EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0093

Neuvoston direktiivi 77/93/ETY annettu 21 päivänä joulukuuta 1976 kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä

OJ L 26, 31.1.1977, p. 20–54 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 3 - 37
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 121 - 155
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 121 - 155
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 008 P. 6 - 40
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 008 P. 6 - 40

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000; Kumoava ja korvaava 300L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/93/oj

31977L0093

Neuvoston direktiivi 77/93/ETY annettu 21 päivänä joulukuuta 1976 kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä

Virallinen lehti nro L 026 , 31/01/1977 s. 0020 - 0054
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 17 s. 0003
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0121
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 11 s. 0121
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 8 s. 0006
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 8 s. 0006


NEUVOSTON DIREKTIIVI annettu 21 päivänä joulukuuta 1976 kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (77/93/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

kasvintuotanto on erittäin tärkeää Euroopan talousyhteisössä,

haitalliset organismit vaikuttavat tuotokseen jatkuvasti,

kasvinsuojelu näitä organismeja vastaan on aivan välttämätöntä, ei ainoastaan tuotoksen alenemisen välttämiseksi, vaan myös maatalouden tuottavuuden lisäämiseksi,

haitallisten organismien torjunta, jota jäsenvaltiot toteuttavat alueellaan niiden hävittämiseksi järjestelmällisesti, vaikuttaa ainoastaan rajallisesti, jos suojatoimenpiteitä organismien maahan kulkeutumisen estämiseksi ei toteuteta samanaikaisesti,

näiden suojatoimenpiteiden tarve on tunnustettu jo pitkään, ja niitä koskevat useat kansalliset määräykset ja kansainväliset sopimukset, mukaan lukien 6 päivänä joulukuuta 1951 Yhdistyneiden Kansakuntien Elintarvike- ja maatalousjärjestössä tehty kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus, jolla on maailmanlaajuista merkitystä,

Kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus ja valtioiden tiivis yhteistyö Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuo jelujärjestössä ovat jo saaneet aikaan sen, että kasvinsuojelulainsäädäntöä on jossain määrin yhdenmukaistettu,

erillään tästä kansainvälisestä yhteistyöstä on kuitenkin tarpeen vielä tarkemmin yhdenmukaistaa haitallisten organismien yhteisön jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämisestä annetut säännökset,

on välttämätöntä toteuttaa yhteiset kasvinsuojelua koskevat järjestelyt haitallisten organismien kulkeutumisen estämiseksi kolmansista maista sekä järjestää uudelleen kasvien terveyteen liittyvä valvonta samalla, kun yhteisön sisäisen kaupan esteitä ja tarkastuksia asteittain poistetaan,

yksi tärkeimmistä toimenpiteistä tässä suhteessa on laatia luettelo niistä erityisen vaarallisista haitallisista organismeista, joiden kulkeutuminen jäsenvaltioihin on kokonaan kiellettävä sekä niistä haitallisista organismeista, joiden kulkeutuminen jäsenvaltioihin tiettyjen kasvien ja kasvituotteiden mukana on myös kiellettävä,

kasvien ja kasvituotteiden mukana kulkeutuvien joidenkin haitallisten organismien esiintymistä ei voida tehokkaasti tarkastaa maahantuonnin yhteydessä tuotaessa kasveja tai kasvituotteita sellaisista maista, joissa näitä kasvintuhoojia esiintyy; sen vuoksi on tarpeen antaa vähimmäissäännös eräiden kasvien ja kasvituotteiden maahantuonnin kieltämisestä tai säätää erityisistä tuotantomaissa suoritettavista tarkastuksista,

tietyillä muilla haitallisilla organismeilla on erilaisista olosuhteista johtuen merkitystä vain tietyissä jäsenvaltioissa; näiden jäsenvaltioiden osalta riittää, että niillä on mahdollisuus soveltaa yhteisön kasvinsuojelusääntöjä näihin haitallisiin organismeihin,

yhteisön sisäisessä kaupassa toteutettavat kasvinsuojelutarkastukset tehdään nykyään kaikille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaralajeille sekä lähetys- että määrä maassa; on syytä poistaa jälkimmäiset tarkastukset asteittain ja määrätä lähetysmaassa suoritetut tarkastukset pakollisiksi ja tiukemmiksi, jotta haitallisten organismien kulkeutuminen määrämaahan voidaan mahdollisimman hyvin ennalta estää,

jos tavara todetaan kunnolliseksi siinä jäsenvaltiossa tehdyssä kasvinsuojelutarkastuksessa, josta tavara viedään, on siitä yleensä annettava Kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa esitetyn mallin mukainen kasvien terveystodistus,

jotta tarpeettomilta lisätarkastuksilta voitaisiin välttyä, on annettava säännös jälleenvientiä koskevien kasvien terveystodistusten laatimisesta tietyin edellytyksin niille tavaralähetyksille, joilla jo on kasvien terveystodistus ja jotka tuodaan maahan toisesta jäsenvaltiosta,

jos siinä jäsenvaltiossa, josta tavara viedään, tehty kasvintarkastus takaa sen, ettei tuotteissa esiinny haitallisia organismeja, on tavara mahdollista vapauttaa määrämaassa suoritettavista järjestelmällisistä tarkastuksista,

järjestelmällisistä tarkastuksista voidaan luopua ainoastaan vähitellen, sillä jäsenvaltioiden välille on ensin saatava aikaan luottamus tavaraa lähettävän jäsenvaltion tarkastusjärjestelmän moitteettomasta toimimisesta,

