Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1562

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1562/78, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1978, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

OJ L 185, 7.7.1978, p. 1–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 248 - 256
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 181 - 189
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 181 - 189
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 56
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 48 - 56
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 236 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1562/oj

31978R1562

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1562/78, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1978, rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 185 , 07/07/1978 s. 0001 - 0009
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 10 s. 0048
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 21 s. 0248
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 10 s. 0048
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 14 s. 0181
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 14 s. 0181


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 1562/78,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 1978,

rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen N:o 136/66/ETY muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 42 ja 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo, että

oliiviöljyn markkinajärjestelyn tavoitteena on yhtäältä ylläpitää kyseisen tuotteen kulutusta yhteisössä ottaen huomioon muiden kasviöljyjen aiheuttama kilpailu, toisaalta taata tuottajille tosiasiallisesti tuotetusta oliiviöljymäärästä kohtuulliset tulot,

kokemus on osoittanut, että nykyinen tuotantotukijärjestelmä ei vastaa edellä mainittuja tavoitteita; siihen sisältyy useampia valvontatoimenpiteitä, jotka toisaalta monimutkaisuutensa, toisaalta niiden kohteena olevien tuottajien huomattavan lukumäärän vuoksi johtavat soveltamisvaikeuksiin ja viivästyttävät huomattavasti tukien maksamista,

lisäksi oliiviöljyn kulutus yhteisössä on viime vuosina supistunut merkittävästi oliiviöljyn ja kilpailevien öljyjen erilaisen hintakehityksen vuoksi; nykyinen tukijärjestelmä ei näytä soveltuvan edistämään oliiviöljyn kulutuksen kääntymistä nousuun, ja lisäksi se saattaa aiheuttaa myös muita ongelmia tuotantovaiheessa,

tämän vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön uusi järjestelmä, jossa myönnetään kulutustukea oliiviöljyjen myynnin varmistamiseksi kilpailukykyisillä hinnoilla verrattuna siemenistä saatujen öljyjen hintoihin,

kulutustukijärjestelmän tehokkaan hallinnoinin varmistamiseksi olisi säädettävä mahdollisuudesta antaa kyseisen tukijärjestelmän hallinto asianomaisen jäsenvaltion valvontaan asetetun eritoimialoja edustavan toimielimen tehtäväksi; kyseisen toimielimen toiminnan varmistamiseksi olisi säädettävä mahdollisuudesta periä tuen saajilta maksua,

mainittu tuki on rajoitettu yhteisön markkinoilla myytyihin määriin, olisi säädettävä tuottajille myönnettävästä kiinteästä tuesta, jonka tarkoituksena on tasata kulutustuen rajoittaminen edellä mainittuihin määriin; rakenteellisten ylijäämien välttämiseksi on tarpeen säätää, että tuotantotuen myöntäminen koskee viljelyalaa, jolla on istutettuja oliivipuita uuden järjestelmän voimaantuloajankohtana,

tarjonnan ja kysynnän välisen tasapainon toteutumiseksi saattaa olla tarkoituksenmukaista toteuttaa toimintoja, joilla pyritään tuotannon laadun parantamiseen ja sen myynnin ja kulutuksen edistämiseen; olisi säädettävä, että kyseisestä toiminnasta aiheutuvat kustannukset kuuluvat tuottajille ja muille kyseisestä toiminnasta hyötyville,

tuotannon tavoitehinta ja tuotantotukijärjestelmä voivat vastata tarkoitustaan ainoastaan, jos hinta, jolla tuottaja myy öljynsä markkinoilla, on mahdollisimman lähellä tuotannon tavoitehintaa vähennettynä edellä mainitulla tuella; tämän vuoksi olisi säädettävä vakautusjärjestelmistä yhteisön sisällä,

