Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0225(03)

Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

OJ L 52, 25.2.2011, p. 47–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 214 - 232

In force

22011A0225(03)

Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

Virallinen lehti nro L 052 , 25/02/2011 s. 047 - 065


Euroopan unionin ja Georgian välinen

sopimus

luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä "unioni",

ja

GEORGIA,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjen mukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Georgian tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita sellaisten Euroopan unioniin, sen jäsenvaltioihin ja Georgiaan sovellettavien oikeuksien, velvoitteiden ja vastuun soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pöytäkirjalla,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti Irlanti ei osallistu tähän sopimukseen, jollei se mainitun pöytäkirjan mukaisesti ilmoita sitä haluavansa,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osaston soveltamisalaan, ei Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a) "sopimuspuolilla" Georgiaa ja unionia;

b) "Georgian kansalaisella" henkilöä, jolla on Georgian kansalaisuus;

c) "jäsenvaltion kansalaisella" henkilöä, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään unionin tarpeita varten;

d) "jäsenvaltiolla" sellaista Euroopan unionin jäsenvaltiota, jota tämä sopimus sitoo;

e) "kolmannen maan kansalaisella" henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Georgian tai jäsenvaltion kansalaisuus;

f) "kansalaisuudettomalla henkilöllä" henkilöä, jolla ei ole minkään valtion kansalaisuutta;

g) "oleskeluluvalla" millaista tahansa Georgian tai jäsenvaltion myöntämää lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Tällä ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisen valtion alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

h) "viisumilla" Georgian tai jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, jolla sallitaan henkilön saapua asianomaisen valtion alueelle tai kulkea sen kautta. Tällä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumia;

i) "pyynnön esittävällä valtiolla" valtiota (Georgiaa tai jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 14 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

j) "pyynnön vastaanottavalla valtiolla" valtiota (Georgiaa tai jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 7 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 14 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

k) "toimivaltaisella viranomaisella" Georgian tai jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

l) "kauttakululla" kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen valtion alueen kautta hänen matkustaessaan pyynnön esittäneestä valtiosta kohdemaahan;

m) "raja-alueella" aluetta, joka ulottuu enintään 5 kilometrin päähän jäsenvaltioiden tai Georgian satamista (tullialueet mukaan lukien) ja kansainvälisistä lentoasemista.

I JAKSO

GEORGIAN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1. Georgia ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on Georgian kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2. Georgia ottaa takaisin myös

a) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa tai jonkin toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa, ja

b) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla Georgian alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla Georgian alueelle ja oleskella siellä, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa tai jonkin toisen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa.

3. Georgia ottaa takaisin myös henkilöt, jotka ovat menettäneet Georgian kansalaisuuden tai luopuneet siitä sen jälkeen, kun ovat saapuneet jonkin jäsenvaltion alueelle, jollei kyseinen jäsenvaltio ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4. Kun Georgia on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Georgian toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää takaisinotettavalle henkilölle tämän tahdosta riippumatta välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään 90 päivän ajan. Jos Georgia ei ole kolmen työpäivän kuluessa myöntänyt pyydettyä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten [1].

5. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, Georgian toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto jatkaa matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai myöntää tarvittaessa uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, kolmen työpäivän kuluessa. Jos Georgia ei ole kolmen työpäivän kuluessa myöntänyt pyydettyä matkustusasiakirjaa tai jatkanut sen voimassaoloaikaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten [2].

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1. Georgia ottaa takaisin jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö tai esitetyn alustavan näytön perusteella voidaan olettaa, että

a) kyseisillä henkilöillä on takaisinottopyynnön esittämisajankohtana Georgian myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b) kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan Georgian alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a) kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut Georgiassa sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b) pyynnön esittänyt jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista alueelleen tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

i) kyseisellä henkilöllä on Georgian myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on pidempi;

ii) pyynnön esittäneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja; tai

iii) kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa; tai

c) pyynnön vastaanottanut valtio on karkottanut kyseisen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tämän kotimaahan tai kolmanteen maahan.

3. Kun Georgia on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, se myöntää välittömästi ja enintään kolmen työpäivän kuluessa matkustusasiakirjan karkottamista varten henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty. Jos Georgia ei ole kolmen työpäivän kuluessa myöntänyt matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten.

