EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966L0401

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan

OJ 125, 11.7.1966, p. 2298–2308 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 115 - 124
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 132 - 142
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 243 - 253
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 174 - 184
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 174 - 184
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 131 - 141
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 131 - 141
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 40 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 40 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 3 - 13

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj

31966L0401

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan

Virallinen lehti nro 125 , 11/07/1966 s. 2298 - 2308
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1965-1966 s. 0115
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1965-1966 s. 0132
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0243
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0174
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 1 s. 0174
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 1 s. 0131
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 1 s. 0131


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966,

rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (66/401/ETY)

EUROOPAN TALOUSYHTEISÖN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 ja 100 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

sekä katsoo, että

rehukasvien tuotannolla on tärkeä asema Euroopan talousyhteisön maataloudessa,

rehukasvien viljelyssä tyydyttävät tulokset riippuvat paljon sopivien siementen käytöstä; tämän vuoksi tietyt jäsenvaltiot ovat jo jonkin aikaa rajoittaneet kaupan pitämisen ainoastaan korkealaatuisiin rehukasvien siemeniin; ne ovat hyödyntäneet useita kymmeniä vuosia jatketun järjestelmällisen kasvivalintatyön tuloksia ja saaneet käyttöönsä riittävän pysyviä ja yhtenäisiä rehukasvilajikkeita, joiden ominaisuuksien perusteella voidaan olettaa niiden käytöllä saavutettavan olennaista hyötyä,

yhteisössä saavutetaan rehukasvien viljelyssä parempi tuottavuus, jos jäsenvaltiot soveltavat yhdenmukaisia ja mahdollisimman tiukkoja sääntöjä niiden lajikkeiden valikoinnissa, jotka hyväksytään pidettäviksi kaupan,

rajoitukset tiettyjen lajikkeiden kaupan pitämisessä ovat kuitenkin perusteltuja ainoastaan, jos viljelijällä on samanaikaisesti takeet siitä, että hän todella saa juuri näiden lajikkeiden siemeniä,

tämän vuoksi tietyt jäsenvaltiot soveltavat varmentamisjärjestelmiä, joissa virallisella tarkastuksella taataan lajikkeiden tunnistettavuus ja lajikepuhtaus,

tällainen järjestelmä on kansainvälisellä tasolla jo olemassa; Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö on laatinut kansainväliseen kauppaan tarkoitettujen rehukasvien siementen lajikkeiden varmentamisjärjestelmän,

yhteisölle olisi laadittava yhdenmukainen varmentamisjärjestelmä, joka perustuisi tämän järjestelmän ja alan kansallisten järjestelmien soveltamisesta saatuihin kokemuksiin,

järjestelmää olisi sovellettava niin jäsenvaltioiden väliseen kaupankäyntiin kuin kansallisilla markkinoilla kaupan pitämiseen,

rehukasvien siemeniä saa yleensä pitää kaupan ainoastaan, jos ne on varmentamissääntöjen mukaisesti virallisesti tarkastettu ja varmennettu perussiemeniksi tai varmennetuiksi siemeniksi; teknisten termien "perussiemenet" ja "varmennetut siemenet" valinta perustuu olemassa olevaan kansainväliseen terminologiaan,

on tarkoituksenmukaista hyväksyä kauppasiemeniä, koska kaikkien viljelyssä tärkeiden rehukasvilajien osalta ei vielä ole haluttuja lajikkeita tai nykyisten lajikkeiden siemeniä ei ole riittävästi yhteisön tarpeisiin; sen vuoksi on välttämätöntä hyväksyä tiettyjen lajien osalta lajikkeisiin kuulumattomia rehukasvien siemeniä, jotka täyttävät määräykset muilta osin,

yhteisön sääntöjä ei tulisi soveltaa rehukasvien siemeniin, joita ei pidetä kaupan, koska niiden taloudellinen merkitys on vähäinen; jäsenvaltioilla on oltava oikeus säätää tällaisista siemenistä erityisiä säännöksiä,

