Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31968R0837

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 837/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

OJ L 151, 30.6.1968, p. 42–45 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 213 - 215
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 221 - 223
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 100 - 103
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 175 - 177
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 175 - 177
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 81 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 81 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; Kumoaja 395R1423

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/837/oj

31968R0837

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 837/68, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968, sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Virallinen lehti nro L 151 , 30/06/1968 s. 0042 - 0045
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0081
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1968(I) s. 0213
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 2 s. 0081
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1968(I) s. 0221
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 3 s. 0100
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 2 s. 0175
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 2 s. 0175


KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 837/68,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 1968,

sokerialan maksujen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 18 päivänä joulukuuta 1967 annetun neuvoston asetuksen N:o 1009/67/ETY(1) ja erityisesti sen 14 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen N:o 1009/67/ETY 14 artiklan 6 kohdassa säädetään mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin tuotteisiin sovellettavien maksujen vahvistamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä; erityisesti olisi määriteltävä vaihteluvara, jonka rajoissa maksun laskemisessa käytetyt tekijät voivat vaihdella ilman, että maksua on muutettava,

maksun määrien tietyn vakauden varmistamiseksi ja hallinnollisten toimien yksinkertaistamiseksi on valkoisen sokerin, raakasokerin ja melassin osalta vaihteluvaraksi hyväksyttävä 0,10 laskentayksikköä 100:aa kilogrammaa kohti,

raakasokerilta perittävän maksun tarkistamiseksi saannon perusteella soveltaen asetuksen N:o 1009/67/ETY 14 artiklan 3 kohtaa on suotavaa käyttää raakasokerin vakiolaadusta ja yhteisön rajanylityspaikasta sokerialan cif-hintojen laskemiseksi 9 päivänä huhtikuuta 1968 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 431/68(2) säädettyä saannon laskutapaa; tarkistus on tehtävä kyseisen tuodun raakasokerin saannon ja vakiolaatuisen raakasokerin saannon suhdetta ilmentävän kertoimen avulla,

tuodun raakasokerin saannon toteamisessa on yleensä tietty viive, ja tämä viive aiheuttaa hankaluuksia sovellettaessa mainitun artiklan 3 kohdan säännöksiä mahdollisen tulli- tai hallinnollisen valvonnan luomisesta tuotua puhdistettavaksi tarkoitettua raakasokeria varten; voimassa olevan valkoiselta sokerilta perittävän maksun vertaaminen välittömästi kyseiseltä raakasokerilta lopullisesti saatuun maksuun ei ole mahdollista; näiden hankaluuksien välttämiseksi on päätös tullitarkastuksen tai hallinnollisen tarkastuksen luomisesta tehtävä valkoiseen sokeriin sovellettavan maksun ja vakiolaatuiseen raakasokeriin sovellettavan maksun vertailun perusteella,

asetuksen N:o 1009/67/ETY 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kaupan kausiluonteisuus huomioon ottaen on suotavaa vahvistaa näihin tuotteisiin sovellettava maksu kokonaiselle sokerintuotantovuodelle; asetuksen N:o 1009/67/ETY 14 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan vaatimus voidaan täyttää käyttämällä maksua laskettaessa kiinteämääräisenä valkoisen sokerin osalta kyseisenä sokerinmarkkinointivuotena voimassaolevan kynnyshinnan ja viitekaudella vahvistetun cif-hinnan välistä erotusta; aiheellisena viitekautena voidaan pitää yhteensä kahden ja puolen kuukauden pituista ja maksun vahvistamispäivää lähellä olevaa ajanjaksoa; maksun laskennassa käytettävä sakkaroosipitoisuus voidaan vahvistaa siten, että se yleisesti vastaa näiden tuotteiden luonnollista pitoisuutta yhteisössä; koska sokerinmarkkinointivuotta 1968/1969 edeltäneellä viitekaudella ei vielä ole todettu asetuksen N:o 1009/67/ETY 13 artiklan mukaista cif-hintaa, on maksua ensimmäistä kertaa vahvistettaessa määriteltävä joku toinen valkoisen sokerin hintatason osoitin; tässä tarkoituksessa on suotavaa käyttää Pariisin pörssissä viitekauden aikana kirjattuja spot-hintoja,

edellä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavaa maksua laskettaessa on laskemisessa käytetyt tekijät tarpeen vahvistaa saman asetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti valkoiseen sokeriin sovellettavaan maksuun käytettyjen tekijöiden perusteella,

kilpailun vääristymien ehkäisemiseksi on näiden tuotteiden osalta tarpeen säätää menetelmästä, jolla niiden sakkaroosipitoisuus, mukaan lukien muiden sakkaroosiksi laskettujen sokerien pitoisuus, määritetään,