tämän perusteella näyttäisi oikeutetulta, että määrämaassa suoritetut järjestelmälliset tarkastukset sallitaan edelleen neljän vuoden ajan tämän direktiivin tiedoksi antamisesta, kun taas kaikki muut tämän direktiivin säännökset on muutettava kansalliseksi lainsäädännöksi kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta,

neljän vuoden määräajan jälkeen määrämaa ei enää saa tehdä kasvintarkastuksia hedelmille, vihanneksille eikä perunoille, lukuun ottamatta siemenperunoita, paitsi erityisistä syistä tai hyvin rajoitetussa määrin, lukuun ottamatta tiettyjä tarkastusmuodollisuuksia,

nämä kasvintarkastukset on rajoitettava koskemaan tuotteita, jotka ovat peräisin kolmansista maista sekä niitä tapauksia, joissa on selvästi syytä epäillä, että jotain kasvinsuojelusäännöstä ei ole noudatettu; kaikissa muissa tapauksissa sallitaan ainoastaan satunnaiset tarkastukset,

toisaalta jäsenvaltioiden on vaadittava, että kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osalta tarkastetaan vähintään haitallisten organismien tärkeimmät siirtäjät,

on myös tarpeen säätää jäsenvaltioiden mahdollisuudesta myöntää tietyin edellytyksin poikkeuksia tietystä määrästä säännöksiä,

jäsenvaltioilla on myös oltava mahdollisuus toteuttaa muita kuin tässä direktiivissä säädettyjä suojatoimenpiteitä, jos on olemassa ilmeinen vaara haitallisten organismien maahan kulkeutumisesta tai leviämisestä,

jäsenvaltioiden on erityisesti tässä tapauksessa suotavaa toimia tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa päätöksellä 76/894/ETY(3) perustetussa pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa,

tämän direktiivin säännökset eivät periaatteessa vaikuta yhteisön säännöksiin kasvinsuojelutoimenpiteiden toteuttamisesta; sama pätee nykyisin myös mahdollisiin jäsenvaltioiden kasviensuojelusäännöksiin, jotka koskevat niiden haitallisten organismien torjuntaa, jotka yleensä vahingoittavat kasveja tai kasvituotteita varastossa, sekä tiettyjä muita jäsenvaltioiden kansallisia ja tuontituotteita koskevia kasvinsuojelutoimenpiteitä, ja

Ranskan merentakaisten alueiden olosuhteet eroavat kokonaisuudessaan muista yhteisön alueista ilmaston, maataloustuotannon, haitallisten organismien ja kauppatapojen osalta; sen vuoksi ei tällä hetkellä ole mahdollista soveltaa mainittuihin alueisiin tämän direktiivin säännöksiä ennen kuin säännökset on sopivalla tavalla mukautettu,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN,

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee suojatoimenpiteitä, joilla estetään kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien kulkeutuminen jäsenvaltioihin toisista jäsenvaltioista tai kolmansista maista.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta Ranskan merentakaisissa departementeissa.

2 artikla

1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) "kasveilla" eläviä kasveja ja eläviä kasvinosia tuoreet hedelmät ja siemenet mukaan lukien,

b) "kasvituotteilla" kasviperäisiä jalostamattomia tai yksinkertaisesti valmistettuja tuotteita, jos niitä ei lueta kasveiksi,

c) "istutuksella" mitä tahansa toimintaa, jolla kasvit sijoitetaan paikoilleen niiden myöhemmän kasvun, lisääntymisen tai lisäämisen varmistamiseksi;

d) "haitallisilla organismeilla" kasveissa tai kasvituotteissa esiintyviä tuhoojia, jotka kuuluvat eläin- tai kasvikuntaan tai jotka ovat viruksia, mykoplasmoja tai muita taudinaiheuttajia;

e) "virallisella lausunnolla" kasvinsuojeluviranomaisten tai heidän vastuullaan muiden virkamiesten antamaa lausuntoa.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan myös puutavaraan, jos puussa on säilytetty kokonaan tai osittain sen luonnollinen pyöreä pinta joko kuorellisena tai kuorettomana.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on estettävä liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien kulkeutuminen alueelleen.

2. Edellä 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta leikkokukkiin 16 päivästä lokakuuta 30 päivään huhtikuuta, jos ne ovat liitteessä I olevan A osan a kohdan 1 ja 4 alakohdassa tarkoitettujen haitallisten organismien lievästi saastuttamia.

Jäsenvaltioille voidaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hakemuksesta myöntää oikeus lyhentää edellä mainittua ajanjaksoa.

3. Edellä 1 kohdan säännöksiä ei sovelleta hedelmiin, jos ne ovat liitteessä I olevan A osan b kohdan 3 alakohdassa tarkoitetun haitallisen organismin lievästi saastuttamia. Tätä 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä toukokuuta 15 päivään syyskuuta, jos kyseinen haitallinen organismi on nuori ja liikkuva.

4. Jäsenvaltioiden on kiellettävä liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen kasvien ja kasvituotteiden maahantuonti, jos ne ovat liitteen tässä osassa niiden kohdalla lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia.

5. Jäsenvaltiot voivat kieltää liitteessä II olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien maahantuonnin erillisinä tai jos niitä esiintyy muissa tavaroissa kuin liitteen tämän osan kutakin haitallista organismia koskevassa kohdassa luetelluissa.