II JAKSO

UNIONIN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

4 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1. Jäsenvaltio ottaa Georgian pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Georgian alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on kyseisen jäsenvaltion kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2. Jäsenvaltio ottaa takaisin myös

a) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus Georgiassa;

b) edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä, paitsi jos heillä on itsenäinen oleskeluoikeus Georgiassa.

3. Jäsenvaltio ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan Georgian alueelle ovat menettäneet jäsenvaltion kansalaisuuden tai luopuneet siitä, jollei Georgia ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4. Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää takaisinotettavalle henkilölle tämän tahdosta riippumatta välittömästi ja enintään kolmen työpäivän kuluessa takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään 90 päivän ajan. Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei ole kolmen työpäivän kuluessa myöntänyt matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän Georgian vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten.

5. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto jatkaa matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai myöntää tarvittaessa uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, kolmen työpäivän kuluessa. Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei ole kolmen työpäivän kuluessa myöntänyt uutta matkustusasiakirjaa tai jatkanut sen voimassaoloaikaa, sen katsotaan hyväksyvän Georgian vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten.

5 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1. Jäsenvaltio ottaa Georgian pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Georgian alueella, jos esitetään näyttö tai esitetyn alustavan näytön perusteella voidaan olettaa, että

a) kyseisillä henkilöillä on takaisinottopyynnön esittämisajankohtana pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b) kyseiset henkilöt saapuivat Georgian alueelle laittomasti oleskeltuaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a) kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b) Georgia on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista Georgian alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

i) kyseisellä henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on pidempi;

ii) Georgian myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja; tai

iii) kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa; tai

c) pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on karkottanut kyseisen kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tämän kotimaahan tai kolmanteen maahan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4. Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, se myöntää välittömästi ja enintään kolmen työpäivän kuluessa matkustusasiakirjan karkottamista varten henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty. Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei ole kolmen työpäivän kuluessa myöntänyt kyseistä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän Georgian vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten.

III JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

6 artikla

Periaatteet

1. Edellä 2–5 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jollei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

2. Jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja tai henkilötodistus, hänet voidaan siirtää ilman että pyynnön esittävän valtion tarvitsee esittää pyynnön vastaanottavalle valtiolle takaisinottopyyntöä tai 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista ilmoitusta.

3. Jos henkilö on otettu kiinni pyynnön esittävän valtion raja-alueella (myös lentoasemalla) sen jälkeen, kun hän on ylittänyt rajan laittomasti suoraan pyynnön vastaanottavan valtion alueelta, pyynnön esittävä valtio voi esittää takaisinottopyynnön kahden päivän kuluessa kyseisen henkilön kiinniotosta (nopeutettu menettely), jollei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

7 artikla

Takaisinottopyyntö

1. Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava seuraavat tiedot:

a) takaisinotettavan henkilön henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja, jos mahdollista, syntymäpaikka ja viimeisin kotipaikka) ja tarvittaessa naimattomien alaikäisten lasten ja/tai puolisoiden henkilötiedot;

b) omien kansalaisten osalta maininta siitä, millä keinoin näyttö tai alustava näyttö kansalaisuudesta esitetään;

c) kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden osalta maininta siitä, millä keinoin näyttö tai alustava näyttö kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä sekä laittomasta maahantulosta ja oleskelusta esitetään;

d) takaisinotettavan henkilön valokuva;

e) sormenjäljet.

2. Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a) maininta siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, mikäli henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon mainitsemiseen;

b) muita suoja- tai turvatoimenpiteitä tai henkilön terveydentilaa koskevat tiedot, jotka saattavat olla tarpeen kyseessä olevassa siirtotapauksessa.

3. Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 5.

4. Takaisinottopyyntö voidaan esittää mitä tahansa viestintäkeinoa käyttäen, sähköiset viestintäkeinot mukaan lukien.

8 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 1 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt, jos voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään kuusi kuukautta. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, jäsenvaltiot ja Georgia tunnustavat kansalaisuuden vastavuoroisesti ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

2. Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva alustava näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 2 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, jäsenvaltiot ja Georgia katsovat kansalaisuuden todennetuksi, jolleivät ne voi muuta osoittaa. Kansalaisuutta koskevaa alustavaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

3. Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää tai jos niihin perustuva näyttö ei ole riittävä, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät kansalaisuuden selvittämistä varten takaisinotettavan henkilön kuulemisen. Pyynnön esittävän jäsenvaltion on pyydettävä kuulemista takaisinottopyynnön yhteydessä, ja se on järjestettävä ilman aiheetonta viivytystä ja enintään neljän työpäivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Kuulemismenettelystä voidaan määrätä tämän sopimuksen 19 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanopöytäkirjoissa.

