EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0215

Neuvoston direktiivi 80/215/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa

OJ L 47, 21.2.1980, p. 4–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 243
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 116 - 119
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 116 - 119
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 206 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 206 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 149 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; Kumoaja 32004L0041 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/215/oj

31980L0215

Neuvoston direktiivi 80/215/ETY, annettu 22 päivänä tammikuuta 1980, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa

Virallinen lehti nro L 047 , 21/02/1980 s. 0004 - 0007
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0206
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 27 s. 0240
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 11 s. 0206
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 17 s. 0116
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 17 s. 0116


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä tammikuuta 1980,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa (80/215/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(),

sekä katsoo, että

terveyttä koskevista kysymyksistä yhteisön sisäisessä lihavalmisteiden kaupassa 21 päivänä joulukuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 77/99/ETY() on sovellettu 1 päivästä heinäkuuta 1979 alkaen,

edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanolla ei ole toivottua vaikutusta niin kauan kuin erot lihavalmisteita koskevien jäsenvaltioiden terveysvaatimusten välillä ovat esteenä yhteisön sisäiselle kaupalle; tämän alan yhteisistä säännöksistä olisi säädettävä erityisesti näiden erojen poistamiseksi,

epitsoottisten eläintautien leviämisen välttämiseksi lihavalmisteiden välityksellä, olisi säädettävä, että lihan, josta eräät kyseisistä lihavalmisteista valmistetaan, olisi oltava tuoreeseen lihaan sovellettavien terveysmääräysten mukaista,

olisi huolehdittava siitä, ettei lihavalmisteille, jotka eivät ole yhteisön määräysten mukaisia, anneta määräyksissä edellytettyä terveysmerkkiä,

kun lihavalmisteet on käsitelty siten, että kaikki mahdollisesti eläimiin siirtyvät tauteja aiheuttavat mikrobit tuhoutuvat, olisi käsittelystä mainittava kyseisten tuotteiden mukana olevassa terveystodistuksessa,

jäsenvaltioilla on oltava oikeus kieltää sellaisten lihavalmisteiden liikkeelle laskeminen alueellaan, joiden on todettu sisältävän tarttuvien tautien tai tartuntatautien mikrobeja tai jotka eivät ole yhteisön terveyssäännösten mukaisia,

tavaran lähettäjällä olisi omasta tai edustajansa pyynnöstä oltava oikeus saada lihavalmisteet palautetuksi itselleen, jollei terveydellisistä syistä muuta johdu,

jotta asianosaiset pystyisivät arvioimaan annettujen kieltojen tai rajoitusten perusteita, tällaisten kieltojen ja rajoitusten syyt olisi saatettava lähettäjän tai hänen edustajansa tietoon ja tietyissä tapauksissa lähettäjämaan toimivaltaisten viranomaisten tietoon,

lähettäjälle olisi annettava mahdollisuus pyytää eläinlääkintäasiantuntijan lausunto niissä tapauksissa, joissa lähettäjän ja määrämaan viranomaisten välillä on riitaa siitä, onko kielto tai rajoitus perusteltu,

jäsenvaltioilla on oltava oikeus kieltää tiettyjen lihavalmisteiden tuominen alueelleen jäsenvaltiosta, jossa esiintyy epitsoottista eläintautia; kyseisen epitsoottisen eläintaudin luonteesta ja ominaisuuksista riippuen tällainen kielto voidaan joko rajoittaa koskemaan lihavalmisteita, jotka tulevat jostakin viejämaan alueen osasta tai laajentaa se koskemaan koko kyseistä aluetta; kun tarttuvaa tautia tai tartuntatautia esiintyy jäsenvaltion alueella, on tarpeen toteuttaa taudin torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet nopeasti; tällaisiin tauteihin luonnostaan kuuluviin vaaroihin ja niiden torjumiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin olisi suhtauduttava samalla tavoin koko yhteisössä, ja

kuvailtujen säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi neuvoston päätöksellä 15 päivänä lokakuuta 1968() perustetussa pysyvässä eläinlääkintäkomiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään yhteisön sisäistä lihavalmisteiden kauppaa koskevista terveysvaatimuksista.

2 artikla

Tässä direktiivissä sovelletaan eläinten terveyttä koskevista seikoista yhteisön() sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/461/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 78/54/ETY(), 2 artiklaan ja direktiivin 77/99/ETY 2 artiklaan sisältyviä, soveltuvia määritelmiä.

Tuotteita, jotka ovat luontaisesti käyneet ja kypsyneet pitkän ajan, pidetään täydellisen käsittelyn läpi käyneinä, kunnes neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta muuttaa direktiivin 77/99/ETY liitteessä A olevan V luvun 27 kohdan b alakohdassa asetettuja rajoja.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitetut lihavalmisteet valmistetaan kokonaan tai osittain seuraavista raaka-aineista:

P terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun direktiivin 64/433/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 75/379/ETY(), 1 artiklan määritelmän mukaisesta tuoreesta lihasta, joka täyttää direktiivin 72/461/ETY 3 ja 4 artiklan terveysvaatimukset,

P nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuontiin kolmansista maista liittyvistä terveysongelmista ja eläinlääkärintarkastusten ongelmista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun direktiivin 72/462/ETY(), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 77/98/ETY(), 2 artiklan a alakohdan määritelmän mukaisesta tuoreesta lihasta, joka on direktiivissä 72/462/ETY säädettyjen eläinten terveysvaatimusten mukaista.

