EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021A1228(01)

Pöytäkirja Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta

ST/12633/2021/INIT

OJ L 463, 28.12.2021, p. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2021/2277/oj

28.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 463/3


PÖYTÄKIRJA

Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta

1 Artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, jäljempänä 'sopimus', 4 artiklan mukaisesti kolmen vuoden ajaksi väliaikaisen soveltamisen alkamisesta myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat seuraavat:

neljä (4) kurenuottaa käyttävää tonnikala-alusta laajasti vaeltavien lajien pyyntiin (vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit).

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5 artiklasta muuta johdu.

3.   Unionin alukset voivat sopimuksen 4 artiklan mukaisesti harjoittaa kalastusta Cookinsaarten kalastusalueilla ainoastaan, jos niillä on tämän pöytäkirjan nojalla ja liitteen mukaisesti myönnetty kalastuslupa.

2 Artikla

Taloudellinen korvaus – Maksamista koskevat menettelyt

1.   Sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen kokonaismäärä 1 artiklassa tarkoitetuksi ajaksi on kaksi miljoonaa satatuhatta (2 100 000) euroa tämän pöytäkirjan koko voimassaoloajan.

2.   Taloudellisen korvauksen kokonaismäärä sisältää kaksi erillistä osiota:

a)

Cookinsaarten kalastusalueille pääsystä suoritettava vuotuinen määrä, joka on kolmesataaviisikymmentätuhatta (350 000) euroa vuodessa, ja

b)

vuotuinen erityismäärä, joka on kolmesataaviisikymmentätuhatta (350 000) euroa ja joka osoitetaan Cookinsaarten alakohtaisen kalastus- ja meripolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon.

3.   Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun määrän vastineeksi Cookinsaaret antaa unionin alusten käyttöön vähintään sata kalastuspäivää Cookinsaarten kalastusalueilla. Unionin aluksille voidaan antaa käyttöön lisäpäiviä liitteessä esitettyjen määräysten mukaisesti.

4.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 3 ja 5 artiklasta muuta johdu.

5.   Unioni maksaa 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut määrät viimeistään yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua väliaikaisen soveltamisen alkamisesta ensimmäisenä vuonna ja viimeistään tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen vuosipäivänä seuraavina vuosina.

6.   Cookinsaarten ja unionin viranomaiset seuraavat unionin alusten harjoittaman kalastustoiminnan kehittymistä varmistaakseen unionin käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien asianmukaisen hallinnoinnin ottaen huomioon kalakannan tilan sekä asiaa koskevat säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet.

7.   Cookinsaarten viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun korvauksen käyttötarkoituksesta.

8.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen eri osiot maksetaan Cookinsaarten hallituksen tähän tarkoitukseen osoittamalle pankkitilille. Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen korvaus asetetaan Cookinsaarten alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta vastaavan yksikön käyttöön. Cookinsaarten viranomaiset toimittavat unionin viranomaisille hyvissä ajoin pankkitilitiedot sekä kansallisen talousarviolain asiaa koskevan budjettikohdan. Pankkitilitietoihin on sisällyttävä ainakin edunsaajayhteisön nimi, tilinhaltijan nimi, tilinhaltijan osoite; pankin nimi; SWIFT-koodi; IBAN-numero.

3 Artikla

Alakohtainen tuki

1.   Sekakomitea hyväksyy viimeistään 120 päivän kuluttua tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamisesta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen erityismäärä käytetään;

b)

vuosittain ja useamman vuoden kuluessa aikaa myöten saavutettavat tavoitteet, joilla pyritään luomaan hallintokehys, myös perustamaan ja säilyttämään tarpeelliset tiede- ja tutkimuslaitokset, sekä edistämään eturyhmien kuulemista ja lujittamaan seuranta-, tarkkailu- ja valvontavalmiuksia ja kehittämään muita valmiuksia Cookinsaarten avustamiseksi kansallisen kestävän kalastuspolitiikkansa tehostamisessa. Tavoitteissa otetaan huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Cookinsaarten kansallisessa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen edistämiseen, suojellut merialueet mukaan luettuina;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa talousarvio- ja rahoitusindikaattorit, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuotuisen arvioinnin.

2.   Kaikki monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetut mahdolliset muutokset on hyväksyttävä sekakomiteassa.

3.   Jos osapuoli pyytää sekakomitean ylimääräistä istuntoa, sen on lähetettävä kirjallinen pyyntö vähintään 14 päivää ennen ehdotetun istunnon päivämäärää.

4.   Osapuolet arvioivat sovitun monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanossa saavutettuja erityisiä tuloksia vuosittain sekakomiteassa.

a)

Cookinsaaret esittää vuosittain raportin alakohtaisella tuella rahoitettujen hankkeiden edistymisestä ja tuloksista, ja raporttia tarkastellaan sekakomiteassa. Cookinsaaret laatii myös loppuraportin ennen tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymistä. Tarvittaessa osapuolet voivat jatkaa alakohtaisen tuen täytäntöönpanon seurantaa myös sen jälkeen, kun pöytäkirjan voimassaolo on päättynyt.

b)

Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen erityismäärä maksetaan erissä. Pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna erä maksetaan sovitun ohjelmatyön osana havaittujen tarpeiden perusteella. Seuraavina vuosina erät maksetaan sovitun ohjelmatyön osana havaittujen tarpeiden ja alakohtaisen tuen täytäntöönpanossa saavutettujen tulosten analyysin perusteella. Erät maksetaan viimeistään 45 päivän kuluessa sekakomitean päätöksestä.

5.   Unioni varaa itselleen oikeuden tarkistaa 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrätyn taloudellisen erityiskorvauksen maksamista ja/tai keskeyttää maksamisen osittain tai kokonaan, jos

a)

saadut tulokset poikkeavat sekakomitean arvioinnin mukaan huomattavasti ohjelmasuunnittelusta;

b)

sekakomitea katsoo, ettei kyseistä taloudellista korvausta ole pantu täytäntöön.

6.   Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa osapuolten välisen kuulemisen jälkeen ja sekakomitean suostumuksella, jos se on perusteltua 1 kohdassa tarkoitettujen sovittujen ohjelmien toteuttamisen tulosten perusteella. Edellä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määrättyä taloudellista erityiskorvausta ei kuitenkaan voida maksaa, jos pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut enemmän kuin kuusi (6) kuukautta.

