EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2729

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2729/81, annettu 14 päivänä syyskuuta 1981, maito- ja maitotuotealan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän ja tukien ennakkovahvistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 272, 26.9.1981, p. 19–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 118 - 123
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 023 P. 118 - 123
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 014 P. 35 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 014 P. 35 - 40

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; Kumoaja 395R1466

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2729/oj

31981R2729

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2729/81, annettu 14 päivänä syyskuuta 1981, maito- ja maitotuotealan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän ja tukien ennakkovahvistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 272 , 26/09/1981 s. 0019 - 0024
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 14 s. 0035
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 23 s. 0118
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 14 s. 0035
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 23 s. 0118


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2729/81,

annettu 14 päivänä syyskuuta 1981,

maito- ja maitotuotealan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän ja tukien ennakkovahvistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Kreikan liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 17 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 2044/75 (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3474/80 (), säädetään maito- ja maitotuotealan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän ja tukien ennakkovahvistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä; tätä asetusta on muutettu useaan otteeseen; selvyyden vuoksi ja hallinnon tehostamiseksi olisi tehtävä koonnelma tämän asetuksen säännöksistä sekä yhdenmukaistettava tiettyjä tuotteita koskevia erityissääntöjä ja mukautettava samalla todistuksiin liittyvien vakuuksien arvoja,

ottaen huomioon maidon ja maitotuotteiden alalla tukien ennakkovahvistuksesta saatu kokemus on osoittautunut tarpeelliseksi parantaa päätöksentekomenettelyä, kun tuen määrää tarkistetaan; tietyn tilanteen tutkiminen ja päätöksenteko helpottuvat ja ne voidaan tehdä rauhallisemmissa olosuhteissa, kun komissio ja hallintokomiteassa edustettuina olevat jäsenmaat tietävät tarkasti määrät, joiden osalta on pyydetty senhetkisen tuen ennakkovahvistusta, ilman vaaraa siitä, että esitetyt pyynnöt aiheuttaisivat maksun nousun esimerkiksi keinottelusyistä kyseisen asian käsittelypäivänä; tämän vuoksi tavanomaisena käsittelypäivänä ei pitäisi vahvistaa tukia ennakolta; tämän vuoksi olisi täydennettävä kyseistä lainsäädäntöä,

saatu kokemus huomioon ottaen on osoittautunut tarpeelliseksi saattaa niiden tietoon, joita asia koskee, luettelo toimielimistä, jotka yksinomaan voivat avata maito- ja maitotuotealan tarjouskilpailun maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten sekä ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 3 päivänä joulukuuta 1980 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3183/80 () 43 artiklan mukaisesti,

tämän asetuksen erityissäännökset joko täydentävät asetuksen (ETY) N:o 3183/80 säännöksiä tai poikkeavat niistä, ja

maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I OSASTO YLEISTÄ TUONTI- JA VIENTITODISTUKSISTA

1 artikla

1. Tuonti- ja vientitodistuksia koskeva vakuuden määrä on 100 nettokilogrammalta tuotetta:

- 1,00 ECUa yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 04.01 kuuluvilta tuotteilta,

- 3,00 ECUa yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 04.04 kuuluvilta tuotteilta,

- 4,00 ECUa yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 04.03 kuuluvilta tuotteilta,

- 2,00 ECUa muilta asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa tarkoitetuilta tuotteilta.

2. Vakuutta ei kuitenkaan tarvitse antaa, kun on kyse 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta vientitodistuksesta.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3183/80 5 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetään, tuonti- tai vientitodistusta ei vaadita eikä voida esittää sellaisten toimien toteuttamiseksi, jotka koskevat enintään seuraavia määriä:

- 500 kilogrammaa yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 04.03 tai 04.04 kuuluvia tuotteita,

- 1 000 kilogrammaa muita asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita.

II OSASTO TUONTITODISTUKSIA KOSKEVAT ERITYISET YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 804/68 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitettävän tuontitodistuksen osalta noudatetaan seuraavia erityisiä yksityiskohtaisia sääntöjä, kun yhteisöön tuodaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita:

1. Tuontitodistus on voimassa asetuksen (ETY) N:o 3183/80 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua todistuksen antamispäivää seuraavan toisen kuukauden loppuun.

2. Niiden yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin kuuluvien tuotteiden osalta, joiden ECUina ilmaistua hintaa käytetään jaotteluperusteena, hakija voi ilmoittaa tuontitodistushakemuksessaan kaksi alanimikettä, joilla on sama jaotteluperuste.

Hakemuksessa mainitut kaksi alanimikettä ilmoitetaan todistuksessa.