6. Jäsenvaltiot, jotka on lueteltu liitteessä I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa, voivat:

a) kieltää liitteessä I olevassa B osassa nimensä kohdalla lueteltujen haitallisten organismien maahantuonnin alueelleen;

b) kieltää liitteessä II olevassa B osassa nimensä kohdalla lueteltujen kasvien ja kasvituotteiden maahantuonnin, jos ne ovat liitteen tässä osassa kunkin jäsenvaltion kohdalla lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia.

7. Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos organismi katsotaan haitalliseksi, myös muiden kuin liitteessä I ja II lueteltujen haitallisten organismien maahantuonti erillisinä on kielletty tai siihen tarvitaan erikoislupa.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä liitteessä III olevassa A osassa lueteltujen kasvien ja kasvituotteiden maahantuonti, jos ne ovat peräisin liitteen tässä osassa niiden kohdalla mainituista maista.

2. Jäsenvaltiot voivat:

a) kieltää liitteessä III olevassa B osassa niiden kohdalla lueteltujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden maahantuonnin;

b) edellyttää muilta jäsenvaltioilta, joista liitteessä III olevassa A osassa, lukuun ottamatta 9 ja 10 kohtaa, lueteltuja kasveja tai kasvituotteita tuodaan niiden alueelle, virallista todistusta, josta ilmenee tavaran alkuperämaa.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä IV olevassa A osassa lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muiden tavaroita saa tuoda maahan ainoastaan, jos liitteen tässä osassa esitettyjä niitä koskevia erityisvaatimuksia on noudatettu.

2. Jäsenvaltiot voivat:

a) säätää, että liitteessä IV olevan A osan 1, 2, 3 tai 5 kohdassa esitettyjä erityisvaatimuksia sovelletaan myös muihin kuin näissä kohdissa mainittuihin kolmansiin maihin, jos nämä eivät ole asettaneet vastaavia edellytyksiä koskemaan mainituista maista peräisin olevaa puutavaraa;

b) kieltää liitteessä IV olevassa B osassa nimensä kohdalla lueteltujen kasvien maahantuonnin, jos liitteen tässä osassa esitetyt erityisvaatimukset eivät täyty;

c) edellyttää muilta jäsenvaltioilta virallista todistusta, josta ilmenee tavaran alkuperämaa, jos niistä tuodaan liitteessä IV olevan A osan 1, 2, 3 tai 5 kohdassa lueteltuja kasvituotteita.

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kun liitteessä V lueteltuja kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita viedään toiseen jäsenvaltioon, viimeksi mainitut tavarat ja niiden pakkaukset tarkastetaan virallisesti huolellisesti joko kokonaisuudessaan tai edustavista näytteistä, ja että tarvittaessa niitä kuljettavat ajoneuvot tarkastetaan virallisesti sen varmistamiseksi, että:

a) ne eivät ole liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia;

b) liitteessä II olevassa A osassa luetellut kasvit ja kasvituotteet eivät ole liitteen tämän osan niitä vastaavissa kohdissa lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia;

c) liitteessä IV olevassa A osassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat täyttävät liitteen tässä osassa esitetyt niitä koskevat erityisvaatimukset.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 1 kohdassa tarkoitetuista tarkastustoimenpiteistä varmistaakseen, että 3 artiklan 5, 6, ja 7 kohdan tai 5 artiklan 2 kohdan säännöksiä noudatetaan, jos yhteisöön kuuluva määrämaa käyttää hyväkseen yhtä edellä mainituissa artikloissa luetelluista mahdollisuuksista.

3. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä IV olevassa A osassa tarkoitetut siemenet, jotka on tarkoitettu vietäväksi toiseen jäsenvaltioon, on tarkastettu virallisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät liitteen tässä osassa vahvistetut, niitä koskevat erityisvaatimukset.

7 artikla

1. Jos 6 artiklassa säädetyssä tarkastuksessa todetaan, että tavaraa koskevat edellytykset täyttyvät, sille on annettava liitteessä VIII olevan A osan mallin mukainen kasvien terveystodistus, joka on laadittu ainakin yhdellä yhteisön virallisista kielistä, joka on mieluiten yhteisöön kuuluvan määrämaan virallinen kieli. Muiden tavaroiden osalta korvataan todistuksen ilmaisu "edellä kuvatut kasvit tai kasvituotteet" ilmaisulla "edellä kuvatut tavarat".

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä V lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita ei saa viedä toiseen jäsenvaltioon, jollei niitä ole varustettu 1 kohdan mukaisesti annetulla terveystodistuksella. Todistus saadaan antaa enintään 14 vuorokautta ennen sitä päivää, jolloin kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat lähtevät jäsenvaltiosta.

3. Toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on toteutettava 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti, määritetään 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ennen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ajanjakson päättymistä.

8 artikla

1. Jollei yhtäkään 2 kohdassa säädetyistä tapauksista ilmene, jäsenvaltioiden on vapautettava kasvit, kasvituotteet ja muut liitteessä V luetellut tavarat, jotka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta ja jotka viedään edelleen kolmanteen jäsenvaltioon, 6 artiklan säännökset täyttävästä uusintatarkastuksesta, jos tavara on varustettu jäsenvaltion antamalla, liitteessä VIII olevan A osan mallin mukaisella terveystodistuksella.

