EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A1219(02)

Pöytäkirja Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja rahoitustuen vahvistamisesta

OJ L 365, 19.12.2014, p. 8–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/929/oj

19.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/8


PÖYTÄKIRJA

Madagaskarin tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja rahoitustuen vahvistamisesta

1 artikla

Soveltamisala

1.   Kalastuskumppanuussopimuksen 5 artiklan mukaisesti myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat seuraavat:

 

Intian valtameren tonnikalakomission (IOTC) hallinnointivaltuutuksen alaiset tonnikalat ja niiden kaltaiset lajit (tonnikalat, boniitti, kuningasmakrilli-suku, marliinit, miekkakala), oheislajit ja kalastukset, lukuun ottamatta seuraavia:

kansainvälisillä sopimuksilla suojellut lajit;

lajit, joiden säilyttämisen aluksella, jälleenlaivauksen, purkamisen alukselta ja varastoinnin kokonaisina tai osina IOTC on kieltänyt, erityisesti Alopiidae-heimon ja Sphyrnidae-heimon lajit; ja

seuraavat lajit: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis ja Carcharinus longimanus.

40 tonnikala-alusta; ja

32 pintasiima-alusta, joiden vetoisuus on yli 100 GT;

22 pintasiima-alusta, joiden vetoisuus on enintään 100 GT.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 8 ja 9 artiklassa toisin määrätä.

2 artikla

Voimassaoloaika

Tämä pöytäkirja ja sen liite ovat voimassa neljä vuotta siitä päivämäärästä alkaen, kun niitä aletaan väliaikaisesti soveltaa.

3 artikla

Pöytäkirjan täytäntöönpanossa sovellettavat periaatteet ja tavoitteet

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Madagaskarin kalastusalueella ja noudattamaan periaatetta, joka kieltää kyseisellä alueella kalastavien eri laivastojen syrjimisen. Kaikkiin teollista kalastusta harjoittaviin ulkomaalaisiin laivastoihin, jotka toimivat Madagaskarin kalastusalueilla samoin teknisin edellytyksin kuin Euroopan unionin laivastot, sovelletaan kaikkia kalavarojen teknisiä säilyttämistoimenpiteitä, jotka ovat edellytyksenä kalastuslupien myöntämiselle, sellaisina kuin toimenpiteet täsmennetään tämän pöytäkirjan lisäyksessä 2.

2.   Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön noudattaen Cotonoun sopimuksen 9 artiklaa, joka koskee ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatetta koskevia olennaisia osia ja hyvää hallintoa, kestävää kehitystä ja ympäristön kestävää ja järkevää hoitoa koskevaa perusosaa.

4 artikla

Taloudellinen korvaus

1.   Kalastuskumppanuussopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen kokonaismääräksi 2 artiklassa tarkoitetuksi koko kaudeksi vahvistetaan 6 107 500 euroa.

2.   Kyseinen taloudellinen korvaus jakautuu seuraavasti:

2.1

866 250 euroa vuodessa pöytäkirjan kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana ja 787 500 euroa vuodessa kahden seuraavan vuoden aikana, mikä vastaa kaikkien lajien osalta 15 750 tonnin viitesaalismäärää vuodessa Madagaskarin kalastusalueelle pääsystä; ja

2.2

700 000 euron vuotuinen erityismäärä, joka osoitetaan Madagaskarin alakohtaisen kalavarojen hoitopolitiikan ja kalastuspolitiikan tukemiseen ja täytäntöönpanoon. Alakohtaiseen tukeen tarkoitettu taloudellinen korvaus asetetaan kalavaroista ja kalastuksesta vastaavan ministeriön käyttöön.

3.   Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5, 6, 8, 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä.

4.   Edellä 2 kohdassa määritelty taloudellinen korvaus maksetaan yhdelle Madagaskarin keskuspankkiin avatulle Madagaskarin valtionkassan pankkitilille, jonka viitetiedot Madagaskar toimittaa Euroopan unionille ennen pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamista ja vahvistaa vuosittain.

5 artikla

Taloudellisen korvauksen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, kun kyseessä on kalastusalueelle pääsyyn liittyvä korvuksen osa

1.   Jos 1 artiklassa tarkoitettujen lajien Madagaskarin kalastusalueella saadut vuotuiset saaliit, siten kuin ne on ilmoitettu ja vahvistettu Euroopan unionin kalastusalusten osalta tämän pöytäkirjan liitteessä olevan IV luvun 1 jakson mukaisesti, ylittävät 4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa esitetyn viitesaalismäärän, taloudellisen korvauksen vuotuista määrää korotetaan 55 eurolla pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna ja 50 eurolla kahtena viimeisenä vuonna kutakin pyydettyä lisätonnia kohden.

2.   Euroopan unionin Madagaskarin kalastusalueelle pääsystä maksama vuotuinen määrä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa vastaavaa vuotta kohti mainittuun määrään verrattuna. Jos Euroopan unionin alusten Madagaskarin kalastusalueella pyytämät määrät ovat yli kaksi kertaa vuotuisen korvauksen kokonaismäärää vastaavien määrien suuruisia, kyseisen rajan ylittävän määrän osalta maksettava korvaus maksetaan seuraavana vuonna.

3.   Taloudellisen korvauksen osa, joka liittyy Euroopan unionin kalastusalusten Madagaskarin kalastusalueelle pääsyyn, maksetaan viimeistään 90 päivän kuluttua tämän pöytäkirjan 15 artiklassa tarkoitetun väliaikaisen soveltamisen alkamisesta ensimmäisen vuoden osalta ja viimeistään pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen vuosipäivänä seuraavina vuosina.

4.   Madagaskarin viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää 4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa määritellyn taloudellisen korvauksen osan käyttötarkoituksesta.

6 artikla

Alakohtaisen tuen täytäntöönpanoon ja maksamiseen liittyvät yksityiskohtaiset säännöt

1.   Sekakomitea vahvistaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamisesta monivuotisen alakohtaisen ohjelman, jonka yleisenä tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää kalastusta Madagaskarin kalastusalueella Madagaskarin kansallisen kalastusstrategian mukaisesti.

2.   Kyseisen monivuotisen alakohtaisen tukiohjelman soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältävät erityisesti seuraavat:

2.1

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 4 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen erityismäärä käytetään;

2.2

vuosittaiset ja monivuotiset tavoitteet, joilla pyritään vastuulliseen ja kestävään kalastukseen ottaen huomioon painopisteet, jotka on esitetty Madagaskarin kansallisessa kalastuspolitiikassa ja varsinkin kansallisessa tonnikalankalastuksen hoitostrategiassa erityisesti pienimuotoisen ja perinteisen kalastuksen tukemisen, kalastustoimien seurannan, valvonnan ja tarkkailun — eritoten laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (LIS-kalastus) torjunnan — kalavaroja koskevien Madagaskarin tutkimusvalmiuksien lujittamisen sekä merellisten ekosysteemeiden ja kalavarojen käyttöoikeuksien ja käytön hallinnointivalmiuksien osalta;

2.3

käytettävät kriteerit ja menettelyt, mukaan lukien tarvittaessa talousarvio- ja rahoitusindikaattorit, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3.   Madagaskarin viranomaiset esittelevät vuotuisen tulosraportin muodossa, miten alakohtaisella tuella rahoitetut hankkeet ovat edenneet. Kyseistä raporttia tarkastellaan sekakomiteassa. Viimeistä vuotta koskeva vuosiraportti sisältää myös yleiskatsauksen alakohtaisen tuen täytäntöönpanosta pöytäkirjan koko voimassaoloajalta.

4.   Kaikki monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetut muutokset on hyväksyttävä sekakomiteassa.

5.   Alakohtaiseen tukeen liittyvä taloudellisen korvauksen osa maksetaan vuotuisissa erissä käyttäen lähtökohtana sekakomitean tekemää analyysia alakohtaisen tuen täytäntöönpanon tuloksista, kuten tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa määrätään.

6.   Euroopan unioni voi keskeyttää tämän pöytäkirjan 4 artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa vahvistetun taloudellisen korvauksen osan maksamisen kokonaan tai osittain seuraavin edellytyksin:

6.1

jos sekakomitean 5 kohdan mukaisesti tekemän arvioinnin tuloksena katsotaan, että tulokset eivät vastaa sekakomiteassa sovittua ohjelmatyötä;

6.2

kyseistä taloudellista korvausta ei ole suoritettu.

7.   Taloudellisen korvauksen sen osan maksaminen, joka liittyy alakohtaiseen tukeen, voi 6 kohdassa tarkoitetun keskeytyksen jälkeen alkaa uudestaan vasta sopimuspuolten käymien kuulemisten ja saavuttaman yksimielisyyden jälkeen ja jos alakohtaisen tuen täytäntöönpanon tulokset vastaavat sekakomitean hyväksymän ohjelmatyön tuloksia. Alakohtaiseen tukeen liittyvää taloudellisen korvauksen osaa ei kuitenkaan voida maksaa, jos pöytäkirjan voimassaolon päättymisestä on kulunut yli kuusi kuukautta.

7 artikla

Tieteellinen yhteistyö vastuullisen kalastuksen alalla

1.   Tieteellisen yhteistyön alalla sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Madagaskarin kalastusalueella IOTC:n hallinnointivaltuutuksen alaisten lajien ja kalastusten osalta. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan IOTC:n päätöslauselmia ja suosituksia.

2.   Euroopan unioni ja Madagaskar toimittavat toisilleen kaikki merkitykselliset tieteelliset tiedot, joiden avulla voidaan arvioida Madagaskarin kalastusalueen kalavarojen tilaa, koko tämän pöytäkirjan voimassaoloajan.

3.   Tämän pöytäkirjan voimassaolokaudella sopimuspuolet voivat järjestää tarpeen vaatiessa yhteisen tieteellisen työryhmän kokouksia, jotta voidaan tarkastella kaikkia tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä tieteellisiä kysymyksiä. Sekakomitea vahvistaa kyseisen yhteisen tieteellisen työryhmän toimeksiannon, kokoonpanon ja tehtävät.

4.   IOTC:n antamien päätöslauselmien ja suositusten sekä tuoreimpien käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen ja tapauksen mukaan yhteisen tieteellisen työryhmän kokousten päätelmien perusteella sekakomitea hyväksyy tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä, jotka vaikuttavat unionin kalastusalusten toimintaan.

8 artikla

Yhteisestä sopimuksesta sekakomiteassa tehtävä kalastusmahdollisuuksien ja teknisten toimenpiteiden tarkistus

1.   Sekakomitea voi tarkistaa 1 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia, jos tarkistuksella IOTC:n antamien päätöslauselmien ja suositusten mukaisesti varmistetaan tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen kalavarojen kestävä hoito ja edellyttäen, että tapauksen mukaan on saatu tieteellisen työryhmän lausunto.

2.   Tällöin 4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta tarkistetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna ja tähän pöytäkirjaan ja sen liitteeseen tehdään tarvittavat muutokset.

3.   Sekakomitea voi tarvittaessa yhteisestä sopimuksesta tarkastella ja mukauttaa kalastuksen harjoittamisedellytyksiin liittyviä määräyksiä sekä tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

9 artikla

Koekalastuskaudet

1.   Sekakomitea voi sallia Madagaskarin kalastusalueella koekalastuskausia, joiden tarkoituksena on testata uusien kalastusten teknistä toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta. Tässä tarkoituksessa ja jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä sekakomitea määrittää lajit, edellytykset ja kaikki muut tarkoituksenmukaiset muuttujat yhteisen tieteellisen työryhmän määrittelemien edellytysten mukaisesti.