yhteisön sääntöjä ei tulisi soveltaa siemeniin, jotka on todistetusti tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin,

rehukasvien siementen geneettisen arvon ja ulkoisen laadun parantamiseksi yhteisössä on säädettävä tietyistä erityiseen puhtauteen, itävyyteen ja terveydentilaan liittyvistä edellytyksistä,

siementen tunnistettavuuden varmistamiseksi olisi laadittava yhteisön säännöt pakkauksista, näytteenotosta, sulkemisesta ja merkinnöistä; sen vuoksi etiketeissä on oltava virallisen tarkastuksen suorittamiseksi ja viljelijän tiedoksi tarvittavat tiedot, joissa on korostettava sitä, että kyse on yhteisön varmentamisesta,

tietyt jäsenvaltiot tarvitsevat erityiskäyttöön useista lajeista tehtyjä rehukasvien siemenseoksia; näiden tarpeiden huomioon ottamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava hyväksyä tällaisia seoksia tietyin edellytyksin,

jäsenvaltioiden on säädettävä tarkoituksenmukaisesta tarkastuksesta niin siementen laatuun liittyvien edellytysten kuin siementen tunnistettavuuden takaavien säännösten noudattamisen varmistamiseksi sinä aikana, jona siemeniä pidetään kaupan,

nämä edellytykset täyttäviä siemeniä eivät koske muut kuin yhteisön säännöissä säädetyt rajoitukset kaupan pitämisessä, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 36 artiklan soveltamista, paitsi kun yhteisön säännöissä säädetään vahingollisten organismien osalta toleransseista,

ensimmäisessä vaiheessa ja siihen saakka kunnes lajikkeista laaditaan yleinen luettelo, sallittuihin rajoituksiin olisi sisällytettävä erityisesti jäsenvaltioiden oikeus rajoittaa varmennettujen siementen pitäminen kaupan niihin lajikkeisiin, joilla on niiden alueella merkitystä viljelyn ja käytön kannalta,

on tarpeen tietyin edellytyksin tunnustaa jäsenvaltiossa varmennetuista perussiemenistä toisessa maassa lisättyjen siementen ja kyseisessä jäsenvaltiossa lisättyjen siementen vastaavuus,

toisaalta olisi säädettävä, että kolmansissa maissa korjattuja rehukasvien siemeniä voi pitää kaupan yhteisössä ainoastaan, jos niille annetaan samat takeet kuin yhteisössä virallisesti varmennetuille ja yhteisön sääntöjen mukaisille siemenille,

eri luokkiin kuuluvien varmennettujen siementen hankinnassa ollessa vaikeuksia, olisi väliaikaisesti sallittava väljemmät vaatimukset siemenille, joita pidetään kaupan,

eri jäsenvaltioiden teknisten varmentamismenetelmien yhdenmukaistamiseksi ja jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista verrata yhteisössä varmennettuja siemeniä kolmansista maista peräisin oleviin siemeniin, jäsenvaltioihin suositellaan perustettaviksi yhteisön koepeltoja, jotta "varmennettujen siementen" eri luokkiin kuuluville siemenille voitaisiin suorittaa vuosittainen jälkitarkastus, ja

komissiolle olisi annettava tehtäväksi päättää tietyistä toimenpiteistä tämän direktiivin soveltamiseksi; suunniteltujen toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön aikaansaamiseksi maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevässä pysyvässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee yhteisössä käyttötarkoituksesta riippumatta kaupan pidettäviä rehukasvien siemeniä.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

A "Rehukasveilla" kasveja, jotka kuuluvat seuraaviin lajeihin:

a) >TAULUKON PAIKKA>

b) >TAULUKON PAIKKA>

B "Perussiemenillä" siemeniä,

1. Jalostettujen lajikkeiden siemeniä,

a) jotka on tuotettu jalostajan vastuulla lajikkeen ylläpitosääntöjen mukaisesti;

b) jotka on tarkoitettu "varmennettujen siementen" luokkaan kuuluvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät 4 artiklan säännökset huomioon ottaen liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