tavoiteltu vakaus voidaan saavuttaa antamalla tuottajille tai tuottajaryhmittymille mahdollisuus tarjota oliiviöljyä jäsenvaltioiden toimivaltaisille toimielimille; tämä mahdollisuus olisi rajoitettava kyseisiin ryhmiin sen estämiseksi, että kulutustuesta osalliseksi päässeitä öljyjä tai tuontiöljyjä ei voida tarjota interventioon,

yhteisön tuotannon tasapainoisen myynnin edistämiseksi kuukausittaisten korotusten järjestelmää olisi tehtävä joustavammaksi; samasta syystä olisi myös säädettävä erityisten interventiotoimenpiteiden käyttöönotosta markkinointivuoden lopussa,

muun kuin käsittelemättömän oliiviöljyn tuonnin osalta rasva-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 22 päivänä syyskuuta 1966 annetussa neuvoston asetuksessa N:o 136/66/ETY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1419/78(3), säädetään maksun vahvistamisesta, jonka muuttuva maksuosa johdetaan sovellettavasta maksusta sille määrälle käsittelemätöntä öljyä, joka vaaditaan kyseisen öljyn tuottamiseksi; kokemus on osoittanut, että muiden kuin käsittelemättömien öljyjen kehitys maailmanmarkkinoilla poikkeaa käsittelemättömien öljyjen kehityksestä; tämä erilaisuus saattaa aiheuttaa häiriöitä yhteisön markkinoilla; kyseisen haitan korjaamiseksi olisi säädettävä mahdollisuudesta vahvistaa maksu sellaiseksi, että siinä otetaan huomioon muun kuin käsittelemättömän öljyn markkinatilanne,

mahdollisuus vahvistaa muulle kuin käsittelemättömälle öljylle erityinen maksu ei enää vaadi kyseisen öljyn tasausmaksujärjestelmän säilyttämistä,

kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa erityisesti oliiviöljyn maailmanmarkkinatarjousten määrittämistä koskevista erityistoimenpiteistä 23 päivänä marraskuuta 1976 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2843/76(4) poiketaan maksun vahvistamista cif-hinnan perusteella koskevasta järjestelmästä säätämällä maksun määrittämisestä tarjouskilpailumenettelyssä,

todellisen maailmanmarkkinatilanteen arviointivaikeuksia, jotka olivat syynä kyseisen erityisjärjestelmän käyttöönottoon, saattaa esiintyä myös vastaisuudessa; tämän vuoksi olisi säädettävä mahdollisuudesta käyttää uudelleen tätä järjestelmää sen jälkeen, kun maksun alkuperäisen vahvistamisjärjestelmän soveltaminen on keskeytetty,

oliivien, öljykakkujen ja muiden jätetuotteiden kansainvälinen kauppa on määrällisesti varsin alhainen verrattuna oliiviöljyn kauppaan; hallinnon yksinkertaistamiseksi olisi tarjouskilpailujärjestelmän soveltaminen tuontimaksuun rajoitettava koskemaan ainoastaan oliiviöljyn tuontia; samasta syystä olisi säädettävä mahdollisuudesta olla soveltamatta mainittua järjestelmää sellaiseen oliiviöljyn tuontiin, jolla ei ole vaikutusta kyseisen tuotteen kansainvälisen kaupan kehitykseen,

tuottajaryhmittymien muodostaminen oliiviöljyalalla voi edistää tuotantotukijärjestelmän moitteetonta toimintaa erityisesti siten, että ne osallistuvat tiettyihin kyseisen järjestelmän hallintoon liittyviin tehtäviin; ryhmittymien hyväksymisedellytyksiin olisi sisällytettävä ryhmittymän velvollisuus suorittaa tiettyjä kyseisen järjestelmän soveltamiseen liittyviä toimia, jotta hyväksytyille ryhmittymille voitaisiin antaa keinot kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, ottaen huomioon tuottajaryhmittymistä ja niiden liitoista 19 päivänä kesäkuuta 1978 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1360/78(5) mukaisesti hyväksytyille ryhmittymille uskotut tehtävät, niiden jäsenille on myönnettävä tukea tosiasiallisesti tuotettujen öljymäärien mukaan,