III OSASTO VIENTITODISTUKSIA KOSKEVAT ERITYISET YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT

1 jakso Yleiset säännökset

4 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden, joiden tuki on vahvistettu ennalta, vienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää vientitodistuksen esittämistä.

2. Jos tukea ei ole vahvistettu ennalta, yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 04.02 A II b) ja 04.03 kuuluvien tuotteiden vienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää vientitodistuksen esittämistä.

3. Vientitodistushakemuksen ja vientitodistuksen 13 ruudussa on oltava maininta määrämaasta tai asetuksen (ETY) N:o 2730/79 5 artiklan mukaisesta erityisestä käyttötarkoituksesta.

5 artikla

Jos tuet vahvistavan asetuksen liitteessä on alanimikkeitä, jotka eivät kuulu yhteiseen tullitariffiin, vientitodistushakemuksen ja vientitodistuksen 7 ruudussa on oltava tuotteen kuvaus sellaisena kuin se on mainitussa liitteessä ja 8 ruudussa on oltava yhteisen tullitariffin alanimike, jonka eteen on merkitty "ex".

Todistus on voimassa ainoastaan näin kuvatulle tuotteelle.

2 jakso Vientitodistukset ilman ennalta vahvistettua maksua

6 artikla

1. Jos vientitodistus, johon ei liity tuen ennakkovahvistusta, koskee jotakin yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 04.02 A II tai nimikkeeseen 04.03 kuuluvaa tuotetta, joka on vietävä tuen myöntämisen poissulkevan asetuksen mukaisesti erityisesti elintarvikeavustusten ollessa kyseessä, todistushakemuksen ja todistuksen 12 ruutuun on merkittävä viittaus kyseiseen asetukseen käyttäen jotakin seuraavista ilmaisutavoista:

- "Særlig udførsel [forordning (EØF) nr. ...]",

- "Sonderausfuhr [Verordnung (EWG) Nr. ...]",

- "ÅéäéêÞ åîáãùãÞ [êáíïíéóìüò (EOK) áñéè. ...]",

- "Special export [Regulation (EEC) No ...]",

- "Exportation spéciale [règlement (CEE) n° ...]",

- "Esportazione speciale [regolamento (CEE) n. ...]",

- "Bijzondere uitvoer [Verordening (EEG) nr. ...]".

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut todistukset:

a) sisältävät yhden seuraavista maininnoista 18 a) ruudussa:

- "Eksporteres uden restitution",

- "Ausfuhr ohne Erstattung",

- "Ðñüò åîáãùãÞ ÷ùñßò åðïôñïðÞ",

- "To be exported without refund",

- "À exporter sans restitution",

- "Da esportare senza restituzione",

- "Uitvoer zonder restitutie";

b) ovat sovellettavissa ainoastaan 12 ruudussa mainitun asetuksen mukaiseen vientiin.

7 artikla

Vientitodistus, johon ei liity tuen ennakkovahvistusta, on voimassa asetuksen (ETY) N:o 3183/80 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua antamispäivää seuraavan toisen kuukauden loppuun.

3 jakso Vientitodistukset, joihin liittyy tuen ennakkovahvistus

8 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita koskeva tuki vahvistetaan ennalta pyynnöstä. Jos on kyse liitteeseen I sisältyvistä tuotteista, jotka viedään liitteessä mainittuihin määräpaikkoihin, tukea ei kuitenkaan voida vahvistaa ennalta.

2. Asetuksen (ETY) N:o 3183/80 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut säännökset huomioon ottaen vientitodistushakemukset, jotka sisältävät tuen ennakkovahvistuksen jollekin asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa tarkoitetuista tuotteista ja joiden jättämispäivä olisi ollut asetuksen (ETY) N:o 3183/80 14 artiklan mukaisesti torstai, katsotaan jätetyn ensimmäisenä tätä torstaita seuraavana työpäivänä.

9 artikla

Vientitodistus, johon liittyy tuen ennakkovahvistus, on voimassa asetuksen (ETY) N:o 3183/80 21 artiklan 1 kohdan mukaisesta todistuksen antamispäivästä liitteessä II kyseiselle tuotteelle vahvistetun määräajan loppuun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan erityissäännösten soveltamista.

Yksittäisissä tapauksissa voidaan kuitenkin säätää erityisestä voimassaoloajasta.

10 artikla

1. Vientitodistukset, joihin liittyy yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 04.02 A II b) ja nimikkeeseen 04.03 kuuluvia tuotteita koskevan tuen ennakkovahvistus, annetaan vasta viiden työpäivän kuluttua hakemuksen jättämispäivästä, ellei tänä aikana ole toteutettu erityistoimenpiteitä.