2. Jos yhdestä jäsenvaltiosta peräisin olevat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat jaetaan toisessa jäsenvaltiossa pienempiin osiin, varastoidaan tai niiden pakkausta muutetaan, ja sitten viedään edelleen kolmanteen jäsenvaltioon, voidaan toinen jäsenvaltio vapauttaa 6 artiklan säännökset täyttävästä uusintatarkastuksesta, jos virallisesti vahvistetaan, että nämä tuotteet eivät sen alueella ole joutuneet sellaisille vaaroille alttiiksi, jotka antaisivat aihetta epäillä 6 artiklassa lueteltujen edellytysten täyttymistä. Tässä tapauksessa on annettava liitteessä VIII olevan B osan mallin mukainen kasvien terveystodistus jälleenvientiä varten, joka on laadittu vähintään yhdellä yhteisön virallisista kielistä, joka on mieluiten tuontimaan virallinen kieli. Tämä todistus on kiinnitettävä ensimmäisen jäsenvaltion antamaan terveystodistukseen tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen. Tämän todistuksen otsikkona voidaan käyttää ilmaisua "Kasvien terveystodistus jälleenvientiä varten".

Terveystodistus jälleenvientiä varten saadaan antaa enintään 14 vuorokautta ennen sitä päivää, jolloin kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat lähtevät jälleenvientimaasta.

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovelletaan myös, jos kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita tuodaan maahan usean jäsenvaltion kautta. Jos tässä tapauksessa tavaralle on annettu enemmän kuin yksi terveystodistus jälleenvientiä varten, on tavara varustettava:

a) viimeksi annetulla kasvien terveystodistuksella tai sen oikeaksi todistetulla jäljennöksellä;

b) viimeksi annetulla terveystodistuksella jälleenvientiä varten;

c) edellä b kohdassa tarkoitettua todistusta edeltävillä terveystodistuksilla jälleenvientiä varten tai niiden oikeaksi todistetuilla jäljennöksillä.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, jotka ovat peräisin toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta ja jotka on lueteltu liitteessä IV olevassa A osassa, lukuun ottamatta 1 ja 2 kohtaa, 3 kohdan b alakohtaa, 4 kohdan b alakohtaa sekä 5, 6, 35 ja 36 kohtaa, ei saa tuoda toiseen jäsenvaltioon, ellei niitä ole varustettu 7 ja 8 artiklassa säädettyjen todistusten lisäksi virallisella liitteessä VIII olevan A osan mallin mukaisella alkuperämaan antamalla kasvien terveystodistuksella tai sen oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös liitteessä IV olevassa B osassa lueteltujen kasvien ja kasvituotteiden tuontiin niihin jäsenvaltioihin, joiden nimet luetellaan liitteen tässä osassa mainittujen tuotteiden kohdalla.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että liitteessä VI luetellut kasvit desinfioidaan maahantuotaessa tehokkaasti hirmukilpikirvan varalta. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi vaatia desinfiointia suoritettavaksi, jos on aivan varmaa, että hirmukilpikirvan leviäminen ei ole mahdollista.

2. Jäsenvaltioille voidaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen myöntää hakemuksesta oikeus vaatia, että 1 kohdassa tarkoitetut kasvit on ennen maahantuontia desinfioitava.

11 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat säätää, että toisesta jäsenvaltiosta tuotavat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, niiden pakkaukset ja niitä kuljettavat ajoneuvot tarkastetaan maahantuotaessa sen varmistamiseksi, että 3, 4 ja 5 artiklassa säädettyjä kieltoja ja rajoituksia noudatetaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että näihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tavaroihin, joiden maahantuonti ei ole kiellettyä 3, 4 tai 5 artiklan nojalla, sovelletaan kasvinsuojelutoimenpiteinä kieltoja tai rajoituksia ainoastaan, jos:

a) 4, 5, 7, 8 tai 9 artiklassa tarkoitettuja todistuksia ei esitetä;

b) kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat tuodaan maahan muun kuin sallitun rajanylityspaikan kautta;

c) kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita ei toimiteta asetusten mukaisesti viralliseen tarkastukseen, joka on sallittu 3 kohdan mukaisesti;

d) näistä kielloista tai rajoituksista säädetään 18 artiklan perusteella.

2. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia kasvien terveystodistukseen muita lausuntoja.

3. Jäsenvaltiot eivät saa säätää hedelmiä, vihanneksia ja perunoita, lukuun ottamatta siemenperunoita, koskevista muista järjestelmällisistä virallisista 3 ja 5 artiklan mukaisten säännösten noudattamista koskevista tarkastuksista kuin virallinen tunnistettavuutta ja 1 kohdassa hyväksyttyjä vaatimuksia koskeva tarkastus, paitsi jos:

a) on syytä vahvasti epäillä, ettei jotain säännöstä noudateta;

b) edellä mainitut kasvit ovat peräisin kolmannesta maasta eikä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä tarkastusta ole vielä suoritettu toisessa jäsenvaltiossa.

Kaikissa muissa tapauksissa hedelmien, kasvisten ja perunoiden, lukuun ottamatta siemenperunoita, virallisia tarkastuksia tehdään vain satunnaisesti pistokokein. Satunnaisilla tarkastuksilla tarkoitetaan tarkastuksia, jotka kohdistetaan enintään yhteen kolmasosaan tietystä jäsenvaltiosta tuoduista tavaraeristä ja jotka jakaantuvat mahdollisimman tasaisesti ajallisesti ja kaikkien tavaroiden kesken.

4. Jos maahantuotaessa varmistuu, että osa kasveista, kasvituotteista tai muista tavaroista on liitteessä I ja II lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia, ei tavaran muun osan maahantuontia saa estää, jos ei ole syytä epäillä, että sekin on haitallisten organismien saastuttama ja jos haitallisten organismien ei todennäköisesti ole ollut mahdollista levitä tavaralähetystä osiin jaettaessa.

5. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että niiden alueelle kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita tuotaessa esitettävät kasvien terveystodistukset ja terveystodistukset jälleenvientiä varten leimaa toimivaltainen viranomainen maahantuloleimalla, josta ilmenee ainakin viranomaisen nimi ja maahantuontipäivämäärä.

12 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että ainakin liitteessä V lueteltujen, kolmansista maista niiden alueelle tuotavien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden:

a) osalta itse kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä niiden pakkaukset tarkastetaan virallisesti ja yksityiskohtaisesti joko kokonaisuudessaan tai edustavista näytteistä, ja että tarvittaessa myös tavaraa kuljettavat ajoneuvot tarkastetaan virallisesti sen varmistamiseksi, että:

- ne eivät ole liitteessä I olevassa A osassa lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia,

- liitteessä II olevassa A osassa luetellut kasvit ja kasvituotteet eivät ole liitteen tässä osassa niiden kohdalla lueteltujen haitallisten organismien saastuttamia,

- liitteessä IV olevassa A osassa luetellut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat täyttävät liitteen tässä osassa esitetyt niitä koskevat erityisvaatimukset;

b) on oltava varustettu 4, 5, 7, 8 tai 9 artiklassa säädetyillä todistuksilla, ja että terveystodistuksen saa antaa enintään 14 vuorokautta ennen kuin kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat lähtevät vientimaasta.

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin.

3. Edellä 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta kasveihin, kasvituotteisiin tai muihin tavaroihin, jotka tuodaan maahan toisen jäsenvaltion alueen kautta, joka on ne jo tarkastanut 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

4. Jäsenvaltiot voivat laajentaa 8 artiklassa säädetyt toimenpiteet koskemaan kolmansista maista tuotavia tavaralähetyksiä.

13 artikla

Liitteisiin tehtävät muutokset antaa neuvosto komission ehdotuksesta.

14 artikla

1. Jos haitallisten organismien leviämisvaaraa ei ole, jäsenvaltiot voivat:

a) myöntää yleisiä tai tapauskohtaisia poikkeuksia:

i) 4 artiklan 1 kohdasta liitteessä III olevan A osan 8 kohdassa säädetyn ajanjakson lyhentämisen osalta,

ii) 4 artiklan 1 kohdasta sekä 10 ja 12 artiklasta siltä osin, kun kysymyksessä on kauttakulku jäsenvaltion alueen läpi ja jäsenvaltion kahden paikkakunnan välinen suora kuljetus, joka kulkee toisen maan alueen kautta,

iii) 12 artiklasta, jos kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat toimitetaan suoraan jäsenvaltioon toisesta jäsenvaltiosta kolmannen maan alueen kautta,

iv) 5, 10 ja 12 artiklasta silloin, kun kysymyksessä on:

- muuttoon sisältyvät tavarat,

- vähäiset määrät kasveja, kasvituotteita, elintarvikkeita ja rehuja, jos ne on tarkoitettu omistajan tai vastaanottajan käyttöön eikä niitä käytetä teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, tai ne on tarkoitettu käytettäväksi kuljetuksen aikana,

- toisen valtion rajavyöhykkeellä olevalta maaalueelta lähtöisin olevat kasvit, joita viljellään jäsenvaltion alueen rajavyöhykkeellä sijaitsevilta läheisiltä asumuksilta tai maatiloilta käsin,

- jäsenvaltion rajavyöhykkeellä sijaitseville maaalueille istutettaviksi tai lisättäviksi tarkoitetut kasvit, joita viljellään läheisiltä toisen valtion rajavyöhykkeellä sijaitsevilta asumuksilta tai maatiloilta käsin;

b) myöntää tapauskohtaisia poikkeuksia:

i) 3 artiklan 1 kohdasta ja 12 artiklasta 1 päivästä toukokuuta 15 päivään lokakuuta liitteessä I olevan A osan a kohdan 1 ja 4 alakohdassa tarkoitettujen haitallisten organismien osalta silloin, kun kyseessä ovat vähäisessä määrin niiden saastuttamat leikkokukat,

ii) 3 artiklan 1 kohdasta ja 12 artiklasta 1 päivän marraskuuta ja 31 päivän maaliskuuta välisenä ajanjaksona liitteessä I olevan A osan a kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen haitallisten organismien osalta silloin, kun kysymyksessä ovat niiden vähäisessä määrin saastuttamat hedelmät,

iii) 3 artiklan 1 ja 3 kohdasta ja 12 artiklasta silloin, kun kysymyksessä ovat hirmukilpikirvan jossain määrin saastuttamat hedelmät,

iv) 3 artiklan 3 kohdan 2 virkkeestä ja 12 artiklasta,

v) 3 artiklan 4 kohdasta ja 12 artiklasta, jos tiettyjen haitallisten organismien aiheuttama kasvien tai kasvituotteiden saastuminen on vähäistä ja jos näitä haitallisia organismeja jo esiintyy yhteisön alueella;

c) rajoittamatta kuitenkaan 2 kohdassa säädettyä menettelyä, myöntää poikkeuksia tapauskohtaisesti:

i) 3 artiklasta ja 4 artiklan 1 kohdasta liitteessä III olevan A osan 8 kohdassa sekä 5 ja 12 artiklassa tarkoitetuista vaatimuksista kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten,

ii) 5 artiklan 1 kohdasta ja 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta liitteessä IV olevan A osan 1 ja 5 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten osalta,

iii) 5 artiklan 1 kohdasta ja 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannesta luetelmakohdasta liitteessä IV olevan A osan 25 kohdassa tarkoitetun siemenperunoita koskevan vaatimuksen osalta, jos vaaditaan virallista lausuntoa siitä, että siemenperunat ovat peräisin alueilta, joissa viimeksi päättyneen kasvukauden alun jälkeen ei ole todettu oireita liitteessä I olevan A osan e kohdan 2 alakohdassa lueteltujen virusten aiheuttamasta saastumisesta.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki 1 kohdan c alakohdassa säädettyjä poikkeuksia koskevat antamansa lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Päätös niiden kumoamisesta tai muuttamisesta voidaan tehdä 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua niiden antamisesta.