7.   Tarvittaessa Cookinsaaret voi vuosittain osoittaa 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta määrästä lisämäärän 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun taloudelliseen korvaukseen monivuotisen ohjelman täytäntöönpanoa varten. Lisämäärästä on ilmoitettava unionille kahden (2) kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen vuosipäivästä.

8.   Osapuolet sitoutuvat varmistamaan alakohtaisen tuen avulla täytäntöönpantujen toimien näkyvyyden.

4 Artikla

Tieteellinen yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla

1.   Osapuolet sitoutuvat koko tämän pöytäkirjan voimassaoloajan ja tunnustaen Cookinsaarten suvereniteetin ja suvereenit oikeudet kalavarojensa suhteen toimimaan yhteistyössä seuratakseen unionin alusten toimintaa Cookinsaarten kalavesillä.

2.   Osapuolet tekevät myös yhteistyötä vaihtaakseen keskenään meren elollisten luonnonvarojen hoitamiseksi ja säilyttämiseksi mahdollisesti tarvittavia ja unionin alusten Cookinsaarten kalavesillä harjoittamaan toimintaan liittyviä tilastotietoja, biologisia tietoja, taloudellisia tietoja sekä säilyttämistä ja ympäristöä koskevia tietoja.

3.   Osapuolet sitoutuvat edistämään Länsi- ja Keski-Tyynenmeren laajasti vaeltavien kalakantojen suojelukomission (WCPFC) tai minkä tahansa muun alialueellisen, alueellisen tai kansainvälisen organisaation puitteissa kalavarojen säilyttämisen ja vastuullisen hoidon varmistamiseksi tehtävää yhteistyötä.

5 Artikla

Sekakomiteassa tehtävä kalastusmahdollisuuksien ja teknisten määräysten tarkistus

1.   Sekakomitea voi arvioida uudelleen ja päättää tarkistaa 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia, jos WCPFC:n hyväksymien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaan tällaisella tarkistuksella varmistetaan tonnikalan ja sen lähilajien kestävä hoito Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä.

2.   Tällöin 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta mukautetaan vastaavasti ja kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Unionin maksama vuosittainen kokonaismäärä ei kuitenkaan saa olla yli kaksinkertainen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainittuun määrään verrattuna.

3.   Sekakomitea voi myös tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta tarkastella ja päättää mukauttaa tämän pöytäkirjan ja sen liitteen teknisiä määräyksiä.

6 Artikla

Soveltamisen keskeyttäminen

1.   Tämän pöytäkirjan soveltaminen, myös 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen maksaminen, voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta sopimuksen 13 artiklassa luetelluissa tapauksissa ja siinä luetelluin edellytyksin.

2.   Taloudellisia korvauksia aletaan jälleen maksaa, kun pöytäkirjan 13 artiklassa mainittuja tapahtumia edeltävä tilanne on palautunut tai asiassa on päästy ratkaisuun sopimuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän pöytäkirjan 3 artiklan soveltamista.

7 Artikla

Irtisanominen

Tämä pöytäkirja voidaan irtisanoa jommankumman osapuolen aloitteesta sopimuksen 14 artiklassa luetelluissa tapauksissa ja siinä luetelluin edellytyksin.

8 Artikla

Luottamuksellisuus

1.   Osapuolet noudattavat ja pitävät yllä unionin alusten kalastustoimintaan Cookinsaarten kalavesillä liittyvien kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuutta ja tietosuojaa.

2.   Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää tietoja ainoastaan sopimuksen täytäntöönpanotarkoituksiin erityisesti hallinnointia sekä kalastustoiminnan seurantaa, valvontaa ja tarkkailua varten. Jos tietoja käytetään muihin tarkoituksiin, osapuolet varmistavat, että kalastusalueella harjoitettavasta kalastustoiminnasta on julkisesti saatavilla ainoastaan aggregoituja tietoja.

3.   Tämän pöytäkirjan asianmukaista täytäntöönpanoa varten käsitellään useita henkilötietojen ryhmiä:

a)

tunniste- ja yhteystiedot;

b)

aluksen omistajiin ja käyttäjiin (asema tai tehtävä), päällikköihin ja miehistön jäseniin liittyvät tiedot;

c)

kaikki muut sopimuksen kohteeseen liittyvät tiedot.

4.   Henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on vaihdettu; tiedot saa säilyttää enintään 10 vuotta siinä tarkoituksessa, johon tiedot vaihdettiin, paitsi jos kyseisiä henkilötietoja tarvitaan mahdollistamaan rikkomuksen, tarkastuksen tai oikeudellisen tai hallinnollisen menettelyn jatkotoimet, tai tieteellistä tutkimusta varten. Tällaisissa tapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää 20 vuotta. Jos henkilötietoja säilytetään pidempään, tiedot on anonymisoitava.

5.   Tietojen käsittelystä vastaavia viranomaisia ovat unionissa Euroopan komissio tai lippujäsenvaltio ja Cookinsaarilla meriluonnonvarojen ministeriö.

6.   Sekakomitea voi vahvistaa asianmukaiset suojatoimet ja oikeussuojakeinot.

9 Artikla

Sähköinen tiedonvaihto

1.   Cookinsaaret ja unioni sitoutuvat ottamaan käyttöön tarvittavat järjestelmät kaikkien sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen sähköistä vaihtoa varten. Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan sen paperiversiota.

2.   Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle viipymättä kaikista tällaista vaihtoa vaikeuttavista sähköisen järjestelmän häiriöistä. Sopimuksen ja tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat korvataan tällöin automaattisesti niiden paperiversiolla liitteessä kuvatulla tavalla.

10 Artikla

Velvoitteet tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen yhteydessä

1.   Jos pöytäkirjan voimassaolo päättyy tai se irtisanotaan sopimuksen 14 artiklan mukaisesti, unionin laivanvarustajat ovat edelleen vastuussa kaikista sellaisista sopimuksen tai tämän pöytäkirjan määräysten tai Cookinsaarten lakien rikkomisista, jotka tapahtuivat ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai sen irtisanomista, sekä kaikista voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen ajankohtana maksamatta olevista kalastuslisenssimaksuista ja muista maksuista.

2.   Tarvittaessa osapuolet jatkavat 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla myönnetyn alakohtaisen tuen täytäntöönpanon seurantaa 3 artiklan 1 kohdan ja alakohtaista tukea koskevien täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti.

11 Artikla

Väliaikainen soveltaminen

Kun osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan, sitä ryhdytään soveltamaan väliaikaisesti ennen sen voimaantuloa.

12 Artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan, kun osapuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille vingt et un.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog prosinca godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zeventien december tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvadsaťjeden.