9 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1. Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 3 luetelluista asiakirjoista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jäsenvaltiot ja Georgia tunnustavat tällaisen näytön vastavuoroisesti ilman lisätutkimuksia.

2. Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 4 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, jäsenvaltiot ja Georgia katsovat edellytysten täyttyneen, jolleivät ne voi muuta osoittaa.

3. Maahantulon, oleskelun tai asumisen laittomuus todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, jos niistä puuttuu pyynnön esittävän valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, pidetään alustavana näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

10 artikla

Määräajat

1. Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion toimivaltainen viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, mutta ainoastaan siihen saakka, kun esteet ovat poistuneet.

2. Takaisinottopyyntöön on vastattava kirjallisesti

a) kahden työpäivän kuluessa, jos pyyntö on esitetty nopeutetussa menettelyssä (6 artiklan 3 kohta); tai

b) kaikissa muissa tapauksissa 12 vuorokauden kuluessa.

Määräajan kuluminen alkaa takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei vastata määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

3. Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava kirjallisesti.

4. Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdassa vahvistettu määräaika on umpeutunut, asianomainen henkilö siirretään kolmen kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

11 artikla

Siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kuljetustavat

1. Ennen kuin henkilö palautetaan, pyynnön esittäneen valtion toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat kirjallisesti vähintään kolme työpäivää etukäteen pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaisille viranomaisille siirron ajankohtaan, maahantulopaikkaan, mahdollisiin saattajiin ja muihin siirtoon liittyviin seikkoihin liittyvistä järjestelyistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2. Kuljetus tapahtuu ilmateitse tai maitse. Ilmateitse tapahtuvassa palautuksessa ei edellytetä Georgian tai jäsenvaltioiden kansallisten lentoyhtiöiden käyttöä ja siinä voidaan käyttää reittilentoja tai, jos kyseessä on pyynnön vastaanottavan valtion kansalainen, tilauslentoja. Jos mukana on saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion valtuuttama henkilö, edellyttäen, että hän on Georgian tai jonkin jäsenvaltion valtuuttama henkilö.

12 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien 6 kuukauden tai, jos kyse on kolmansien maiden kansalaisista tai kansalaisuudettomista henkilöistä, 12 kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2–5 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä soveltuvin osin ja ilmoitetaan kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

IV JAKSO

KAUTTAKULKU

13 artikla

Periaatteet

1. Jäsenvaltioiden ja Georgian olisi rajoitettava kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulku tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2. Georgia sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta jäsenvaltion sitä pyytäessä, ja jäsenvaltio puolestaan sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta Georgian sitä pyytäessä, jos jatkoyhteys mahdollisissa muissa kauttakulkuvaltioissa ja takaisinotto määrävaltioon on varma.

3. Georgia tai jäsenvaltio voi evätä kauttakulun

a) jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

b) jos kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c) pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

4. Georgia tai jäsenvaltio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos 3 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja ne estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto kohdevaltioon ei ole enää varma. Tällaisessa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio ottaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tarvittaessa viipymättä takaisin.

14 artikla

Kauttakulkumenettely

1. Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a) kauttakulkutapa (ilmateitse tai maitse), mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja suunniteltu lopullinen määräpaikka;

b) asianomaisen henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimi, sukunimi, syntymänimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c) suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d) ilmoitus siitä, että pyynnön esittävä valtio katsoo 13 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttyvän ja ettei 13 artiklan 3 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle ole tiedossa syytä.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 6.

2. Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa suostumuksestaan pyynnön esittäneelle valtiolle kirjallisesti viiden vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle pyynnön epäämisestä perusteluineen.

3. Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumi.

4. Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisen neuvonpidon mukaisesti kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

5. Kauttakulku on toteutettava 30 päivän kuluessa siitä, kun suostumus pyyntöön on otettu vastaan.

V JAKSO

KUSTANNUKSET

15 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista lopullisen määrävaltion rajalle saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten oikeutta periä takaisinottokustannukset takaisinotettavalta henkilöltä tai kolmansilta osapuolilta.