2. Paikallisten lajikkeiden siemeniä,

a) jotka on tuotettu virallisesti valvottuina sellaisesta aineistosta, jotka on virallisesti hyväksytty paikallisiksi lajikkeiksi yhdellä tai useammalla viljelyksellä, jotka sijaitsevat selvästi rajatulla alkuperäalueella;

b) jotka on tarkoitettu "varmennettujen siementen" luokkaan kuuluvien siementen tuotantoon;

c) jotka täyttävät 4 artiklan säännökset huomioon ottaen liitteissä I ja II perussiemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

C "Varmennetuilla siemenillä" siemeniä,

a) jotka polveutuvat suoraan määrätyn lajikkeen perussiemenistä tai varmennetuista siemenistä;

b) jotka on tarkoitettu varmennettujen siementen luokkaan kuuluvien siementen tuotantoon tai kasvien tuotantoon;

c) jotka täyttävät 4 artiklassa olevan b kohdan huomioon ottaen liitteissä I ja II varmennetuille siemenille vahvistetut edellytykset ja

d) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

D "Kauppasiemenillä" siemeniä,

a) jotka ovat lajiltaan tunnistettavia;

b) jotka täyttävät 4 artiklassa olevan b kohdan huomioon ottaen liitteissä II kauppasiemenille vahvistetut edellytykset;

c) joiden osalta on virallisessa tarkastuksessa todettu, että edellä tarkoitetut edellytykset on täytetty.

E "Virallisilla toimenpiteillä" toimenpiteitä, joita toteuttavat

a) jonkin valtion viranomaiset tai

b) jonkin valtion valvonnassa toimivat julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt tai

c) valantehneet luonnolliset henkilöt sellaisten lisätehtävien osalta, jotka myös kuuluvat valtion valvontaan,

sillä edellytyksellä, että b ja c alakohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa henkilökohtaista etua kyseisistä toimenpiteistä.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lajien

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Lolium spec.

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L. ja

Trifolium repens L.

siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan, jos ne on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi" ja jos ne täyttävät liitteessä II vahvistetut edellytykset.

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että muiden kuin 1 kohdassa lueteltujen rehukasvilajien siemeniä saa pitää kaupan ainoastaan, jos siemenet on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi" tai jos siemenet ovat kauppasiemeniä ja jos siemenet täyttävät lisäksi liitteen II edellytykset.

3. Komissio voi päättää noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä, että muiden kuin 1 kohdassa lueteltujen rehukasvilajien siemeniä voidaan pitää kaupan määrätyistä päivämääristä alkaen ainoastaan, jos ne on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi".

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siementen viralliset tarkastukset suoritetaan käytössä olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti, jos tällaisia menetelmiä on olemassa.

5. Jäsenvaltiot voivat säätää 1 ja 2 kohdan säännöksistä poikkeuksia:

a) perussiemeniä aikaisempaa sukupolvea olevien jalostettujen siementen osalta,

b) kokeiden ja tieteellisten tarkoitusten osalta,

c) valintatyön osalta,

d) kunnostettavien raakasiementen kaupan pitämisen osalta, jos näiden siementen tunnistettavuus on taattu.

4 artikla

Poiketen 3 artiklan säännöksistä jäsenvaltiot voivat kuitenkin

a) sallia sellaisten perussiementen virallisen varmentamisen ja pitämiseen kaupan, jotka eivät täytä liitteessä II vahvistettuja itävyyttä koskevia edellytyksiä; samanlaista poikkeusta voidaan soveltaa myös varmennettuihin Trifolium pratensen siemeniin, jos ne on tarkoitettu muiden varmennettujen siementen tuotantoon.