näiden tuotteiden markkinoiden ja sokerimarkkinoiden jokseenkin erilaisten ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi sekä jalostusteollisuuden ja kaupan taloudellisen suuntautumisen helpottamiseksi olisi maksun voimassaoloajaksi vahvistettava yksi kuukausi; maksun sopeuttamiseksi sokerin maailmanmarkkinoiden kehitykseen sen perustaksi on suotavaa ottaa edellisen kuukauden kahdenkymmenenensimmäisen vuorokauden aikana valkoiseen sokeriin sovellettujen maksujen aritmeettinen keskiarvo; kilpailun vääristymien ehkäisemiseksi on maksua vahvistettaessa kuitenkin otettava huomioon tietyn suuruiset valkoisen sokerin maailmanmarkkinahintojen vaihtelut ja saman tuotteen kynnyshinnan mahdollinen muutos,

sen määrän osalta, jonka ylityksen jälkeen maksun laskennassa käytettyjen tekijöiden vaihtelut edellyttävät maksun ohimenevää muutosta, 0,40:tä laskentayksikköä 100 sokerikilogrammalta voidaan pitää sopivana kyseiselle tuotteelle; tämän luvun pohjalta voidaan yhtäältä olettaa, että maksun ohimenevät muutokset, jotka vaikeuttaisivat asianomaisten talouspiirien suuntautumista, eivät olisi liian usein tarpeen ja toisaalta, että yhteisön valmistajille ja jalostusteollisuudelle ominainen tuontia vastaan suojautumisen ja vakaiden hintojen tarve tulisi riittävästi huomioon otetuksi,

erityisen sääntelyn toteuttaminen on tarpeen maksun vahvistamiseksi heinäkuulle 1968, koska valkoiselta sokerilta perittävää maksua ei vielä ennen sokerinmarkkinointivuoden 1968/1969 alkua ole vahvistettu, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Valkoiseen sokeriin sovellettava maksu ja vakiolaatuiseen raakasokeriin sovellettava maksu vahvistetaan laskentayksikköinä 100 kilogrammalle tarkoitettua tuotetta.

2. Maksua ei muuteta, ellei laskennassa käytettyjen tekijöiden vaihtelu edellytä viimeksi vahvistetun maksun korottamista tai alentamista 0,10 laskentayksiköllä tai enemmällä 100:aa kilogrammaa kohti.

2 artikla

Jos asetuksen (ETY) N:o 431/68 1 artiklan mukaisesti määritetty tuodun raakasokerin saanto poikkeaa vakio laadulle vahvistetusta saannosta, 100 kilogrammalta mainittua raakasokeria perittävä maksu lasketaan kertomalla vakiolaatuiselta raakasokerilta perittävä maksu korjauskertoimella. Korjauskerroin saadaan jakamalla tuodun raakasokerin saantoprosentti 92:lla.

3 artikla

Sellaiseen raakasokeriin, jota ei ole tarkoitettu puhdistettavaksi, sovellettava maksu on sama kuin valkoiselta sokerilta perittävä maksu, jos tämän maksun määrä on suurempi kuin se määrä, joka tarvittaessa saadaan laskemalla mainitulta raakasokerilta perittävä maksu 2 artiklan mukaisesti.

4 artikla

Puhdistettavaksi tarkoitetulle raakasokerille tehdään tullitarkastus tai vastaavat takeet antava hallinnollinen tarkastus puhdistuksen osalta, jos valkoiseen sokeriin sovellettava maksu on suurempi kuin vakiolaatuiseen raakasokeriin sovellettava maksu.

5 artikla

1. Melassiin sovellettava maksu vahvistetaan laskentayksikköinä 100:aa kilogrammaa kohti.

2. Maksua ei muuteta, ellei laskennassa käytettyjen tekijöiden vaihtelu edellytä viimeksi vahvistetun maksun korottamista tai alentamista 0,10 laskentayksiköllä tai enemmällä 100:aa kilogrammaa kohti.

6 artikla

1. Asetuksen N:o 1009/67/ETY 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltuihin tuotteisiin sovellettava maksu vahvistetaan kullekin sokerinmarkkinointivuodelle laskentayksikköinä tonnia kohti.

2. Maksu saadaan kertomalla 100 kilogrammalle valkoista sokeria kyseisenä markkinointivuonna voimassa olevan kynnyshinnan ja sille viitekauden aikana vahvistettujen cif-hintojen aritmeettisen keskiarvon erotus kertoimella, joka on:

a) tuoreille sokerijuurikkaille, myös leikattuina, 1,6;

b) kuivatuille sokerijuurikkaille, myös leikattuina tai jauhettuina, 5,5; ja

c) sokeriruo'olle 1,1.