2. Poiketen asetuksen (ETY) N:o 3183/80 9 artiklan 1 kohdan säännöksistä vientitodistuksesta, johon liittyy yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 04.02 A II b) tai nimikkeeseen 04.03 kuuluvaa tuotetta koskevan tuen ennakkovahvistus, johtuvia oikeuksia ei voida siirtää.

11 artikla

1. Jos tiettyä tuotetta koskeva tuki voidaan liitteen I mukaisesti vahvistaa ennalta ainoastaan tiettyihin määräpaikkoihin, tuen ennakkovahvistuksen sisältävä todistus velvoittaa viemään tuotteen johonkin muuhun kuin mainitussa liitteessä mainittuun määräpaikkaan.

2. Jos mahdollisuus vahvistaa maksu ennalta, joko kaikkien määräpaikkojen tai tiettyjen määräpaikkojen osalta, on liitteen I mukaisesti rajoitettu koskemaan ainoastaan tiettyjä yhteisen tullitariffin johonkin alanimikkeeseen kuuluvia tuotteita, todistushakemuksen ja todistuksen 7 ruutuun on merkittävä niiden tuotteiden kuvaus, joiden tuki voidaan vahvistaa ennakolta, ja 8 ruutuun yhteisen tullitariffin alanimike, jota edeltää maininta "ex".

Todistus on voimassa ainoastaan näin kuvatulle tuotteelle.

3. Jos pakollinen määräpaikka liitteen II mukaisesti määrää luvan voimassaoloajan, kyseiselle tuotteelle annettu vientilupa, jossa ei ole merkintää pakollisesta määräpaikasta, velvoittaa viemään johonkin muuhun määräpaikkaan kuin kyseiseen pakolliseen määräpaikkaan.

12 artikla

Jos tuen ennakkovahvistuksen sisältävän vientitodistuksen voimassaoloaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 3183/80 37 artiklan mukaisesti, viennin katsotaan tapahtuneen alkuperäisen voimassaoloajan viimeisenä päivänä siltä osin kuin on kyse ennalta vahvistetun tuen tarkistamisesta.

13 artikla

1. Yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 04.02 B kuuluvien tuotteiden osalta vientitodistus voidaan hakijan pyynnöstä antaa:

- joko ainoastaan yhden sellaisen osan perusteella, jota tarkoitetaan asetuksen (ETY) N:o 1098/68 2 artiklan 1 kohdassa,

- molempien kyseisten osien perusteella.

2. Jos 1 kohdan ensimmäistä luetelmakohtaa sovelletaan, todistushakemuksessa ja todistuksen 12 ruudussa on oltava tapauksen mukaan jokin seuraavista maininnoista:

- "Forudfastsættelse for mælkeelementet",

- "Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für Milch",

- "Ðñïêáèïñéóìüò ðåñéïñéæüìåíïò ìüíï óôü óôïé÷åßï ãÜëá",

- "Advance fixing in respect of milk component only",

- "Fixation à l'avance limitée à l'élément lait",

- "Fissazione in anticipo limitata all'elemento latte",

- "Vaststelling vooraf beperkt tot het element melk";

tai:

- "Forudfastsættelse for sukkerelementet",

- "Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für Zucker",

- "Ðñïêáèïñéóìüò ðåñéïñéæüìåíïò ìüíï óôü óôïé÷åßï æÜ÷ïñç",

- "Advance fixing in respect of sugar component only",

- "Fixation à l'avance limitée à l'élément sucre",

- "Fissazione in anticipo limitata all'elemento zucchero",

- "Vaststelling vooraf beperkt tot het element suiker".

IV OSASTO ERITYISET YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT TUEN VAHVISTAMISESTA TARJOUSKILPAILUISSA

14 artikla

Sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 3183/80 43 artiklaa asetuksen (ETY) N:o 804/68 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin:

a) tarjouskilpailuna voidaan pitää ainoastaan määräaikaan mennessä tapahtuvaa tarjousten jättämistä koskevaa julkista tarjouspyyntöä:

- jonka esittää asetuksen (ETY) N:o 804/68 30 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti laadittavassa luettelossa mainittu julkinen toimielin tai julkisoikeudellinen laitos,

- joka on osoitettu rajoittamattomalle joukolle viejiä, erityisesti julkaisun avulla, ja

- jossa mainitaan vaaditut toimitusajat sekä päivämäärä ja tarvittaessa kellonaika, johon mennessä tarjous on esitettävä;

b) sovelletaan 15 ja 16 artiklan erityisiä yksityiskohtaisia säännöksiä.