Edellä tarkoitetuissa tapauksissa on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimittaja takaa erityisen itävyyden, mikä toimittajan on ilmoitettava kaupan pitämistä varten erityisessä etiketissä, jossa on toimittajan nimi, osoite ja erän viitenumero;

b) sallia siementen saatavuuden nopeuttamiseksi sellaisten "perussiementen", "varmennettujen siementen" tai "kauppasiementen" luokkaan kuuluvien siementen virallisen varmentamisen ja pitämiseen kaupan ensimmäiselle ostajalle, joiden liitteessä II tarkoitettujen, itävyyden edellytysten noudattamista koskevaa virallista tarkastusta ei ole saatettu päätökseen. Varmentaminen annetaan vain esitettäessä siementen väliaikainen analyysiseloste ja edellytyksellä, että ensimmäisen vastaanottajan nimi ja osoite on ilmoitettu; kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen varmistamiseksi, että siementen toimittaja takaa väliaikaisella analyysillä todetun itävyyden; itävyys on kaupan pitämistä varten ilmoitettava erityisessä etiketissä, jossa on siementen toimittajan nimi, osoite ja erän viitenumero.

Näitä säännöksiä ei sovelleta kolmansista maista tuotuihin siemeniin lukuun ottamatta 15 artiklassa säädettyä yhteisön ulkopuolella tapahtuvaa lisäystä.

5 artikla

Jäsenvaltiot voivat liitteissä I ja II vahvistettujen edellytysten osalta vahvistaa oman tuotantonsa kauppasiementen varmentamista ja tarkastusta koskevista lisävaatimuksista tai tiukemmista vaatimuksista.

6 artikla

1. Jäsenvaltion on laadittava luettelo sellaisista rehukasvilajikkeista, jotka on virallisesti hyväksytty varmennettaviksi sen alueella; luettelossa on ilmoitettava tärkeimmät morfologiset tai fysiologiset ominaisuudet, joiden perusteella voidaan erottaa suoraan "varmennettujen siementen" luokasta polveutuvat kasvilajikkeet sekä varmennettaviksi hyväksyttyjen ja jokaisen lajikkeen perussiemenestä tuotettujen sukupolvien virallisesti säädetty enimmäismäärä. Paikallisten lajikkeiden osalta luettelossa on oltava merkintä alkuperäalueesta.

2. Hybridien ja keinotekoisten lajikkeiden osalta genealogisista ainesosista on ilmoitettava hyväksymisestä ja varmentamisesta vastaaville viranomaisille. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että genealogisten ainesosien tarkastus ja kuvaus pidetään jalostajan pyynnöstä luottamuksellisina.

3. Lajike on hyväksyttävä varmennettavaksi ainoastaan, jos virallisissa tai virallisesti valvotuissa tarkastuksissa, erityisesti viljelykokeissa, lajike on todettu riittävän yhtenäiseksi ja pysyväksi.

4. Hyväksytyt lajikkeet on säännöllisesti tarkastettava virallisesti. Jos jokin varmennettavaksi hyväksymisen edellytyksistä ei täyty, hyväksyminen on peruutettava ja lajike poistettava luettelosta.

5. Luettelot ja niiden muutokset on lähetettävä viipymättä komissiolle, joka ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että lajikkeita, kauppasiemeniä ja varmennettavia siemeniä varten näytteet virallisesti otetaan tarkoituksenmukaisten menetelmien mukaan.

2. Tarkastettaessa siemeniä varmentamista varten tai tarkastettaessa kauppasiemeniä näytteet on otettava yhtenäisistä eristä; erän enimmäispaino ja näytteen vähimmäispaino vahvistetaan liitteessä III.

8 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiemeniä, varmennettuja siemeniä ja kauppasiemeniä saa pitää kaupan ainoastaan riittävän yhtenäisinä erinä ja pakkauksissa, jotka on 9 ja 10 artiklan säännösten mukaisesti varustettu sulkimella ja merkinnöillä.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää pienten määrien viimeiselle käyttäjälle kaupan pitämisen osalta poikkeuksia 1 kohdan pakkauksia, sulkemista ja merkintöjä koskevista säännöksistä.