2.   Euroopan unioni antaa Madagaskarin viranomaisille tiedoksi koekalastuslupia koskevat hakemukset sellaisen teknisen aineiston perusteella, jossa täsmennetään

aluksen tekniset ominaisuudet;

aluksen päällystön asiantuntemus kyseisessä kalastuksessa;

tekniset parametrit, joita ehdotetaan sovellettavan koekalastuskaudella (kesto, pyydykset, tutkimusalueet jne.).

3.   Koekalastusta koskevat luvat voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi. Niistä peritään Madagaskarin viranomaisten vahvistama mahdollinen maksu.

4.   Madagaskarin nimeämä tieteellinen tarkkailija on aluksella koko koekalastuskauden ajan.

5.   Koekalastuskauden puitteissa ja aikana saadut saaliit ovat varustajan omaisuutta.

6.   Koekalastuskauden yksityiskohtaiset tulokset toimitetaan sekakomitealle. Jos sekakomitea katsoo, että koekalastuksen tulokset ovat olleet myönteisiä, Madagaskar voi myöntää Euroopan unionin laivastolle uusien lajien kalastusmahdollisuuksia toisen pöytäkirjan nojalla.

10 artikla

Kalastustoimintaa koskevat edellytykset — Yksinoikeuslauseke

1.   Euroopan unionin kalastusalukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa Madagaskarin kalastusalueella ainoastaan, jos ne on sisällytetty IOTC:n hyväksymien kalastusalusten luetteloon ja jos niillä on Madagaskarin viranomaisten kumppanuussopimuksen ja tämän pöytäkirjan mukaisesti myöntämä kalastuslupa.

2.   Madagaskarin viranomaiset myöntävät kalastusluvat Euroopan unionin kalastusaluksille vain kumppanuussopimuksen ja tämän pöytäkirjan nojalla, ja lupien myöntäminen kyseisille kalastusaluksille tämän sopimuksen ja pöytäkirjan ulkopuolella, erityisesti yksityisinä lisensseinä, on kielletty.

3.   Madagaskarin kalastusalueelle kalastusluvan saaneiden Euroopan unionin kalastusalusten toimintaan sovelletaan Madagaskarin lakeja ja asetuksia, jollei tässä pöytäkirjassa ja sen liitteessä toisin määrätä.

4.   Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen kaikista kalastuspolitiikkaa ja -lainsäädäntöä koskevista muutoksista.

11 artikla

Täytäntöönpanon keskeyttäminen

1.   Tämän pöytäkirjan täytäntöönpano, myös taloudellisen korvauksen maksaminen, voidaan keskeyttää jommankumman sopimuspuolen yksipuolisesta aloitteesta, jos sopimuksen 3 artiklassa ja tämän pöytäkirjan 3 artiklassa lueteltuja edellytyksiä ei noudateta sekä seuraavissa tapauksissa ja seuraavin edellytyksin:

1.1

ylivoimainen este;

1.2

sopimuspuolten välillä syntyy vakava ja ratkaisematon erimielisyys sopimuksen tai tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai täytäntöönpanosta;

1.3

Euroopan unioni on laiminlyönyt 4 artiklan 2 kohdan 1 alakohdassa määrätyn taloudellisen korvauksen maksamisen muista kuin tämän pöytäkirjan 6 artiklassa määrätyistä syistä.

2.   Täytäntöönpanon keskeyttäminen sen vuoksi, ettei tämän pöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa määrättyjä edellytyksiä ole noudatettu, on mahdollista vain, jos on käynnistetty Cotonoun sopimuksen 96 artiklassa määrättyjä neuvottelumenettelyjä mainitun sopimuksen 9 artiklassa määritellyn kaltaisten ihmisoikeuksien olennaisten ja perustavanlaatuisten osien rikkomisen johdosta.

3.   Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen muista kuin tämän artiklan 2 kohdassa mainituista syistä edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

4.   Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttämistä tämän artiklan 2 kohdassa esitetyistä syistä sovelletaan viipymättä sen jälkeen, kun keskeyttämispäätös on tehty.

5.   Jos pöytäkirjan täytäntöönpano keskeytetään, sopimuspuolet jatkavat neuvottelemista löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun ratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti suhteessa pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

6.   Madagaskarin kalastusalueella kalastavien Euroopan unionin kalastusalusten kaikki toiminta keskeytetään koko siksi ajaksi, kun täytäntöönpano on keskeytetty.

12 artikla

Irtisanominen

1.   Tämän pöytäkirjan irtisanomista varten asianomaisen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti aikeestaan irtisanoa pöytäkirja vähintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona irtisanominen tulisi voimaan.

2.   Edellä olevassa kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

13 artikla

Tietojen luottamuksellisuus

1.   Madagaskar ja Euroopan unioni sitoutuvat siihen, että kaikkia Euroopan unionin kalastusaluksiin ja niiden kalastustoimiin liittyviä, sopimuksen yhteydessä saatuja tietoja käsitellään kaikkina aikoina huolellisesti luottamuksen ja tietosuojan periaatteiden mukaisesti.

2.   Sopimuspuolet varmistavat, että IOTC:n asianomaisten määräysten mukaisesti julkisesti saatavilla ovat ainoastaan koostetut tiedot Madagaskarin kalastusalueella harjoitetusta kalastustoiminnasta.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää tietoja, joita voidaan pitää luottamuksellisina, yksinomaan sopimuksen täytäntöönpanoon ja kalastuksenhoitoon sekä kalastuksen seurantaan, valvontaan ja tarkkailuun.

14 artikla

Sähköinen tiedonvaihto

1.   Madagaskar ja Euroopan unioni sitoutuvat ottamaan viipymättä käyttöön tarvittavat tietotekniikkajärjestelmät kaikkien sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon. Kaikista sähköisesti toimitetuista tiedoista annetaan vastaanottoilmoitus.

2.   Asiakirjan sähköisen version katsotaan vastaavan kaikilta kohdiltaan sen paperiversiota.

3.   Madagaskar ja Euroopan unioni ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista tietotekniikkajärjestelmän toimintahäiriöistä. Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat korvataan tällöin automaattisesti niiden paperiversioilla.

15 artikla

Väliaikainen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoituspäivästä mutta kuitenkin aikaisintaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Euroopan unionin puolesta

Madagaskarin tasavallan puolesta


LIITE

Euroopan unionin alusten Madagaskarin kalastusalueella harjoittamaa kalastusta koskevat edellytykset

I LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.   Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

Tämän liitteen soveltamiseksi ja jollei toisin määrätä, viittauksia Euroopan unionin (EU) tai Madagaskarin tasavallan (Madagaskar) toimivaltaiseen viranomaiseen pidetään

1.1

EU:n osalta viittauksina Euroopan komissioon tarvittaessa EU:n Madagaskarilla sijaitsevan edustuston välityksellä;

1.2

Madagaskarin tasavallan osalta viittauksina kalavaroista ja kalastuksesta vastaavaan ministeriöön.

2.   Kalastuslupa

Tämän liitteen määräysten soveltamiseksi ilmaisu ”kalastuslupa” vastaa ilmaisua ”lisenssi”, sellaisena kuin se määritellään Madagaskarin lainsäädännössä.

3.   Madagaskarin kalastusalue

3.1

Madagaskarin kalastusalueeksi määritellään ne Madagaskarin vedet, joilla Madagaskar sallii Euroopan unionin kalastusalusten harjoittaa kalastustoimintaa.

3.1.1

Madagaskarin kalastusalueen maantieteelliset koordinaatit ja perusviiva esitetään tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa lisäyksessä 3.

3.1.2

Voimassa olevan Madagaskarin lainsäädännön mukaiset kalastuskieltoalueet, kuten kansallispuistot, suojellut merialueet ja kalojen lisääntymisalueet, esitetään tämän pöytäkirjan lisäyksessä 4.

3.2

Kaikkia pöytäkirjan ja sen liitteen määräyksiä sovelletaan yksinomaan lisäyksessä 3 määritellyllä Madagaskarin kalastusalueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta seuraavien määräysten soveltamista:

3.2.1

Euroopan unionin nuottaa käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset voivat harjoittaa kalastustoimintaa yli 20 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevilla vesillä.

3.2.2

Kolmen meripeninkulman säteelle madagaskarilaisten kalastajien käyttämistä kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitetuista ankkuroiduista välineistä perustetaan suojavyöhyke, jolle EU:n alukset eivät saa mennä. Madagaskar ilmoittaa kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettujen välineiden, jotka on ankkuroitu yli 17 meripeninkulman päähän, sijainnin EU:lle ja merkitsee sen Euroopan unionin kalastusaluksille myönnettäviin kalastuslupiin.

3.2.3

Lisäksi Banc de Levenin ja Banc de Castorin vyöhykkeet, joiden koordinaatit esitetään lisäyksessä 4, varataan yksinomaan madagaskarilaisten kalastajien harjoittamaan pienimuotoiseen ja perinteiseen kalastukseen.

4.   Edustajan nimeäminen

Kaikilla EU:n varustajilla, jotka aikovat hankkia tämän pöytäkirjan mukaisen kalastusluvan, on oltava Madagaskariin sijoittautunut edustaja.

5.   Varustajien maksettavaksi tulevien maksujen suorittaminen

Madagaskar ilmoittaa ennen pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamispäivää EU:lle tiedot valtionkassan tilistä, jolle EU:n varustajille lankeavat sopimuksen mukaiset määrät maksetaan. Varustajat vastaavat pankkisiirtoihin liittyvistä kustannuksista.

6.   Yhteystahot

Sopimuspuolten tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoon osoittamien yhteystahojen yhteystiedot esitetään lisäyksessä 9.

II LUKU

KALASTUSLUVAT

1.   Ennakkoedellytys kalastusluvan saamiseksi — kelpoisuusehdot täyttävät alukset

Sopimuksen 6 artiklassa tarkoitetut kalastusluvat myönnetään sillä edellytyksellä, että alukset on kirjattu EU:n kalastusalusrekisteriin ja että ne on sisällytetty IOTC:n hyväksymien kalastusalusten luetteloon. Päällikkö tai alus ei myöskään saa olla sellaisen kalastuskiellon alainen, joka johtuu Madagaskarin kalastusalueella harjoitetusta kalastustoiminnasta.

2.   Kalastuslupahakemus

2.1

EU toimittaa Madagaskarille sähköisesti hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa sopimuksen nojalla kalastustoimintaa, ja jäljennöksen kustakin hakemuksesta Euroopan unionin Madagaskarilla sijaitsevalle edustustolle.

2.2

Hakemukset on tehtävä lomakkeella, jonka malli on tämän liitteen lisäyksessä 1.

2.3

Kuhunkin ensimmäiseen kalastuslupahakemukseen tai kuhunkin hakemukseen, joka tehdään asianomaisen aluksen teknisen muuttamisen jälkeen, on liitettävä:

todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta luvan voimassaoloajalta;

uusi, vähintään kokoa 15 × 10 cm oleva värivalokuva, jossa alus on sivulta nähtynä;

tapauksen mukaan EU:n toimivaltaisen viranomaisen myöntämä aluksen hygieniaan liittyvä todistus- tai rekisteröintiasiakirja.

2.4

Uusittaessa voimassa olevan pöytäkirjan mukaista kalastuslupaa sellaisen aluksen osalta, jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, uudistamishakemukseen liitetään yksinomaan todistus kiinteän ennakkomaksun maksamisesta.

