EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0710(01)

Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta

ST/8750/2019/INIT

OJ L 184, 10.7.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1172/oj

Related Council decision
Related Council decision

10.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 184/3


Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen

SOPIMUS

rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta

EUROOPAN UNIONI

sekä

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA,

jäljempänä yhdessä ’sopimuspuolet’, jotka

HALUAVAT parantaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan välistä poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksilönvapautta suojaavia sääntöjä,

KATSOVAT, että sopimuspuolten tämänhetkiset suhteet, erityisesti Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen pöytäkirja Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (1), ovat osoitus tiiviistä yhteistyöstä rikollisuuden torjunnan alalla,

KOROSTAVAT, että sopimuspuolten yhteisenä etuna on toimia niin, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan poliisiyhteistyö toimii nopeasti ja tehokkaasti, on näiden maiden oikeusjärjestelmien perusperiaatteiden mukaista ja noudattaa Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen mukaisia yksilönoikeuksia ja periaatteita,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2006/960/YOS (2) on jo vahvistettu säännöt, joiden mukaisesti Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan lainvalvontaviranomaiset voivat nopeasti ja tehokkaasti vaihtaa tietoja ja tiedustelutietoja rikostutkinnan tai rikostiedusteluoperaatioiden toteuttamiseksi,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi lainvalvonnan alalla on ensisijaisen tärkeää, että täsmällisiä tietoja voidaan vaihtaa nopeasti ja tehokkaasti,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, ETTÄ olisi otettava käyttöön menettelyjä, joilla edistetään nopeaa, tehokasta ja edullista tiedonvaihtoa ja että tietojen yhteiskäyttöä varten näihin menettelyihin olisi sovellettava vastuuvelvollisuutta, ja niiden olisi sisällettävä asianmukaiset takeet tietojen oikeellisuudesta ja turvallisuudesta niiden siirtämisen ja säilyttämisen aikana sekä tiedonvaihdon kirjaamisessa noudatettavat menettelyt ja vaihdettujen tietojen käyttämistä koskevat rajoitukset,

HUOMAUTTAVAT, että tässä sopimuksessa on sen vuoksi määräyksiä, jotka perustuvat rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS (3), rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta 23 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS (4) ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista 30 päivänä marraskuuta 2009 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS (5) keskeisiin säännöksiin ja joiden tarkoituksena on parantaa tiedonvaihtoa ja joiden nojalla Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Liechtensteinin ruhtinaskunta antavat toisilleen pääsyoikeudet automatisoituihin DNA-analyysitietokantoihinsa, automatisoituihin sormenjälkien tunnistamisjärjestelmiinsä sekä ajoneuvorekisteritietoihinsa,

HUOMAUTTAVAT, ETTÄ kansallisten DNA-analyysitietokantojen ja sormenjälkien automatisoitujen tunnistamisjärjestelmien sisältämien tietojen osalta osuma / ei osumaa -järjestelmän olisi annettava haun tekevälle valtiolle toisessa vaiheessa mahdollisuus pyytää asiaan liittyviä henkilötietoja tietokantaa hallinnoivalta valtiolta ja tarvittaessa pyytää lisätietoja käyttämällä keskinäisen avunannon menettelyjä, kuten neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS mukaisesti vahvistettuja menettelyjä,

KATSOVAT, että näillä määräyksillä nopeutettaisiin merkittävästi olemassa olevia menettelyjä, joiden ansiosta Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Liechtensteinin ruhtinaskunta voivat saada selville, onko jollakin toisella valtiolla niiden tarvitsemia tietoja, ja jos on, millä valtiolla,

KATSOVAT, että rajatylittävällä tietojen vertaamisella tuodaan uusi ulottuvuus rikollisuuden torjuntaan ja että vertailusta saatavat tiedot avaavat uusia tutkinnallisia lähestymistapoja, ja niillä on siten keskeinen asema valtioiden lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten avustamisessa,

TOTEAVAT, että säännöt perustuvat valtioiden kansallisten tietokantojen verkottamiseen,