9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen ja kauppasiementen siementen pakkaukset on virallisesti suljettava niin, että pakkausta avattaessa suljinjärjestelmä särkyy eikä sitä voi laittaa takaisin paikalleen.

2. Pakkaukset saa sulkea uudelleen ainoastaan virallisesti. Jos pakkaukset suljetaan uudelleen, uudelleen sulkemisen päivämäärä ja toimenpiteen suorittanut viranomainen on ilmoitettava 10 artiklan 1 kohdassa säädetyssä etiketissä.

10 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen ja kauppasiementen siementen

a) pakkaukset on varustettava pakkauksen ulkopuolella olevalla, liitteen IV mukaisesti virallisella etiketillä, joka on laadittu yhdellä yhteisön virallisista kielistä; se on kiinnitettävä virallisella suljinjärjestelmällä; perussiementen etiketin on oltava valkoinen; varmennettujen siementen ja ensimmäisen perussiementen jälkeisen sukupolven siementen etiketti on sininen ja seuraavien perussiementen jälkeisten sukupolvien varmennettujen siementen etiketin on oltava punainen ja kauppasiementen etiketin on oltava tummankeltainen; jäsenvaltioiden välisessä kaupassa etiketissä on oltava virallisen sulkemisen päivämäärä; jos 4 artiklan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa perussiemenet ja varmennetut siemenet eivät täytä liitteessä II vahvistettuja itävyyden edellytyksiä, on siitä ilmoitettava etiketissä;

b) pakkauksessa on oltava etiketin värinen virallinen ilmoitus, jossa on liitteessä IV vahvistetut etikettitiedot; tämä ilmoitus ei ole välttämätön, jos nämä tiedot on painettu pysyvästi pakkaukseen.

2. Jäsenvaltiot voivat:

a) vaatia, että etiketissä on aina ilmoitettava virallisen sulkemisen päivämäärä;

b) säätää poikkeuksia 1 kohdan säännöksistä pienpakkausten osalta.

11 artikla

Jäsenvaltioilla on oikeus vaatia, että niiden alueella tuotettujen tai niiden alueelle tuotujen perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen pakkaukset varustetaan, 4 artiklassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta, toimittajan etiketillä niiden alueella tapahtuvaa kaupan pitämistä varten.

12 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen kemiallisesta käsittelystä on maininta joko virallisessa etiketissä tai toimittajan etiketissä ja pakkauksessa tai sen sisällä.

13 artikla

1. Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että rehukasvien siemeniä pidetään kaupan eri lajeista saatuina siemenseoksina sekoitettuina sellaisten kasvien siemeniin, jotka eivät ole rehukasveja tämän direktiivin tarkoittamassa merkityksessä, jos seoksen aineosat ovat ennen sekoitusta niihin sovellettavien kaupan pitämistä koskevien sääntöjen mukaisia.

2. Edellä 8, 9 ja 11 artiklan säännöksiä, samoin kuin 10 artiklan säännöksiä on sovellettava, paitsi että siemenseosten etiketin on oltava väriltään vihreä.

14 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei perussiemeniä ja varmennettuja siemeniä, jotka on virallisesti varmennettu ja joiden pakkaukset on virallisesti merkitty ja suljettu tämän direktiivin säännösten mukaisesti, koske muut kuin tässä direktiivissä säädetyt niiden ominaisuuksia, tarkastussäännöksiä, merkintöjä ja sulkemista koskevat rajoitukset kaupan pitämiselle.