3.   Maksu ja kiinteä ennakkomaksu

3.1

Maksu vahvistetaan nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten osalta Madagaskarin kalastusalueella pyydettyä tonnia kohti euroina seuraavasti:

60 euroa/t kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana;

70 euroa/t kahden viimeisen soveltamisvuoden aikana.

3.2

Kalastusluvat myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on suoritettu seuraavat kiinteämääräiset ennakkomaksut:

 

Nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna 11 400 euroa alusta kohden, mikä vastaa 190:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan kahtena viimeisenä soveltamisvuonna 13 300 euroa alusta kohden, mikä vastaa 190:tä saalistonnia vuodessa.

 

Pintasiima-alukset, joiden vetoisuus on yli 100 GT:

pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna 3 600 euroa alusta kohden, mikä vastaa 60:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan kahtena viimeisenä soveltamisvuonna 4 200 euroa alusta kohden, mikä vastaa 60:tä saalistonnia vuodessa.

 

Pintasiima-alukset, joiden vetoisuus on enintään 100 GT:

pöytäkirjan kahtena ensimmäisenä soveltamisvuonna 2 400 euroa alusta kohden, mikä vastaa 40:tä saalistonnia vuodessa;

pöytäkirjan kahtena viimeisenä soveltamisvuonna 2 800 euroa alusta kohden, mikä vastaa 40:tä saalistonnia vuodessa.

3.3

Kiinteään maksuun sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset verot lukuun ottamatta satamamaksuja, purkamismaksuja, jälleenlaivausmaksuja ja palveluista perittäviä maksuja.

4.   Kalastusluvan myöntäminen

4.1

Kun Madagaskar on vastaanottanut 2 kohdassa tarkoitetut kalastuslupahakemukset, sillä on 20 työpäivää aikaa myöntää kalastusluvat niille Euroopan unionin kalastusaluksille, joiden hakemus katsotaan 2 kohdan 2, 3 ja 4 alakohdan mukaiseksi.

4.2

Madagaskar toimittaa kalastuslupien alkuperäiskappaleet viipymättä varustajille tai heidän edustajilleen Madagaskarilla sijaitsevan EU:n edustuston välityksellä.

4.3

Kalastusluvan jäljennös toimitetaan viipymättä sähköisesti Madagaskarilla sijaitsevalle EU:n edustustolle ja varustajille tai heidän edustajilleen. Kyseinen aluksella pidettävä jäljennös on voimassa enintään 60 kalenteripäivän ajan kalastusluvan myöntämispäivästä. Tämän ajanjakson jälkeen aluksella on pidettävä kalastusluvan alkuperäiskappaletta.

5.   Kalastusluvan siirtäminen

5.1

Kalastuslupa myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

5.2

EU:n pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta, erityisesti jos alus on menetetty tai joutuu olemaan pitkään paikoillaan vakavan teknisen vian takia, aluksen kalastuslupa kuitenkin korvataan uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä luvalla, joka kuuluu samaan luokkaan kuin edellinen alus, jolloin uutta maksua ei tarvitse maksaa.

5.3

Tällaisessa tapauksessa on otettava huomioon näiden kahden aluksen yhteenlaskettu kokonaissaalis Madagaskarin kalastusalueella, kun saalismäärää lasketaan mahdollisen lisämaksun määrittämistä varten.

5.4

Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu kalastuslupa Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle Madagaskarilla sijaitsevan EU:n edustuston välityksellä.

5.5

Uusi kalastuslupa tulee voimaan päivänä, jona peruutettu kalastuslupa palautetaan Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle. EU:n edustustolle on ilmoitettava kalastusluvan siirtämisestä.

6.   Kalastusluvan voimassaoloaika

6.1

Kalastusluvat vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.

6.2

Luvat voidaan uusia.

6.3

Jos väliaikainen soveltaminen ei ala 1 päivänä tammikuuta 2015, kalastuslupien voimassaoloajan alkamisen määrittämiseksi vuoden pituisella jaksolla tarkoitetaan

pöytäkirjan ensimmäisen soveltamisvuoden aikana sen väliaikaisen soveltamisen alkamispäivän ja saman vuoden 31 päivän joulukuuta välistä jaksoa;

sen jälkeen kutakin kokonaista kalenterivuotta;

pöytäkirjan viimeisen soveltamisvuoden aikana 1 päivän tammikuuta ja pöytäkirjan voimassaolon päättymispäivän välistä jaksoa.

7.   Aluksella pidettävät asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on pidettävä aluksella koko sen ajan, jona alus on Madagaskarin vesillä tai Madagaskarin satamassa:

kalastusluvan alkuperäiskappale; kuitenkin kyseistä alkuperäiskappaletta odotettaessa tämän jakson 4.3 kohdassa tarkoitettu kalastusluvan jäljennös on 60 kalenteripäivän ajan todistusvoimainen;

aluksen merenkulkulisenssi tai vastaava lippuvaltion viranomaisen myöntämä asiakirja;

aluksen kapasiteettikaavio ajan tasalla olevina piirustuksina tai kuvauksina kalastusaluksen rakenteesta ja erityisesti kalaruumien lukumäärä ja niiden varastointikapasiteetti kuutiometreinä ilmoitettuna.

8.   Huoltoalukset

8.1

Madagaskar sallii EU:n pyynnöstä ja Madagaskarin viranomaisten tarkasteltua asiaa sen, että kalastusluvan saaneilla unionin kalastusaluksilla on apunaan huoltoaluksia.

8.2

Huoltoalusten on purjehdittava jonkin EU:n jäsenvaltion lipun alla, eivätkä ne voi olla varustettuja pyyntiä varten. Tällaiseen huoltoon ei saa sisältyä polttoaineen tankkausta eikä saaliiden jälleenlaivausta.

8.3

Huoltoaluksiin sovelletaan tässä luvussa kuvattua kalastuslupien hakumenettelyä siinä määrin kuin se on sovellettavissa niihin. Madagaskar laatii luettelon sallituista huoltoaluksista ja toimittaa sen viipymättä EU:lle.

8.4

Huoltoaluksiin sovellettava vuotuinen maksu on 3 500 euroa vuodessa.

III LUKU

TEKNISET SÄILYTTÄMISTOIMENPITEET

1.

Madagaskarin kalastusalueelle kalastusluvan saaneet Euroopan unionin kalastusalukset noudattavat kaikkia niihin sovellettavia teknisiä säilyttämistoimenpiteitä, päätöslauselmia ja suosituksia, jotka IOTC on vahvistanut tai jotka on vahvistettu voimassa olevassa Madagaskarin lainsäädännössä.

2.

Kalastusluvan saaneisiin Euroopan unionin kalastusaluksiin sovellettavat kalastusaluetta, pyydyksiä ja sivusaaliita koskevat tekniset säilyttämistoimenpiteet määritellään kalastusluokittain tämän liitteen lisäyksessä 2 olevissa teknisissä selvityksissä.

3.

Kalastettaessa Madagaskarin kalastusalueella ja lukuun ottamatta kalojen yhteenkokoamiseen käytettäviä luontaisia välineitä sellaisten kalastuksen lisälaitteiden, jotka muuttavat laajalti vaeltavien lajien käyttäytymistä ja suosivat erityisesti kyseisten lajien keskittymistä kalastuksen lisälaitteiden läheisyyteen tai alapuolelle, käyttö rajoitetaan sellaisiin kalojen yhteenkokoamiseen käytettäviin keinotekoisiin ekologisiin välineisiin, joiden suunnittelu, rakenne ja käyttö mahdollistavat sen, ettei lisälaitteella pyydetä tahattomasti valaita, haita eikä kilpikonnia. Kyseisten lisälaitteiden valmistusmateriaalien on oltava biohajoavia. Kalojen yhteenkokoamiseen käytettävien keinotekoisten välineiden käyttöönotossa ja käytössä noudatetaan IOTC:n asian osalta antamia päätöslauselmia ja suosituksia.

IV LUKU

1 JAKSO

Saalis- ja pyyntiponnistusilmoituksiin sovellettava järjestelmä

1.   Kalastuspäiväkirja

1.1

Sopimuksen nojalla kalastavan EU:n siima- tai nuotta-aluksen päällikön on pidettävä sovellettavien IOTC:n päätöslauselmien mukaista kalastuspäiväkirjaa.

1.2

Päällikön on täytettävä kalastuspäiväkirja jokaiselta päivältä, jonka alus on Madagaskarin kalastusalueella.

1.3

Päällikön on kirjattava joka päivä kalastuspäiväkirjaan kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä. Päällikön on mainittava kunkin ensisijaisen lajin osalta myös se, jos saaliita ei ole saatu, sivusaaliit ja poisheitetyt määrät.

1.4

Kalastuspäiväkirja on täytettävä selkeästi suuraakkosin, ja päällikön on allekirjoitettava se.

1.5

Päällikkö vastaa kalastuspäiväkirjaan merkittyjen tietojen paikkansapitävyydestä.

2.   Saalisilmoitukset

2.1

Päällikön on ilmoitettava aluksen saaliit luovuttamalla Madagaskarille kalastuspäiväkirjansa, jotka liittyvät aluksen Madagaskarin kalastusalueella oloon.

2.2

Siihen saakka kun tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu kalastustietojen sähköinen raportointijärjestelmä otetaan käyttöön kalastuspäiväkirjat on toimitettava seuraavien menettelyjen mukaisesti:

2.2.1

jos alus poikkeaa jossakin Madagaskarin satamassa, kunkin kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappale on luovutettava Madagaskarin paikalliselle edustajalle, joka antaa siitä kirjallisen vastaanottoilmoituksen;

2.2.2

jos alus poistuu Madagaskarin kalastusalueelta poikkeamatta sitä ennen jossakin Madagaskarin satamassa, kunkin kalastuspäiväkirjan alkuperäiskappale lähetetään

viipymättä skannattuna sähköisesti Madagaskarin toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin;

tai, jos tämä ei ole mahdollista,

Madagaskarin toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamaan faksinumeroon; tai

7 työpäivän kuluessa mihin tahansa muuhun satamaan saapumisesta ja joka tapauksessa 15 työpäivän kuluessa Madagaskarin kalastusalueelta poistumisesta postitse lisäyksessä 9 esitettyyn osoitteeseen.

2.3

Päällikön on lähetettävä EU:lle ja lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle jäljennös kaikista kalastuspäiväkirjoista. Päällikön on myös lähetettävä jäljennös kaikista kalastuspäiväkirjoista seuraaville tahoille:

USTA — Unité statistique thonière d'Antsiranana

ja jollekin seuraavista tutkimuslaitoksista:

IRD (Institut de recherche pour le développement);

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

2.4

Jos alus palaa Madagaskarin alueelle aluksen kalastusluvan voimassaoloaikana, on tehtävä uusi saalisilmoitus.

2.5

Ellei saalisilmoitukseen liittyviä määräyksiä noudateta, Madagaskar voi peruuttaa asianomaisen aluksen kalastusluvan siihen asti, kun puuttuvat saalisilmoitukset toimitetaan, ja rangaista varustajaa Madagaskarin lainsäädännössä tätä varten vahvistettujen säännösten mukaisesti. Rikkomuksen toistuessa Madagaskar voi kieltäytyä uusimasta kalastuslupaa.

2.6

Madagaskar ilmoittaa EU:lle kaikista tässä yhteydessä sovelletuista seuraamuksista samaan aikaan, kun se ilmoittaa asiasta varustajalle.

