EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971L0317

Neuvoston direktiivi 71/317/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, viidestä 50:een kilogrammaan olevia särmiömäisiä ja yhdestä grammasta 10:een kilogrammaan olevia lieriömäisiä kauppapunnuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

OJ L 202, 6.9.1971, p. 14–20 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 644 - 649
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 721 - 727
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 152 - 158
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 30 - 36
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 30 - 36
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 15 - 21
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 15 - 21
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 140 - 146
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 124 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 124 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 3 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; Kumoaja 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/317/oj

31971L0317

Neuvoston direktiivi 71/317/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, viidestä 50:een kilogrammaan olevia särmiömäisiä ja yhdestä grammasta 10:een kilogrammaan olevia lieriömäisiä kauppapunnuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

Virallinen lehti nro L 202 , 06/09/1971 s. 0014 - 0020
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0015
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1971(II) s. 0644
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 2 s. 0015
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1971(II) s. 0721
Kreikank. erityispainos: Luku 13 Nide 1 s. 0152
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0030
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0030


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971,

viidestä 50:een kilogrammaan olevia särmiömäisiä ja yhdestä grammasta 10:een kilogrammaan olevia lieriömäisiä kauppapunnuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (71/317/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

särmiömäisten ja lieriömäisten kauppapunnusten rakennetta ja tarkastusmenetelmiä koskevat velvoittavat säännökset ovat eri jäsenvaltioissa erilaisia ja muodostavat siten tällaisten punnusten kaupan esteen; sen vuoksi on tarpeen lähentää näitä säännöksiä, ja

mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä heinäkuuta 1971 annetussa neuvoston direktiivissä(3) säädetään menettelyistä ETY-tyyppihyväksynnälle ja ETY-ensivakaukselle; kyseisen direktiivin mukaisesti on tarpeen säätää särmiömäisten ja lieriömäisten kauppapunnusten rakenteelle asetettavista teknisistä vaatimuksista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kauppapunnuksiin, joiden nimellisarvot ovat:

- särmiöpunnukset 5, 10, 20 ja 50 kg;

- lieriöpunnukset 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ja 500 g sekä 1, 2, 5 ja 10 kg.

2 artikla

Punnukset, joille voidaan antaa ETY-merkit ja -tunnukset, esitetään liitteissä I-IV. Punnuksia ei ETY-tyyppihyväksytä; niitä koskee ETY-ensivakaus.

3 artikla

Jäsenvaltio ei saa kieltää, estää eikä rajoittaa ETY-ensivakausmerkillä varustettujen särmiömäisten tai lieriömäisten kauppapunnusten saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamat keskeiset kansalliset säännökset toimitetaan kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1971.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. MORO

(1) EYVL N:o 63, 3.4.1967, s. 982/67

(2) EYVL N:o 30, 22.2.1967, s. 480/67

(3) EYVL N:o L 202, 6.9.1971, s. 1

LIITE I

SÄRMIÖMÄISET PUNNUKSET

1 Muoto, rakennemateriaali ja valmistusmenetelmä

1.1 Suorakulmaisen särmiön muotoinen punnus, jossa on muu kuin ulkoneva kahva.

1.2 Käytetty materiaali:

1.2.1 Punnuksen runko: harmaata valurautaa

1.2.2 Malli 1: kahva saumattomasta teräsputkesta, jonka halkaisija on vakio

Malli 2: kahva harmaata valurautaa valettuna rungon kanssa yhteen

2 Viritysontelo

Malli 1

2.1 Putkimaisen kahvan sisäosan muodostama ontelo.

2.2 Viritysontelo suljetaan vedetystä messingistä valmistetulla kierretulpalla tai tasaisella pyöreän levykkeen muotoisella messinkitulpalla. Kierretulpassa on ura ruuvimeisseliä varten ja tasaisessa levykkeessä nostoaukko keskellä.