V Bruslju, sedemnajstega decembra dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december år tjugohundratjugoett.

Image 1

 


LIITE

EUROOPAN UNIONIN ALUSTEN KALASTUSTOIMINTAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET EUROOPAN UNIONIN JA COOKINSAARTEN HALLITUKSEN VÄLISESSÄ KESTÄVÄÄ KALASTUSTA KOSKEVASSA KUMPPANUUSSOPIMUKSESSA MÄÄRÄTTYJEN KALASTUSMAHDOLLISUUKSIEN JA TALOUDELLISEN KORVAUKSEN VAHVISTAMISESTA TEHDYN PÖYTÄKIRJAN MUKAISESTI

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 JAKSO

MÄÄRITELMÄT

1.

'Toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan:

a)

Euroopan unionin, jäljempänä 'unioni', osalta Euroopan komissiota;

b)

Cookinsaarten osalta meriluonnonvarojen ministeriötä.

2.

'Kalastusluvalla' tarkoitetaan oikeutta tai lisenssiä harjoittaa tietyn lajin kalastusta tietyllä pyydyksellä ja määrätyillä kalastusalueilla tässä liitteessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

3.

'Ylivoimaisella esteellä' tarkoitetaan aluksen menettämistä tai vakavasta teknisestä viasta johtuvaa aluksen pitkään paikoillaan oloa.

4.

'Kalastuspäivällä' tarkoitetaan kalenteripäivää tai osaa kyseisen kalenteripäivän 24 tunnin (00:00-24:00) ajanjaksosta, jonka aikana unionin kurenuotta-alus on Cookinsaarten kalavesillä; määritelmä ei kata kalenteripäivää tai kyseisen kalenteripäivän osaa, joka määritellään lisäyksessä 1 "ei-kalastuspäiväksi".

2 JAKSO

YHTEYSHENKILÖT

1.

Osapuolet vaihtavat ennen tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista kaikki pöytäkirjan täytäntöönpanon kannalta merkitykselliset yhteystiedot ja ilmoittavat ne toisilleen tarvittaessa.

2.

Euroopan unionin Tyynenmeren alueen edustustolle on toimitettava jäljennös kaikesta tämän liitteen täytäntöönpanoon liittyvästä, 1 jaksossa määriteltyjen toimivaltaisten viranomaisten välisestä viestinnästä.

3 JAKSO

KALASTUSALUEET

1.

Unionin alukset, joilla on Cookinsaarten tämän sopimuksen nojalla myöntämä kalastuslupa, voivat harjoittaa kalastustoimintaa Cookinsaarten kalastusalueilla, joilla tarkoitetaan Cookinsaarten kalavesiä suojeltuja alueita tai kalastuskieltoalueita lukuun ottamatta. Cookinsaarten on ilmoitettava unionille Cookinsaarten kalavesien ja suojeltujen alueiden tai kalastuskieltoalueiden koordinaatit ennen tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista.

2.

Cookinsaarten on ilmoitettava unionille mainittuja alueita koskevista muutoksista sopimuksen 11 artiklan määräysten mukaisesti.

4 JAKSO

ALUKSEN EDUSTAJA

Kalastuslupaa hakevilla unionin aluksilla voi olla Cookinsaarille sijoittautunut edustaja (yritys tai yksityishenkilö), josta on ilmoitettava asianmukaisesti Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle.

5 JAKSO

KELPOISUUSEHDOT TÄYTTÄVÄT UNIONIN ALUKSET

Jotta alus voi saada luvan kalastukseen, aluksen omistajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Cookinsaarten kalavesillä. Niiden tilanteen Cookinsaarten lakeihin nähden on oltava järjestyksessä, ja niiden on täytynyt täyttää kaikki aikaisemmat unionin kanssa tehtyjen kalastussopimusten nojalla Cookinsaarilla tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyvät velvoitteensa. Alusten on lisäksi noudatettava kalastuslupia koskevaa unionin lainsäädäntöä, oltava kirjattuina WCPFC:n kalastusalusrekisteriin ja oltava asianmukaisesti merkittyinä Eteläisen Tyynenmeren alueellisen foorumin kalastusjärjestön (FFA) alusrekisteriin, eivätkä ne saa olla alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen LIS-alusten luettelossa.

II LUKU

KALASTUSLUPIEN HALLINNOINTI

1 JAKSO

KALASTUSLUVAN VOIMASSAOLOAIKA

Kalastuslupa on voimassa yhden vuoden, jäljempänä 'vuotuinen voimassaoloaika'. Tämän ajanjakson alkamispäivä on tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivä. Kaikkien seuraavien kalastuslupien voimassaolo päättyy tämän pöytäkirjan vuosipäivänä.

2 JAKSO

KALASTUSLUPAHAKEMUS

1.

Ainoastaan tämän liitteen 5 jakson I luvussa määritellyt kelpoisuusehdot täyttävät unionin alukset voivat saada kalastusluvan tämän sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti.

2.

Unioni toimittaa Cookinsaarten toimivaltaisille viranomaisille kalastuslupahakemuksen jokaisesta unionin aluksesta, joka haluaa harjoittaa sopimuksen nojalla kalastustoimintaa, vähintään 20 työpäivää ennen kalastustoiminnan arvioitua alkamispäivää. Cookinsaarten on annettava unionille kaikki tarvittavat tiedot lisenssimenettelystä kuukausi ennen tämän pöytäkirjan voimaantuloa ja sen jälkeen vuosittain.

3.

Aluksen omistajan on maksettava ennakkomaksut kalastusluvan koko vuotuiselta voimassaoloajalta.

4.

Cookinsaaret ilmoittaa ennen tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista unionille tiedot Cookinsaarten valtionkassan pankkitileistä, joille unionin alusten suorittamat sopimuksen mukaiset maksut maksetaan. Pankkisiirtoihin liittyvistä kustannuksista vastaavat aluksen omistajat.

5.