3.   Kalastustietojen sähköisen raportointijärjestelmän (ERS) käyttöönotto

Sopimuspuolet sopivat käyttävänsä lisäyksessä 8 määriteltyihin teknisiin ominaisuuksiin perustuvaa kalastustietojen sähköistä raportointijärjestelmää. Sopimuspuolet asettavat tavoitteeksi järjestelmän saamisen toimintakykyiseksi kuuden kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan väliaikaisen soveltamisen alkamisesta.

4.   Neljännesvuosittain ja vuosittain tehtävät saalis- ja pyyntiponnistusilmoitukset

4.1   Neljännesvuosittain tehtävät ilmoitukset

4.1.1

Siinä tapauksessa, ettei tämän jakson 3 kohdassa tarkoitettu kalastustietojen sähköinen raportointijärjestelmä ole toiminnassa, EU ilmoittaa Madagaskarille ennen kunkin vuosineljänneksen kolmannen kuukauden loppua saalis- ja pyyntiponnistustiedot (pyyntiponnistus merelläolopäivien lukumääränä) kunkin tässä pöytäkirjassa esitetyn luokan ja vähintään edeltävän vuosineljänneksen osalta tämän liitteen lisäyksessä 5 esitetyn mallin mukaisesti.

4.1.2

Näitä kalastuspäiväkirjoista saatuja yhdistettyjä tietoja pidetään alustavina siihen saakka, kun EU ilmoittaa vuotuisen lopullisen saalis- ja pyyntiponnistusselvityksen.

4.2   Vuotuiset ilmoitukset

4.2.1

EU tekee kunkin Madagaskarin kalastusalueelle kalastusluvan saaneen nuottaa käyttävän tonnikala-aluksen ja pintasiima-aluksen vuotuisen saalis- ja pyyntiponnistusilmoituksen (pyyntiponnistus merelläolopäivien lukumääränä) laji- ja kuukausikohtaisesti niiden tietojen perusteella, jotka lippuvaltioiden kansalliset hallinnot ovat vahvistaneet, ja sen jälkeen kun edellä mainitut unionin kalastustutkimuslaitokset ovat verranneet kalastuspäiväkirjoista, purkamisilmoituksista, myynti-ilmoituksista ja tapauksen mukaan tieteellisten tarkkailijoiden raporteista saatuja tietoja toisiinsa.

4.2.2

Menetelmät, joita Euroopan unionin kalastustutkimuslaitokset käyttävät arvioidakseen Madagaskarin kalastusalueella saatujen saaliiden määrää ja koostumusta, jaetaan Antisarananan tonnikalatilastotietoyksikön (Unité Statistique Thonière d'Antisaranana), Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen sekä kalavaroista ja kalastuksesta vastaavan ministeriön tilasto- ja ohjelmointiosaston (Direction de la Statistique et de la Programmation) kanssa.

5.   Nuottaa käyttävien tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten suoritettavaksi kuuluvien maksujen tilitys

5.1

Tämän jakson 4.2 kohdassa tarkoitetun vuotuisen saalis- ja pyyntiponnistusilmoituksen perusteella EU laatii kunkin Madagaskarin kalastusalueelle kalastusluvan saaneen Euroopan unionin nuottaa käyttävän tonnikala-aluksen ja pintasiima-aluksen suoritettavaksi kuuluvien maksujen lopullisen tilityksen edelliselle kalenterivuodelle ajoittuneen kalastusvuoden osalta.

5.2

EU toimittaa vuotuisen saalis- ja pyyntiponnistusilmoituksen ja maksujen lopullisen tilityksen vahvistettavaksi Madagaskarille ennen 31 päivää heinäkuuta saaliiden saantivuotta seuraavana vuonna.

5.3

Madagaskar ilmoittaa EU:lle näiden ilmoitusten ja tilityksen vastaanottamisesta ja voi pyytää EU:lta kaikki tarpeelliseksi katsomansa selvitykset.

5.3.1

Tällöin EU kääntyy lippuvaltioiden kansallisten hallintojen ja EU:n toimivaltaisten kansallisten laitosten puoleen ja toimittaa Madagaskarille pyydetyt täydentävät tiedot 20 työpäivän kuluessa.

5.3.2

Tarvittaessa voidaan järjestää tieteellisen työryhmän erityinen kokous, johon kutsutaan EU:n kansallisten toimivaltaisten laitosten ja Madagaskarin edustajia, tutkimaan saalistietoja ja tietojen vertailussa käytettyjä menetelmiä.

5.4

Madagaskarilla on tämän jakson 5.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituspäivän jälkeen 30 työpäivää aikaa kiistää todisteiden perusteella vuotuinen saalis- ja pyyntiponnistusilmoitus ja maksujen lopullinen tilitys.

5.4.1

Jos asiasta on erimielisyyttä, sopimuspuolet neuvottelevat siitä sekakomiteassa.

5.4.2

Jos ilmoitusta ja tilitystä ei kiistetä, sopimuspuolet katsovat määräajan päätyttyä vuotuisen saalis- ja pyyntiponnistusilmoituksen ja lopullisen tilityksen hyväksytyiksi.

5.5

Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on suurempi kuin kalastusluvan saamiseksi maksettu kiinteämääräinen ennakkomaksu, varustaja suorittaa loppumaksun Madagaskarille viimeistään kulloisenkin vuoden 30 päivänä syyskuuta. Jos lopullisessa tilityksessä vahvistettu summa on kiinteämääräistä ennakkomaksua pienempi, erotusta ei palauteta varustajalle.

2 JAKSO

Madagaskarin kalastusalueelle saapuminen ja sieltä poistuminen

1.

Tämän pöytäkirjan nojalla Madagaskarin kalastusalueella toimivien Euroopan unionin kalastusalusten päälliköt ilmoittavat vähintään kolme tuntia etukäteen Madagaskarin toimivaltaisille viranomaisille aikomuksestaan saapua Madagaskarin kalastusalueelle tai poistua sieltä.

2.

Madagaskarin kalastusalueelle saapumista/sieltä poistumista koskevan ilmoituksen yhteydessä alusten päälliköiden on ilmoitettava myös aluksen sijainti ja aluksella olevien, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn kunkin lajin saaliiden arvioitu määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lisäyksessä 8 olevan 2 jakson määräysten soveltamista. Ilmoitukset on tehtävä sähköpostitse, faksitse tai radioitse lisäyksessä 9 ilmoitettuihin osoitteisiin.

3.

Madagaskarin viranomaiset vahvistavat vastaanottaneensa sähköpostiviestin vastaamalla siihen.

4.

Ilman Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle tehtyä ennakkoilmoitusta kalastamasta yllätetty alus katsotaan vailla kalastuslupaa olevaksi alukseksi, ja siihen sovelletaan Madagaskarin voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia.

5.

Kalastuslupaan liitetään Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen sähköpostiosoite, faksi- ja puhelinnumerot sekä radioyhteystiedot.

6.

Madagaskar ilmoittaa EU:lle ja asianomaisille aluksille viipymättä kaikki sähköpostiosoitteen, faksinumeron tai radiotaajuuden muutokset.

3 JAKSO

Saaliiden jälleenlaivaus ja purkaminen

1.

Saaliiden jälleenlaivaus merellä on kiellettyä.

2.

Madagaskarin vesillä voidaan tehdä jälleenlaivaus Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen annettua ennakkoluvan tähän tarkoitukseen nimetyssä Madagaskarin satamassa ja Madagaskarin kalastustarkastajien valvonnassa.

3.

Nimetyt kalastussatamat, joissa jälleenlaivaus on sallittua, ovat nuotta-alusten osalta Antsiranana ja pintasiima-alusten osalta Toliary, Ehoala, Toamasina ja Mahajanga.

4.

Jos Euroopan unionin kalastusaluksen varustaja haluaa purkaa tai jälleenlaivata saalista Madagaskarin satamassa, varustajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava yhtäaikaisesti Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle ja Madagaskarin asianomaiselle satamaviranomaiselle vähintään 72 tuntia ennakkoon seuraavat tiedot:

saaliit purkavan tai jälleenlaivaavan kalastusaluksen nimi ja numero IOTC:n kalastusalusrekisterissä;

jälleenlaivaus- tai purkamissatama ja tarvittaessa rahtialuksen nimi;

purkamista tai jälleenlaivausta varten suunniteltu päivä ja kellonaika;

jälleenlaivattavan tai aluksesta purettavan, FAO:n kolmikirjaimisella koodilla merkityn kunkin lajin määrä kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

jälleenlaivattujen tai purettujen saaliiden määräpaikka.

5.

Tarkasteltuaan tämän jakson 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus toimittaa varustajalle tai hänen edustajalleen jälleenlaivauksen tai purkamisen ennakkoluvan.

6.

Jälleenlaivaus ja purkaminen katsotaan poistumiseksi Madagaskarin kalastusalueelta. Tältä osin sovelletaan tämän luvun 2 jakson määräyksiä.

7.

Jälleenlaivauksen tai aluksesta purkamisen jälkeen varustaja tai hänen edustajansa ilmoittaa aikomuksestaan joko jatkaa kalastustoimintaa Madagaskarin kalastusalueella tai poistua sieltä.

8.

Kaikki jälleenlaivaus- tai purkamistoimet, jotka eivät noudata tämän jakson 1–7 kohdan määräyksiä, ovat kiellettyjä Madagaskarin kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Madagaskarin voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

9.

Madagaskarin satamassa saaliinsa purkavien EU:n nuotta-alusten on sovellettavan IOTC:n päätöslauselman mukaisesti pyrittävä saattamaan sivusaaliinsa paikallisten jalostusyritysten käyttöön paikallisilla markkinoilla vallitsevaan hintaan. Kalavaroista ja kalastuksesta vastaavan Madagaskarin ministeriön paikallisosastot toimittavat EU:n kalastusalusten varustajien pyynnöstä luettelon paikallisista jalostusyrityksistä ja niiden yhteystiedoista.

10.

Euroopan unionin tonnikala-alukset, jotka purkavat vapaaehtoisesti saaliinsa jossakin Madagaskarin satamassa, saavat maksuunsa Madagaskarin kalastusalueella pyydettyä tonnia kohden 5 euron alennuksen määrästä, joka tämän liitteen II luvun 3.1 kohdassa ilmoitetaan asianomaiselle kalastusalusluokalle. Maksua alennetaan lisäksi vielä 5 eurolla tonnilta, jos kalastustuotteet myydään madagaskarilaiseen jalostuslaitokseen.

4 JAKSO

Satelliittiseurantajärjestelmä (VMS)

1.   Alusten sijainti-ilmoitukset — VMS-järjestelmä

1.1

Kalastusluvan saaneilla Euroopan unionin aluksilla on satelliittiseurantalaitteet (Vessel Monitoring System — VMS), joilla varmistetaan, että alusten sijainti on automaattisesti ja jatkuvasti, tunnin välein, niiden lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen (Fisheries Monitoring Center — FMC) tiedossa.

1.2

Kukin sijainti-ilmoitus annetaan tämän liitteen lisäyksessä 7 olevan mallin muodossa ja sisältää seuraavat tiedot:

aluksen tunnistetiedot;

aluksen viimeisin maantieteellinen sijainti (pituus- ja leveyspiiri), jonka virheen on oltava alle 500 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia;

sijainnin kirjaamisen päivä ja kellonaika;

aluksen nopeus ja kurssi.