ottaen huomioon oliiviöljymarkkinoiden tunnusmerkit ja ryhmittymille uskotut erityistehtävät, olisi säädettävä lisätoimenpiteistä, joilla pyritään helpottamaan kyseisten ryhmittymien muodostamista ja toimintaa,

markkinoiden suuremman vakauden varmistamiseksi on suotavaa säätää, että tuottajaryhmittymillä on mahdollisuus tehdä tietyin edellytyksin varastointisopimuksia, ja

edellä mainittujen tukijärjestelmien asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on säädettävä jäsenvaltioiden velvollisuudesta määrätä seuraamuksia mahdollisista rikkomuksista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen N:o 136/66/ETY 1 20 artikla seuraavasti:

"1 artikla

1. Toteutetaan öljysiementen ja -hedelmien sekä kasveista, kaloista ja merinisäkkäista saatavan rasvan ja öljyjen alan yhteinen markkinajärjestely.

2. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

>TAULUKON PAIKKA>

I OSASTO

Kauppajärjestelmä

2 artikla

1. Lukuun ottamatta yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin 07.01 N II ja 07.03 A II kuuluvia tuotteita 1 artiklan 2 kohdan a, b, ja d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä alanimikkeeseen 23.04. A I kuuluviin tuotteisiin sovelletaan yhteistä tullitariffia.

Lukuun ottamatta alanimikkeeseen 23.04 A I kuuluvia tuotteita edellä 1 artiklan 2 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sekä yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin 07.01 N II ja 07.03 A II sovelletaan kolmansista maista lähtöisin olevan tuonnin yhteydessä maksujärjestelmää.

2. Yhteisen tullitariffin yleisiä tulkintasääntöjä ja sen soveltamista koskevia erityisiä sääntöjä sovelletaan tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden luokitteluun; tämän asetuksen soveltamiseen perustuva tariffinimikkeistö sisällytetään yhteiseen tullitariffiin.

3 artikla

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä tai jollei neuvosto komission ehdotuksesta määräenemmistöllä toisin päätä, kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa kielletään:

- vaikutukseltaan tullia vastaavien maksujen kantaminen,

- määrällisten rajoitusten tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden soveltaminen.

Vaikutukseltaan määrällisiä rajoituksia vastaavana toimenpiteenä pidetään muun muassa 19 artiklassa säädettyjen tuonti- tai vientitodistusten myöntämisen rajoittamista tiettyyn oikeudensaajien ryhmään.

2. Jos 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tuotteita tuodaan kolmansista maista sellaisia määriä ja sellaisin edellytyksin, että kyseinen tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuottajille yhteisössä, tuonnin yhteydessä voidaan kantaa tasausmaksu.

Tasausmaksu voidaan kantaa myös 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnista silloin, kun yhden tai useamman kolmannen maan suoraan tai epäsuorasti mainituille tuotteille myöntämien tukien tai palkkioiden tai vastaavien toimenpiteiden vuoksi kyseisten tuotteiden tosiasialliset tarjoukset eivät vastaa hintoja, jotka muodostuisivat ilman kyseisiä toimenpiteitä tai menettelyjä, ja kun tällainen tilanne aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa huomattavaa haittaa kyseisten tuotteiden tuotannolle yhteisössä.

Kyseiset tasausmaksut otetaan käyttöön jäsenvaltioiden ja yhteisön välisten kansainvälisten sitoumusten mukaisesti. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tasausmaksujen vahvistamista koskevat edellytykset.

II OSASTO

Oliiviöljy

4 artikla

1. Yhteisössä vahvistetaan vuosittain:

a) ennen 1 päivää elokuuta seuraavana vuonna alkavaksi markkinointivuodeksi oliiviöljyn tuotannon tavoitehinta ja interventiohinta;

b) ennen 1 päivää lokakuuta oliiviöljyn edustava markkinahinta ja kynnyshinta seuraavaksi markkinointivuodeksi.