Kun kyseessä on kalastuslupaa koskeva ensimmäinen hakemus tai hakemus, joka tehdään asianomaisen aluksen huomattavan teknisen muuttamisen jälkeen, unionin on lähetettävä hakemus sähköisesti Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle käyttäen meriluonnonvarojen ministeriön käyttöön asettamaa lomakemallia tai sähköistä järjestelmää, ja hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

a)

tosite ennakkomaksun suorittamisesta kalastusluvan voimassaoloajalta;

b)

tuore (enintään 12 kuukautta vanha), päivämääräleimalla varustettu digitaalinen värivalokuva, jonka resoluutio on 72 pistettä tuumalla (dpi) (1 400 × 1 050 pikseliä) ja jossa alus on sivulta nähtynä siten, että sen ISO-järjestelmän mukaisin latinalaisin kirjaimin merkitty nimi on näkyvissä;

c)

jäljennös aluksen varusteturvallisuuskirjasta;

d)

jäljennös aluksen rekisteröintitodistuksesta;

e)

jäljennös aluksen saniteettihuollon tarkastustodistuksesta;

f)

jäljennös rekisteröintitodistuksesta, joka osoittaa aluksen olevan asianmukaisesti merkittynä FFA:n alusrekisteriin;

g)

varastointikaavio.

6.

Uusittaessa kalastuslupaa sellaisen aluksen osalta, jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, uusimishakemukseen liitetään yksinomaan todistus ennakkomaksun suorittamisesta, nykyinen todistus asianmukaisesta merkitsemisestä FFA:n alusrekisteriin sekä jäljennökset 5 kohdan c, d ja e alakohdassa mainituista todistuksista, jos ne on uusittu.

7.

Ennakkomaksu on suoritettava Cookinsaarten viranomaisten ilmoittamalle pankkitilille.

8.

Maksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot ja maksut satamamaksuja ja palvelumaksuja lukuun ottamatta.

9.

Jos hakemus on puutteellinen tai ei muutoin täytä 5, 6, 7 ja 8 kohdan edellytyksiä, Cookinsaarten viranomaisten on seitsemän (7) työpäivän kuluessa sähköisen hakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava unionin toimivaltaiselle viranomaiselle syyt, joiden vuoksi se katsoo, että hakemus on puutteellinen tai ei muutoin täytä 5, 6, 7 ja 8 kohdan edellytyksiä.

3 JAKSO

KALASTUSLUVAN MYÖNTÄMINEN

1.

Cookinsaaret myöntää kalastusluvan 15 työpäivän kuluessa sähköpostitse toimitetun täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta.

2.

Cookinsaarten toimivaltainen viranomainen lähettää kalastusluvan viipymättä sähköisessä muodossa aluksen omistajalle ja unionin toimivaltaiselle viranomaiselle. Kalastusluvan paperiversio lähetetään samanaikaisesti aluksen omistajalle.

3.

Kalastusluvan myönnettyään Cookinsaarten toimivaltainen viranomainen lisää aluksen viipymättä luetteloon unionin aluksista, joilla on lupa kalastaa Cookinsaarten kalastusalueilla. Luettelo asetetaan kaikkien seurannasta, valvonnasta ja tarkkailusta vastaavien Cookinsaarten yksiköiden sekä unionin toimivaltaisen viranomaisen saataville.

4.

Sähköisessä muodossa oleva kalastuslupa korvataan paperiversiolla mahdollisimman pian.

5.

Kalastuslupa myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

6.

Kalastuslupa (sähköisessä muodossa tai paperiversiona, jos saatavilla) on säilytettävä aluksella koko ajan.

4 JAKSO

YLIVOIMAINEN ESTE

1.

Aluksen kalastuslupa voidaan todistettavan ylivoimaisen esteen perusteella ja unionin pyynnöstä keskeyttää ja siirtää jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi sellaiselle toiselle kelpoisuusehdot täyttävälle alukselle, jolla on vastaavat ominaisuudet ja jolle voidaan myöntää uusi kalastuslupa.

2.

Kalastuslupa annetaan uudelle kelpoisuusehdot täyttävälle alukselle 3 jaksossa vahvistettujen määräysten mukaisesti, jos 2 jaksossa vahvistetut sovellettavat edellytykset täyttyvät, eikä uutta lupamaksua tarvitse maksaa.

5 JAKSO

KALASTUSLUPAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET – MAKSUT JA ENNAKOT

1.

Kalastuslupa myönnetään sen jälkeen, kun Cookinsaarille on suoritettu seuraavat maksut unionin alusta kohden:

a)

vuotuinen ennakkomaksu, joka on satakaksitoistatuhatta viisisataa (112 500) euroa ja joka antaa kalastusalukselle oikeuden kalastaa Cookinsaarten kalastusalueilla kahdenkymmenenviiden (25) päivän ajan;

b)

kalastuslupaan liittyvä vuotuinen erityismaksu, jonka määrä on kolmekymmentäkahdeksantuhatta viisisataa (38 500) euroa.

2.

Aluksen omistajat voivat ostaa 1 kohdan a alakohdan nojalla ostettujen kalastuspäivien lisäksi lisäkalastuspäiviä; tätä varten unionin toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä pyyntö Cookinsaarten viranomaisille. Aluksen omistajalta lisäpäivistä perittävä maksu on kahdeksantuhatta (8 000) euroa päivältä. Ennen kuin aluksen omistaja on maksanut lisäpäivät kokonaan, se saa käyttää ainoastaan 1 kohdan a alakohdan nojalla ostettuja päiviä.

3.

Unionin laivanvarustajat voivat ostaa vuodessa enintään satakymmenen (110) lisäkalastuspäivää.

III LUKU

SEURANTA

1 JAKSO

PYYNTIPONNISTUKSEN HALLINNOINTI JA SEURANTA

1.

Cookinsaaret ilmoittavat unionin viranomaisille heti, kun Cookinsaarten kalastusalueilta raportoitu unionin alusten kokonaispyyntiponnistus saavuttaa 70 kalastuspäivää. Ilmoituksen saatuaan unionin viranomaiset ilmoittavat siitä välittömästi jäsenvaltioille.

2.

Sen jälkeen, kun 70 kalastuspäivän pyyntiponnistus on saavutettu, Cookinsaaret seuraa unionin alusten pyyntiponnistustasoa ja ilmoittaa välittömästi unionin viranomaisille, kun 95 kalastuspäivää on saavutettu. Unionin viranomaiset myös tiedottavat Cookinsaarten ilmoituksen vastaanottamisesta välittömästi jäsenvaltioille.

3.

Seurantaan sisältyy Cookinsaarten toimivaltaisen viranomaisen päätös, joka koskee aluksen toimijan ilmoituksia ei-kalastuspäivistä. Jos aluksen omistaja kiistää päätöksen, jonka Cookinsaarten toimivaltainen viranomainen on tehnyt sen ei-kalastuspäiviä koskevista ilmoituksista, se voi pyytää unionin toimivaltaista viranomaista kuulemaan lippuvaltion kalastuksenseurantakeskusta ja/tai muita asianomaisia laitoksia riidan ratkaisemiseksi.

