Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975R2775

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2775/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan suojatoimenpiteiden soveltamisen edellytyksistä

OJ L 282, 1.11.1975, p. 72–73 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 69 - 70
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 149 - 150
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 149 - 150
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 006 P. 211 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 006 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; Kumoaja 394R3290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2775/oj

31975R2775

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2775/75, annettu 29 päivänä lokakuuta 1975, muna-alan suojatoimenpiteiden soveltamisen edellytyksistä

Virallinen lehti nro L 282 , 01/11/1975 s. 0072 - 0073
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 6 s. 0211
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 14 s. 0069
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 6 s. 0211
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 9 s. 0149
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 9 s. 0149


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2775/75,

annettu 29 päivänä lokakuuta 1975,

muna-alan suojatoimenpiteiden soveltamisen edellytyksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklan 1 kohdassa säädetään mahdollisuudesta toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä, jos tuonnin tai viennin seurauksena yhden tai useamman sen 1 artiklassa tarkoitetun tuotteen markkinat yhteisössä häiriintyvät vakavasti tai uhkaavat häiriintyä vakavasti siten, että perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu; nämä toimenpiteet liittyvät kolmansien maiden kanssa käytävään kauppaan ja niiden soveltaminen lopetetaan, kun häiriö tai häiriön uhka on väistynyt,

neuvoston tehtävänä on antaa yksityiskohtaiset säännöt mainitun asetuksen 12 artiklan 1 kohdan soveltamisesta sekä määritellä tapaukset ja rajat, joissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä,

tämän vuoksi olisi määriteltävä pääasialliset tekijät, joiden avulla voidaan arvioida ovatko yhteisön markkinat vakavasti häiriintyneet tai uhkaavatko ne vakavasti häiriintyä,

suojatoimenpiteisiin turvautuminen riippuu kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan vaikutuksesta yhteisön markkinoihin, minkä vuoksi on tarpeen arvioida näiden markkinoiden tilanne ottaen huomioon itse markkinoille ominaisten tekijöiden lisäksi myös tämän kaupan kehitykseen liittyviä tekijöitä,

olisi määriteltävä toimenpiteet, joita asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklaa sovellettaessa voidaan toteuttaa; näiden toimenpiteiden avulla on voitava korjata markkinoiden vakavia häiriöitä ja poistaa tällaisten häiriöiden uhka; muiden kuin toivottujen vaikutusten välttämiseksi ne on voitava suhteuttaa olosuhteisiin,

olisi rajoitettava jäsenvaltion mahdollisuutta turvautua asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklaan sellaisissa tapauksissa, joissa tämän valtion markkinoiden katsotaan edellä tarkoitettuihin tekijöihin perustuvan arvion mukaan vastaavan mainitun artiklan edellytyksiä; tällaisissa tapauksissa toteutettavien toimenpiteiden avulla on kyettävä estämään markkinatilanteen huononeminen edelleen; niiden on kuitenkin oltava luonteeltaan suojaavia; tämä kansallisten toimenpiteiden suojaava luonne oikeuttaa soveltamaan niitä ainoastaan asiaa koskevan yhteisön päätöksen voimaantuloon asti, ja

komission velvollisuutena on tehdä yhteisön suojatoimenpiteitä koskevat ratkaisut vuorokauden kuluessa jäsenvaltion jättämän pyynnön vastaanottamisesta; komission mahdollisimman tehokkaan markkinatilanteen arvioimisen mahdollistamiseksi on tarpeen antaa säännöksiä sen varmistamiseksi, että komissiolle annetaan mahdollisimman varhain tieto suojatoimenpiteiden soveltamisesta jäsenvaltiossa; tämän vuoksi olisi säädettävä, että näistä toimenpiteistä on ilmoitettava komissiolle heti kun niistä on päätetty ja että tätä ilmoitusta pidetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna pyyntönä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Arvioitaessa, ovatko tuonnin tai viennin seurauksena yhden tai useamman asetuksen (ETY) N:o 2771/75 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen markkinat yhteisössä häiriintyneet vakavasti tai uhkaavatko ne häiriintyä vakavasti siten, että perustamissopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu, on otettava huomioon erityisesti:

a) toteutetun tai ennakoidun tuonnin tai viennin määrä;

b) tuotteiden saatavuus yhteisön markkinoilla;

c) yhteisön markkinoilla todetut hinnat tai näiden hintojen ennakoitavissa oleva kehitys ja erityisesti niiden pyrkimys liialliseen laskuun tai nousuun;

d) vapaasti yhteisön rajalla -tarjoushinnat, jos edellä tarkoitettu tilanne syntyy tuonnin seurauksena.

2 artikla

1. Toimenpiteet, joita asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti voidaan toteuttaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tilanteen syntyessä, ovat tuonnin tai viennin keskeyttäminen tai vientimaksujen kantaminen.

2. Nämä toimenpiteet voidaan toteuttaa ainoastaan niin laajoina ja niin pitkäksi aikaa kuin se on ehdottomasti tarpeen. Niitä sovellettaessa on otettava huomioon yhteisöön matkalla olevien tuotteiden erityinen tilanne. Ne voivat koskea ainoastaan kolmansista maista lähtöisin olevia tai niihin vietäviä tuotteita. Ne voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan tiettyä lähtöisyyttä, alkuperää, määräpaikkaa, lajia, laatua tai tarjontamuotoa. Ne voidaan rajoittaa koskemaan tuontia tietyille yhteisön alueille tai tällaisilta alueilta lähtöisin olevaa vientiä.

3 artikla

1. Jäsenvaltio voi toteuttaa tilapäisesti yhden tai useampia suojatoimenpiteitä, kun se 1 artiklassa tarkoitettuihin tekijöihin perustuen arvioi asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tilanteen syntyneen alueellaan.

Suojatoimenpiteet käsittävät:

a) tuonnin tai viennin keskeyttämisen;

b) vientimaksujen tallettamisen tai niiden määrää vastaavan vakuuden vaatimisen.

Edellä b kohdassa tarkoitettu toimenpide johtaa maksujen kantamiseen ainoastaan, jos asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa niin päätetään.

Tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan säännöksiä voidaan soveltaa.

2. Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan komissiolle teleksillä heti, kun niistä on päätetty. Tätä ilmoitusta pidetään asetuksen (ETY) N:o 2771/75 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna pyyntönä. Näitä toimenpiteitä voidaan soveltaa ainoastaan komission tällä perusteella tekemän päätöksen voimaantuloon asti.

4 artikla

1. Kumotaan muna-alan suojatoimenpiteiden soveltamisen edellytyksistä 18 päivänä joulukuuta 1969 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2594/69(2).

2. Viittauksia 1 kohdalla kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1975.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä lokakuuta 1975.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. MARCORA

(1) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 49

(2) EYVL N:oL 324, 27.12.1969, s. 8

Top