Viitekausi käsittää sitä sokerinmarkkinointivuotta, jolle maksu vahvistetaan, edeltävän kuukauden viisitoista ensimmäistä vuorokautta sekä sitä välittömästi edeltävät kaksi kuukautta.

7 artikla

1. Maksu yhden asetuksen N:o 1009/67/ETY 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 100:aa kilogrammaa kohti saadaan kertomalla tuotteen sakkaroosipitoisuus, mukaan lukien muiden sakkaroosiksi laskettujen sokerien pitoisuus, maksun perusmäärällä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu sakkaroosipitoisuus, mukaan lukien muiden sakkaroosiksi laskettujen sokerien pitoisuus määritetään Lanen ja Eynonin menetelmällä (kuparin pelkistysmenetelmä) Clerget-Herzfeldin mukaan invertoidusta liuoksesta. Tällä menetelmällä määritetty kokonaissokeripitoisuus muunnetaan sakkaroosiksi kertomalla se kertoimella 0,95.

Poiketen siitä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, vähemmän kuin 85 prosenttia sakkaroosia ja sakkaroosiksi laskettua inverttisokeria sisältävien tuotteiden sakkaroosipitoisuus, mukaan lukien muiden sakkaroosiksi laskettujen sokerien pitoisuus, määritetään toteamalla niiden kuiva-ainepitoisuus. Kuiva-ainepitoisuus määritetään siirappien ja keinotekoisen hunajan osalta painosuhteessa 1:1 laimennetun liuoksen tiheyden perusteella ja jähmeiden tuotteiden osalta kuivaamalla. Kuiva-ainepitoisuus lasketaan sakkaroosina kertomalla se kertoimella 1.

3. Maksun perusmäärä 100 kilogrammalta tuotteita vahvistetaan kuukausittain laskentayksikköinä 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohti.

4. Maksun perusmäärä on yksi sadasosa sitä kuukautta, jolle se vahvistetaan, edeltävän kuukauden kahdenkymmenenensimmäisen vuorokauden aikana 100 kilogrammaan valkoista sokeria sovellettavien maksujen aritmeettisesta keskiarvosta.

Jos valkoiseen sokeriin maksun perusmäärän vahvistamista edeltävänä päivänä sovellettava maksu poikkeaa vähintään 0,40 laskentayksikön verran ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta aritmeettisesta keskiarvosta, tämä aritmeettinen keskiarvo korvataan mainitulla maksulla.

5. Maksun perusmäärää muutetaan sen vahvistamispäivän ja sitä kuukautta, jolloin perusmaksua sovelletaan, seuraavan kuukauden ensimmäisen päivän välisenä aikana, jos valkoiseen sokeriin sovellettava maksu poikkeaa vähintään 0,40 laskentayksikön verran 4 kohdassa tarkoitetusta aritmeettisesta keskiarvosta tai voimassa olevaa maksun perusmäärää vahvistettaessa perustana käytetystä valkoiselta sokerilta peritystä maksusta. Tässä tapauksessa perusmäärä on yksi sadasosa muuttamiseen käytetystä valkoiselta sokerilta peritystä maksusta.

6. Edellä olevien 4 ja 5 kohdan mukaisesti vahvistettua maksun perusmäärää tarkistetaan, jos se valkoisen sokerin kynnyshinta, jota käytetään maksun perusmäärän laskennassa käytettyjä tekijöitä vahvistettaessa, poikkeaa sinä ajanjaksona, jolle perusmäärä on vahvistettava, voimassa olevasta valkoisen sokerin kynnyshinnasta.

Tarkistusmäärä on yksi sadasosa edellä tarkoitettujen kahden kynnyshinnan erotuksesta. Maksun perusmäärää on:

- korotettava tarkistusmäärällä, jos viimeksi mainittu kynnyshinta on korkeampi,

- alennettava tarkistusmäärällä, jos viimeksi mainittu kynnyshinta on alhaisempi

kuin ensiksi mainittu kynnyshinta.

8 artikla

1. Asetuksen N:o 1009/67/ETY 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavaa maksua sokerinmarkkinointivuoden 1968/69 aikana vahvistettaessa 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu cif-hintojen aritmeettinen keskiarvo korvataan Pariisin pörssissä 1 päivästä huhtikuuta 15 päivään kesäkuuta 1968 valkoiselle sokerille noteerattujen spot-hintojen aritmeettisella keskiarvolla.

2. Ensimmäistä asetuksen N:o 1009/67/ETY 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovellettavaa maksua vahvistettaessa 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aritmeettinen keskiarvo korvataan valkoiseen sokeriin 1 päivästä heinäkuuta 1968 sovellettavalla maksulla.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1968.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 1968.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean REY

(1) EYVL N:o 308, 18.12.1967, s. 1

(2) EYVL N:o L 89, 10.4.1968, s. 3

Top