasiallisesti ja luvallisesti toiminut kyseisen alan erikoislääkärinä vähintään kolme peräkkäistä vuotta kyseisen todistuksen myöntämistä edeltävien viiden vuoden aikana."

13 artikla

Lisätään direktiiviin 75/363/ETY liite seuraavasti:

"LIITE

Täysipäiväisen ja osa-aikaisen erikoislääkärinkoulutuksen ominaisuudet

1. Täysipäiväinen erikoislääkärinkoulutus

Tällainen koulutus tulee suorittaa toimivaltaisen viranomaisen hyväksymissä erityistehtävissä.

Siihen tulee kuulua osallistuminen kaikkiin lääketieteellisiin tehtäviin sillä osastolla, jossa harjoittelu suoritetaan, päivystys mukaan lukien, niin että erikoistuvan lääkärin kaikki ammatinharjoittamiseen käyttämät tavallisen työviikon tunnit koko vuoden aikana käytetään tähän käytännölliseen ja teoreettiseen koulutukseen toimivaltaisten viranomaisten vahvistamalla tavalla. Näistä tehtävistä maksetaan asianmukainen palkka.

Koulutus voidaan keskeyttää seuraavista syistä: asevelvollisuus, komennus, raskaus tai sairaus. Minkään keskeytyksen ei kuitenkaan tule lyhentää koulutuksen kokonaiskestoa.

2. Osa-aikainen erikoislääkärinkoulutus

Tämän koulutuksen tulee täyttää samat vaatimukset kuin täysipäiväinen koulutus, josta se poikkeaa ainoastaan siinä, että lääketieteellisiin tehtäviin osallistumisen aikaa voidaan lyhentää niin, että se on vähintään puolet 1 kohdan 2 alakohdassa säädetystä ajasta.

Toimivaltaisten viranomaisten tulee huolehtia siitä, että osa-aikaisen erikoislääkärikoulutuksen kokonaiskesto ja laatu eivät alita täysipäiväisen koulutuksen kestoa ja laatua.

Tällaisesta osa-aikaisesta koulutuksesta maksetaan asianmukainen palkka."

14 artikla

Ennen 1 päivää tammikuuta 1983 aloitetut direktiivin 75/363/ETY 3 artiklan mukaiset erikoistumisopinnot voidaan suorittaa loppuun kyseisen artiklan mukaisesti.

15 artikla

Niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat ennen tämän direktiivin tiedoksi antamista kumonneet laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä olevat hermo- ja mielitautien tai radiologian tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen myöntämistä koskevat säännökset ja ovat ennen tämän direktiivin tiedoksi antamista toteuttaneet toimenpiteet saavutettujen oikeuksien osalta omia kansalaisiaan varten, tulee myöntää jäsenvaltioiden kansalaisille oikeus hyötyä tällaisista toimenpiteistä, jos näiden hermo- ja mielitautien tai radiologian tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat täyttävät joko direktiivin 75/362/ETY 9 artiklan 2 kohdassa tai direktiivin 75/363/ETY 2, 3 ja 5 kohdassa säädetyt tätä asiaa koskevat edellytykset.

16 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1982. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

17 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä tammikuuta 1982.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. TINDEMANS

(1) EYVL N:o C 121, 23.5.1981, s. 4

(2) EYVL N:o C 260, 12.10.1981, s. 99

(3) EYVL N:o C 230, 10.9.1981, s. 12

(4) EYVL N:o L 167, 30.6.1975, s. 1 ja 14

Top