KATSOVAT, että valtioiden olisi tietyin ehdoin voitava rikosten ehkäisemiseksi ja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimittaa henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja tiedonvaihdon parantamiseksi sellaisten suurtapahtumien yhteydessä, joilla on rajatylittäviä ulottuvuuksia,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että tiedonvaihdon parantamisen lisäksi on tarpeen säännellä muita poliisiviranomaisten tiiviimmän yhteistyön muotoja, erityisesti yhteisten turvallisuusoperaatioiden (esim. yhteiset partiot) avulla,

KATSOVAT, että osuma / ei osumaa -järjestelmä tarjoaa rakenteen anonyymien tunnisteiden vertailulle, jolloin lisätietoja henkilöstä vaihdetaan vain jos saadaan osuma; kyseisten tietojen toimittamisessa ja vastaanottamisessa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä, mukaan lukien oikeusapua koskevat säännökset, ja että tämä asetelma takaa riittävän tietosuojatason, kun on selvää, että henkilötietojen toimittaminen toiselle valtiolle edellyttää riittävää tietosuojatasoa vastaanottavassa valtiossa,

KATSOVAT, että Liechtensteinin ruhtinaskunnan olisi vastattava kustannuksista, joita sen omille viranomaisille aiheutuu tämän sopimuksen soveltamisesta,

OVAT TIETOISIA SIITÄ, että koska laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditointi on tärkeä askel kohti turvallisempaa ja tehokkaampaa rikosteknisten tietojen vaihtoa, Liechtensteinin ruhtinaskunnan olisi noudatettava tiettyjä neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS säännöksiä,

KATSOVAT, että tämän sopimuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn, jota Liechtensteinin ruhtinaskunnan viranomaiset suorittavat terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi, havaitsemiseksi tai tutkimiseksi, olisi sovellettava Liechtensteinin ruhtinaskunnan kansallisen lainsäädännön mukaisia henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia, jotka ovat luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (6) mukaisia,

PITÄVÄT PERUSTANA Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan keskinäistä luottamusta oikeusjärjestelmiensä rakenteeseen ja toimintaan,

OTTAVAT HUOMIOON sen, että sormenjälkitietoja ja DNA-tunnisteita koskevan Sveitsin tietojärjestelmän puitteissa tehtävään yhteistyöhön viittaavan Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen (7) mukaisesti molemmat maat käyttävät samaa tietokantaa ja samoja järjestelmiä tiedonvaihtoon sekä DNA- ja sormenjälkitietojen vaihtoon,

TOTEAVAT, että kahden- ja monenvälisten sopimusten määräyksiä sovelletaan edelleen kaikkiin kysymyksiin, joita ei käsitellä tässä sopimuksessa,

OVAT PÄÄTTÄNEET TEHDÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN:

1 artikla

Kohde ja tarkoitus

1.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 1–24 artiklaa, 25 artiklan 1 kohtaa ja 26–32 artiklaa sekä 34 artiklaa sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa.

2.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 2008/616/YOS 1–19 ja 21 artiklaa ja sen liitettä, 4 luvun 1 kohtaa lukuun ottamatta, sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa.

3.   Myös jäsenvaltioiden neuvoston päätösten 2008/616/YOS ja 2008/615/YOS mukaisesti antamia ilmoituksia sovelletaan niiden kahdenvälisissä suhteissa Liechtensteinin ruhtinaskuntaan.

4.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS 1–5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1)

’sopimuspuolilla’ Euroopan unionia sekä Liechtensteinin ruhtinaskuntaa;

2)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota;

3)

’valtiolla’ jäsenvaltiota tai Liechtensteinin ruhtinaskuntaa.

3 artikla

Yhdenmukainen soveltaminen ja tulkinta

1.   Sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan ja tulkitaan mahdollisimman yhdenmukaisesti, sopimuspuolet tarkastelevat jatkuvasti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kehitystä sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan toimivaltaisten tuomioistuimien kyseisiä säännöksiä koskevan oikeuskäytännön kehitystä. Tätä varten luodaan järjestelmä, jolla varmistetaan, että tällaista oikeuskäytäntöä koskevia tietoja vaihdetaan säännöllisesti.