4.

Sekakomitea tarkastelee vuosikokouksessaan sitä, miten unionin alukset ovat käyttäneet vuosittaiset kalastuspäivät.

2 JAKSO

SAALIIDEN KIRJAAMINEN JA ILMOITTAMINEN

1.

Kaikkien unionin alusten, joilla on sopimuksen mukainen lupa kalastaa Cookinsaarten kalastusalueilla, on ilmoitettava saaliinsa Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle siihen asti, kun molemmat osapuolet ovat ottaneet käyttöön sähköisen saalisilmoitusjärjestelmän (ERS), seuraavien menettelyjen mukaisesti.

2.

Cookinsaarten kalastusalueilla kalastusluvan nojalla kalastavan unionin aluksen on täytettävä Tyynenmeren yhteisön (SPC) verkkosivustolla (1) saatavilla oleva "SPC/FFA Alueellinen nuottakalastuspäiväkirja" kultakin päivältä, jonka se on Cookinsaarten kalastusalueilla. Lomake on täytettävä, vaikka saaliita ei olisikaan, tai kun alus on pelkästään kauttakulkumatkalla. Lomake on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön tai hänen edustajansa on allekirjoitettava se. Kalastuspäiväkirjaa käytetään, kunnes on otettu käyttöön yhteensopivat sähköisten ilmoitusten järjestelmät.

3.

Ollessaan Cookinsaarten kalastusalueilla unionin alusten on ilmoitettava Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle seitsemän päivän välein yhteenveto 2 kohdassa tarkoitetusta kalastuspäiväkirjasta lisäyksessä 2 olevaa mallia nro 3 (saalisilmoitus, CAT) käyttäen.

4.

Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen kalastuspäiväkirjan sivujen toimittamiseksi unionin alusten on

a)

Cookinsaarten saapumissatamaan (Avatiu, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato) poiketessaan jätettävä täytetty lomake asianomaiselle Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle viiden (5) päivän kuluessa satamaan saapumisesta, tai ennen lähtöä, jos satamasta lähtö tapahtuu aikaisemmin. Cookinsaarten toimivaltainen viranomainen antaa siitä kirjallisen vastaanottotodistuksen;

b)

jos alus poistuu Cookinsaarten kalastusalueilta poikkeamatta sitä ennen jossakin Cookinsaarten saapumissatamassa, kalastuspäiväkirjan sivuista on viidentoista (15) työpäivän kuluessa Cookinsaarten kalastusalueilta poistumisesta lähetettävä jäljennökset sähköpostitse Cookinsaarten toimivaltaisen viranomaisen sähköpostiosoitteeseen.

Kunkin kalastuspäiväkirjan sivun alkuperäiskappale olisi lähetettävä seitsemän (7) työpäivän kuluessa siitä, kun alus on Cookinsaarten kalastusalueilta poistuttuaan ensimmäisen kerran poikennut satamaan.

5.

Kalastuspäiväkirjan sivuista on lähetettävä samanaikaisesti jäljennökset asianomaiselle tutkimuslaitokselle eli IRD:lle (Institut de Recherche pour le Développement) tai IEO:lle (Instituto Español de Oceanografia).

6.

Niiden ajanjaksojen osalta, joina alus on Cookinsaarten kalastusalueilla, on kalastuspäiväkirjan sivuille lisättävä maininta "Cookinsaarten kalastusalueet".

7.

Osapuolet pyrkivät ottamaan käyttöön sähköiset ilmoitukset ja yhteensopivat järjestelyt, joilla vaihdetaan sähköisesti dataa ja tietoja unionin alusten kalastustoiminnasta Cookinsaarten kalastusalueilla.

8.

Kun sähköinen saalisilmoitusjärjestelmä on otettu käyttöön, se korvaa 2,23 ja 4 kohdassa esitetyt saaliiden kirjaamista koskevat määräykset kokonaan, paitsi jos järjestelmässä ilmenee tekninen vika tai se ei toimi, jolloin saalisilmoitukset toimitetaan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

3 JAKSO

COOKINSAARTEN KALAVESILLE SAAPUMISTA JA KALAVESILTÄ POISTUMISTA KOSKEVAT ILMOITUKSET

1.

Sopimuksen nojalla kalastavien unionin alusten on ilmoitettava Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 24 tuntia aikaisemmin aikomuksestaan saapua Cookinsaarten kalastusalueille tai poistua niiltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän luvun 1 jaksossa asetettuja velvoitteita.

2.

Saapumis- tai poistumisilmoituksen yhteydessä kunkin aluksen on ilmoitettava myös aluksella olevien saaliiden määrä ja lajit. Aluksen on ilmoitettava myös arvioitu sijaintinsa saapumisen tai poistumisen ajankohtana. Nämä ilmoitukset on toimitettava lisäyksessä 2 olevien mallien nro 1 ja 2 mukaisesti sähköpostitse mainitussa lisäyksessä annettuihin osoitteisiin tai numeroihin.

4 JAKSO

PURKAMINEN

1.

Saaliiden purkamista varten nimetyt satamat ovat Cookinsaarilla Avatiu ja Omoka. Cookinsaarten toimivaltainen viranomainen voi sallia purkamisen muissa Cookinsaarten nimetyissä satamissa. Tästä on ilmoitettava unionin toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.

Jos unionin alus, jolla on Cookinsaarten myöntämä kalastuslupa, haluaa purkaa saaliitaan Cookinsaarten nimetyissä satamissa, sen on ilmoitettava Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 72 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:

a)

satama, jossa saalis puretaan;

b)

saaliin purkamista aikovan kalastusaluksen nimi ja kansainvälinen radiokutsutunnus;

c)

saaliin purkamisen päivämäärä ja kellonaika;

d)

aluksesta purettava määrä lajeittain kilogrammoina pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan;

e)

tuotteiden jalostusaste.

3.

Alusten on toimitettava purkamisilmoitukset Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 48 tunnin kuluttua purkamisen päättymisestä tai ennen lähtöä, jos satamasta lähtö tapahtuu aikaisemmin.

5 JAKSO

JÄLLEENLAIVAUS

1.

Jos unionin alus, jolla on Cookinsaarten myöntämä kalastuslupa, haluaa jälleenlaivata saaliitaan Cookinsaarten kalavesillä, sen on tehtävä se yksinomaan Cookinsaarten nimetyissä satamissa, jotka mainitaan III luvun 2 jakson 4 kohdan a alakohdassa. Jälleenlaivaus merellä satamien ulkopuolella on kiellettyä, ja tämän määräyksen rikkominen johtaa Cookinsaarten lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

2.