2. Jäsenvaltiot voivat:

a) säätää, sikäli kuin komission 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti toteuttamat toimenpiteet eivät ole tulleet voimaan, että muita kuin 3 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rehukasvilajien siemeniä voidaan pitää kaupan määrätyistä päivämääristä alkaen ainoastaan, jos kysymyksessä ovat sellaiset siemenet, jotka on virallisesti varmennettu "perussiemeniksi" tai "varmennetuiksi siemeniksi";

b) säätää pitämistä kaupan varten sallituista enimmäiskosteuspitoisuuksista;

c) rajoittaa varmennettujen rehukasvien siementen pitämisen kaupan perussiementen jälkeisen ensimmäisen sukupolven siemeniin;

d) rajoittaa rehukasvien siementen pitämisen kaupan kansallisen luettelon alueelliseen viljely- ja käyttöarvoon perustuviin lajikkeiden siemeniin, kunnes lajikkeiden yleinen luettelo voidaan ottaa käyttöön viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1970; toisista jäsenvaltioista peräisin olevat lajikkeet hyväksytään tähän luetteloon samoin edellytyksin kuin kansalliset lajikkeet.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että sellaiset rehukasvien siemenet, jotka polveutuvat suoraan jossakin jäsenvaltiossa varmennetuista perussiemenistä tai toisessa jäsenvaltiossa taikka kolmannessa maassa korjatuista ensimmäisen sukupolven varmennetuista siemenistä, vastaavat varmennettuja siemeniä tai ensimmäisen tai toisen sukupolven varmennettuja siemeniä sillä edellytyksellä, että kyseiset siemenet on korjattu joko perussiementen tai ensimmäisen sukupolven varmennettujen siementen tuottajavaltiossa, jos niille on tehty liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttävä viljelystarkastus ja jos virallisessa tarkastuksessa on todettu, että liitteessä II vahvistetut varmennettuja siemeniä tai ensimmäisen tai toisen sukupolven varmennettuja siemeniä koskevat edellytykset on täytetty.

16 artikla

1. Neuvosto päättää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä:

a) täyttävätkö, kuten 15 artiklassa säädetään, viljelystarkastukset kolmannessa maassa liitteessä I vahvistetut edellytykset;

b) vastaavatko sellaiset rehukasvien siemenet, jotka on korjattu kolmannessa maassa ja joilla on samat takeet ominaisuuksiensa osalta ja niiden tarkastusjärjestelyjen, niiden tunnistettavuuden varmistamiseksi, merkitsemiseksi ja tarkastamiseksi, tässä suhteessa sellaisia perussiemeniä, varmennettuja siemeniä tai ensimmäisen tai toisen sukupolven varmennettuja siemeniä taikka kauppasiemeniä, jotka on korjattu yhteisössä ja jotka ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

2. Siihen saakka, kunnes neuvosto tekee 1 kohdan mukaisen päätöksen, jäsenvaltiot voivat päättää kyseisessä kohdassa tarkoitetuista asioista. Tämä oikeus päättyy 1 päivänä heinäkuuta 1969.

17 artikla

1. Perussiementen, varmennettujen siementen ja kauppasiementen yleisessä saatavuudessa ilmenevien väliaikaisten ja vähintään yhdessä jäsenvaltiossa esiintyvien sekä yhteisössä ylipääsemättömien vaikeuksien poistamiseksi, komissio sallii noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä yhden tai useamman jäsenvaltion hyväksyvän pidettäväksi kaupan komission määräämäksi ajaksi väljemmät vaatimukset täyttävän luokan siemeniä.

2. Tietyn lajikkeen siementen luokan osalta virallinen etiketti on vastaavaa luokkaa varten laadittu etiketti, ja kaikissa muissa tapauksissa samanlainen kuin kauppasiementen etiketti. Etiketissä on aina ilmoitettava, että kyseessä ovat väljemmät vaatimukset täyttävään luokkaan kuuluvat siemenet.

18 artikla

Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisiin rehukasvien siemeniin, jotka todistetusti on tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin.

19 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta pidettäessä kaupan rehukasvien siemeniä tarkastettaisiin virallisesti ainakin pistokokein tämän direktiivin edellytysten noudattamista.