1.3

Ensimmäinen kirjattu sijainti Madagaskarin kalastusalueelle saapumisen jälkeen merkitään koodilla ”ENT”. Kaikki sitä seuraavat sijainnit merkitään koodilla ”POS” lukuun ottamatta ensimmäistä kirjattua sijaintia Madagaskarin kalastusalueelta poistumisen jälkeen, joka merkitään koodilla ”EXI”.

1.4.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus huolehtii sijainti-ilmoitusten automaattisesta käsittelystä ja tarvittaessa sähköisestä toimittamisesta. Sijainti-ilmoitukset on kirjattava suojatussa muodossa ja säilytettävä kolmen vuoden ajan.

2.   Aluksen sijainnin ilmoittaminen VMS-järjestelmän rikkoutuessa

2.1

Päällikkö varmistaa, että hänen aluksensa VMS-järjestelmä on jatkuvasti täysin toimintakykyinen ja että sijainti-ilmoitukset välittyvät lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle asianmukaisesti.

2.2

EU:n alukset, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, eivät saa saapua Madagaskarin kalastusalueelle.

2.3

Jos alus VMS-järjestelmän rikkoutuessa jo toimii Madagaskarin kalastusalueella, järjestelmä on korjattava tai korvattava 15 päivän kuluessa. Tämän määräajan jälkeen aluksella ei ole enää lupaa kalastaa Madagaskarin kalastusalueella.

2.4

Madagaskarin kalastusalueella kalastavat alukset, joiden VMS-järjestelmä on viallinen, toimittavat kaikki tämän jakson 1.2 kohdassa täsmennetyt pakolliset tiedot sisältävät sijainti-ilmoituksensa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle sähköpostitse, faksitse tai radioitse vähintään joka neljäs tunti.

3.   Sijainti-ilmoitusten turvallinen toimittaminen Madagaskarille

3.1

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus välittää asianomaisten alusten sijainti-ilmoitukset automaattisesti Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle. Lippuvaltion ja Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukset vaihtavat tiedot sähköpostiosoitteistaan ja ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista näihin osoitteisiin tehdyistä muutoksista.

3.2

Sijainti-ilmoitukset toimitetaan lippuvaltion ja Madagaskarin kalastuksenseurantakeskusten välillä sähköisesti turvallisen viestintäjärjestelmän avulla.

3.3

Jos alus ei ole ilmoittanut poistuneensa Madagaskarin kalastusalueelta, Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle viipymättä kaikista keskeytyksistä kalastusluvan saaneen aluksen perättäisten sijainti-ilmoitusten vastaanottamisessa.

4.   Viestintäjärjestelmän toimintahäiriö

4.1

Madagaskar varmistaa, että sen sähköiset laitteet ovat yhteensopivia lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen laitteiden kanssa ja ilmoittaa EU:lle viipymättä kaikista viestintään ja sijainti-ilmoitusten vastaanottamiseen liittyvistä toimintahäiriöistä teknisen ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pian.

4.2

Jos asiasta syntyy riita, se viedään sekakomitean käsittelyyn.

4.3

Päällikön katsotaan olevan vastuussa kaikenlaisesta aluksen VMS-järjestelmään puuttumisesta, jonka tarkoituksena on häiritä järjestelmän toimintaa tai väärentää sijainti-ilmoituksia. Kaikkiin rikkomuksiin sovelletaan voimassa olevassa Madagaskarin lainsäädännössä vahvistettuja seuraamuksia.

5.   Sijainti-ilmoitusten toimittamistiheyden muuttaminen

5.1

Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus voi rikkomuksen todistamiseksi esittämiensä perusteltujen seikkojen pohjalta osoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle pyynnön, jonka jäljennös toimitetaan EU:lle ja jonka mukaan aluksen sijainti-ilmoitusten toimittamistiheys olisi nostettava määritellyn tutkintajakson ajaksi 30 minuuttiin.

5.2

Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava kyseiset todisteet lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle.

5.3

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on noudatettava viipymättä nostettua toimittamistiheyttä sijainti-ilmoitusten lähettämisessä Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle.

5.4

Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen on ilmoitettava tarkastusmenettelyn päättymisestä välittömästi lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle.

5.5

Määritellyn tutkintajakson lopuksi Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle mahdollisista jatkotoimista.

6.   VMS-viestien pätevyys riitatapauksissa

VMS-järjestelmästä saadut paikkatiedot ovat ratkaisevia, jos sopimuspuolilla on erimielisyyksiä.

5 JAKSO

Tarkkailijat

1.   Kalastustoiminnan tarkkailu

1.1

Sopimuspuolet tunnustavat IOTC:n sovellettavista päätöslauselmista johtuvien velvoitteiden noudattamisen merkityksen tieteellisiä tarkkailijoita koskevan ohjelman suhteen.

1.2

Kyseisten velvoitteiden noudattamiseksi tarkkailijoiden osalta sovelletaan seuraavia määräyksiä:

1.2.1

Madagaskarin viranomaisten pyynnöstä Euroopan unionin kalastusalukset, joilla on lupa kalastaa Madagaskarin kalastusalueella, ottavat alukselle tarkkailijoita 10 prosenttiin asti kalastusluvan saaneiden alusten kokonaismäärästä kutakin I luvussa tarkoitettua kalastusluokkaa kohti.

1.2.2

Tarkkailijoiden tehtävänä on valvoa 1.1 kohdassa tarkoitetuissa IOTC:n päätöslauselmissa vahvistettujen määräysten soveltamista ja kerätä kaikki muut tieteelliset tiedot, jotka Madagaskarin kansallinen toimivaltainen laitos tai yhteinen tieteellinen työryhmä on yksilöinyt.

1.2.3

Madagaskarin toimivaltaiset viranomaiset nimeävät tarkkailijat.

1.3

Tämän jakson määräyksiä ei sovelleta aluksiin, joiden vetoisuus on enintään 100 GT.

2.   Nimetyt alukset ja tarkkailijat

2.1

Kalastuslupia myöntäessään Madagaskar laatii tai tapauksen mukaan päivittää luettelon aluksista, joille tulee tarkkailija edellä 1.2.2 kohdassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2.2

Madagaskar toimittaa kyseisen luettelon sähköisesti EU:lle heti, kun se on laadittu tai sitä on päivitetty. Jos jollakin valituista aluksista on asianmukaisesti todistettu tilan puute, joka johtuu erityisesti merirosvoukseen liittyvistä turvallisuusvaatimuksista, Euroopan unioni ja Madagaskar mukauttavat valittujen alusten luetteloa kyseisen tilanteen ottamiseksi huomioon mutta varmistaen 1.2.1 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamisen.

2.3

Kun luettelo aluksista, joille tulee tarkkailija, on saatu lopulliseen muotoonsa, Madagaskar ilmoittaa varustajille tai heidän edustajilleen alukset, joille tulee tarkkailija sinä aikana, kun ne ovat Madagaskarin kalastusalueella.

2.4

Kun Madagaskarin viranomaiset ja valitun aluksen varustaja ovat sopineet tämän jakson 7.2 kohdassa tarkoitetusta päivästä, jona tarkkailija saapuu alukselle, Madagaskar ilmoittaa EU:lle ja asianomaiselle varustajalle tai hänen edustajalleen nimetyn tarkkailijan nimen ja yhteystiedot.

2.5

Madagaskar ilmoittaa viipymättä EU:lle ja asianomaisille unionin varustajille tai heidän edustajilleen kaikista tämän jakson 2.1 ja 2.3 kohdan mukaisesti nimettyjen alusten ja tarkkailijoiden muutoksista.

2.6

Madagaskar ja EU pyrkivät yhteistyössä muiden lounaisen Intian valtameren rannikkovaltioiden kanssa kehittämään tarkkailijaohjelmien alueellista yhdenmukaistettua täytäntöönpanoa eritoten IOTC:n aloitteesta.

2.7

Euroopan unionin kalastusalus, jolle on tarkoitus tulla tarkkailija 2.1 kohdan mukaisesti, vapautetaan tästä velvoitteesta, jos aluksella on jo tarkkailija ja tarkkailija jää alukselle koko nimenomaiseksi ajaksi, edellyttäen, että kyseinen tarkkailija

on hyväksytty alueellisessa tarkkailijaohjelmassa, johon Madagaskar ja EU osallistuvat; tai

on noussut alukselle sellaisten tämän jakson 1.2.2 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita vastaavien velvoitteiden vuoksi, joista määrätään muissa Euroopan unionin ja muiden lounaisen Intian valtameren rannikkovaltioiden välisissä kestävän kalastuksen alalla tehdyissä kumppanuussopimuksissa;

pystyy saavuttamaan tämän jakson 1.2.1 ja 8 kohdassa määrätyt tavoitteet ja toimittamaan Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle tulokset niistä havainnoista, joita hän on tehnyt aluksen ollessa Madagaskarin kalastusalueella.

2.8

Tarkkailijan aluksellaoloaika ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen hänen tehtäviensä suorittamiseksi.

3.   Varustajien maksama taloudellinen korvaus

3.1

Kunkin tarkkailijan osalta, jonka Madagaskar on nimennyt nousemaan Euroopan unionin kalastusalukselle, varustajan on maksettava 20 euroa kustakin aluksellaolopäivässä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän jakson 2.6 kohdassa tarkoitettua alueellista yhdenmukaistettua tarkkailijaohjelmaa. Varustajat maksavat kyseisen määrän Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen hallinnoimaan tarkkailijaohjelmaan.

3.2

Varustaja vastaa kaikista kuluista, joita aiheutuu madagaskarilaisen tarkkailijan matkoista Madagaskarilla sijaitsevan kotipaikan ja aluksellenousu- ja alukseltanoususataman välillä.

4.   Tarkkailijan palkka

Madagaskarin nimeämän tarkkailijan palkasta ja sosiaalimaksuista huolehtivat Madagaskarin viranomaiset.

5.   Alukselle ottamisen edellytykset

5.1

Varustaja tai hänen edustajansa ja Madagaskar sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä, erityisesti aluksellaoloajasta.

5.2

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Tarkkailijalle aluksella järjestettävässä majoituksessa otetaan kuitenkin huomioon aluksen tekninen rakenne.

5.3

Varustaja vastaa kustannuksista, joita aiheutuu tarkkailijan majoituksesta ja ruokailusta aluksella.

5.4

Päällikön on kaikin vastuulleen kuuluvin tavoin huolehdittava tarkkailijan fyysisestä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

5.5

Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikkö varmistaa, että tarkkailijalla on käytössään kaikki aluksella olevat viestintävälineet ja asiakirjat sekä aluksen kalastustoimintaan liittyvät asiakirjat, erityisesti kalastuspäiväkirja, jäähdytyspäiväkirja ja lokikirja, ja hänellä on oltava pääsy niihin aluksen osiin, jotka liittyvät suoraan hänen tehtäviinsä.

6.   Tarkkailijan velvoitteet

Tarkkailijan on koko aluksellaolonsa ajan

kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, etteivät kalastustoimet keskeydy tai häiriinny;

käsiteltävä hyvin aluksella olevia varusteita ja laitteistoja;

otettava huomioon aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuus.

7.   Tarkkailijan alukselle nousu ja alukselta poistuminen

7.1

Tarkkailija nousee alukselle varustajan valitsemassa satamassa.

7.2

Varustajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava Madagaskarille 10 päivää etukäteen tarkkailijan alukselle nousemisen päivä, kellonaika ja satama. Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava matka- ja kauttakulkukuluista (mukaan lukien majoituksesta ja ruokailusta aiheutuvat kulut), jotka aiheutuvat tarkkailijan matkustamisesta satamaan, jossa hän nousee alukselle.

