Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969L0060

Neuvoston direktiivi 69/60/ETY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1969, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta

OJ L 48, 26.2.1969, p. 1–3 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(I) P. 44 - 46
English special edition: Series I Volume 1969(I) P. 49 - 51
Greek special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 79 - 82
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 64
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 62 - 64
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 153 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 119 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 3 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/60/oj

31969L0060

Neuvoston direktiivi 69/60/ETY, annettu 18 päivänä helmikuuta 1969, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 048 , 26/02/1969 s. 0001 - 0003
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1969(I) s. 0044
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1969(I) s. 0049
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 4 s. 0079
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0062
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0062
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 65 s. 0003
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 65 s. 0003


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 18 päivänä helmikuuta 1969,

viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin muuttamisesta (69/60/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin(2) tiettyjä säännöksiä olisi muutettava,

on tarkoituksenmukaista täydentää väliaikaisia säännöksiä ja sallia edellisten sukupolvien siementen käyttö perussiemeninä,

on tarpeen lisätä direktiiviin yksi uusi viljakasvilaji ja vahvistaa sen vähimmäisedellytykset,

jos jäsenvaltion alueella ei tavallisesti tuoteta eikä pidetä kaupan tiettyjen lajien siemeniä, on tarkoituksenmukaista säätää tämän jäsenvaltion mahdollisuudesta vapautua direktiivin säännösten soveltamisesta kyseisten lajien osalta maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean menettelyä noudattaen, ja

väljemmät vaatimukset täyttävien siementen osalta olisi säädettävä lievennyksiä merkintöihin ja muutettava etiketin väriä koskevia säännöksiä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettua neuvoston direktiiviä seuraavissa artikloissa säädetyn mukaisesti.

2 artikla

1 Lisätään ilmaisu "Phalaris canariensis L. Kanarianheinä" ilmaisun "Oryza sativa L. Riisi" jälkeen 2 artiklan 1 kohdan A osaan.

2 Lisätään pilkku ja ilmaisu "kanarianheinä" 2 artiklan 1 kohdan C osassa ilmaisun "spelttivehnä, ruis" ja E osassa ilmaisun "ruis, maissi" jälkeen.

3 Korvataan 2 artiklan 1 kohdan E osan a alakohta seuraavasti:

"a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä tai jalostajan pyynnöstä perussiemeniä yhtä sukupolvea aikaisemmista siemenistä, jotka voivat täyttää ja ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset,"

4 Korvataan 2 artiklan 1 kohdan F osan a alakohta seuraavasti:

"a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä tai jalostajan pyynnöstä perussiemeniä yhtä sukupolvea aikaisemmista siemenistä, jotka voivat täyttää virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset,"

5 Korvataan 2 artiklan 1 kohdan G osan a alakohta seuraavasti:

"a) jotka polveutuvat suoraan perussiemenistä, ensimmäisen lisäyksen varmennetuista siemenistä tai jalostajan pyynnöstä perussiemeniä yhtä sukupolvea aikaisemmista siemenistä, jotka voivat täyttää virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset,"

6 Lisätään 2 artiklan 2 kohtaan c alakohta seuraavasti:

"c) poiketen 1 kohdan E, F ja G osan säännöksistä enintään kolmen vuoden siirtymäkauden ajan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten voimaantulosta varmentaa varmennettuja siemeniä, jotka polveutuvat suoraan jossakin jäsenvaltiossa nykyisen järjestelmän mukaisesti virallisesti tarkastetuista siemenistä ja joilla on samat takeet kuin tämän direktiivin mukaisesti varmennetuilla perussiemenillä; tätä säännöstä sovelletaan myös 1 kohdan G osassa tarkoitettuihin ensimmäisen lisäyksen varmennettuihin siemeniin."

3 artikla

Poistetaan ilmaisu "maissin" 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta.

4 artikla

Korvataan ilmaisu "toimituksina" ilmaisulla "erinä" 8 artiklan 1 kohdassa.

5 artikla

Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2 Pakkaukset voidaan sulkea uudelleen ainoastaan virallisesti. Jos pakkaukset suljetaan uudelleen, viimeisen uudelleen sulkemisen päivämäärä ja toimenpiteen suorittanut viranomainen on ilmoitettava 10 artiklan 1 kohdassa säädetyssä etiketissä."