20 artikla

1. Yhteisöön on perustettava yhteisön koepeltoja, joilla suoritetaan vuosittain pistokokein otettujen rehukasvien perussiementen ja varmennettujen siementen näytteiden jälkitarkastus; 21 artiklassa tarkoitettu komitea tarkastaa nämä pellot.

2. Ensimmäisessä vaiheessa vertailukokeita käytetään varmentamisen teknisten menetelmien yhdenmukaistamiseen tulosten vastaavuuden aikaansaamiseksi. Kun tämä tavoite on saavutettu, vertailukokeista laaditaan vuosittain toimintakertomus, joka luottamuksellisena annetaan tiedoksi jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio päättää noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä päivämäärästä, mihin mennessä kertomus on laadittava ensimmäisen kerran.

3. Komissio päättää noudattaen 21 artiklassa säädettyä menettelyä vertailukokeiden suorittamiseksi tarvittavista järjestelyistä. Kolmansissa maissa korjattuja rehukasvien siemeniä voidaan ottaa mukaan vertailukokeisiin.

21 artikla

1. Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, asian saattaa neuvoston 14 päivänä kesäkuuta 1966 tekemällä päätöksellä(2) perustetun maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean, jäljempänä "komitea", käsiteltäväksi komitean puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion edustajan pyynnöstä.

2. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden äänet painotetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa toimenpiteistä määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan kahdentoista äänen enemmistöllä.

4. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean antaman lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Siinä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään yhdellä kuukaudella ilmoituksen tekopäivästä.

Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa.

22 artikla

Tämä direktiivi ei rajoita sellaisten kansallisten säännösten soveltamista, jotka ovat perusteltuja ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden ja elämän suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

23 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava 14 artiklan 1 kohdan säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1968 mennessä sekä viimeistään 1 päivään heinäkuuta 1969 mennessä ne säännökset, jotka ovat välttämättömiä tämän direktiivin ja sen liitteiden noudattamiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

24 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1966.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. WERNER

(1) EYVL N:o 109, 9.7.1964, s. 1751/64

(2) EYVL N:o 125, 11.7.1966, s. 2289/66

LIITE I

Kasvuston varmentamisen edellytykset

1. Kasvuston on oltava riittävän tunnistettava ja lajikepuhdas.

2. Ennen jokaista siementen korjuuta on tehtävä vähintään yksi virallinen viljelystarkastus.

3. Tuotantopellon kasvuston tilan ja kasvuston kehitysasteen on oltava sellainen, että tunnistettavuuden ja lajikepuhtauden riittävä tarkastus on mahdollinen.

4. Tuotantopellolla ei saa olla sellaisia aikaisempia kasvustoja, jotka eivät sovi yhteen kasvuston siementuotannon lajin ja lajikkeen kanssa.

5. Ristipölytteisten lajien osalta on vähimmäisetäisyys viereisistä, samaan lajiin kuuluvien muiden lajikkeiden kasvustoista, voimakkaasti huonontuneen saman lajikkeen kasvustoista ja sellaisten sukulaislajien kasvustoista, jotka voivat aiheuttaa muuta kuin toivottua vierasta pölytystä:

>TAULUKON PAIKKA>

Näitä etäisyyksiä ei tarvitse noudattaa, jos muuta kuin toivottua vierasta pölytystä vastaan on riittävä suoja.