7.3.

Jos tarkkailija ei ilmesty paikalle 12 tunnin kuluessa ilmoitetusta päivästä ja kellonajasta, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa tarkkailija alukselle. Alus on vapaa lähtemään satamasta ja aloittamaan kalastustoimintansa.

7.4

Jos tarkkailija ei poistu alukselta Madagaskarin satamassa, varustajan on vastattava tarkkailijan matka- ja kauttakulkukuluista (mukaan lukien majoituksesta ja ruokailusta aiheutuvat kulut), jotka aiheutuvat tarkkailijan kotimatkasta Madagaskarille.

7.5

Jos alus ei ole sovittuna aikana etukäteen vahvistetussa satamassa ottaakseen tarkkailijan alukselle, varustajan on vastattava kuluista, jotka aiheutuvat tarkkailijalle sinä aikana, jonka hän odottaa satamassa (majoitus ja ruokailu).

7.6

Jos alus ei ilmaannu paikalle, Madagaskar voi keskeyttää asianomaisen aluksen kalastusluvan ja soveltaa Madagaskarin voimassa olevassa lainsäädännössä vahvistettuja seuraamuksia, paitsi jos Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle on ilmoitettu ylivoimaisesta esteestä. Viimeksi mainitussa tapauksessa varustaja sopii Madagaskarin viranomaisten kanssa uudesta päivämäärästä tarkkailijan alukselle saapumiseksi, ja alus voi harjoittaa kalastustoimintaa Madagaskarin kalastusalueella siihen saakka, kun tarkkailija saapuu alukselle. Madagaskar ilmoittaa viipymättä EU:lle ja varustajalle tämän kohdan soveltamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

8.   Tarkkailijan tehtävät

8.1

Tarkkailijan tehtävänä on

8.1.1

kerätä kaikki tiedot aluksen kalastustoiminnasta, erityisesti seuraavilta osin:

käytetyt pyydykset;

aluksen sijainti kalastustoiminnan aikana;

kunkin kohde- ja oheislajin ja sivusaaliiden ja tahattomien saaliiden määrät tai tapauksen mukaan yksilöiden määrä;

arvio aluksella pidetyistä saaliista ja poisheitetyistä yksilöistä;

8.1.2

ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti.

8.2

Tarkkailija ilmoittaa havaintonsa radioitse, faksitse tai sähköpostitse joka päivä, kun alus harjoittaa kalastustoimintaa Madagaskarin kalastusalueella, mukaan lukien aluksella olevien pääasiallisten ja sivusaaliiden määrän ilmoittaminen ja muut Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen edellyttämät tehtävät.

9.   Tarkkailijan raportti

9.1

Ennen alukselta poistumistaan tarkkailija esittää aluksen päällikölle raportin havainnoistaan. Aluksen päälliköllä on oikeus esittää tarkkailijan raporttiin huomautuksensa. Tarkkailija ja päällikkö allekirjoittavat raportin, ja päällikölle annetaan jäljennös raportista. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta tarkkailijan raporttia, hänen on kirjattava raporttiin kieltäytymisensä syyt ja lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”.

9.2

Tarkkailija luovuttaa raporttinsa Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle, joka lähettää siitä jäljennöksen EU:lle 15 työpäivän kuluessa tarkkailijan alukselta poistumisesta.

6 JAKSO

Tarkastukset merellä ja satamassa

1.

Kalastusluvan saaneille Euroopan unionin kalastusaluksille Madagaskarin kalastusalueella merellä tai satamassa, satamalaiturissa tai redillä tehtävistä tarkastuksista huolehtivat Madagaskarin alukset ja tarkastajat, joilla on lupa tehdä kalastustarkastuksia.

2.

Madagaskarin tarkastajien on ennen Euroopan unionin kalastusalukselle nousemista ilmoitettava alukselle päätöksestään tehdä tarkastus. Tarkastuksen toteuttavat kalastustarkastajat. Tarkastajien on ennen tarkastuksen aloittamista todistettava henkilöllisyytensä ja tarkastajan pätevyytensä sekä esitettävä tarkastusmääräys.

3.

Madagaskarin tarkastajat ovat unionin kalastusaluksella ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen tarkastustehtävien suorittamiseksi. Heidän on tehtävä tarkastus siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa alukselle ja sen toiminnalle ja lastille.

3.1

Madagaskar voi sallia EU:n edustajien osallistuvan tarkkailijana tarkastukseen.

3.2

Euroopan unionin kalastusaluksen päällikön on helpotettava Madagaskarin tarkastajien alukselle pääsyä ja työtä.

3.3

Tarkastajat laativat jokaisen tarkastuksen lopuksi tarkastusraportin. Euroopan unionin kalastusaluksen päälliköllä on oikeus tehdä tarkastusraporttiin huomautuksensa. Raportin laatinut tarkastaja ja Euroopan unionin kalastusaluksen päällikkö allekirjoittavat tarkastusraportin. Jos päällikkö kieltäytyy allekirjoittamasta tarkastusraporttia, hänen on kirjattava tarkastusraporttiin kieltäytymisensä syyt ja lisättävä maininta ”kieltäytyy allekirjoittamasta”.

3.4

Madagaskarin tarkastajat antavat Euroopan unionin kalastusaluksen päällikölle jäljennöksen tarkastusraportista ennen alukselta poistumistaan. Madagaskar toimittaa tarkastusraportin jäljennöksen EU:lle kahdeksan työpäivän kuluessa siitä, kun tarkastaja on palannut maihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 7 jakson 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten soveltamista.

7 JAKSO

Rikkomukset

1.   Rikkomusten käsittely

1.1

Kaikki rikkomukset, joihin tämän liitteen määräysten mukaisen kalastusluvan saanut Euroopan unionin kalastusalus on syyllistynyt Madagaskarin kalastusalueella ja joista on tehty rikkomusilmoitus, on mainittava tarkastusraportissa.

1.2

Jos EU:n alus syyllistyy Madagaskarin kalastusalueella rikkomuksiin, ilmoitus määritellystä rikkomuksesta ja päällikölle tai kalastusyritykselle tämän vuoksi määrätyistä seuraamuksista lähetetään suoraan varustajille Madagaskarin voimassa olevassa kalastuslainsäädännössä säädettyjen menettelyjen jälkeen.

1.3

Madagaskar toimittaa jäljennöksen tarkastusraportista ja rikkomusilmoituksesta sähköisesti EU:lle 72 tunnin kuluessa.

1.4.

Tarkastusraportissa oleva päällikön allekirjoitus ei rajoita varustajan oikeutta puolustautua havaitun rikkomuksen suhteen.

2.   Aluksen pysäyttäminen — tiedotuskokous

2.1

Jos voimassa olevassa Madagaskarin lainsäädännössä niin säädetään, rikkomukseen syyllistyneet Euroopan unionin kalastusalukset voidaan pakottaa keskeyttämään kalastustoimintansa ja, jos alus on merellä, palaamaan Madagaskarin satamaan.

2.2

Madagaskar ilmoittaa EU:lle sähköisesti 24 tunnin kuluessa kaikista Euroopan unionin kalastusalusten pysäyttämisistä. Ilmoituksessa annetaan syyt pysäyttämiseen ja/tai takavarikointiin ja siihen liitetään todisteet havaitusta rikkomuksesta.

2.3

Ennen kuin aluksen, päällikön, miehistön tai lastin suhteen toteutetaan mitään toimenpiteitä, lukuun ottamatta todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä, Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen on yhden työpäivän kuluessa aluksen pysäyttämisilmoituksesta järjestettävä tiedotuskokous niiden seikkojen selventämiseksi, jotka ovat johtaneet aluksen pysäyttämiseen, ja mahdollisten jatkotoimien esittämiseksi. Tiedotuskokoukseen voi osallistua aluksen lippuvaltion ja varustajan edustaja.

3.   Rikkomuksesta määrättävä seuraamus — sovittelumenettely

3.1

Havaitusta rikkomuksesta määrättävä seuraamus vahvistetaan voimassa olevassa Madagaskarin lainsäädännössä.

3.2

Jos rikkomuksen ratkaisu edellyttää oikeudellista menettelyä eikä rikkomukseen liity rikosta, Madagaskarin viranomaisten ja EU:n aluksen välillä aloitetaan ennen oikeudellisen menettelyn käynnistämistä sovittelumenettely seuraamuksen ehtojen ja tason määrittämiseksi. Sovittelumenettely päättyy viimeistään 72 tunnin kuluttua aluksen pysäyttämistä koskevasta ilmoituksesta.

3.3

Kyseiseen sovittelumenettelyyn voi osallistua edustaja Euroopan unionin kalastusaluksen lippuvaltiosta.

4.   Oikeudellinen menettely — pankkivakuus

4.1

Jos sovittelumenettely epäonnistuu ja rikkomus viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, aluksen varustajan on asetettava Madagaskarin osoittamaan pankkiin Madagaskarin vahvistaman suuruinen vakuus, jonka määrä kattaa kaikki aluksen pysäyttämisestä, arvioidusta sakosta ja mahdollisista korvausten maksuista aiheutuvat kustannukset. Vakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt.

4.2

Pankkivakuus vapautetaan ja palautetaan tuomion antamisen jälkeen viipymättä varustajalle

kokonaisuudessaan, jos seuraamuksia ei määrätä;

jäljellä olevan määrän osalta, jos seuraamukseksi määrätään pankkivakuutta pienempi sakko.

4.3

Madagaskar ilmoittaa oikeudellisen menettelyn tulokset EU:lle kahdeksan päivän kuluessa tuomion antamisesta.

5.   Aluksen ja miehistön vapauttaminen

Alus ja sen miehistö saavat poistua satamasta heti, kun sovittelumenettelyssä määrätty seuraamus on suoritettu tai kun pankkivakuus on asetettu.

8 JAKSO

Yhteistyö LIS-kalastuksen torjunnassa

1.   Tavoite

Avomerellä tapahtuvan kalastuksen seurannan parantamiseksi ja LIS-kalastuksen torjumiseksi Euroopan unionin kalastusalusten päälliköt ilmoittavat kaikista Madagaskarin kalastusalueella olevista aluksista, joita ei ole sisällytetty IOTC:n alusluetteloon tai Madagaskarin toimittamaan luetteloon ulkomaisista aluksista, joilla on lupa kalastaa Madagaskarin kalastusalueella.

2.   Menettely

2.1

Jos Euroopan unionin kalastusaluksen päällikkö havaitsee kalastusaluksen, joka saattaa harjoittaa LIS-kalastusta, hän voi kerätä tällaisesta havainnosta niin paljon tietoja kuin mahdollista.

2.2

Havaintoilmoitukset on lähetettävä viipymättä yhtä aikaa Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle ja havainnon tehneen aluksen lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Kyseiset lippuvaltion viranomaiset toimittavat ilmoitukset sähköisesti EU:lle

2.3

EU toimittaa nämä tiedot Madagaskarille.

3.   Vastavuoroisuus

Madagaskar toimittaa EU:lle mahdollisimman pian kaikki hallussaan olevat havaintoilmoitukset kalastusaluksista, jotka saattavat harjoittaa LIS-kalastusta Madagaskarin kalastusalueella.

V LUKU

MERIMIESTEN OTTAMINEN PALVELUKSEEN

1.