3. Jäsenvaltioille voidaan 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti pyynnöstä myöntää oikeus säätää poikkeuksia 4 artiklan 1 kohdasta siltä osin kuin poikkeuksiin ei ole jo 1 kohdan perusteella oikeutta.

4. Niiden poikkeusten osalta, joista on säädetty 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 3 kohdassa, on annettava jokaisesta tapauksesta erikseen virallinen lausunto siitä, että poikkeusten myöntämiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niistä poikkeuksista, jotka ne ovat myöntäneet 1 kohdan c alakohdan tai 3 kohdan mukaisesti. Komissio antaa ne vuosittain muille jäsenvaltioille tiedoksi.

Jäsenvaltiot voidaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vapauttaa toimittamasta näitä tietoja.

6. Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 5, 6, 7, 8 ja 9 artiklasta silloin, kun kysymyksessä on kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden vienti toiseen jäsenvaltioon, jos tämä jäsenvaltio vapauttaa lähetysmaan soveltamasta edellä mainittujen artiklojen säännöksiä.

15 artikla

1. Jos jäsenvaltio katsoo, että on olemassa ilmeinen vaara haitallisten organismien, myös sellaisten, joita ei ole lueteltu liitteissä, kulkeutumisesta tai leviämisestä sen alueelle, se saa tilapäisesti toteuttaa tarpeellisia täydentäviä toimenpiteitä alueensa suojelemiseksi. Sen on viipymättä ilmoitettava toteuttamistaan toimenpiteistä ja niiden perusteluista muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Siitä, peruutetaanko vai muutetaanko ne toimenpiteet, joita jäsenvaltio on toteuttanut, päätetään 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jäsenvaltio saa jatkaa niiden toimenpiteiden toteuttamista, jotka se on pannut täytäntöön, kunnes neuvosto tai komissio tekee päätöksen edellä mainittua menettelyä noudattaen.

16 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian esittää viipymättä pysyvälle kasvinsuojelukomitealle (jäljempänä "komitea") komitean puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan 41 äänen enemmistöllä.

4. Komissio päättää toimenpiteistä ja panee ne viipymättä täytäntöön, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos ne eivät ole komitean lausunnon mukaiset tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole päättänyt toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut neuvostossa vireille, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä ja panee ne viipymättä täytäntöön, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt toimenpiteitä.

17 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian esittää pysyvälle kasvinsuojelukomitealle (jäljempänä "komitea") komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä.

2. Komiteassa jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa toimenpiteistä kahden vuorokauden kuluessa. Lausunto annetaan 41 äänen enemmistöllä.

4. Komissio päättää toimenpiteistä ja panee ne viipymättä täytäntöön, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset. Jos ne eivät ole komitean lausunnon mukaiset tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto päättää toimenpiteistä määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole päättänyt toimenpiteistä 15 vuorokauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä ja panee ne viipymättä täytäntöön, jollei neuvosto ole yksinkertaisella enemmistöllä hylännyt mainittuja toimenpiteitä.

18 artikla

1. Tämä direktiivi ei millään tavoin vaikuta yhteisön kasveja ja kasvituotteita koskeviin kasvinsuojelumääräyksiin, paitsi jos tässä direktiivissä säädetään tiukemmista vaatimuksista tai ne nimenomaan sallitaan.

2. Jäsenvaltioille voidaan 16 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen myöntää oikeus antaa erityisiä kasvinsuojelua koskevia säännöksiä kasvien ja kasvituotteiden maahantuonnin osalta sillä edellytyksellä, että ne säädetään koskemaan myös kotimaista tuotantoa.

3. Jäsenvaltioiden alueelle tuotavien kasvien tai kasvituotteiden, erityisesti liitteessä VII lueteltujen tuotteiden, niiden pakkausten ja niitä kuljettavien ajoneuvojen osalta jäsenvaltiot saavat toteuttaa erityisiä kasvinsuojelutoimenpiteitä varastossa yleisesti kasveja tai kasvituotteita vahingoittavien haitallisten organismien torjumiseksi.

19 artikla

Muutetaan hirmukilpikirvan torjunnasta 8 päivänä joulukuuta 1969 annettua neuvoston direktiiviä 69/466/ETY(4) seuraavasti:

a) lisätään 7 artiklaan seuraava 2 kohta ja nykyisestä 2 kohdasta tulee 1 kohta:

"2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta tavaralähetyksiin, jotka sisältävät vähäisessä määrin saastuneita tuoreita hedelmiä."

b) muutetaan 10 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan viittaukset 7 artiklaan viittauksiksi "7 artiklan 1 kohtaan".