LIITE II

Edellytykset, jotka siementen on täytettävä

I VARMENNETUT SIEMENET

1. Siementen on oltava riittävän tunnistettavia ja lajikepuhtaita.

2. Siementen käyttöarvoa vähentäviä tauteja on oltava mahdollisimman vähän.

3. Siementen on oltava seuraavien edellytysten mukaisia:

A. Vaatimukset:

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

B Huomautuksia:

a) Ilmoitettuun enimmäismäärään asti kovat siemenet katsotaan itämiskykyisiksi.

b) Kaikki tuoreet ja terveet siemenet, jotka eivät idä esikäsittelyn jälkeen, katsotaan itäneiksi siemeniksi.

c) Siementen joukossa ei ole Avena fatuaa eikä Cuscutaa; kuitenkin yhtä avena fatuan tai cuscutan siementä 100 gramman näytteessä ei katsota epäpuhtaudeksi, jos toisessa 200 gramman näytteessä ei ole Avena fatuaa tai Cuscutaa.

d) Alopecurus myosuroidesin siementen painoprosentti saa olla enintään 0,3.

e) Muiden viljelykasvien siementen painoprosentti saa olla enintään 1; Poa-lajin osalta 1 prosenttia muiden Poa-lajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi.

C Lupinus spec.; erityisedellytykset.

a) Eriväristen siementen lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 1.

b) Makean lupiinin lajikkeiden joukossa olevien karvaiden siementen lukumäärä ei saa olla suurempi kuin:

perussiementen jälkeisen ensimmäisen sukupolven varmennettujen siementen osalta 3;

perussiementen jälkeisten seuraavien sukupolvien varmennettujen siementen osalta 5.

II PERUSSIEMENET

Perussiemeniin sovelletaan I jaksossa vahvistettuja edellytyksiä, jos niihin sovelletaan seuraavia lisävaatimuksia:

1. Muiden kasvien siementen painoprosentti saa olla enintään 0,2; tämän viimeksi mainitun prosenttimäärän rajoissa muiden viljelykasvien siementen sekä rikkasiementen asianomaiset prosenttimäärät saavat olla enintään 0,1.

2. 2. Alopecurus myosuroidesin siementen määrä 25 gramman näytteessä saa olla enintään 5.

3. Lupinus spec.: Makean lupiinin lajikkeiden joukossa olevien karvaiden siementen lukumäärä saa olla enintään 1.

III KAUPPASIEMENET

Kauppasiemeniin sovelletaan I jakson 2 ja 3 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä, jos niihin sovelletaan seuraavia lisämääräyksiä:

1. Muiden viljelykasvien siementen painoprosentti saa olla enintään 3.

2. Poa-lajin osalta 3 % muiden Poa-lajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi.

3. Vicia-lajin osalta yhteensä 6 % Vicia pannonican, Vicia villosan ja viljeltyjen sukulaislajien siemeniä ei katsota epäpuhtaudeksi.

4. Lupinus spec:

a) Eriväristen siementen lukumäärä saa olla enintään 2;

b) Makean lupiinin joukossa olevien karvaiden siementen lukumäärä saa olla enintään 5.

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

Etiketti

A Ilmoitettavat tiedot

a) Perussiemenet ja varmennetut siemenet

1. "Euroopan talousyhteisön sääntöjen mukaisesti varmennettuja siemeniä"

2. Varmennuksen antaja ja jäsenvaltio

3. Erän viitenumero

4. Laji

5. Lajike

6. Luokka

7. Tuotantomaa

8. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino9. Perussiementen jälkeisen toisen sukupolven ja seuraavien sukupolvien varmennettujen siementen osalta: perussiementen jälkeisten sukupolvien lukumäärä

b) Kauppasiemenet

1. "Kauppasiemeniä (varmentamattomia lajikkeen osalta)"

2. Tarkastusviranomainen ja jäsenvaltio.

3. Erän viitenumero

4. Laji(1)

5. Tuotantoalue

6. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino

c) Siemenseokset

1. "Siemenseos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . varten"

(käyttötarkoitus)

2. Sulkemisen suorittanut viranomainen ja jäsenvaltio

3. Erän viitenumero

4. Laji, luokka, lajike, tuotantomaa tai kauppasiemenistä tuotantoalue sekä kaikkien sekoiteosien osuus painosta

5. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino

B Vähimmäismitat

110 mm × 67 mm.

(1) Lupiinien osalta on ilmoitettava, onko kyseessä karvas vai makea lupiini.

Top