Tämän pöytäkirjan puitteissa toimivat Euroopan unionin kalastusalusten varustajat pyrkivät ottamaan palvelukseen Madagaskarin tai, jos tämä ei ole mahdollista, muiden AKT-maiden kansalaisia Madagaskarin kalastusalueella vietetyn kalastuskauden aikana. Madagaskarilaisia merimiehiä on otettava kullekin Euroopan unionin kalastusalukselle vähintään kaksi, kun kyseessä ovat nuotta-alukset, ja vähintään yksi, kun kyseessä ovat pinta-siima-alukset, joiden vetoisuus yli 100 GT.

2.

Jos varustajat eivät ota alukselle 1 kohdassa tarkoitettua vähimmäismäärää madagaskarilaisia merimiehiä, niiden on maksettava kiinteä 20 euron maksu kutakin päivää ja kutakin merimiestä kohti, jota ei otettu alukselle.

3.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti Euroopan unionin kalastusaluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4.

Madagaskarilaisten merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan Madagaskarin toimivaltaisille viranomaisille ja näiden sopimusten allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan tai edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä. Nämä sopimukset takaavat merimiehille Madagaskarin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

5.

Varustajat maksavat madagaskarilaisten merimiesten palkan. Se vahvistetaan varustajien tai näiden edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattijärjestöjensä taikka edustajiensa välisellä sopimuksella. Merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan Madagaskarin miehistöihin, eivätkä ILO:n vaatimuksia huonommat.

6.

Jokaisen Euroopan unionin kalastusaluksen varustajan palvelukseen ottaman merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

7.

Varustaja vastaa kaikista kuluista, joita aiheutuu madagaskarilaisen merimiehen matkoista Madagaskarilla sijaitsevan kotipaikan ja aluksellenousu- tai alukseltanoususataman välillä.

LISÄYSLUETTELO

Lisäys 1 —

Kalastusluvan hakulomake

Lisäys 2 —

Tekninen lomake

Lisäys 3 —

Madagaskarin kalastusalueen koordinaatit (leveys- ja pituusasteet)

Lisäys 4 —

Sen alueen koordinaatit, joka on varattu yksinomaisesti madagaskarilaisten kalastajien harjoittamaan pienimuotoiseen ja perinteiseen kalastukseen

Lisäys 5 —

Alustavista saaliista ja pyyntiponnistuksesta neljännesvuosittain tehtävän ilmoituksen malli

Lisäys 6 —

Lomakkeet kalastusalueelle saapumista ja siltä poistumista koskevia ilmoituksia varten

Lisäys 7 —

VMS-sijainti-ilmoituksen malli

Lisäys 8 —

Ohjeet kalastustietojen sähköisen raportointijärjestelmän (Electronic Reporting System, ERS-järjestelmä) täytäntöönpanoa varten

Lisäys 9 —

Yhteystahot Madagaskarilla

Lisäys 1

Image

Image

Lisäys 2

Image

Image

Lisäys 3

Madagaskarin kalastusalueen koordinaatit (leveys- ja pituusasteet)

Kohta

Leveysaste DD

Pituusaste DD

 

Leveysaste merkkijono

Pituusaste merkkijono

1

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

2

-11,0935

50,1877

 

11° 05′ 37″ S

050° 11′ 16″ E

3

-11,5434

50,4776

 

11° 32′ 36″ S

050° 28′ 39″ E

4

-12,7985

53,2164

 

12° 47′ 55″ S

053° 12′ 59″ E

5

-14,0069

52,7392

 

14° 00′ 25″ S

052° 44′ 21″ E

6

-16,1024

52,4145

 

16° 06′ 09″ S

052° 24′ 52″ E

7

-17,3875

52,3847

 

17° 23′ 15″ S

052° 23′ 05″ E

8

-18,2880

52,5550

 

18° 17′ 17″ S

052° 33′ 18″ E

9

-18,7010

52,7866

 

18° 42′ 04″ S

052° 47′ 12″ E

10

-18,8000

52,8000

 

18° 48′ 00″ S

052° 47′ 60″ E

11

-20,4000

52,0000

 

20° 23′ 60″ S

052° 00′ 00″ E

12

-22,3889

51,7197

 

22° 23′ 20″ S

051° 43′ 11″ E

13

-23,2702

51,3943

 

23° 16′ 13″ S

051° 23′ 39″ E

14

-23,6405

51,3390

 

23° 38′ 26″ S

051° 20′ 20″ E

15

-25,1681

50,8964

 

25° 10′ 05″ S

050° 53′ 47″ E

16

-25,4100

50,7773

 

25° 24′ 36″ S

050° 46′ 38″ E

17

-26,2151

50,5157

 

26° 12′ 54″ S

050° 30′ 57″ E

18

-26,9004

50,1112

 

26° 54′ 01″ S

050° 06′ 40″ E

19

-26,9575

50,0255

 

26° 57′ 27″ S

050° 01′ 32″ E

20

-27,4048

49,6781

 

27° 24′ 17″ S

049° 40′ 41″ E

21

-27,7998

49,1927

 

27° 47′ 59″ S

049° 11′ 34″ E

22

-28,1139

48,6014

 

28° 06′ 50″ S

048° 36′ 05″ E

23

-28,7064

46,8002

 

28° 42′ 23″ S

046° 48′ 01″ E

24

-28,8587

46,1839

 

28° 51′ 31″ S

046° 11′ 02″ E

25

-28,9206

45,5510

 

28° 55′ 14″ S

045° 33′ 04″ E

26

-28,9301

44,9085

 

28° 55′ 48″ S

044° 54′ 31″ E

27

-28,8016

44,1090

 

28° 48′ 06″ S

044° 06′ 32″ E

28

-28,2948

42,7551

 

28° 17′ 41″ S

042° 45′ 18″ E

29

-28,0501

42,2459

 

28° 03′ 00″ S

042° 14′ 45″ E

30

-27,8000

41,9000

 

27° 48′ 00″ S

041° 53′ 60″ E

31

-27,5095

41,5404

 

27° 30′ 34″ S

041° 32′ 25″ E

32

-27,0622

41,1644

 

27° 03′ 44″ S

041° 09′ 52″ E

33

-26,4435

40,7183

 

26° 26′ 37″ S

040° 43′ 06″ E

34

-25,7440

40,3590

 

25° 44′ 38″ S

040° 21′ 32″ E

35

-24,8056

41,0598

 

24° 48′ 20″ S

041° 03′ 35″ E

36

-24,2116

41,4440

 

24° 12′ 42″ S

041° 26′ 38″ E

37

-23,6643

41,7153

 

23° 39′ 51″ S

041° 42′ 55″ E

38

-22,6317

41,8386

 

22° 37′ 54″ S

041° 50′ 19″ E

39

-21,7798

41,7652

 

21° 46′ 47″ S

041° 45′ 55″ E

40

-21,3149

41,6927

 

21° 18′ 54″ S

041° 41′ 34″ E

41

-20,9003

41,5831

 

20° 54′ 01″ S

041° 34′ 59″ E

42

-20,6769

41,6124

 

20° 40′ 37″ S

041° 36′ 45″ E

43

-19,6645

41,5654

 

19° 39′ 52″ S

041° 33′ 55″ E

44

-19,2790

41,2489

 

19° 16′ 44″ S

041° 14′ 56″ E

45

-18,6603

42,0531

 

18° 39′ 37″ S

042° 03′ 11″ E

46

-18,0464

42,7813

 

18° 02′ 47″ S

042° 46′ 53″ E

47

-17,7633

43,0335

 

17° 45′ 48″ S

043° 02′ 01″ E

48

-17,2255

43,3119

 

17° 13′ 32″ S

043° 18′ 43″ E

49

-16,7782

43,4356

 

16° 46′ 42″ S

043° 26′ 08″ E

50

-15,3933

42,5195

 

15° 23′ 36″ S

042° 31′ 10″ E

51

-14,4487

43,0263

 

14° 26′ 55″ S

043° 01′ 35″ E

52

-14,4130

43,6069

 

14° 24′ 47″ S

043° 36′ 25″ E

53

-14,5510

44,3684

 

14° 33′ 04″ S

044° 22′ 06″ E

54

-14,5367

45,0275

 

14° 32′ 12″ S

045° 01′ 39″ E

55

-14,3154

45,8555

 

14° 18′ 55″ S

045° 51′ 20″ E

56

-13,8824

46,3861

 

13° 52′ 57″ S

046° 23′ 10″ E

57

-12,8460

46,6944

 

12° 50′ 46″ S

046° 41′ 40″ E

58

-12,6981

47,2079

 

12° 41′ 53″ S

047° 12′ 28″ E

59

-12,4637

47,7409

 

12° 27′ 49″ S

047° 44′ 27″ E

60

-12,0116

47,9670

 

12° 00′ 42″ S

047° 58′ 01″ E

61

-11,0158

48,5552

 

11° 00′ 57″ S

048° 33′ 19″ E

62

-10,3144

49,4408

 

10° 18′ 52″ S

049° 26′ 27″ E

Huom. Madagaskar toimittaa peruslinjan maantieteelliset koordinaatit viimeistään silloin, kun tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa.

Lisäys 4

Sen alueen koordinaatit, joka on varattu yksinomaisesti madagaskarilaisten kalastajien harjoittamaan pienimuotoiseen ja perinteiseen kalastukseen

Kohta

Leveysaste

Pituusaste

1

12° 18,44S

47° 35,63

2

11° 56,64S

47° 51,38E

3

11° 53S

48° 00E

4

12° 18S

48° 14E

5

12° 30S

48° 05E

6

12° 32S

47° 58E

7

12° 56S

47° 47E

8

13° 01S

47° 31E

9

12° 53S

47° 26E

Lisäys 5

Image

Lisäys 6

Image

Lisäys 7

VMS-sijainti-ilmoituksen malli

VMS-VIESTIEN VÄLITTÄMINEN MADAGASKARILLE

VMS-TIETOJEN MALLI — SIJAINTI-ILMOITUS

Tieto

Koodi

Pakollinen (P)/Vapaaehtoinen (V)

Sisältö

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen alun

Vastaanottaja

AD

P

Viestin osa — Vastaanottaja — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lähettäjä

FR

P

Viestin osa — Lähettäjä — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Lippuvaltio

FS

P

Viestin osa — Lippuvaltio — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166)

Viestityyppi

TM

P

Viestin osa — Viestityyppi (ENT, POS, EXI)

Radiokutsutunnus (IRCS)

RC

P

Alukseen liittyvä tieto — Aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus (IRCS)

Sopimuspuolen sisäinen viitenumero

IR

V

Alukseen liittyvä tieto — sopimuspuolen yksilöllinen numero — kolmikirjaiminen maakoodi (ISO-3166), jota seuraa numero

Ulkoinen rekisterinumero

XR

P

Alukseen liittyvä tieto — aluksen kyljessä oleva numero (ISO 8859.1)

Leveysaste

LT

P

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainti asteina ja desimaaliasteina +/– DD.ddd (WGS84)

Pituusaste

LG

P

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainti asteina ja desimaaliasteina +/– DD.ddd (WGS84)

Kurssi

CO

P

Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Nopeus

SP

P

Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainnin kirjaamisen päivä (UTC) (VVVVKKPP)

Kelloaika

TI

P

Aluksen sijaintiin liittyvä tieto — sijainnin kirjaamisen kellonaika (UTC) (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmätieto, joka osoittaa tietueen lopun

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

 

Käytettyjen kirjasinten on oltava standardin ISO 8859.1 mukaisia.