2.   Liechtensteinin ruhtinaskunta voi esittää Euroopan unionin tuomioistuimelle kirjelmiä tai kirjallisia huomautuksia asiassa, jossa jonkin jäsenvaltion tuomioistuin on toimittanut sille ennakkoratkaisupyynnön jonkin 1 artiklassa tarkoitetun säännöksen tulkinnasta.

4 artikla

Riitojen ratkaisu

Tämän sopimuksen tai jonkin 1 artiklassa tarkoitetun säännöksen sekä niitä koskevien muutosten tulkintaa tai soveltamista koskevan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja jonkin jäsenvaltion välisen riidan osapuoli voi saattaa riidan jäsenvaltioiden ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallitusten edustajien kokouksen käsiteltäväksi sen ratkaisemiseksi nopeasti.

5 artikla

Muutokset

1.   Jos 1 artiklassa tarkoitettujen säännösten muuttaminen on tarpeen, Euroopan unioni ilmoittaa tästä Liechtensteinin ruhtinaskunnalle mahdollisimman pian ja ottaa vastaan sen mahdolliset huomautukset.

2.   Euroopan unioni ilmoittaa Liechtensteinin ruhtinaskunnalle 1 artiklassa tarkoitettuihin säännöksiin tekemistään muutoksista heti kunkin muutoksen hyväksymisen jälkeen.

Liechtensteinin ruhtinaskunta päättää itsenäisesti, hyväksyykö se muutoksen sisällön ja sisällyttääkö se sen omaan oikeusjärjestykseensä. Kyseinen päätös ilmoitetaan Euroopan unionille kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

3.   Jos muutoksen sisältö voi sitoa Liechtensteinin ruhtinaskuntaa vasta sen valtiosäännössä asetettujen vaatimusten tultua täytetyiksi, Liechtensteinin ruhtinaskunta toimittaa tästä tiedon Euroopan unionille antaessaan ilmoituksensa. Liechtensteinin ruhtinaskunta ilmoittaa viipymättä kaikkien valtiosääntönsä asettamien vaatimusten täyttymisestä Euroopan unionille kirjallisesti. Jos kansanäänestystä ei järjestetä, ilmoitus on annettava välittömästi kansanäänestystä koskevan kansalaisaloitteen tekemiselle asetetun määräajan päätyttyä. Jos kansanäänestyksen järjestämistä vaaditaan, Liechtensteinin ruhtinaskunnalla on ilmoituksensa tekemistä varten enintään 18 kuukauden määräaika Euroopan unionin ilmoituksesta. Siitä ajankohdasta, jona kyseisen muutoksen oli määrä tulla voimaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan osalta, siihen asti kun se on ilmoittanut valtiosäännön asettamien vaatimusten täyttymisestä, Liechtensteinin ruhtinaskunta soveltaa väliaikaisesti kyseisen muutoksen sisältöä, sikäli kuin se on mahdollista.

4.   Jos Liechtensteinin ruhtinaskunta ei hyväksy muutoksen sisältöä, tämän sopimuksen soveltaminen keskeytetään. Sopimuspuolten kokous kutsutaan koolle tarkastelemaan, kuinka tämän sopimuksen toimintaa voidaan jatkaa, ottaen tarvittaessa huomioon lainsäädäntöjen vastaavuudet. Keskeytys päättyy heti, kun Liechtensteinin ruhtinaskunta ilmoittaa hyväksyvänsä muutoksen sisällön tai jos sopimuspuolet päättävät, että sopimus otetaan uudelleen käyttöön.

5.   Jos sopimuspuolet eivät ole kuuden kuukauden keskeytysjakson päätyttyä päättäneet sopimuksen ottamisesta uudelleen käyttöön, sopimusta ei enää sovelleta.

