EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D0266

EU:n ja Moldovan tasavallan tulliasioiden alakomitean päätös N:o 1/2016, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseen assosiaatiosopimukseen kuuluvan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan II korvaamisesta [2017/266]

OJ L 39, 16.2.2017, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/266/oj

16.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/45


EU:n JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016,

annettu 6 päivänä lokakuuta 2016,

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan väliseen assosiaatiosopimukseen kuuluvan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan II korvaamisesta [2017/266]

EU:n JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen (1) ja alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa II olevan 38 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, 144 artiklan 2 kohdassa viitataan sopimuksen pöytäkirjaan II, jäljempänä ’pöytäkirja II’, jossa annetaan määräykset alkuperäsäännöistä sekä unionin ja Moldovan tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta.

(2)

Useimpia sopimuksen kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevia määräyksiä, myös pöytäkirjaa II, on sovellettu tilapäisesti 1 päivästä syyskuuta 2014.

(3)

Pöytäkirjassa II olevassa 38 artiklassa määrätään, että 200 artiklassa määrätty tulliasioiden alakomitea voi päättää mainitun pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

(4)

Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (2), jäljempänä ’yleissopimus’, tarkoituksena on korvata Paneurooppa–Välimerivyöhykkeen maiden välillä tällä hetkellä voimassa olevat alkuperäsääntöpöytäkirjat yhdellä oikeudellisella asiakirjalla.

(5)

Unioni allekirjoitti yleissopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 2011. Yleissopimuksen sekakomitea hyväksyi 21 päivänä toukokuuta 2014 antamallaan päätöksellä N:o 2 (3), että Moldovan tasavalta olisi kutsuttava liittymään yleissopimukseen.

(6)

Unioni talletti hyväksymisasiakirjansa yleissopimuksen tallettajalle 26 päivänä maaliskuuta 2012 ja Moldovan tasavalta 31 päivänä heinäkuuta 2015. Näin ollen yleissopimus tuli voimaan sen 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti unionin osalta 1 päivänä toukokuuta 2012 ja Moldovan tasavallan osalta 1 päivänä syyskuuta 2015.

(7)

Pöytäkirja II olisi sen vuoksi korvattava uudella pöytäkirjalla, jossa viitataan yleissopimukseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirja II, joka koskee alkuperätuotteiden käsitteen määritelmää ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä, tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2016.

Tehty Brysselissä 6 päivänä lokakuuta 2016.

Tulliasioiden alakomitean puolesta

Puheenjohtaja

P. KOVACS

Sihteerit

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  EUVL L 260, 30.8.2014, s. 4.

(2)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  EUVL L 217, 23.7.2014, s. 88.


LIITE

”PÖYTÄKIRJA II

ALKUPERÄTUOTTEIDEN KÄSITTEEN MÄÄRITELMÄSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

1 artikla

Sovellettavat alkuperäsäännöt

1.   Tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sovelletaan etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen (1), jäljempänä ’yleissopimus’, lisäystä I ja lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä.

2.   Kaikki yleissopimuksen lisäyksessä I ja lisäyksen II asiaankuuluvissa määräyksissä olevat viittaukset ”asiaankuuluvaan sopimukseen” katsotaan viittauksiksi tähän sopimukseen.

2 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Jos yleissopimuksen lisäyksessä I olevassa 32 artiklassa määrätyistä tarkastusmenettelyistä syntyy riita, jota tarkastusta pyytävät ja tämän tarkastuksen tekemisestä vastaavat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, asia saatetaan tulliasioiden alakomitean ratkaistavaksi. Tämän sopimuksen V osaston (Kauppa ja kaupan liitännäistoimenpiteet) 14 luvussa (Riitojen ratkaiseminen) esitettyjä riitojenratkaisumenettelyä koskevia määräyksiä ei sovelleta.

2.   Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Tulliasioiden alakomitea voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

4 artikla

Yleissopimuksesta eroaminen

1.   Jos joko Euroopan unioni tai Moldovan tasavalta ilmoittaa kirjallisesti yleissopimuksen tallettajalle aikeestaan erota yleissopimuksesta sen 9 artiklan mukaisesti, Euroopan unioni ja Moldovan tasavalta aloittavat viipymättä alkuperäsääntöjä koskevat neuvottelut tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

2.   Yleissopimuksen lisäyksen I ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä, sellaisina kuin niitä sovelletaan irtisanomishetkellä, sovelletaan edelleen tähän sopimukseen tällaisten uudelleen neuvoteltujen alkuperäsääntöjen voimaantuloon asti. Yleissopimuksen lisäyksessä I olevia alkuperäsääntöjä ja soveltuvin osin sen lisäyksen II asiaankuuluvia määräyksiä tulkitaan kuitenkin eroamishetkestä alkaen siten, että ainoastaan Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen kahdenvälinen kumulaatio on sallittua.

5 artikla

Siirtymämääräykset – kumulaatio

Sen estämättä, mitä yleissopimuksen lisäyksessä I olevien 16 artiklan 5 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa määrätään, silloin kun kumulaatioon osallistuvien joukossa on ainoastaan EFTA-valtioita, Färsaaret, Euroopan unioni, Turkki, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistujia sekä Moldovan tasavalta, alkuperäselvityksenä voidaan käyttää EUR.1-tavaratodistusta tai alkuperäilmoitusta.”


(1)  EUVL L 54, 26.2.2013, s. 4.


Top