Jos kuitenkin oliiviöljyn edustavan markkinahinnan vahvistamisessa huomioon otettavat tekijät huomattavasti muuttuvat markkinointivuoden aikana, 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää edustavan markkinahinnan ja kynnyshinnan muuttamisesta markkinointivuoden aikana.

2. Kyseiset hinnat vahvistetaan tukkukauppaportaassa vakiolaatuiselle öljylle, joka vastaa jotakin liitteessä luetelluista nimityksistä.

3. Oliiviöljyn markkinointivuosi alkaa 1 päivänä marraskuuta ja päättyy 31 päivänä lokakuuta seuraavana vuonna.

4. Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut hinnat sekä 2 kohdassa tarkoitettu vakiolaatu vahvistetaan perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut hinnat. Yleiset säännöt 1 kohdan toisen alakohdan soveltamisesta annetaan samaa menettelyä noudattaen.

5 artikla

1. Otetaan käyttöön oliiviöljyn tuotantotuki. Kyseinen tuki, jonka suuruus on sama kaikkialla yhteisössä, vahvistetaan vuosittain ennen 1 päivää elokuuta seuraavana vuonna alkavaksi markkinointivuodeksi perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. Kyseinen tuki, jonka tarkoituksena on edistää kohtuullisten tulojen varmistamista tuottajille, vahvistetaan ainoastaan osaan tuotantoa ottaen huomioon 11 artiklassa tarkoitetun kulutustuen vaikutus.

2. Tukea myönnetään:

- asetuksen (ETY) N:o 1360/78 mukaisesti hyväksytyn tuottajaryhmittymän jäseninä oleville oliivinviljelijöille tosiasiallisesti tuotetun öljyn määrän mukaan,

- muille oliivinviljelijöille heidän viljelemiensä oliivipuiden lukumäärän ja tuotantomäärän sekä kiinteästi vahvistettujen tuotosten mukaan, sillä edellytyksellä, että tuotettu oliivisato on myös tosiasiallisesti korjattu.

Tukea myönnetään kuitenkin ainoastaan viljelyaloille, joilla on istutettuja oliivipuita 31 päivänä lokakuuta 1978.

3. Hyväksytyt tuottajaryhmittymät voivat osallistua 2 kohdassa tarkoitettujen tuotantokyvyn ja tuotosten määrittämiseen liittyviin tehtäviin.

4. Neuvosto määrittää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yleiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta. Samaa menettelyä noudattaen neuvosto voi päättää erikseen määritettävän prosenttimäärän kaikille tai osalle tuottajista myönnettävän tuotantotuen käyttämisestä sellaisten alueellisen tason toiminnan rahoitukseen, jolla on tarkoitus parantaa oliivituotannon laatua.

5. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ja tarvittaessa yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(1) soveltamisesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2788/72(2), 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(1) EYVL N:o L 94, 28.4.1970, s. 13

(2) EYVL N:o L 295, 30.12.1972, s. 1

6 artikla

Tuotannon tavoitehinta vahvistetaan tuottajien kannalta kohtuulliselle tasolle ottaen huomioon tarve ylläpitää tarvittava tuotantomäärä yhteisössä.

7 artikla

Edustava markkinahinta vahvistetaan sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa oliiviöljyn tuotannon tavanomaisen menekin ottaen huomioon kilpailevien tuotteiden hinnat ja erityisesti niiden kehitysnäkymät markkinointivuoden kuluessa sekä 10 artiklassa tarkoitettujen kuukausittaisten korotusten vaikutus oliiviöljyn hintoihin.

8 artikla

Interventiohinta on sama kuin tuotannon tavoitehinta vähennettynä 5 artiklassa tarkoitetulla tuotantotuella sekä määrällä, joka sisältää markkinavaihtelut ja oliiviöljyn kuljetuskustannukset tuotantoalueilta kulutusalueille.