6.   Tämän artiklan 4 ja 5 kohtaa ei sovelleta neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 3, 4 ja 5 lukuun eikä neuvoston päätöksen 2008/616/YOS 17 artiklaan tehtyihin muutoksiin, joiden osalta Liechtensteinin ruhtinaskunta on ilmoittanut Euroopan unionille, ettei se hyväksy muutoksia, ja ilmoittanut vastustamisen syyt. Tällaisissa tapauksissa Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja kunkin jäsenvaltion kahdenvälisissä suhteissa jatketaan asianomaisten säännösten soveltamista sellaisina kuin ne olivat ennen muutosta, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen 10 artiklan soveltamista.

6 artikla

Uudelleentarkastelu

Sopimuspuolet sopivat, että tätä sopimusta tarkastellaan yhdessä uudelleen viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa käsitellään erityisesti sopimuksen käytännön soveltamista, tulkintaa ja kehitystä sekä myös esimerkiksi Euroopan unionin kehityksen seurauksia tämän sopimuksen asiasisällön osalta.

7 artikla

Suhde muihin välineisiin

1.   Liechtensteinin ruhtinaskunta voi soveltaa jäsenvaltioiden kanssa edelleen sellaisia rajatylittävää yhteistyötä koskevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen tekemispäivänä, mikäli tällaiset sopimukset tai järjestelyt eivät ole yhteensopimattomia tämän sopimuksen tavoitteiden kanssa. Liechtensteinin ruhtinaskunta ilmoittaa Euroopan unionille sopimuksista ja järjestelyistä, joita sovelletaan edelleen.

2.   Liechtensteinin ruhtinaskunta voi tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen tehdä tai saattaa voimaan muita rajatylittävää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa koskevia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä, mikäli tällaisten sopimusten tai järjestelyjen avulla voidaan syventää tai laajentaa tämän sopimuksen tavoitteita. Liechtensteinin ruhtinaskunta ilmoittaa Euroopan unionille näistä uusista sopimuksista tai järjestelyistä kolmen kuukauden kuluessa niiden allekirjoittamisesta tai, jos on kyse ennen tämän sopimuksen voimaantuloa allekirjoitetuista sopimuksista tai järjestelyistä, kolmen kuukauden kuluessa niiden voimaantulosta.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut sopimukset ja järjestelyt eivät vaikuta suhteisiin niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole niiden osapuolia.

4.   Tämä sopimus ei rajoita voimassa olevien keskinäistä oikeusapua tai tuomioistuinten päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten soveltamista.

8 artikla

Ilmoitukset, julistukset ja voimaantulo

1.   Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen niiden menettelyjen loppuun saattamisesta, joilla ne ilmaisevat suostuvansa noudattamaan tätä sopimusta.

2.   Euroopan unioni voi ilmaista suostuvansa noudattamaan tätä sopimusta, vaikka neuvoston päätöksen 2008/615/YOS nojalla toimitettavien tai toimitettujen henkilötietojen käsittelyä koskevia päätöksiä ei olisi vielä tehty kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

3.   Edellä olevan 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen.

4.   Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kolmen kuukauden jakso, joka koskee tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen mutta ennen sen voimaantuloa tehtyjä 1 artiklan määräyksissä tarkoitettuja muutoksia, lasketaan alkavaksi tämän sopimuksen voimaantulopäivästä.

5.   Liechtensteinin ruhtinaskunta antaa 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tehdessään tai milloin tahansa sen jälkeen, jos näin on määrätty.

6.   Tämä sopimus tulee voimaan viimeisen 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemispäivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä.

7.   Jäsenvaltiot ja Liechtensteinin ruhtinaskunta eivät aloita henkilötietojen toimittamista tämän sopimuksen nojalla ennen kuin neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 6 luvun säännökset on pantu täytäntöön tietojen toimittamiseen osallistuvien valtioiden lainsäädännössä.

Sen varmistamiseksi, että näin on tehty Liechtensteinin ruhtinaskunnassa, suoritetaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa sovittujen edellytysten ja järjestelyjen mukaisesti arviointikäynti ja testausajo, jollaiset on jäsenvaltioiden osalta toteutettu neuvoston päätöksen 2008/616/YOS liitteessä olevan 4 luvun nojalla.