Aluksen omistajan tai tämän edustajan on annettava Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään 72 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:

a)

toimintapaikkana oleva jälleenlaivaussatama;

b)

luovuttavan kalastusaluksen nimi ja kansainvälinen radiokutsutunnus;

c)

vastaanottavan kalastusaluksen nimi ja kansainvälinen radiokutsutunnus;

d)

jälleenlaivauksen päivämäärä ja kellonaika;

e)

jälleenlaivattava määrä lajeittain kilogrammoina pyöristettynä lähimpään 100 kilogrammaan;

f)

tuotteiden jalostusaste.

3.

Alusten on toimitettava jälleenlaivausilmoituksensa Cookinsaarten toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 48 tunnin kuluttua jälleenlaivauksesta tai, jos luovuttava alus lähtee satamasta aikaisemmin, ennen sen lähtöä satamasta.

6 JAKSO

ALUSTEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ (VMS)

Unionin alusten on noudatettava Cookinsaarten kalastusalueilla nykyisin sovellettavaa alusten FFA-satelliittiseurantajärjestelmää (FFA VMS), sanotun kuitenkaan rajoittamatta lippuvaltion toimivaltaa ja unionin alusten velvoitteita lippuvaltionsa kalastuksenseurantakeskukseen nähden.

7 JAKSO

TARKKAILIJAT

1.

Unionin aluksen, jolla on Cookinsaarten myöntämä kalastuslupa, on Cookinsaarten kalastusalueilla kalastaessaan varmistettava asianmukainen tarkkailijaohjelman kattavuus asiaa koskevien WCPFC:n säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden ja Cookinsaarten lainsäädännön mukaisesti.

2.

Unionin alusten on otettava alukselle WCPFC:n alueellisen tarkkailijaohjelman mukaisesti hyväksytty tarkkailija tai tarkkailijoiden vastavuoroista hyväksymistä koskevan WCPFC:n ja IATTC:n yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti hyväksytty IATTC:n tarkkailija.

IV LUKU

VALVONTA

1.

Unionin alusten on noudatettava Cookinsaarten kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja kalastustoimintaa koskevia säännöksiä samoin kuin WCPFC:n hyväksymiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

2.

Valvontamenettelyt

a)

Cookinsaarten kalastusalueilla kalastavien unionin kalastusalusten päälliköiden on tehtävä yhteistyötä kaikkien kalastustoiminnan tarkastus- ja valvontatehtävien suorittamiseen hyväksyttyjen ja selvästi osoitettujen Cookinsaarten virkailijoiden kanssa.

b)

Alukseen nouseminen olisi suoritettava siten, että tarkastusalus ja tarkastajat on mahdollista tunnistaa Cookinsaarten näiden tehtävien suorittamiseen hyväksymiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Cookinsaarten kansallisen lainsäädännön soveltamista.

c)

Cookinsaarten on annettava unionin toimivaltaisen viranomaisen saataville luettelo kaikista merellä tehtäviin tarkastuksiin käytettävistä tarkastusaluksista. Luetteloon olisi sisällyttävä vähintään

kalastuksenvalvonta-alusten nimet;

kalastuksenvalvonta-alusten tiedot;

kalastuksenvalvonta-alusten valokuvat.

d)

Cookinsaaret voi unionin tai sen nimeämän elimen pyynnöstä sallia unionin tarkastajien tekevän havaintoja unionin alusten toiminnasta, myös jälleenlaivauksesta, maissa tehtävien tarkastusten aikana.

e)

Kun tarkastus on saatu päätökseen ja tarkastaja on allekirjoittanut tarkastuskertomuksen, kertomus annetaan aluksen päällikölle allekirjoitusta ja mahdollisia kommentteja varten. Tämä allekirjoitus ei vaikuta osapuolten oikeuksiin väitettyyn rikkomiseen liittyvän menettelyn yhteydessä. Aluksen päällikölle on annettava jäljennös tarkastuskertomuksesta ennen kuin tarkastaja poistuu alukselta.

f)

Tarkastajien läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

3.

Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta Cookinsaarten satamassa harjoittavien unionin alusten päälliköiden on sallittava Cookinsaarten valtuutettujen virkailijoiden suorittama kyseisten toimintojen tarkastus ja helpotettava sitä.

4.

Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Cookinsaarten toimivaltaisella viranomaisella on oikeus peruuttaa määräyksiä rikkoneen aluksen kalastuslupa, kunnes muodollisuudet on täytetty, ja soveltaa Cookinsaarten voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia. Lippujäsenvaltiolle ja unionin toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava asiasta viipymättä.

V LUKU

TÄYTÄNTÖÖNPANON VALVONTA

1.

Seuraamukset

a)

Jos tämän pöytäkirjan määräyksiä, asianomaisten alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä tai Cookinsaarten kansallista lainsäädäntöä ei noudateta, sovelletaan Cookinsaarten kansallisen lainsäädännön mukaisia seuraamuksia.

b)

Lippujäsenvaltiolle ja unionin toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava viipymättä kaikista seuraamuksista ja kaikista niihin kuuluvista olennaisista seikoista.

c)

Jos seuraamuksena on kalastusluvan keskeyttäminen tai peruuttaminen, unionin toimivaltainen viranomainen voi hakea keskeytetyn tai peruutetun kalastusluvan tilalle sen jäljellä olevaksi voimassaoloajaksi uutta kalastuslupaa toisen omistajan alukselle.

2.

Unionin alusten pysäyttäminen ja takavarikoiminen

a)

Cookinsaarten on ilmoitettava viipymättä unionin toimivaltaiselle viranomaiselle ja lippujäsenvaltiolle jokaisesta pysäytetystä ja/tai takavarikoidusta sopimuksen mukaisella kalastusluvalla toimintaa harjoittavasta kalastusaluksesta.

b)

Jos käytännössä mahdollista, Cookinsaarten on toimitettava unionin toimivaltaiselle viranomaiselle ja lippujäsenvaltiolle neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluessa jäljennös tarkastuskertomuksesta, jossa annetaan selvitys pysäyttämiseen ja/tai takavarikoimiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

3.