2.3 Tulppa sinetöidään lyijylevykkeellä, joka pakotetaan aukossa olevaan pyöreään uraan tai putken kierteeseen.

Malli 2

2.4 Viritysontelo on valettu punnuksen toiseen päätyosaan ja avautuu sen yläpinnalle.

2.5 Viritysontelo suljetaan pienellä pehmeällä teräslevyllä.

2.6 Levy sinetöidään lyijylevykkeellä, joka pannaan syvennykseen liitteessä II olevan kuvan mukaisesti.

3 Viritys

3.1 Kun uusi punnus on viritetty lyijyhauleilla, kaksi kolmasosaa ontelon kokonaistilavuudesta jää tyhjäksi.

4 ETY-ensivakausmerkin kiinnittäminen

4.1 Lopullinen ETY-vakausmerkki leimataan viritysontelon lyijysinettiin.

5 Merkinnät ja tunnusmerkit

5.1 Punnuksen nimellisarvoa ja valmistajan tunnusta osoittavat merkinnät tehdään upottaen tai kohokuvana punnuksen keskiosan yläpintaan.

5.2 Punnuksen nimellisarvo merkitään seuraavasti:

5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

6 Mitat ja poikkeamat

6.1 Liitteessä II vahvistetaan eri punnuksissa käytettävät mitat (millimetreinä).

6.2 Eri mittoihin sovelletaan valmistusmenetelmän mukaisia tavanomaisia poikkeamia.

7 Suurimmat sallitut virheet

>TAULUKON PAIKKA>

8 Pintakäsittely

8.1 Punnukset voidaan tarvittaessa suojata korroosiota vastaan sopivalla kulutusta ja iskuja kestävällä pinnoitteella.

LIITE II

SÄRMIÖPUNNUKSET

(sisältää kuvia)

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

LIITE III

LIERIÖMÄISET PUNNUKSET

1 Muoto, rakennemateriaali ja valmistusmenetelmä

1.1 Lieriön muotoinen, tasapintainen tarttumisnuppi.

1.2 Käytetty aine: mikä tahansa aine, jonka tiheys on 7-9,5 g/cm³, kovuus vähintään sama kuin valumessingillä, korroosion kestävyys vähintään sama ja materiaalin hauraus enintään sama kuin harmaalla valuraudalla ja pinta laadultaan vastaava kuin huolellisesti hienoon hiekkaan valetulla valuraudalla.

Harmaata valurautaa ei saa käyttää punnuksissa, joiden nimellisarvo on pienempi kuin 100 g.

1.3 Valmistusmenetelmä valitulle aineelle sopiva.

2 Viritysontelo

2.1 Sisäinen lieriömäinen ontelo, jossa on laajennettu ontelon yläosa.

2.2 Viritysontelo suljetaan vedetystä messingistä valmistetulla kierretulpalla tai tasaisella pyöreän levykkeen muotoisella messinkitulpalla. Kierretulpassa on ura ruuvimeisseliä varten ja messinkilevykkeessä nostoaukko keskellä.

2.3 Tulppa sinetöidään lyijykkeellä, joka pakotetaan ontelon laajennukseen leikattuun pyöreään uraan.

2.4 Punnuksissa 1 g, 2 g, 5 g ja 10 g ei saa olla viritysonteloa.

2.5 Punnuksissa 20 g ja 50 g saa olla viritysontelo.

3 Viritys

3.1 Kun uusi punnus on viritetty lyijyhauleilla, jää kaksi kolmasosaa ontelon tilavuudesta tyhjäksi.

4 ETY-ensivakausmerkin kiinnittäminen

4.1 Lopullinen ETY-vakausmerkki leimataan viritysontelon lyijysinettiin.

4.2 Punnuksiin, joissa ei ole viritysonteloa, vakausmerkki leimataan punnuksen pohjaan.

5 Merkinnät ja tunnusmerkit

5.1 Punnuksen nimellisarvo ja valmistajan tunnus merkitään upotettuina tai kohokuvina punnuksen pään yläpintaan.

5.2 Punnuksen nimellisarvo voidaan merkitä massaltaan 500 g-10 kg olevien punnusten runkoon.

5.3 Punnuksen nimellisarvo merkitään seuraavasti:

1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

6 Mitat ja niiden poikkeamat

6.1 Liitteessä IV vahvistetaan eri punnuksissa käytettävät mitat (millimetreinä).

6.2 Eri mittoihin sovelletaan valmistusmenetelmän mukaisia tavanomaisia poikkeamia.

7 Suurimmat sallitut virheet

>TAULUKON PAIKKA>

8 Pintakäsittely

8.1 Punnukset suojataan tarvittaessa korroosiota vastaan sopivalla kulutusta ja iskuja kestävällä pinnoitteella; ne voidaan kiillottaa.

LIITE IV

LIERIÖMÄISET PUNNUKSET

Kuvaus nuolen suuntaan

(sisältää kuvan)

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top