4 artikla

1. Sen estämättä, mitä 3 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään ja jollei 2 kohdasta muuta johdu, yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen lihavalmisteiden on oltava valmistettu kokonaan tai osittain direktiivin 64/433/ETY 1 artiklassa määritellystä tuoreesta lihasta, joka täyttää direktiivin 72/461/ETY 5 a artiklassa säädetyt vaatimukset, ja ne voidaan tuoda yhteisön sisäiseen kauppaan, jos ne on myös käsitelty jollakin seuraavista tavoista:

a)

lämpökäsittely ilmatiiviisti suljetussa säiliössä, jonka Fcarvo on 3,00 tai enemmän,

b)

kun tuore liha on peräisin eläimistä, jotka eivät ole lähtöisin direktiivin 64/432/ETY 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisten kieltotoimenpiteiden alaiselta tartuntatilalta:

i) erilainen lämpökäsittely kuin a kohdassa tarkoitettu käsittely, jossa sisälämpötila nostetaan vähintään 70 oC:een asti tai

ii) vähintään yhdeksän kuukauden ajan kestävä luonnollisen käymisen ja kypsymisen käsittely luuttomille kinkuille, jotka painavat vähintään 5,5 kg ja joilla on seuraavat ominaisuudet:

P aw-arvo enintään 0,93,

P pH-arvo enintään 6.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että:

a)

edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuore liha:

i) kuljetetaan ja varastoidaan erillään 3 artiklassa tarkoitetusta tuoreesta lihasta tai eri aikaan kuin se,

ii) käytetään siten, että vältetään sen joutuminen kosketuksiin muiden yhteisön sisäiseen kauppaan tarkoitettujen lihavalmisteiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kanssa,

b)

direktiivin 77/99/ETY liitteessä A olevassa VIII luvussa kuvattu terveystodistus sisältää, tämän rajoittamatta kyseisen todistuksen () alaviitteen soveltamista, seuraavat sanat otsikon "Tuotteiden laatu" alla: "Käsitelty direktiivin 80/215/ETY 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti".

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että lihavalmisteille, jotka eivät täytä 3 ja 4 artiklan vaatimuksia, ei anneta direktiivin 77/99/ETY liitteessä A olevassa VII luvussa määrättyä terveysmerkintää.

2. Määrämaa voi kieltää lihavalmisteiden laskemisen liikkeelle alueellaan, jos on osoitettu, ettei 3 ja 4 artiklaa ole noudatettu.

3. Tällaisessa tapauksessa määrämaan on lähettäjän tai hänen edustajansa pyynnöstä sallittava koko lihavalmistelähetyksen palauttaminen, jollei tälle se ole kansanterveysnäkökohtien perusteella estettä.

4. Määrämaan toimivaltainen viranomainen voi määrätä lähetyksen hävitettäväksi lähettäjän, vastaanottajan tai heidän edustajansa kustannuksella ilman valtion korvausta, jos liikkeelle laskeminen on kielletty 2 kohdan mukaisesti ja jos viejämaa tai mahdollisesti kauttakulkumaa ei salli lähetyksen palauttamista.

5. Toimivaltaisen viranomaisen 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti tekemistä päätöksistä sekä näiden päätösten perusteista on ilmoitettava lähettäjälle tai hänen edustajalleen. Pyydettäessä nämä perustellut päätökset on toimitettava kirjallisina lähettäjälle viipymättä, samoin kuin tiedot voimassa olevan lainsäädännön mukaan hänen käytettävissään olevista muutoksenhakukeinoista sekä muodoista ja määräajoista muutoksenhaulle. Päätöksistä on myös ilmoitettava viejämaan toimivaltaiselle keskusviranomaiselle.

6 artikla

1. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin keinoihin muutoksen saamiseen toimivaltaisten viranomaisten tekemiin tässä direktiivissä tarkoitettuihin päätöksiin.

2. Kun kyseessä ovat lihavalmisteet, joita ei saa laskea liikkeelle 3 ja 4 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava lähettäjille oikeus hankkia eläinlääkintäasiantuntijan lausunto.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ennen kuin toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat muita toimenpiteitä, esimerkiksi hävittävät lihavalmisteita, eläinlääkintäasiantuntijalla on mahdollisuus ratkaista, onko 3 ja 4 artiklassa säädetyt edellytykset täytetty.

Eläinlääkintäasiantuntijan on oltava muun jäsenvaltion kuin viejämaan tai määrämaan kansalainen.

Komissio laatii jäsenvaltioiden ehdotuksesta luettelon eläinlääkintäasiantuntijoista, joiden tehtäväksi voidaan antaa tällaisten lausuntojen antaminen. Kuultuaan jäsenvaltioita se antaa yleiset, erityisesti näiden lausuntojen laatimista koskevat säännökset täytäntöönpanosta.