20 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan:

a) 11 artiklan 3 kohdassa säädettyjen rajoitusten osalta neljän vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta;

b) muiden tämän direktiivin säännösten osalta kahden vuoden kuluessa sen tiedoksi antamisesta.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava kaikki tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset komissiolle viipymättä. Komission on ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

21 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1976.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. P. L. M. M. van der STEE

(1) EYVL N:o 187, 9.11.1965, s. 2900/65

(2) Lausunto on annettu 13 päivänä lokakuuta 1965.

(3) EYVL N:o L 340, 9.12.1976, s. 25

(4) EYVL N:o L 323, 24.12.1969, s. 5

LIITE I

A. HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN MAAHAN ON KIELLETTÄVÄ KAIKISSA JÄSENVALTIOISSA

a) Eläinkuntaan kuuluvat elävät organismit kaikissa niiden kehitysvaiheissa

1. Cacoecimorpha pronubana (Hb)

2. Ceratitis capitata (Wied.)

3. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

4. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

5. Hylurgopinus rufipes Eichh.

6. Hyphantria cunea (Drury)

7. Laspeyresia molesta (Busck)

8. Popillia japonica, Newman

9. Rhagoletis cingulata (Loew)

10. Rhagoletis fausta (Osten Sacken)

11. Rhagoletis pomonella (Walsh)

12. Scaphoideus luteolus Van Duz.

13. Scolytus multistriatus (Marsh.)

14. Scolytus scolytus (F.)

15. Spodoptera littoralis (Boisd.)

16. Spodoptera litura (F.)

b) Eläinkuntaan kuuluvat organismit kaikissa niiden kehitysvaiheissa, jos niitä ei ole osoitettu kuolleiksi

1. Heterodera pallida Stone

2. Heterodera rostochiensis Woll.

3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

c) Bakteerit

1. Aplanobacter populi Ridé

2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.

3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

d) Sienet

1. Angiosorus solani Thirum. et O'Brien [Syn. Thecaphora solani Barrus]

2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

3. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau

4. Chrysomyxa arctostaphyli Diet.

5. Cronartium comptoniae Arthur

6. Cronartium fusiforme Hedgc. et Hunt ex Cumm.

7. Cronartium quercuum (Berk.) Miryabe ex Shirai

8. Endocronartium harknessii (J. P. Moore) Y. Hiratsuka [Syn. Penidermium harknessii (J. P. Moore)]

9. Endothia parasitica (Murrill) P. J. et H. W. Anderson

10. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

11. Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.

12. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

13. Melampsora medusae Thüm [Syn. M. albertensis Arthur]

14. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck)

15. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru

16. Poria weirii Murr.

17. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

e) Virukset ja mykoplasmat

1. Lajien Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., Syringa L. haitalliset virukset ja mykoplasmat

2. Perunan (Solanum tuberosum L.) virukset ja mykoplasmat

a) Perunan sukkulamukulatauti

b) Perunan keltakääpiökasvuvirus

c) Perunan keltasuonivirus

d) muut haitalliset virukset ja mykoplasmat, jos niitä ei esiinny yhteisössä

3. Ruusun lakastumistauti

4. Tomato bunchy top virus

5. Tomaatin rengaslaikkuvirus

6. Viinin (Vitis L. partim) haitalliset virukset ja mykoplasmat

7. Jalavan siiviläputkenkuolio

f) Loiskasvit

- Arceuthobium spp. (Euroopan ulkopuoliset lajit)

B. HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN MAAHAN VOIDAAN KIELTÄÄ TIETYISSÄ JÄSENVALTIOISSA

a) Eläinkuntaan kuuluvat elävät organismit kaikissa niiden kehitysvaiheissa

>TAULUKON PAIKKA>

b) Bakteerit

>TAULUKON PAIKKA>

c) Sienet

>TAULUKON PAIKKA>

d) Virukset

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

A. HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN ON KIELLETTÄVÄ KAIKISSA JÄSENVALTIOISSA, JOS NE ESIINTYVÄT TIETYILLÄ KASVEILLA TAI KASVITUOTTEILLA

a) Eläinkuntaan kuuluvat elävät organismit kaikissa niiden kehitysvaiheissa >TAULUKON PAIKKA>

b) Bakteerit

>TAULUKON PAIKKA>

c) Sienet

>TAULUKON PAIKKA>

d) Virukset och mykoplasmat

>TAULUKON PAIKKA>

B. HAITALLISET ORGANISMIT, JOIDEN KULKEUTUMINEN MAAHAN VOIDAAN KIELTÄÄ TIETYISSÄ JÄSENVALTIOISSA, JOS NE ESIINTYVÄT TIETYILLÄ KASVEILLA TAI KASVITUOTTEILLA

a) Eläinkuntaan kuuluvat elävät organismit kaikissa niiden kehitysvaiheissa

>TAULUKON PAIKKA>

b) Bakteerit

>TAULUKON PAIKKA>

c) Sienet

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

A. KASVIT JA KASVITUOTTEET, JOIDEN TUONTI ON KIELLETTÄVÄ KAIKISSA JÄSENVALTIOISSA

>TAULUKON PAIKKA>

B. KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT, JOIDEN TUONTI VOIDAAN KIELTÄÄ TIETYISSÄ JÄSENVALTIOISSA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

A. ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA KAIKKIEN JÄSENVALTIOIDEN ON ASETETTAVA KASVIEN, KASVITUOTTEIDEN JA MUIDEN TAVAROIDEN TUONNILLE

>TAULUKON PAIKKA>

B. ERITYISVAATIMUKSET, JOTKA TIETYT JÄSENVALTIOT VOIVAT ASETTAA KASVIEN JA KASVITUOTTEIDEN TUONNILLE

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka alkuperämaan tai lähetysmaan on kaikkiin jäsenvaltioihin tuotaessa saatettava kasvien terveystarkastuksen alaisiksi

1. Istutetut tai istutettavaksi tarkoitetut kasvit, siemeniä ja akvaariokasveja lukuun ottamatta

2. Seuraavat kasvinosat:

a) Seuraavien sukujen leikkokukat ja kasvinosat koristetarkoituksiin:

Castanea

Chrysanthemum

Dianthus

Gladiolus

Prunus

Quercus

Rosa

Salix

Syringa

Vitis

b) Seuraavien sukujen tuoreet hedelmät:Citrus, sitruunoita lukuun ottamatta (Citrus limon (L.) Burm. ja Citrus medica L.)