9 artikla

Kynnyshinta vahvistetaan siten, että tuontituotteen myyntihinta asettuu yhteisön rajanylityspaikalla edustavan markkinahinnan tasolle 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden vaikutus huomioon ottaen. Kyseinen rajanylityspaikka määritetään 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

10 artikla

Myyntien porrastamisen mahdollistamiseksi edustavaa markkinahintaa, interventiohintaa ja kynnyshintaa korotetaan kuukausittain vähintään viiden kuukauden ajan 1 päivästä tammikuuta määrällä, joka on yhtä suuri kaikkien kolmen hinnan osalta.

Neuvosto vahvistaa vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta samansuuruiset kuukausittaiset korotukset ottaen huomioon keskimääräiset varastointi- ja korkokustannukset yhteisössä.

11 artikla

1. Jos tuotannon tavoitehinta vähennettynä tuotantotuella, on korkeampi kuin oliiviöljyn edustava markkinahinta, yhteisössä tuotetulle ja markkinoille saatetulle öljylle myönnetään kulutustukea. Mainittu tuki on kyseisten kahden hinnan välisen erotuksen suuruinen.

2. Jos asianomaisen jäsenvaltion valvonnassa oleva eri toimialoja edustava toimielin on saanut tehtäväkseen huolehtia kulutustukijärjestelmän hallinnosta, kyseinen jäsenvaltio voi oikeuttaa mainitun toimielimen perimään tuen saajilta maksua, joka on tarkoitettu kyseisen järjestelmän hallinnosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

3. Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta vuosittain ennen 1 päivää lokakuuta seuraavaksi markkinointivuodeksi tiedotustoimintaan ja mahdolliseen muuhun oliiviöljyn kulutusta yhteisössä edistämään tarkoitettuun toimintaan käytettävän kulutustuen prosenttimäärän.

4. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yleiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta, ja erityisesti tuen saamisoikeuden valvontaa koskevat säännöt; tämä valvonta koskee periaatteessa sekä yhteisössä tuotettua oliiviöljyä että kolmansista maista tuotua oliiviöljyä.

5. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 729/70 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11 a artikla

Jäsenvaltioiden on niin laajalti kuin se niitä koskee toteutettava tarvittavat toimenpiteet 5 ja 11 artiklassa säädettyihin tukijärjestelmien rikkomusten rankaisemiseksi.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedoksi ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet heti niiden antamisen jälkeen.

12 artikla

1. Tuottajajäsenvaltioiden nimeämillä interventioelimillä on velvollisuus ostaa 4 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti yhteisöstä peräisin oleva oliiviöljy, jonka asetuksen (ETY) N:o 1360/78 mukaisesti hyväksytyt tuottajat tai ryhmittymät ja liitot niille tarjoavat tuotantovyöhykkeille perustetuissa interventiokeskuksissa. Osto tehdään interventiohintaan. Ostohintaa tarkistetaan soveltamalla alennus- ja korotusasteikkoa, jos interventioon tarjotun öljyn nimitys tai laatu ei vastaa sitä nimitystä tai laatua, jolle interventiohinta on vahvistettu.

Lisäksi jos öljy toimitetaan interventioelimen pyynnöstä muualle kuin myyjän tarjoushetkellä ilmoittamaan keskukseen, öljyn maksamisen yhteydessä otetaan huomioon tästä myyjälle aiheutuva kuljetuskustannusten muutos.

2. Interventioelinten on myytävä ostamansa oliiviöljy yhteisön sisällä sellaisilla edellytyksillä, että markkinat eivät häiriinny tuotantovaiheessa.

3. Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta:

a) edellytykset, joilla interventio toteutetaan markkinointivuoden kolmen viimeisen kuukauden aikana;

b) edellytykset, joilla interventioelimet saattavat myyntiin ostetun öljyn;

c) perusteet, joita sovelletaan interventiokeskuksia määritettäessä.