Tietojenvaihtomenettely aluksen pysäyttämisen ja/tai takavarikoimisen yhteydessä

a)

Aluksen pysäyttämiseen ja/tai takavarikointiin liittyvän Cookinsaarten kansallisen lainsäädännön mukaisia määräaikoja ja oikeudellisia menettelyjä noudattaen on järjestettävä edellä mainittujen tietojen vastaanottamisen jälkeen unionin toimivaltaisen viranomaisen ja Cookinsaarten edustajien välinen sovittelukokous, johon voi myös osallistua asianomaisen jäsenvaltion edustaja.

b)

Sovittelukokouksessa osapuolet luovuttavat toisilleen kaikki olennaiset asiakirjat ja tiedot, joista voi olla hyötyä tilanteeseen johtaneiden seikkojen selvittämisessä. Aluksen omistajalle tai tämän edustajalle on ilmoitettava kokouksen tuloksista sekä kaikista pysäyttämisen ja/tai takavarikoinnin mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

4.

Pysäyttämisen ja/tai takavarikoinnin selvittäminen

a)

Oletetun rikkomisen ratkaisemiseksi on viivyttelemättä toteutettava kohtuulliset toimenpiteet.

b)

Jos asia ratkaistaan sovittelemalla, maksettavan määrän suuruus määritetään Cookinsaarten lainsäädännön mukaisesti. Jos sovintoratkaisu ei ole mahdollinen, asia viedään oikeuskäsittelyyn.

c)

Unionin alus on päästettävä lähtemään ja sen päällikkö vapautettava vastuusta heti, kun sovintoratkaisusta johtuvat velvoitteet on täytetty tai oikeuskäsittely on päättynyt.

5.

Unionin toimivaltaiselle viranomaiselle tiedotetaan aloitetuista menettelyistä ja sovelletuista seuraamuksista.

VI LUKU

YHTEISTYÖ LIS-KALASTUKSEN TORJUNNASSA

1.

Kalastuksen valvonnan ja LIS-kalastuksen torjunnan tehostamiseksi unionin alusten päälliköiden on pyrittävä ilmoittamaan Cookinsaarten kalavesillä mahdollisesti havaitsemistaan toisista kalastusaluksista.

2.

Jos unionin aluksen päällikkö havaitsee kalastusaluksen, joka mahdollisesti harjoittaa LIS-kalastusta, päällikön on kerättävä tällaisesta aluksesta ja sen toiminnasta havaintohetkellä niin paljon tietoja kuin mahdollista. Havaintoraportit on lähetettävä viipymättä Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle sekä tiedoksi lippujäsenvaltion kalastuksenseurantakeskukselle.

3.

Cookinsaarten toimivaltainen viranomainen toimittaa mahdollisimman pian unionille saamansa havaintoraportin unionin aluksesta, joka mahdollisesti harjoittaa LIS-kalastusta Cookinsaarten kalavesillä.

Lisäys 1

ALUSPÄIVÄT

KALASTUSPÄIVIEN JA EI-KALASTUSPÄIVIEN LASKENTA

1.

Kalastuspäivä: Kalenteripäivä tai osa kyseisen kalenteripäivän 24 tunnin (00:00-24:00) ajanjaksosta, jonka aikana unionin kurenuotta-alus on Cookinsaarten kalavesillä; määritelmä ei kata kalenteripäivää tai kalenteripäivän osaa, joka määritellään "ei-kalastuspäiväksi".

2.

Ei-kalastuspäivän laskenta

a)

Jos kurenuotta-alus raportoi kalastuspäivänä jostakin sijainnista Cookinsaarten kalavesillä, kyseinen kalastuspäivä määritellään niiden aikojen perusteella, jotka alus oli Cookinsaarten kalavesillä.

b)

Jos kurenuotta-alus ilmoittaa olevansa Cookinsaarten kalavesillä koko kalenteripäivän ajan (00:00-24:00),

i)

kyseinen (koko) kalenteripäivä katsotaan kalastuspäiväksi, jos sen aikana harjoitetaan jotain kalastustoimintaa;

ii)

kyseistä (koko) kalenteripäivää ei katsota kalastuspäiväksi, jos alus täyttää tämän lisäyksen 3–6 kohdassa määritellyn ei-kalastuspäivän vaatimukset;

c)

jos kurenuotta-alus ilmoittaa olevansa Cookinsaarten kalavesillä lyhyemmän ajanjakson kuin koko kalenteripäivän ajan (00:00-24:00),

i)

kyseinen osa kalenteripäivä katsotaan osaksi kalastuspäivää, jos alueella on harjoitettu jotain kalastustoimintaa kyseisenä ajankohtana;

ii)

kyseistä kalenteripäivän osaa ei katsota kalastuspäiväksi, jos alus täyttää tämän lisäyksen 3–6 kohdassa määritellyn ei-kalastuspäivän vaatimukset.

d)

Kalastuspäiviä ei vähennetä niiden ajanjaksojen osalta, jotka kurenuotta-alus on Cookinsaarten satamassa.

3.

Ei-kalastuspäivä: Kun kyseessä on kalastuslisenssin saanut alus, Cookinsaarten kalavesillä vietetty päivä tai päivän osa lasketaan ei-kalastuspäiväksi, jos kyseisen päivän aikana ei ole harjoitettu kalastustoimintaa jostakin 5 kohdassa esitetystä syystä.

4.

Kalastuslisenssin saaneen unionin aluksen on toimitettava ei-kalastuspäiviä koskevat ilmoitukset Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle. Jokaisessa ei-kalastuspäiviä koskevassa ilmoituksessa on oltava:

a)

aluksen nimi

b)

kansainvälinen radiokutsutunnus

c)

Cookinsaarten kalavesille saapumisen päivämäärä, kellon aika ja sijainti (LT/LG)

d)

Cookinsaarten kalavesiltä poistumisen päivämäärä, kellon aika ja sijainti (LT/LG)

e)

Kalastustoiminnan lopettamisen päivämäärä, kellon aika ja sijainti (LT/LG)

f)

Kalastustoiminnan uudelleenaloittamisen päivämäärä, kellon aika ja sijainti (LT/LG)

g)

5 kohdassa esitetty erityinen syy ei-kalastuspäivälle

5.