Neuvosto määrittää kattavan arviointikertomuksen perusteella ja noudattaen samoja vaiheita kuin käynnistettäessä automaattista tiedonvaihtoa jäsenvaltioissa päivämäärän tai päivämäärät, josta tai joista alkaen jäsenvaltiot voivat toimittaa henkilötietoja Liechtensteinin ruhtinaskunnalle tämän sopimuksen mukaisesti.

8.   Liechtensteinin ruhtinaskunta panee täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 säännökset ja soveltaa niitä. Liechtensteinin ruhtinaskunta toimittaa kyseisellä direktiivillä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset säännökset Euroopan komissiolle.

9.   Liechtensteinin ruhtinaskunta panee täytäntöön neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS 1–24 artiklan, 25 artiklan 1 kohdan ja 26–32 artiklan sekä 34 artiklan ja soveltaa niitä. Liechtensteinin ruhtinaskunta toimittaa kyseisellä neuvoston puitepäätöksellä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset säännökset Euroopan komissiolle.

10.   Liechtensteinin ruhtinaskunnan toimivaltaiset viranomaiset eivät sovella neuvoston päätöksen 2008/615/YOS 2 luvun säännöksiä ennen kuin Liechtensteinin ruhtinaskunta on pannut täytäntöön 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja alkanut soveltaa niitä.

9 artikla

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen Euroopan unioniin luo tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kyseisten uusien jäsenvaltioiden sekä Liechtensteinin ruhtinaskunnan välille.

10 artikla

Irtisanominen

1.   Tämän sopimuksen sopimuspuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa tallettamalla ilmoituksen irtisanomisesta toiselle osapuolelle.

2.   Tämän sopimuksen irtisanominen 1 kohdan mukaisesti tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun ilmoitus irtisanomisesta on tehty.

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā –

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Listenstaine

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein


(1)  EUVL L 160, 18.6.2011, s. 3.

(2)  EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89.

(3)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12.

(5)  EUVL L 322, 9.12.2009, s. 14.

(6)  EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89.

(7)  Liechtensteinin lakikokoelma LGBl. 2006 Nr. 75; Liechtensteinin lainsäädäntökokoelma LR 0.369.101.2.


Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä annettu sopimuspuolten julistus

Euroopan unioni ja Liechtensteinin ruhtinaskunta, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, sopimuspuolet, toteavat seuraavaa:

 

DNA-tunnisteita, sormenjälkiä ja ajoneuvojen rekisteröintiä koskevien tietojen vaihdon täytäntöönpano sopimuksen nojalla edellyttää, että Liechtensteinin ruhtinaskunta luo kahdenväliset yhteydet kaikkia näitä tietoryhmiä varten jokaisen jäsenvaltion kanssa.

 

Tämän mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi Liechtensteinin ruhtinaskunnalle toimitetaan kaikki saatavilla olevat asiakirjat, erityisohjelmistot ja yhteystietoluettelot.

 

Liechtensteinin ruhtinaskunta voi hyödyntää epävirallisia kumppanuuksia niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat jo panneet täytäntöön tällaisen tiedonvaihdon, saatujen kokemusten jakamiseksi sekä käytännöllisen ja teknisen tuen saamiseksi. Tällaisten kumppanuuksien yksityiskohdista sovitaan suoraan asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa.

 

Liechtensteinin asiantuntijat voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä neuvoston puheenjohtajavaltioon, Euroopan komissioon tai näiden alojen johtaviin asiantuntijoihin tietojen, selvennysten tai muun tuen saamiseksi. Kun komissio on ehdotuksia tai tiedonantoja valmistellessaan yhteydessä jäsenvaltioiden edustajiin, se voi samalla tavalla käyttää mahdollisuutta ottaa yhteyttä Liechtensteinin ruhtinaskunnan edustajiin.

 

Liechtensteinin asiantuntijoita voidaan tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan kokouksiin, joissa jäsenvaltioiden asiantuntijat keskustelevat neuvostossa teknisistä näkökohdista, jotka ovat suoraan merkityksellisiä edellä mainittujen neuvoston päätösten sisällön asianmukaisen soveltamisen ja kehittämisen kannalta.


Top