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan ja interventiokeskukset määritetään 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

13 artikla

Satovaihteluiden tarjonnan ja kysynnän väliselle tasapainolle aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseksi ja sitä kautta kuluttajahintojen vakauttamiseksi neuvosto voi komission ehdotuksesta määräenemmistöllä päättää, että interventioelimet muodostavat oliiviöljyn tasausvaraston; neuvosto antaa samaa menettelyä noudattaen varaston muodostamiseen, hallintoon ja myyntiin liittyvät edellytykset.

14 artikla

1. Jos tuotaessa kolmansista maista yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 15.07 A I kuuluvaa käsittelemätöntä oliiviöljyä kynnyshinta on korkeampi kuin cif-hinta, kannetaan maksu, joka on kyseisten kahden hinnan välisen erotuksen suuruinen.

2. Edellä 9 artiklassa tarkoitettuun yhteisön rajanylityspaikkaan laskettu cif-hinta määritetään maailmanmarkkinoiden edullisimpien ostomahdollisuuksien perusteella, ja hintoja tarkistetaan ottaen huomioon mahdolliset erot suhteessa nimitykseen tai laatuun, jolle kynnyshinta on vahvistettu.

3. Jos vapaat hintanoteeraukset maailmanmarkkinoilla eivät määrää tarjoushintaa ja jos kyseinen hinta on alhaisempi kuin maailmanmarkkinoiden hintanoteeraukset, cif-hinta korvataan kyseessä olevan tuonnin osalta tarjoushinnan mukaan määritetyllä hinnalla.

4. Komissio vahvistaa maksun. Cif-hinnan ja 3 kohdassa tarkoitetun hinnan määrittämisperusteet sekä yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

15 artikla

1. Tuotaessa kolmansista maista yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 15.07 A II kuuluvia oliiviöljyjä kannetaan maksu, joka muodostuu muuttuvasta maksuosasta, joka vastaa kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittavaa kiinteästi vahvistettavissa olevaa oliiviöljyn määrää, ja kiinteästä maksuosasta, jonka tarkoituksena on suojella jalostusteollisuutta.

2. Jos yhden tai useamman lähtömaan osalta yhteisen tullitariffin alanimikkeeseen 15.07 A II kuuluvien oliiviöljyjen tarjoushinnat maailmanmarkkinoilla eivät ole kohtuullisessa suhteessa 14 artiklassa tarkoitettuun cif-hintaan, kyseinen hinta korvataan maksun muuttuvaa maksuosaa laskettaessa edellä tarkoitettujen tarjoushintojen perusteella määritetyllä hinnalla.

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

16 artikla

1. Jollei käsittelemättömästä oliiviöljystä maailmanmarkkinoilla tehtyjen tarjousten perusteella voida määrittää todellista kehityssuuntaa kyseisillä markkinoilla, vahvistetaan 14 ja 15 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden tuontimaksu tarjouskilpailulla.

2. Komissio vahvistaa määräajoin maksun vähimmäismäärän ottaen huomioon muun muassa tarjousten tekijöiden esittämät maksun määrät. Jokainen tarjouksen tekijä, jonka ilmoittama maksun määrä on yhtä suuri tai suurempi kuin vähimmäismäärä,tulee tarjouskilpailussa hyväksytyksi ja on velvollinen tuomaan tarjouksessaan ilmoittamansa määrän tuotetta ilmoittamallaan maksulla.

3. Mainittu tarjouskilpailu ei kuitenkaan koske sellaisten määrien tuontia, joilla ei ole vaikutuksia markkinatilanteeseen. Tällaisissa tapauksissa kannettava maksu on viimeisin ennen tuontia vahvistettu vähimmäismaksu.