VI JAKSO

TIETOSUOJA JA RAJOITTAMATTOMUUSLAUSEKE

16 artikla

Tietosuoja

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos joko Georgian tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietoja käsitellään kussakin yksittäisessä tapauksessa Georgian kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja jos rekisterinpitäjä on jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, noudatetaan direktiivin 95/46/EY säännöksiä ja kyseisen direktiivin mukaisesti annettua kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a) henkilötietoja on käsiteltävä asiallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen;

b) henkilötietojen keräämisen erikseen määriteltynä, nimenomaisena ja perusteltuna tarkoituksena on oltava tämän sopimuksen täytäntöönpano, eikä tietoja luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla;

c) henkilötietojen on oltava riittäviä ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen; ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

i) takaisinotettavan henkilön tarkat henkilötiedot (esimerkiksi etunimet, sukunimet, mahdolliset aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai lisänimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollisesti aikaisempi kansalaisuus);

ii) passiin, henkilötodistukseen tai ajokorttiin liittyvät tiedot (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka);

iii) tiedot pysähdyspaikoista ja matkareiteistä;

iv) muut siirrettävän henkilön tunnistamista tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemista varten tarvittavat tiedot;

d) henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;

e) henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin ne ovat tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään;

f) sekä tietoja luovuttavan viranomaisen että tietoja vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi, tuhoamiseksi tai suojaamiseksi, kun tietojen käsittely ei tapahdu tämän artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole asianmukaisia, olennaisia, paikkansapitäviä tai tietoja on käsittelyn kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai suojaamisesta on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle;

g) tiedot vastaanottaneen viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista;

h) henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta;

i) henkilötiedot luovuttaneella viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

17 artikla

Rajoittamattomuuslauseke

1. Tämä sopimus ei rajoita sellaisten unioniin, sen jäsenvaltioihin ja Georgiaan sovellettavien oikeuksien, velvoitteiden ja vastuun soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti

a) pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla;

b) turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyistä kansainvälisistä yleissopimuksista;

c) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta ja sen pöytäkirjoista;

d) kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisesta 10 päivänä joulukuuta 1984 tehdystä YK:n yleissopimuksesta;

e) rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kauttakulkua koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista;

f) toisen maan kansalaisten takaisinottoa koskevia määräyksiä sisältävistä monenvälisistä kansainvälisistä yleissopimuksista ja sopimuksista, kuten 7 päivänä joulukuuta 1944 tehdystä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksesta.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VII JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

18 artikla

Takaisinottoa käsittelevä sekakomitea

1. Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinottoa käsittelevän sekakomitean, jäljempänä "komitea", jonka tehtävänä on erityisesti

a) valvoa tämän sopimuksen soveltamista;

b) päättää tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä;

c) vaihtaa säännöllisesti tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden ja Georgian 19 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

d) antaa suosituksia tähän sopimukseen ja sen liitteisiin tehtävistä muutoksista.

2. Komitean päätökset ovat sopimuspuolia sitovia.

3. Komitea koostuu unionin ja Georgian edustajista.

4. Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

5. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1. Georgia ja jäsenvaltio voivat jäsenvaltion tai Georgian pyynnöstä laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahvistetaan muun muassa seuraavia asioita koskevat säännöt:

a) toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen, rajanylityspaikat ja yhteyspistetietojen vaihto;

b) saattajan kanssa tapahtuvan palauttamisen, muun muassa saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun, edellytykset;

c) keinot ja asiakirjat, joita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteissä 1–4;

d) nopeutetussa menettelyssä toteutettavaa takaisinottoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt; ja

e) kuulemismenettely.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 18 artiklassa tarkoitetulle takaisinottoa käsittelevälle sekakomitealle.

3. Georgia suostuu soveltamaan jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos viimeksi mainittu sitä pyytää.

20 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin tai järjestelyihin

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ensisijaisesti sellaisen henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muun järjestelyn määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Georgia ovat tehneet tai voivat tehdä 19 artiklan mukaisesti, siltä osin kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

VIII JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

21 artikla

Maantieteellinen soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalueella ja Georgian alueella, jollei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

2. Tätä sopimusta sovelletaan Irlannin alueella vasta, kun Euroopan unioni on antanut sitä koskevan ilmoituksen Georgialle. Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella.

