EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D2017

ETA:n sekakomitean päätös N:o 66/2016, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2017/2017]

EUVL L 300, 16.11.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2017/oj

16.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 300/1


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 66/2016,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2017/2017]

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista 28 päivänä kesäkuuta 2013 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/31/EU (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Neuvoston direktiivin 92/65/ETY liitteessä E olevan 1 osan muuttamisesta tiloilta tulevien eläinten terveystodistuksen mallin osalta 21 päivänä lokakuuta 2013 annettu komission täytäntöönpanopäätös 2013/518/EU (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Päätösten 2004/301/EY ja 2004/539/EY sekä asetuksen (EU) N:o 388/2010 kumoamisesta 14 päivänä tammikuuta 2014 annettu komission asetus (EU) N:o 31/2014 (5) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6)

Asetuksella (EU) N:o 576/2013 kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003 (6), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka olisi sen vuoksi poistettava ETA-sopimuksesta.

(7)

Asetuksella (EU) N:o 577/2013 kumotaan komission päätökset 2003/803/EY (7), 2004/839/EY (8) ja 2005/91/EY (9), jotka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja jotka olisi sen vuoksi poistettava ETA-sopimuksesta.

(8)

Asetuksella (EU) N:o 31/2014 kumotaan komission päätökset 2004/301/EY (10) ja 2004/539/EY (11) sekä komission asetus (EU) N:o 388/2010 (12), jotka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja jotka olisi sen vuoksi poistettava ETA-sopimuksesta.

(9)

Tämä päätös koskee lainsäädäntöä, joka liittyy muihin eläviin eläimiin kuin kaloihin ja vesiviljeltyihin eläimiin. Tämän alan lainsäädäntöä ei sovelleta Islantiin, kuten ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 2 kohdassa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Islantiin.

(10)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(11)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva I luku seuraavasti:

1.

Korvataan 1.1 osan 10 kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003) teksti seuraavasti:

32013 R 0576: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Norjaa ei pidetä kolmantena maana.

b)

Lisätään 8 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

Yhteiset hakemukset, joissa Norja on mukana, on toimitettava komissiolle, ja niistä on toimitettava jäljennökset EFTAn valvontaviranomaiselle. Komissio kuulee EFTAn valvontaviranomaista, ennen kuin se tekee päätöksiä tämän artiklan mukaisesti Norjan osalta.

c)

Asetuksen 44 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 44 artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainittu päivämäärä ”29 päivää joulukuuta 2014” on Norjan osalta päivä, jona tulee voimaan sekakomitean päätös, jolla asetus otetaan osaksi sopimusta.

Tätä säädöstä ei sovelleta Islantiin.”

2.

Lisätään 1.1 osan 10 kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013) jälkeen kohta seuraavasti:

”10a.

32013 R 0577: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskevat seuraavat mukautukset:

a)

Norjaa ei pidetä kolmantena maana.

b)

Korvataan liitteessä III olevassa 1 osassa olevassa passin mallin kannessa sanat ”Euroopan unioni” sanoilla ”Euroopan unioni/Norja”.

c)

Passin kannessa voidaan käyttää EU:n lipun kuvan ohella Norjan lipun kuvaa.

Tätä säädöstä ei sovelleta Islantiin.”

3.

Lisätään 4.1 osan 9 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/65/ETY) ja 8.1 osan 15 kohtaan (neuvoston direktiivi 92/65/ETY) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32013 L 0031: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/31/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013 (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 107).

32013 D 0518: komission täytäntöönpanopäätös 2013/518/EU, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013 (EUVL L 281, 23.10.2013, s. 14).”

4.

Poistetaan 1.2 osan 121 kohdan (komission päätös 2003/803/EY), 122 kohdan (komission päätös 2004/301/EY), 125 kohdan (komission päätös 2004/839/EY), 126 kohdan (komission päätös 2005/91/EY) ja 147 kohdan (komission asetus (EU) N:o 388/2010) tekstit.

2 artikla

Asetuksen (EU) N:o 576/2013, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013, direktiivin 2013/31/EU, täytäntöönpanopäätöksen 2013/518/EU ja asetuksen (EU) N:o 31/2014 norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Claude MAERTEN


(1)  EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)  EUVL L 178, 28.6.2013, s. 107.

(4)  EUVL L 281, 23.10.2013, s. 14.

(5)  EUVL L 10, 15.1.2014, s. 9.

(6)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(7)  EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1.

(8)  EUVL L 361, 8.12.2004, s. 40.

(9)  EUVL L 31, 4.2.2005, s. 61.

(10)  EUVL L 98, 2.4.2004, s. 55.

(11)  EUVL L 237, 8.7.2004, s. 21.

(12)  EUVL L 114, 7.5.2010, s. 3.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top