4. Jos maailmanmarkkinoiden kehitys on erilainen käsittelemättömän oliiviöljyn eri tarjontamuodoilla, kyseisille tarjontamuodoille voidaan vahvistaa erilaiset vähimmäismaksut.

5. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yleiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta.

6. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

17 artikla

1. Tuotaessa kolmansista maista yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin 07.01 N II ja 07.03 A II kuuluvia oliiveja kannetaan maksu, joka lasketaan 14 artiklan mukaisesti oliiviöljystä kannettavan tuontimaksun ja tuontituotteen öljypitoisuuden perusteella.

Kannettavan maksun on kuitenkin oltava vähintään kahdeksan prosenttia tuontituotteen arvosta, ja kyseinen määrä vahvistetaan kiinteämääräisesti.

2. Tuotaessa kolmansista maista yhteisen tullitariffin alanimikkeisiin 23.04 A II ja 15.17 B I kuuluvia tuotteita kannetaan tuontimaksu, joka lasketaan oliiviöljystä kannettavan maksun ja tuontituotteen öljypitoisuuden perusteella.

3. Jos 16 artiklan säännöksiä on noudatettava, 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tuotteita tuotaessa kannetaan maksu, johon sisältyy vähimmäismaksu, jota sovelletaan kyseisten tuotteiden sisältämään oliiviöljymäärään. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden osalta sovelletaan kuitenkin 1 kohdan toisen alakohdan säännöksiä.

4. Komissio vahvistaa määräajoin tässä artiklassa tarkoitetut maksut.

5. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta ja erityisesti öljypitoisuuden määrittämisestä, joka voidaan määrittää kiinteästi, annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

1. Sovellettaessa 14 ja 15 artiklaa sekä 17 artiklan 1 ja 2 kohtaa tuonnista kannettava maksu on tuontipäivänä voimassa oleva maksu.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden maksu voidaan vahvistaa ennakolta asianomaisen hakemuksesta edellytyksillä, jotka neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

2. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

19 artikla

1. Tuotaessa yhteisöön 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 17 artiklassa tarkoitettuja tuotteita on esitettävä tuontitodistus.

Oliiviöljyn vienti yhteisön ulkopuolelle edellyttää vientitodistuksen esittämistä.

Vietäessä oliiviöljyä kolmansiin maihin on esitettävä vientitodistus. Jos maksu tai tuki vahvistetaan ennakolta, se merkitään todistukseen, joka on todiste ennakolta vahvistamisesta.

2. Jäsenvaltiot myöntävät todistuksen jokaiselle sitä hakevalle riippumatta siitä mihin hän on sijoittautunut yhteisössä.

Jos 16 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä on kuitenkin noudatettava, jäsenvaltiot myöntävät oliiviöljyn tuontitodistukset ainoastaan niille tarjouksen tekijöille, joiden ilmoittama maksun määrä on vähintään vähimmäismaksun suuruinen. Tuonti- tai vientitodistus on voimassa kaikkialla yhteisössä.

Näiden todistusten myöntämisen edellytyksenä on vakuuden antaminen, jolla taataan tuonti- tai vientisitoumuksen toteutuminen todistuksen voimassaoloaikana ja joka vakuus menetetään kokonaan tai osittain, jos toiminta ei toteudu tässä määräajassa tai se toteutuu ainoastaan osittain.

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Niissä säädetään todistusten voimassaoloajasta ja niissä voidaan säätää myös todistusten myöntämiselle asetettavasta määräajasta.

20 artikla

1. Kun oliiviöljyä viedään kolmansiin maihin,

- kyseisten hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella, jos yhteisön hinta on maailmanmarkkinoiden hintanoteerauksia korkeampi,

- voidaan kantaa vientimaksu, jonka tarkoituksena on korvata kyseisten hintojen välinen erotus, jos maailmanmarkkinoiden hintanoteeraukset ovat yhteisön hintaa korkeammat.

2. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tässä artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevat yleiset säännöt ja erityisesti tuen myöntämistä, vientimaksun kantamista, sen suuruuden vahvistamista ja mahdollisesti vientituen ennakkovahvistusta koskevat säännöt.

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

20 a artikla

Kala- tai kasvissäilykkeiden valmistukseen käytettävälle oliiviöljylle myönnetään tuotantotukea tai tuontimaksun kantaminen keskeytetään kokonaan tai osittain.

Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yleiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta.

20 b artikla

1. Jos tuonnin tai viennin vaikutuksesta yhden tai useamman 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen markkinat yhteisössä häiriintyvät tai uhkaavat häiriintyä vakavasti siten, että perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa voidaan toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, kunnes häiriö tai häiriön uhka on väistynyt.

Neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta yksityiskohtaiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta ja määrittelee tapaukset ja rajat, joissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa komissio päättää jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tarvittavista toimenpiteistä, jotka annetaan tiedoksi jäsenvaltioille ja joita sovelletaan välittömästi. Jos komissio saa jäsenvaltiolta tällaisen pyynnön, se tekee asiasta päätöksen 24 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa komission toteuttaman toimenpiteen neuvoston käsiteltäväksi sen tiedoksi antamista seuraavien kolmen työpäivän kuluessa. Neuvosto kokoontuu viipymättä. Se voi määräenemmistöllä muuttaa tai kumota kyseisen toimenpiteen.

20 c artikla

Tullakseen hyväksytyiksi asetuksessa (ETY) N:o 1360/78 säädettyjen oliiviöljyalan tuottajaryhmittymien on täytettävä mainitussa asetuksessa säädetyt edellytykset ja:

- kyettävä valvomaan jäsentensä todellista tuotantoa,

- niillä on oltava valtuudet esittää yhteinen hakemus kaikkien jäsentuottajien puolesta,

- niillä on oltava valtuudet tuen vastaanottamiseen ja sen jakamiseen kaikkien jäsenten kesken.

Rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 1360/78 8 artiklan soveltamista tuottajaryhmittymän hyväksyminen peruutetaan, jos ensimmäisessä kohdassa säädetyt edellytykset eivät ole täyttyneet tai ne eivät enää täyty,

20 d artikla

1. Poiketen asetuksen (ETY) N:o 1360/78 10 artiklan 1 ja 2 kohdasta jäsenvaltiot myöntävät viiden vuoden ajan 1 päivästä marraskuuta 1978 laskettuna hyväksytyille tuottajaryhmittymille niiden perustamisen edistämiseksi ja niiden toiminnan helpottamiseksi:

a) viiden vuoden ajan niiden hyväksymispäivästä tukea,

b) jonka määrä on ensimmäisenä, toisena, kolmantena, neljäntenä ja viidentenä vuotena:

- enintään 5, 4, 3, 2 ja 1 prosenttia hyväksytyn markkinoille saatetun tuotannon arvosta,

- enintään 80, 60, 40, 20 ja 10 prosenttia todellisista perustamis- ja toimintakustannuksista.

2. Jos hinnat yhteisön markkinoilla ovat erikseen määritettävänä ajanjaksona tasolla, joka on lähellä interventiohintaa, 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen voidaan päättää, että hyväksytyt tuottajaryhmittymät voivat tehdä kaupan pitämäänsä oliiviöljyä koskevia varastointisopimuksia.

3. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 38 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen."

2 artikla

Korvataan asetuksen N:o 136/66/ETY 42 a artikla seuraavasti:

"42 a artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 950/68 liitettä "yhteinen tullitariffi" seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

"

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 1978.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 1978.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. AUKEN

(1) EYVL N:o C 108, 8.5.1978, s. 49

(2) EYVL N:o 172, 30.9.1966, s. 3025/66

(3) EYVL N:o L 171, 28.6.1978, s. 8

(4) EYVL N:o L 327, 26.11.1976, s. 4

(5) EYVL N:o L 166, 23.6.1978, s. 1

Top