22 artikla

Sopimuksen muuttaminen

Sopimuspuolet voivat yhteisymmärryksessä muuttaa tai täydentää tätä sopimusta. Muutokset ja täydentävät määräykset laaditaan erillisinä pöytäkirjoina, jotka ovat erottamaton osa tätä sopimusta ja jotka tulevat voimaan tämän sopimuksen 23 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

23 artikla

Voimaantulo, voimassaoloaika ja voimassaolon päättyminen

1. Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3. Tätä sopimusta sovelletaan Irlantiin sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen, jona 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on annettu.

4. Tämä sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi.

5. Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Tämän sopimuksen soveltaminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

24 artikla

Liitteet

Liitteet 1–6 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Brysselissä 22. marraskuuta 2010 kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja georgian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Vakiomuotoinen matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen.

[2] Ks. ed. alaviite.

--------------------------------------------------

LIITE 1

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 1 KOHTA)

- Mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi ja passin korvaava asiakirja, mukaan lukien lapsipassi),

- henkilökortti (mukaan lukien määräaikaiset ja tilapäiset kortit),

- todistus kansalaisuudesta ja muu virallinen asiakirja, jossa mainitaan tai josta selvästi ilmenee kansalaisuus.

--------------------------------------------------

LIITE 2

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Jos pyynnön vastaanottava valtio on joko jäsenvaltio tai Georgia:

- liitteessä 1 luetellut asiakirjat, joiden voimassaolon päättymisestä on kulunut yli 6 kuukautta,

- tämän sopimuksen liitteessä 1 lueteltujen asiakirjojen valokopiot,

- ajokortit tai niiden valokopiot,

- syntymätodistukset tai niiden valokopiot,

- yritysten henkilöstökortit ja niiden valokopiot,

- todistajanlausunnot,

- asianomaisen henkilön lausunnot ja hänen puhumansa kieli, mukaan lukien virallisen kielitaidon testauksen tulokset,

- muu asiakirja, jonka avulla asianomaisen henkilön kansalaisuus voidaan todeta,

- sotilaspassit ja asevoimien henkilökortit,

- merimieskirjat ja laivureiden palvelukortit,

- pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä kulkulupa.

Jos pyynnön vastaanottava valtio on Georgia:

- henkilöllisyyden vahvistaminen viisumitietojärjestelmässä [1] tehdyn haun perusteella,

- jos kyseinen jäsenvaltio ei käytä viisumitietojärjestelmää, henkilöllisyyden vahvistaminen tällaisten jäsenvaltioiden pitämien viisumihakemusrekisterien perusteella.

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus), EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60.

--------------------------------------------------

LIITE 3

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 1 KOHTA)

- Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion myöntämä viisumi ja/tai oleskelulupa,

- tulo-/poistumisleimat tai vastaavat merkinnät asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta/poistumisesta (esim. valokuvat).

--------------------------------------------------

LIITE 4

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 2 KOHTA)

- Pyynnön esittävän valtion toimivaltaisten viranomaisten antama kuvaus paikasta ja olosuhteista, joissa asianomainen henkilö on pysäytetty hänen saavuttuaan kyseisen valtion alueelle,

- kansainvälisen järjestön (esimerkiksi UNHCR) toimittamat henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvät tiedot,

- perheenjäsenten, matkaseuran yms. ilmoitukset/vahvistamat tiedot,

- asianomaisen henkilön lausunto,

- tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palveluja,

- erityisesti sellaisten rajaviranomaisten ja muiden todistajien antamat viralliset lausunnot, jotka voivat todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan,

- asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto,

- mikä tahansa asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisen laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

- asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu ja/tai matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottavan valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottavan valtion alueella.

--------------------------------------------------

LIITE 5

(Pyynnön esittävän viranomaisen nimi)

(Paikka ja päiväys)

Viite: …

Vastaanottaja: …

(Pyynnön vastaanottavan viranomaisen nimi)

NOPEUTETTU MENETTELY (6 artiklan 3 kohta)

KUULEMISPYYNTÖ (8 artiklan 3 kohta)

+++++ TIFF +++++

TAKAISINOTTOPYYNTÖ

Euroopan unionin ja Georgian välillä luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta 22. marraskuuta 2010 tehdyn sopimuksen 7 artiklan mukaisesti