Erityiset syyt siihen, että kalastustoimintaa ei harjoitettu

a)

Kauttakulku (2): Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle on lähetetty etukäteen ilmoitus aluksen kauttakulusta ja kyseisessä ilmoituksessa on mainittu määränpää, saapumispaikka ja poistumispaikka.

b)

Kauttakulku täydellä saaliilla 2 : Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle on lähetetty etukäteen ilmoitus aluksen kalastustoiminnan lopettamisesta. Jos kalastustoiminta on lopetettu, kaikkien pyydysten on oltava pakattuina, aluksen kurssin suora ja vauhdin tasainen määräsatamaan asti. Ilmoituksen aluksen kalastustoiminnan lopettamisesta olisi sisällettävä:

i)

aluksen nimi

ii)

kansainvälinen radiokutsutunnus

iii)

senhetkinen sijainti (LT/LG)

iv)

määräsataman nimi.

c)

Huono sää: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos alus ei ole pystynyt toteuttamaan yhtään laskukertaa tai mitään kalastustoimintaa 24 tunnin ajanjaksolla. Aluksen päällikön on täsmennettävä huonon sään syy:

i)

voimakas tuuli (voimakkuus ... )

ii)

kova merenkäynti

iii)

virtauksiin liittyvä

d)

FAD-välineiden käyttöönotto tai talteenottaminen: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos 24 tunnin ajanjaksolla ei tapahdu kalastustoimintaa; tätä varten tarkastetaan tarkkailijan raportti.

e)

Tankkaus: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos 24 tunnin ajanjaksolla ei tapahdu kalastustoimintaa; tätä varten tarkastetaan tarkkailijan raportti.

f)

Verkon korjaaminen: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos alus ainoastaan korjaa verkko(j)a eikä 24 tunnin ajanjaksolla tapahdu kalastustoimintaa.

g)

Verkonpuhdistuslasku: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos 24 tunnin ajanjaksolla ei tapahdu kalastustoimintaa, verkko lasketaan suoraan linjaan eikä kureköysi ole kiinnitettynä; tätä varten tarkastetaan tarkkailijan raportti.

h)

Aluksen rikkoutuminen: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos alus on rikkoutunut, 24 tunnin ajanjaksolla ei tapahdu kalastustoimintaa ja rikkoutuminen estää alusta kalastamasta.

i)

Hätätilanne: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos 24 tunnin ajanjaksolla ei tapahdu kalastustoimintaa – tätä varten tarkastetaan tarkkailijan raportti – ja hätätilanteessa on kyse:

i)

miehistön jäsenten terveydestä ja turvallisuudesta;

ii)

kalastusaluksen turvallisuudesta.

j)

Etsintä- ja pelastustoimet: Pidetään ei-kalastuspäivänä vain, jos tarkkailijan raportti tarkastetaan ja Cookinsaarten toimivaltainen viranomainen suorittaa tarkastuksen. Jos etsintä- ja pelastustoimet johtavat siihen, että alus palaa satamaan, päällikön on ilmoitettava asiasta Cookinsaarten toimivaltaiselle viranomaiselle etukäteen ja täsmennettävä seuraavat tiedot:

i)

aluksen sijainti

ii)

määräsatama.

Satamaan suuntaavan aluksen on varmistettava, että

i)

kaikki pyydykset on pakattu;

ii)

alus liikkuu suoraan sijainnistaan määräsatamaan; ja

iii)

aluksen kurssi on suora ja vauhti tasainen.

Jos alus harjoittaa satamaan palatessaan kalastustoimintaa tai jotakin edellä mainituista vaatimuksista ei noudateta, kaikkia paluumatkapäiviä pidetään kalastuspäivinä.

6.

Kaikki ilmoitukset on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: licensing@mmr.gov.ck.

Lisäys 2

ILMOITUSTEN MUOTO JA MALLI

1.   Saapumisilmoitus (COE) (3)

Sisältö

Lähetys

Viestin kohde

 

Toiminnan koodi

COE

Aluksen nimi

 

Kansainvälinen radiokutsutunnus

 

Saapumissijainti

LT/LG

Saapumispäivä ja –kellonaika (UTC)

PP/KK/VVVV – HH:MM

Aluksella oleva kalamäärä (mt) lajeittain:

 

Keltaevätonnikala (YFT)

(Mt)

Isosilmätonnikala (BET)

(Mt)

Boniitti (SKJ)

(Mt)

Muut (täsmennettävä)

(Mt)

2.   Poistumisilmoitus (COX) (4)

Sisältö

Lähetys

Viestin kohde

 

Toiminnan koodi

COX

Aluksen nimi

 

Kansainvälinen radiokutsutunnus

 

Saapumissijainti

LT/LG

Saapumispäivä ja –kellonaika (UTC)

PP/KK/VVVV – HH:MM

Aluksella oleva kalamäärä (mt) lajeittain:

 

Keltaevätonnikala (YFT)

(Mt)

Isosilmätonnikala (BET)

(Mt)

Boniitti (SKJ)

(Mt)

Muut (täsmennettävä)

(Mt)

3.   Saalisilmoituksen (CAT) muoto aluksen saavuttua Cookinsaarten vesillä oleville kalastusalueille (5)

Sisältö

Lähetys

Viestin kohde

 

Toiminnan koodi

COX

Aluksen nimi

 

Kansainvälinen radiokutsutunnus

 

Saapumissijainti

LT/LG

Saapumispäivä ja –kellonaika (UTC)

PP/KK/VVVV – HH:MM

Aluksella oleva kalamäärä (mt) lajeittain:

 

Keltaevätonnikala (YFT)

(Mt)

Isosilmätonnikala (BET)

(Mt)

Boniitti (SKJ)

(Mt)

Muut (täsmennettävä)

(Mt)

Laskukertojen lukumäärä edellisen

 

Kaikki ilmoitukset on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: licensing@mmr.gov.ck


(1)  https://oceanfish.spc.int/en/data-collection/241-data-collection-forms

(2)  Kaikkien aluksen pyydysten on oltava sillä tavoin pakattuina, etteivät ne ole välittömästi käytettävissä; erityisesti puomi on laskettava mahdollisimman alas niin, ettei alusta voida käyttää kalastamiseen mutta kuitenkin niin, että apuvenettä voidaan käyttää hätätilanteessa; mahdollinen helikopteri ja vesillelaskulaitteet on kiinnitettävä. Aluksen kurssi on suora ja vauhti tasainen. Jos harjoitetaan kalastustoimintaa tai jotakin edellä mainituista vaatimuksista ei noudateta, kaikkia kauttakulkupäiviä pidetään kalastuspäivinä.

(3)  Lähetetään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen saapumista Cookinsaarten kalavesillä olevalle kalastusalueelle.

(4)  Lähetetään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen poistumista Cookinsaarten kalavesillä olevalta kalastusalueelta.

(5)  Lähetetään kerran viikossa aluksen saavuttua Cookinsaarten kalavesillä olevalle kalastusalueelle.


Top