6 artikla

Korvataan 10 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

"b) pakkauksessa on oltava etiketin värinen virallinen ilmoitus, jossa on liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 3, 4 ja 5 alakohdassa vahvistetut etikettitiedot; tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen."

7 artikla

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla

1 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sellaiset viljakasvien siemenet, jotka polveutuvat suoraan jossakin jäsenvaltiossa varmennetuista perussiemenistä tai ensimmäisen lisäyksen varmennetuista siemenistä ja jotka on korjattu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, voidaan varmentaa perussiementen tai ensimmäisen lisäyksen varmennettujen siementen tuottajavaltiossa, jos niille on tuotantopellolla tehty liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelytarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että liitteessä II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset on täytetty.

2 Edellä 1 kohtaa sovelletaan myös sellaisten varmennettujen siementen varmentamiseen, jotka polveutuvat suoraan perussiemeniä yhtä sukupolvea aikaisemmista siemenistä, jotka voivat täyttää ja ovat täyttäneet virallisessa tarkastuksessa liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset."

8 artikla

Korvataan päivämäärä 16 artiklan 2 kohdan viimeisessä virkkeessä 1 päivällä heinäkuuta 1970.

9 artikla

Korvataan 17 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "tummankeltainen" ilmaisulla "ruskea".

10 artikla

Lisätään 23 a artikla seuraavasti:

"23 a artikla

Edellä 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen jäsenvaltio voidaan pyynnöstä joko osittain tai kokonaan vapauttaa soveltamasta tämän direktiivin säännöksiä tiettyihin lajeihin, jos sen alueella ei tavallisesti tuoteta ja pidetä kaupan näiden lajien siemeniä."

11 artikla

Lisätään pilkku ja ilmaisu "kanarianheinä" joka kerran ilmaisun "ruis" jälkeen liitteessä I olevan 2 kohdan A osan 4 alakohdassa.

12 artikla

1 Korvataan liitteessä II olevan 2 kohdan toinen virke seuraavasti:

"Perussiementen osalta sallitaan 500:aa grammaa kohti yksi osanen Claviceps purpureaa ja varmennettujen siementen osalta kolme murusta tai osasta."

2 Korvataan liitteessä II olevan 3 kohdan A osan a alakohdan bb ja cc alakohdan sekä c alakohdan bb alakohdan seitsemännellä palstalla oleva ilmaisu "5" ilmaisulla "7".

3 Muutetaan seitsemäs palsta liitteessä II olevan 3 kohdan A osan b alakohdassa seuraavasti:

a) aa alakohdassa: korvataan ilmaisu "1 punainen siemen" ilmaisulla "2 punaista siementä",

b) bb alakohdassa: korvataan ilmaisu "2" ilmaisulla "5",

c) cc alakohdassa: korvataan ilmaisu "3" ilmaisulla "5".

4 Lisätään liitteessä II olevan 3 kohdan A osan d alakohdan aa alakohdan kuudennessa palstassa ilmaisun "0" jälkeen ilmaisu "(250 grammassa)".

5 Lisätään liitteessä II olevan 3 kohdan A osaan e alakohta seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"

6 Lisätään liitteessä II olevaan 3 alakohtaan C osa seuraavasti:

"C. Lajien Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ja Lolium temulentum siementen enimmäispitoisuudesta:

Lajien Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana tai Lolium temulentum yhden siemenen esiintymistä 500 gramman näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, jos toisessa 500 gramman näytteessä ei esiinny lajien Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana tai Lolium temulentum siemeniä."

13 artikla

1 Korvataan liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 1 ja 2 alakohta seuraavasti:

"1 'ETY-säännöt ja vaatimukset`

2 Varmentava viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhennemerkki".

2 Kuitenkin etikettejä, joissa on viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin liitteessä IV olevan A osan a alakohdan 1 alakohdassa vahvistetut tiedot, voidaan käyttää enintään 30 päivään kesäkuuta 1970 asti.

14 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1969. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

15 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 1969.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. P. BUCHLER

(1) EYVL N:o C 108, 19.10.1968, s. 30

(2) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2309/66

Top