EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973R0706

Neuvoston asetus (ETY) N:o 706/73 annettu 12 päivänä maaliskuuta 1973 Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä

OJ L 68, 15.3.1973, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 78 - 79
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 225 - 226
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 225 - 226
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 005 P. 110 - 111
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 005 P. 110 - 111
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 002 P. 8 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 280 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 3 - 4

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/706/oj

31973R0706

Neuvoston asetus (ETY) N:o 706/73 annettu 12 päivänä maaliskuuta 1973 Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä

Virallinen lehti nro L 068 , 15/03/1973 s. 0001 - 0002
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 5 s. 0110
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 9 s. 0078
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 5 s. 0110
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 6 s. 0225
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 6 s. 0225


NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 706/73 annettu 12 päivänä maaliskuuta 1973 Kanaalisaariin ja Mansaareen sovellettavista maataloustuotteiden kauppaa koskevista yhteisön säännöksistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön 22 päivänä tammikuuta 1972 allekirjoitetun sopimuksen(1) ja erityisesti sen liitteenä olevan asiakirjan pöytäkirjassa N:o 3 olevan 1 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

edellä mainitun pöytäkirjan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön järjestelmää, jota sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen liitteeseen II kuuluvien maataloustuotteiden sekä muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettuun neuvoston asetukseen N:o 170/67/ETY(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1081/71(3), ja tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 28 päivänä toukokuuta 1969 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 1059/69(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 609/72(5), kuuluvien tavaroiden tuontiin kolmansista maista, sovelletaan Kanaalisaariin ja Mansaareen, jäljempänä "saaret"; myös muita sellaisia yhteisön säännöksiä sovelletaan, jotka ovat tarpeen vapaan liikkuvuuden sallimiseksi ja tavanomaisten kilpailun edellytysten noudattamiseksi edellä mainittujen tuotteiden kaupassa; neuvoston tehtävänä on määrittää komission ehdotuksesta ne edellytykset, jotka koskevat edellä mainittujen säännösten soveltamista näihin alueisiin,

edellä mainittujen tuotteiden vapaan liikkuvuuden sallimiseksi olisi saatettava periaatteessa sovellettavaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa kauppajärjestelyjä koskeva sääntely, koska Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja kyseisiä saaria pidetään tätä asetusta sovellettaessa yhtenä jäsenvaltiona,

saarilla tulleina tai muina maksuina kannetut rahamäärät eivät kuulu yhteisöjen talousarvioon; yhteisen maatalouspolitiikan yhteisörahoitusta ei sen vuoksi sovelleta; vientiä suosivia säännöksiä ei saisi soveltaa, ja yhteisön myöntämiä määriä olisi pidettävä ainoastaan kattona tuille, joita saaret voivat myöntää,

olisi vältettävä se, että jäsenvaltio vie saarilta peräisin olevia edellä mainittuja tuotteita kolmansiin maihin tarkoituksenaan saada yhteisön talousarviosta rahoitettua tukea,

yhteisön sisäiseen kauppaan sovellettavissa yhteisön säännöksissä säädetään tietyissä tapauksissa määristä, jotka koskevat vientiä Yhdistyneestä kuningaskunnasta muihin jäsenvaltioihin; näiden määrien olisi oltava kattona saarten myöntämille tuille; muita kuin kauppaa koskevien tukien osalta yhteisön sääntelyn soveltaminen voidaan rajoittaa ilmoitustoimenpiteisiin ja komission mahdollisuuteen esittää huomautuksia,

edellä mainittujen tuotteiden vapaan liikkuvuuden esteiden välttämiseksi muita säännöksiä, jotka koskevat eläinlääkintälainsäädäntöä, kasvinsuojelua, siementen ja lisäysaineiston kaupan pitämistä, elintarvikkeita ja rehuja koskevaa lainsäädäntöä sekä laatua ja kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia, olisi sovellettava ainoastaan kauppaa koskevilta osin,

eläinlääkinnän alalla saarten tilanne muistuttaa Pohjois-Irlannin tilannetta; saarille voidaan näiltä osin sallia Pohjois-Irlantia koskevan järjestelmän soveltaminen ilman, että siitä seuraa vaikeuksia kaupan alalla, ja

tällä tavoin määritelty järjestelmä näyttää riittävän edellä mainitun pöytäkirjan tavoitteiden turvaamiseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Yhdistyneessä kuningaskunnassa Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen liitteeseen II kuuluvien maataloustuotteiden kauppaan sekä asetuksiin N:o 170/67/ETY ja (ETY) N:o 1059/69 kuuluvien tavaroiden kauppaan sovellettavaa yhteisön sääntelyä sovelletaan saariin, lukuun ottamatta säännöksiä, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämiä vientiä koskevia tukia ja tasausmaksuja.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun sääntelyn soveltamiseksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja saaria pidetään yhtenä jäsenvaltiona.

3. Tukea tai tasausmaksua ei myönnetä niille saarilta peräisin tai lähtöisin oleville tuotteille, joita koskevat viennin tullimuodollisuudet on suoritettu jossakin jäsenvaltiossa.

4. Kun 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita viedään kolmansiin maihin, saaret eivät voi myöntää tukia, joiden määrä on suurempi kuin niiden tukien tai tasausmaksujen määrä, joita Yhdistynyt kuningaskunta voi yhteisön sääntelyn mukaisesti myöntää.

5. Kun 1 kohdassa tarkoitettuja tuotteita viedään jäsenvaltioihin, saaret eivät voi myöntää tukia, joiden määrä on suurempi kuin muihin jäsenvaltioihin tapahtuvaa vientiä koskevat määrät, joita Yhdistynyt kuningaskunta voi yhteisön sääntelyn mukaisesti myöntää.

2 artikla

Muiden kuin 1 artiklassa tarkoitettujen tukien osalta sovelletaan Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen virkkeen määräyksiä.

Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta muiden perustamissopimuksen 92, 93 ja 94 artiklan määräysten soveltamisesta siinä määrin kuin se osoittautuu tarpeelliseksi.

3 artikla

Seuraavilla aloilla 1 päivästä syyskuuta 1973 sovellettavaa yhteisön sääntelyä:

- eläinlääkintälainsäädäntö,

- kotieläinjalostusta koskeva lainsäädäntö,

- kasvinsuojelua koskeva lainsäädäntö,

- siementen ja lisäysaineiston kaupan pitäminen,

- elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö,

- eläinten rehuja koskeva lainsäädäntö,

- laatua ja kaupan pitämistä koskevat vaatimukset,

sovelletaan samoin edellytyksin kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka tuodaan saarille tai viedään saarilta yhteisöön, ja eläinlääkintälainsäädäntöä koskevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlantiin sovellettavat edellytykset.

4 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt 1 artiklan soveltamisesta, erityisesti kaupan vääristymien välttämiseen tähtäävät säännöt, annetaan vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä kesäkuuta 1967 annetun neuvoston asetuksen N:o 120/67/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna liittymisasiakirjalla, 26 artiklassa tai tapauksen mukaan muiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevien asetusten vastaavassa artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 1973.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. LAVENS

(1) EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 5

(2) EYVL N:o 130, 28.6.1967, s. 2596/67

(3) EYVL N:o L 116, 28.5.1971, s. 9

(4) EYVL N:o L 141, 12.6.1969, s. 1

(5) EYVL N:o L 75, 23.3.1972, s. 6

(6) EYVL N:o 117, 19.6.1967, s. 2269/67

Top