Cydonia

Malus

Prunus

Pyrus

3. Perunan mukulat (Solanum tuberosum L.)

4. Puutavara:

- Castanea, Quercus ja Ulmus

- Havupuut, jotka ovat peräisin muualta kuin Euroopasta

- Populus, joka on peräisin Amerikasta

5. Maa:

- joka sisältää kasvinosia tai humusta; turvetta ei katsota kasvinosiksi tai humukseksi

- kasveissa kiinteänä tai lisättynä.

LIITE VI

Kasvit, jotka on desinfioitava

Sukujen Acacia, Acer, Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Euonymus, Fagus, Juglans, Ligustrum, Maclura, Malus, Populus, Prunus, Ptelea, Pyrus, Ribes, Rosa, Salix, Sorbus, Symphoricarpus, Syringa, Tilia, Ulmus ja Vitis kasvit, hedelmiä, siemeniä ja kasvinosia koristetarkoituksiin lukuun ottamatta.

LIITE VII

Kasvit ja kasvituotteet, jotka voidaan saattaa erityisjärjestelmän alaisiksi

1. Vilja ja niistä saadut tuotteet

2. Kuivattu palkovilja

3. Maniokin mukulat ja niistä saadut tuotteet

4. Kasviperäisten öljyjen tuotannon jätetuotteet.

LIITE VIII

A. MALLI

KASVIEN TERVEYSTODISTUS

N:o .

KASVINSUOJELUVIRANOMAISelta

. :n (jällenvientimaa)

KASVINSUOJELUVIRANOMAISe(i)lle

. :n (määrämaa)

ERÄN KUVAUS

Lähettäjän nimi ja osoite: .

Vastaanottajan nimi ja osoite: .

Pakkausten lukumäärä ja tyyppi: .

Tunnistusmerkki: .

Lähtöisyys: .

Kulkuväline: .

Tuontipaikka: .

Ilmoitettu määrä ja tavarankuvaus: .

Kasvien kasvitieteellinen kuvaus: .

Täten todistetaan, että edellä kuvatut kasvit ja kasvituotteet on tarkastettu ja todettu vapaiksi karanteenissa olevista tuhoojista ja lähes vapaiksi muista vaarallisista tuhoojista, ja että ne on todettu määrämaassa voimassa olevan kasvinsuojelulainsäädännön mukaisiksi.

DESINFEKTIO JA/TAI DESINFIOINTIKÄSITTELY

Päivämäärä: . Käsittely: .

Kemiallinen valmiste (Tehoaine): .

Kestoaika ja lämpötila: .

Väkevyys: .

Lisätietoja: .

Lisäilmoitus: .

Paikka: . Valtuutetun edustajan nimi: .

. .

Päivämäärä: .

(leima) (allekirjoitus)

B. MALLI

KASVIEN TERVEYSTODISTUS JÄLLEENVIENTIÄ VARTEN

N:o .

KASVINSUOJELUVIRANOMAISelta

. :n (jälleenvientimaa)

KASVINSUOJELUVIRANOMAISe(i)lle

. :n (määrämaa)

ERÄN KUVAUS

Lähettäjän nimi ja osoite: .

Vastaanottajan nimi ja osoite: .

Pakkausten lukumäärä ja tyyppi: .

Tunnistusmerkki: .

Lähtöisyys: .

Kulkuväline: .

Tuontipaikka: .

Ilmoitettu määrä ja tavarankuvaus: .

Kasvien kasvitieteellinen kuvaus: .

Täten todistetaan, että edellä kuvatut kasvit ja kasvituotteet on tuotu

.........................n (jälleenvientimaa) . ja lähtöisin

. sta (alkuperämaa), mukanaan kasvien terveystodistus n:o .......,

jonka alkuperäinen kappale tai oikeaksi todistettu jäljennös on liitetty mukaan; että ne on pakattu uudelleen, pakattu alkuperäiseen pakkaukseen , uuteen pakkaukseen , että alkuperäisen kasvien terveystodistuksen perusteella ja lisätutkimuksen perusteella ne on todettu määrämaassa voimassa olevan kasvinsuojelulainsäädännön mukaisiksi, ja että varastoinnin aikana (jälleenvientimaassa).................. tuotteet eivät ole joutuneet alttiiksi saastunta- tai tartuntavaaroille.

DESINFEKTIO JA/TAI DESINFIOINTIKÄSITTELY

Päivämäärä: . Käsittely: .

Kemiallinen valmiste (tehoaine): .

Kestoaika ja lämpötila: .

Väkevyys: .

Lisätietoja: .

Lisäilmoitus: .

Paikka: . Valtuutetun edustajan nimi: .

. .

Päivämäärä: .

(leima) (allekirjoitus)

ilomoitetaan tarvittaessa

Top