A. HENKILÖTIEDOT

1. Koko nimi (sukunimi alleviivataan):

2. Syntymänimi:

3. Syntymäaika ja paikka:

Valokuva

4. Sukupuoli ja fyysiset ominaisuudet (pituus, silmien väri, erityiset tuntomerkit yms.):

5. Muut nimet (aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet):

6. Kansalaisuus ja kieli:

7. Siviilisääty: naimisissa naimaton eronnut leski

Jos naimisissa: puolison nimi: …

Lasten nimet ja iät: …

8. Viimeisin osoite pyynnön vastaanottavassa valtiossa:

B. PUOLISON HENKILÖTIEDOT

1. Koko nimi (sukunimi alleviivataan): …

2. Syntymänimi: …

3. Syntymäaika ja paikka: …

4. Sukupuoli ja fyysiset ominaisuudet (pituus, silmien väri, erityiset tuntomerkit yms.): …

5. Muut nimet (aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet): …

6. Kansalaisuus ja kieli: …

C. LASTEN HENKILÖTIEDOT

1. Koko nimi (sukunimi alleviivataan): …

2. Syntymäaika ja paikka: …

3. Sukupuoli ja fyysiset ominaisuudet (pituus, silmien väri, erityiset tuntomerkit yms.): …

4. Kansalaisuus ja kieli: …

+++++ TIFF +++++

D. SIIRRETTÄVÄÄ HENKILÖÄ KOSKEVAT ERITYISOLOSUHTEET

1. Terveydentila (esim. maininta erityisen sairaanhoidon tarpeesta; tartuntataudin latinankielinen nimi):

2. Maininta, jos henkilö on erityisen vaarallinen (esim. epäilty vakavasta rikoksesta; aggressiivinen käytös):

E. PYYNTÖÖN LIITETTY TODISTUSAINEISTO

1. …

(passin numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

2. …

(henkilötodistuksen numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

3. …

(ajokortin numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

4. …

(muun virallisen asiakirjan numero)

(myöntämisaika ja -paikka)

(asiakirjan myöntänyt viranomainen)

(viimeinen voimassaolopäivä)

F. HUOMAUTUKSIA

(Allekirjoitus) (Sinetti/leima)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

LIITE 6

(Pyynnön esittävän viranomaisen nimi)

(Paikka ja päiväys)

Viite:…

Vastaanottaja: …

(Pyynnön vastaanottavan viranomaisen nimi)

+++++ TIFF +++++

KAUTTAKULKUPYYNTÖ Euroopan unionin ja Georgian välillä luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta 22. marraskuuta 2010 tehdyn sopimuksen 14 artiklan mukaisesti

A. HENKILÖTIEDOT

1. Koko nimi (sukunimi alleviivataan):

2. Syntymänimi:

3. Syntymäaika ja paikka:

Valokuva

4. Sukupuoli ja fyysiset ominaisuudet (pituus, silmien väri, erityiset tuntomerkit yms.):

5. Muut nimet (aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet):

6. Kansalaisuus ja kieli:

7. Matkustusasiakirjan laji ja numero:

B. KAUTTAKULKU

1. Kauttakulkutapa

ilmateitse maitse

2. Lopullinen määrävaltio:

3. Mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot:

4. Suunniteltu rajanylityspaikka, kauttakulkupäivä ja aika sekä mahdolliset saattajat:

5. Maahanpääsy taattu mahdollisiin muihin kauttakulkuvaltioihin ja lopulliseen määrävaltioon (13 artiklan 2 kohta):

kyllä ei

6. Onko tiedossa syy evätä kauttakulku (13 artiklan 3 kohta)

kyllä ei

C. HUOMAUTUKSIA

(Allekirjoitus) (Sinetti/leima)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

YHTEINEN JULISTUS 3 ARTIKLAN 1 KOHDASTA JA 5 ARTIKLAN 1 KOHDASTA

Sopimuspuolet sopivat, että näissä määräyksissä sillä, että henkilö "tulee suoraan" Georgian alueelta, tarkoitetaan asianomaisen henkilön saapumista jäsenvaltion alueelle kulkematta kolmannen maan kautta, tai jos pyynnön vastaanottava valtio on jäsenvaltio, saapumista Georgian alueelle kulkematta kolmannen maan kautta. Kauttakulkua kolmannen maan lentokenttäalueen kautta ei katsota maahantuloksi.

--------------------------------------------------

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Georgia ja Tanska tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.

--------------------------------------------------

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin sekä Islannin ja Norjan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Georgia tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin ja Norjan kanssa.

--------------------------------------------------

YHTEINEN JULISTUS SVEITSISTÄ

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan unionin ja Sveitsin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 1 päivänä maaliskuuta 2008 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Georgia tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Sveitsin kanssa.

--------------------------------------------------

Top