7 artikla

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa seuraavat toimenpiteet, jos on olemassa vaara, että eläintaudit saattavat levitä sen alueelle toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien lihavalmisteiden välityksellä:

a)

kun toisessa jäsenvaltiossa puhkeaa suu- ja sorkkatauti, klassinen sikarutto tai Teschenin tauti, voidaan näille taudeille alttiiden eläinten lihasta valmistettujen muiden kuin jollakin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla käsiteltyjen tuotteiden tuominen tilapäisesti kieltää niistä osista jäsenvaltiota, joissa tautia on esiintynyt, tai rajoittaa sitä,

b)

jos jokin epitsoottinen eläintauti leviää laajalle tai jos puhkeaa jokin muu vakava ja tarttuva tauti tai tartuntatauti, voidaan tilapäisesti kieltää näille taudeille alttiiden eläinten lihasta valmistettujen tuotteiden tuominen koko kyseisen jäsenvaltion alueelta tai rajoittaa sitä.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viipymättä jokaisen 1 kohdassa mainitun taudin esiintymisestä ja niistä toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut taudin torjumiseksi. Sen on myös ilmoitettava näille viipymättä taudin häviämisestä.

3. Toimenpiteistä, jotka jäsenvaltio on toteuttanut 1 kohdan mukaisesti, ja niiden kumoamisesta on ilmoitettava viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle samoin kuin tällaisten toimenpiteiden perusteet.

Jäljempänä 8 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti voidaan päättää, että näitä toimenpiteitä olisi muutettava, erityisesti jotta varmistettaisiin yhteensovittaminen toisten jäsenvaltioiden soveltamien toimenpiteiden kanssa, tai että ne olisi poistettava.

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettu tilanne ilmenee, ja jos osoittautuu tarpeelliseksi, että myös muut jäsenvaltiot soveltavat toimenpiteitä, jotka on toteutettu sanotun kohdan mukaisesti ja joita on mahdollisesti muutettu 3 kohdan mukaisesti, aiheelliset säännökset annetaan 8 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5. Laadittaessa 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja muutoksia tai 4 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, voidaan päättää tehdä samaa menettelyä noudattaen niiden mukauttamisesta kyseessä olevan taudin, kyseisten tuotteiden käsittelyjen, kyseisen lihan saantiajankohdan ja jalostusajan mukaan.

8 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa neuvoston 15 päivänä lokakuuta 1968 tekemällä päätöksellä perustetun pysyvän eläinlääkintäkomitean, jäljempänä "komitea", käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä viipymättä.

2. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee komitealla ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta kahden päivän kuluessa. Lausunto annetaan 41 äänen enemmistöllä.

4. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole päättänyt toimenpiteistä 15 päivän kuluessa siitä, kun ehdotus tuli neuvostossa vireille, komissio päättää ehdotetuista toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt niitä.

9 artikla

Mitä 8 artiklassa säädetään, sovelletaan 21 päivään kesäkuuta 1981 asti.

10 artikla

Neuvosto päättää yksimielisesti komission ehdotuksesta ennen 1 päivää heinäkuuta 1980 sikaruttoa koskevista tähän direktiiviin tiettyjen tuotteiden osalta lisättävistä säännöksistä yhteisön sisäistä tuoreen sianlihan kauppaa koskevien päätösten mukaisesti.

11 artikla

1. Neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta yhteisön sisäiseen tuoreen siipikarjanlihan kauppaan ja tällaisen siipikarjanlihan tuontiin kolmansista maista sovellettavat terveysvaatimukset.

2. Kansallisia tuoreesta siipikarjanlihasta kokonaan tai osittain valmistettujen lihavalmisteiden tuontia koskevia terveyssäännöksiä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettujen yhteisön säännösten voimaantuloon saakka, ottaen huomioon perustamissopimuksen yleiset määräykset.

12 artikla

Kunnes muiden kuin 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen lihavalmisteiden tuontia kolmansista maista koskevat eläinten terveyttä koskevat direktiivit on pantu täytäntöön, näihin tuotteisiin sovellettavat kansalliset säännökset eivät saa olla sallivampia kuin tämän direktiivin mukaisesti annettavat.

13 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan toimenpiteet, joita edellytetään:

P 3 artiklan toisen luetelmakohdan noudattamiseksi direktiivin 72/462/ETY 32 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädettynä ajankohtana,

P muiden tämän direktiivin säännösten noudattamiseksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1980,

ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

14 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 1980.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MARCORA

() EYVL N:o C 114, 11.11.1971, s. 40

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 85

() EYVL N:o L 255, 28.10.1968, s. 23

() EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 24

() EYVL N:o L 16, 20.1.1978, s. 22

() EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

() EYVL N:o L 172, 3.7.1975, s. 17

() EYVL N:o L 302, 31.12.1972, s. 28

() EYVL N:o L 26, 31.1.1977, s. 81

Top