 

Viestin alku ilmoitetaan kaksinkertaisella vinoviivalla (//) ja kentän koodilla SR.

 

Jokainen tietoelementti merkitään omalla koodillaan ja erotetaan muista tietoelementeistä kaksinkertaisella vinoviivalla (//).

 

Kentän koodi ja tieto erotetaan yksinkertaisella vinoviivalla (/).

 

Viestin loppu ilmoitetaan koodilla ER, jota seuraa kaksinkertainen vinoviiva (//).

 

Vapaaehtoiset tietoelementit lisätään viestin alun ja lopun väliin.

Lisäys 8

Ohjeet kalastustietojen sähköisen raportointijärjestelmän (Electronic Reporting System, ERS-järjestelmä) täytäntöönpanoa varten

1.   Yleiset määräykset

i.

Kaikilla unionin kalastusaluksilla on oltava sen ajan, kun alus on Madagaskarin kalastusalueella, sähköinen järjestelmä, jäljempänä ’ERS-järjestelmä’, jolla voidaan kirjata ja toimittaa kalastustoimia koskevat tiedot, jäljempänä ’ERS-tiedot’.

ii.

Jos EU:n aluksella ei ole ERS-järjestelmää tai jos kyseinen järjestelmä ei toimi, alus ei saa siirtyä Madagaskarin kalastusalueelle kalastamaan.

iii.

ERS-tiedot toimitetaan aluksen lippuvaltion menettelyjä noudattaen, eli ne lähetetään ensin lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle, joka varmistaa niiden automaattisen toimittamisen Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen käyttöön.

iv.

Lippuvaltio ja Madagaskar varmistavat, että niiden kalastuksenseurantakeskuksilla on tietotekniikkalaitteet ja -ohjelmistot, jotka tarvitaan ERS-tietojen automaattiseen toimittamiseen XML-muodossa, ja että ne noudattavat menettelyä, jolla ERS-tiedot kirjataan ja tallennetaan koneellisesti luettavissa olevassa muodossa vähintään kolmen vuoden ajan.

v.

ERS-tietojen toimittamisessa käytetään Euroopan komission EU:n puolesta hallinnoimia sähköisiä viestintävälineitä (DEH eli Data Exchange Highway).

vi.

Lippuvaltio ja Madagaskar nimittävät kumpikin ERS-yhteyshenkilön.

a.

ERS-yhteyshenkilö nimitetään vähintään kuudeksi kuukaudeksi.

b.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus toimittavat toisilleen ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa ERS-yhteyshenkilönsä yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti).

c.

Kaikista ERS-yhteyshenkilöiden yhteystietojen muutoksista on ilmoitettava viipymättä.

2.   ERS-tietojen laatiminen ja toimittaminen

i.

Unionin kalastusalusten on

a.

toimitettava päivittäin ERS-tiedot kustakin Madagaskarin kalastusalueella viettämästään päivästä;

b.

kirjattava kunkin kalastustoimen osalta lajikohtaisesti, kuinka paljon kalaa on pyydetty kohdelajina tai sivusaaliina tai heitetty pois;

c.

kirjattava kunkin Madagaskarin myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta myös se, että saaliita ei ole saatu;

d.

yksilöitävä kukin laji FAO:n kolmikirjaimisella koodilla;

e.

ilmoitettava määrät kilogrammoina elopainoa tai tarvittaessa kappalemääränä;

f.

kirjattava ERS-tietoihin kunkin lajin osalta jälleenlaivatut ja/tai puretut määrät;

g.

kirjattava ERS-tietoihin joka kerran, kun Madagaskarin kalastusalueelle tullaan (COE-viesti) tai siltä lähdetään (COX-viesti), tieto, jossa eritellään kunkin Madagaskarin myöntämässä kalastusluvassa eritellyn lajin osalta määrät, jotka aluksella ovat kullakin tulo- ja lähtökerralla;

h.

toimitettava päivittäin ERS-tiedot lippuvaltiolle edellä 2 kohdassa tarkoitetussa muodossa viimeistään klo 23.59 (UTC).

ii.

Kirjattujen ja toimitettujen ERS-tietojen paikkansapitävyydestä vastaa päällikkö.

iii.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus lähettää ERS-tiedot heti automaattisesti Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle.

iv.

Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus vahvistaa ERS-tietojen saannin vastaamalla viestiin ja käsittelee kaikkia ERS-tietoja luottamuksellisina.

3.   Toimintahäiriö aluksen ERS-järjestelmässä ja/tai ERS-tietojen toimittamisessa aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä

i.

Lippuvaltio ilmoittaa viipymättä lippunsa alla purjehtivan aluksen päällikölle ja/tai omistajalle tai tämän edustajalle kaikista alukselle asennetun ERS-järjestelmän teknisistä toimintahäiriöistä tai siitä, ettei ERS-tietojen lähettäminen aluksen ja lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen välillä onnistu.

ii.

Lippuvaltio ilmoittaa Madagaskarille havaitusta häiriöstä ja toteutetuista korjaavista toimista.

iii.

Jos aluksen ERS-järjestelmä on epäkunnossa, päällikön ja/tai omistajan on varmistettava, että ERS-järjestelmä korjataan tai vaihdetaan 10 päivän kuluessa. Jos alus käy välisatamassa näiden 10 päivän kuluessa, se ei saa jatkaa kalastustoimintaansa Madagaskarin kalastusalueella ennen kuin sen ERS-järjestelmä on täysin toimiva, paitsi jos Madagaskar antaa tähän luvan.

a.

Kalastusalus saa lähteä satamasta ERS-järjestelmänsä teknisen häiriön jälkeen vasta kun sen ERS-järjestelmä toimii jälleen lippuvaltiota ja Madagaskaria tyydyttävällä tavalla tai

b.

jos se saa lippuvaltion luvan. Viimeksi mainitussa tapauksessa lippuvaltio tiedottaa Madagaskarille päätöksestään ennen aluksen lähtöä.

iv.

Kaikkien EU:n alusten, joiden ERS-järjestelmä on epäkunnossa niiden toimiessa Madagaskarin kalastusalueella, on lähetettävä päivittäin ja viimeistään klo 23.59 (UTC) kaikki ERS-tiedot lippuvaltion kalastuksenseurantakeskukselle jollakin muulla käytettävissä olevalla sähköisellä viestintävälineellä, joka on myös Madagaskarin kalastuksenseurantakeskuksen käytettävissä.

v.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle ERS-tiedot, joita ei ole voitu toimittaa Madagaskarille ERS-järjestelmällä, koska järjestelmä on epäkunnossa, jossakin muussa sähköisessä muodossa, josta on sovittu yhteisesti. Tämä vaihtoehtoinen lähetys on etusijalla, koska tavallisesti sovellettavia lähettämisen määräaikoja ei välttämättä voida noudattaa.

vi.

Jos Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja kolmen päivän kuluessa, Madagaskar voi määrätä aluksen palaamaan heti Madagaskarin nimeämään satamaan tutkintaa varten.

4.   Kalastuksenseurantakeskuksen laiminlyönti — Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja

i.

Jos kalastuksenseurantakeskus ei saa ERS-tietoja, sen ERS-yhteyshenkilö ilmoittaa asiasta viipymättä toisen kalastuksenseurantakeskuksen ERS-yhteyshenkilölle ja toimii tarvittaessa yhteistyössä ratkaisun löytämiseksi.

ii.

Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskus ja Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus sopivat yhdessä ennen ERS-järjestelmän käyttöönottoa vaihtoehtoisista sähköisistä viestintävälineistä, joita käytetään ERS-tietojen toimittamiseksi, jos kalastuksenseurantakeskus laiminlyö niiden toimittamisen, ja ne ilmoittavat toisilleen viipymättä kaikista muutoksista.

iii.

Jos Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus ilmoittaa, ettei ERS-tietoja ole saatu, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on yksilöitävä ongelman syyt ja toteutettava tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on ilmoitettava Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle ja EU:lle tuloksista ja toteutetuista toimenpiteistä 24 tunnin kuluessa laiminlyönnin havaitsemisesta.

iv.

Jos ongelman ratkaiseminen kestää kauemmin kuin 24 tuntia, lippuvaltion kalastuksenseurantakeskuksen on toimitettava viipymättä puuttuvat ERS-tiedot Madagaskarin kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 3 kohdan v alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä keinoa.

v.

Madagaskar ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa Madagaskarin kalastuksenseurantakeskus ei ole toimittanut tietoja toisen kalastuksenseurantakeskuksen laiminlyönnin vuoksi.

5.   Kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimet

i.

Kalastuksenseurantakeskuksen suunnitelluista huoltotoimista (huolto-ohjelma), jotka voivat vaikuttaa ERS-tietojen vaihtoon, on ilmoittava toiselle kalastuksenseurantakeskukselle vähintään 72 tuntia etukäteen, ja samalla on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava huoltotöiden päivämäärä ja kesto. Tiedot huoltotoimista, joita ei ollut suunniteltu, on ilmoitettava mahdollisimman pian toiselle kalastuksenseurantakeskukselle.

ii.

Huoltotoimien aikana ERS-tietojen lähettäminen voi odottaa siihen saakka, kun järjestelmä on uudelleen toiminnassa. Asianomaiset ERS-tiedot lähetetään siis heti huoltotöiden jälkeen.

iii.

Jos huoltotoimet kestävät yli 24 tuntia, ERS-tiedot lähetetään toiselle kalastuksenseurantakeskukselle käyttäen jotakin 3 kohdan v alakohdassa tarkoitettua vaihtoehtoista sähköistä viestintävälinettä.

iv.

Madagaskar ilmoittaa asiasta toimivaltaisille yksiköilleen, jottei EU:n alusten katsottaisi rikkoneen määräyksiä tilanteessa, jossa ERS-tietoja ei lähetetä kalastuksenseurantakeskuksen huoltotoimien vuoksi.

6.   ERS-tietojen toimittaminen Madagaskarille

i.

Lippuvaltion ERS-tietojen toimittamisessa Madagaskarille käytetään tämän lisäyksen 1 kohdassa tarkoitettuja Euroopan komission yksiköiden EU:n puolesta hallinnoimia sähköisiä viestintävälineitä (DEH eli Data Exchange Highway).

ii.

EU:n kalastuslaivaston kalastustoiminnan hallinnoimiseksi kyseiset tiedot tallennetaan ja Euroopan komission yksiköiden valtuutettu henkilöstö voi tutustua niihin Euroopan unionin nimissä.

Lisäys 9

Yhteystahot Madagaskarilla

Huom. Madagaskar toimittaa kaikki jäljempänä esitetyt tiedot viimeistään silloin, kun tämän pöytäkirjan väliaikainen soveltaminen alkaa.

1.   Kalavaroista ja kalastuksesta vastaava ministeriö (Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche)

Postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot.

2.   Kalastuslupahakemukset

Postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot.

3.   Tilasto- ja ohjelmointiosasto (Direction de la Statistique et de la Programmation, DSP)

Postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot.

4.   Kalastuksenseurantakeskus — tulo- ja poistumisilmoitukset

Kalastuksenseurantakeskuksen nimi (kutsutunnus):

Radio:

 

VHF: F1 kanava 16; F2 kanava 71

 

HF: F1 5.283 MHZ; F2 7.3495 MHZ

Postiosoite, ensisijainen ja vaihtoehtoinen sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot.

5.   Antsirananan tonnikalatilastotietoyksikkö (Unité de Statistique Thonière d'Antsiranana)

Postiosoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot.


Top