15 artikla

1. Jos vienti perustuu 14 artiklassa tarkoitetun toimielimen avaamaan tarjouskilpailuun, tuen ennakkovahvistuksen sisältävä vientitodistus on voimassa asetuksen (ETY) N:o 3183/80 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta vientitodistuksen antamispäivästä päivään, jona kyseisestä tarjouskilpailusta johtuvat velvoitteet on täytettävä.

Tämän todistuksen voimassaoloaika ei voi kuitenkaan ylittää liitteessä III vahvistettuja aikoja.

2. Edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut erityistoimenpiteet voivat estää tässä artiklassa tarkoitetun vientitodistuksen antamisen ainoastaan, jos ne tulevat voimaan viimeistään viisi työpäivää todistushakemuksen jättämispäivän jälkeen.

3. Asetuksen (ETY) N:o 3183/80 43 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan säännöksistä poiketen määräajaksi, jota todistuksen hakijan on noudatettava ilmoittaessaan todistuksen antaneelle toimielimelle tarjouskilpailun tuloksista tai esittäessään tarjousten esittämiselle asetetun päivämäärän siirtämistä koskevat todisteet, vahvistetaan 40 päivää tarjousten esittämiselle asetetusta määräpäivästä.

16 artikla

1. Jos jäsenvaltion alueelle sijoitetut, mutta sen lipun alle kuulumattomat sotavoimat ovat avanneet tarjouskilpailun ja ilmoittaneet toimitettavan maidon tai maitotuotteiden määrän ainoastaan summittaisesti, jolloin todellisuudessa toimitettava määrä voidaan määrittää vasta tarjouskilpailussa säädetyn toimitusajan päättyessä, tuen ennakkovahvistuksen sisältävä vientitodistus annetaan tarjouskilpailun edellytysten mukaisesti arvioidulle määrälle, jäljempänä "tavoitemäärä". Tällöin todistushakemuksen ja todistuksen 12 ruutuun on merkittävä jokin seuraavista maininnoista:

"Anslået mængde",

"Richtmenge"

"¸íäåéêôéêÞ ðïóüôçôá",

"Target quantity",

"Quantité indicative",

"Quantità indicativa",

"Geschatte hoeveelheid".

Todistusta voidaan käyttää ainoastaan tähän määrään asti.

Vientivelvoite on täytetty, kun tarjouskilpailun avanneen toimielimen määrittämä toimitettava määrä, jäljempänä "lopullinen määrä", on viety. Asianosaisten on esitettävä vastaavat todisteet toimielimelle, joka on antanut todistuksen.

2. Jos vietävä määrä osoittautuu suuremmaksi kuin tavoitemäärä, alkuperäisen todistuksen antaneen toimielimen on annettava asianosaisen pyynnöstä yksi tai useampi täydentävä todistus.

Täydentävässä todistuksessa on oltava samat maininnat kuin alkuperäisessä todistuksessa, lukuun ottamatta määrää ja toimituspäivämäärää koskevia mainintoja. Lisäksi sen 2 ruutuun on merkittävä jokin seuraavista maininnoista:

"Ekstra licens",

"Zusatzlizenz",

"Óõìðëçñùìáôéêü ðéóôïðïéçôéêü",

"Supplementary licence",

"Certificat complémentaire",

"Titolo complementare",

"Aanvullend certificaat".

3. Jos lopullinen määrä on pienempi kuin alkuperäisessä todistuksessa mainittu ja mahdollisissa täydentävissä todistuksissa mainittu ohjemäärä, määrien erotusta vastaava vakuus vapautetaan.

4. Asetuksen (ETY) N:o 3183/80 33 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan säännöksiä ei sovelleta tässä artiklassa tarkoitettuihin todistuksiin.

V OSASTO LOPPUSÄÄNNÖKSET

17 artikla

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 2044/75.

2. Viittauksia kaikissa niissä yhteisön säännöksissä ja määräyksissä, joissa viitataan asetuksen (ETY) N:o 2044/75 artikloihin, pidetään viittauksina tämän asetuksen vastaaviin artikloihin.

3. Asetusta (ETY) N:o 2044/75 sovelletaan kuitenkin todistuksiin, joita koskeva hakemus on jätetty ennen tämän asetuksen soveltamista.

18 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 1981.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä syyskuuta 1981.

Komission puolesta

Poul DALSAGER

Komission jäsen

() EYVL N:o L 148, 28.6.1968, s. 13

() EYVL N:o L 213, 11.8.1975, s. 15

() EYVL N:o L 363, 31.12.1980, s. 50

() EYVL N:o L 338, 13.12.1980, s. 1

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

Top