EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0113(01)

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin

OJ L 8, 13.1.2010, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2010

22010A0113(01)

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin

Virallinen lehti nro L 008 , 13/01/2010 s. 0011 - 0016


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen

sopimus

rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä Euroopan unionista Yhdysvaltoihin terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman tarkoituksiin

EUROOPAN UNIONI

ja

AMERIKAN YHDYSVALLAT, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

HALUAVAT ehkäistä ja torjua terrorismia ja sen rahoittamista erityisesti keskinäisellä tietojenvaihdolla voidakseen kumpikin suojella demokraattisia yhteiskuntiaan sekä yhteisiä arvojaan, oikeuksiaan ja vapauksiaan,

HALUAVAT tehostaa ja rohkaista sopimuspuolten välistä yhteistyötä transatlanttisen kumppanuuden hengessä,

PALAUTTAVAT mieliin terrorismin ja sen rahoituksen torjumista koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukset ja asiaan kuuluvat Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston terrorismin torjumisen alalla antamat päätöslauselmat, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1373 (2001),

TOTEAVAT, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa (Terrorist Finance Tracking Programme, jäljempänä "TFTP-ohjelma") on käytetty välineenä terroristien ja heidän rahoittajiensa tunnistamisessa ja kiinniottamisessa ja että sen avulla on saatu monia johtolankoja, jotka on jaettu edelleen terrorismin torjuntaa varten toimivaltaisille viranomaisille eri puolilla maailmaa ja jotka ovat erityisen arvokkaita Euroopan unionin jäsenvaltioille, jäljempänä "jäsenvaltiot",

PANEVAT MERKILLE TFTP-ohjelman tärkeyden terrorismin ehkäisemisessä ja torjumisessa Euroopan unionissa ja muualla sekä Euroopan unionin merkittävän tehtävän varmistettaessa, että kansainvälisen rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajat antavat käyttöön terrorismin ja sen rahoituksen ehkäisemisessä ja torjumisessa tarvittavat Euroopan unionin alueella tallennetut rahaliikenteen sanomanvälitystiedot edellyttäen, että tiukat suojatoimet toteutetaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan, joka koskee perusoikeuksien kunnioittamista, sekä suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa, yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevassa Euroopan neuvoston yleissopimuksessa N:o 108 ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa tarkoitetun yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden osalta,

PAINOTTAVAT Euroopan unionissa ja Amerikan yhdysvalloissa, jäljempänä "Yhdysvallat", yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta kunnioitettavia yhteisiä arvoja sekä sitä, että molemmat sopimuspuolet pitävät suuressa arvossa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeutta käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja valtion epäasianmukaisia toimia vastaan,

PANEVAT MERKILLE tiukat valvonta- ja suojatoimet, joita Yhdysvaltojen valtiovarainministeriössä sovelletaan käsiteltäessä, käytettäessä ja levitettäessä rahaliikenteen sanomanvälitystietoja TFTP-ohjelman puitteissa ja jotka on kuvattu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 20 päivänä heinäkuuta 2007 ja Yhdysvaltojen Federal Registerissä 23 päivänä lokakuuta 2007 julkaistuissa Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön ilmoituksissa ja jotka ovat osoituksena Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin parhaillaan tekemästä yhteistyöstä maailmanlaajuisen terrorismin torjumiseksi,

MUISTUTTAVAT, että kansalaisuudesta riippumatta kaikilla henkilöillä on oikeuksiensa tosiasiallisen toteutumisen takaamiseksi mahdollisuus tehdä valitus riippumattomalle tietosuojavaltuutetulle tai muulle vastaavalle viranomaiselle sekä käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa,

OTTAVAT HUOMIOON, että asianmukaiset hallinnolliset tai oikeudelliset oikeussuojakeinot ovat käytettävissä henkilötietojen epäasianmukaista käsittelyä koskevan Yhdysvaltojen lainsäädännön nojalla, johon kuuluvat muun muassa vuoden 1946 hallintomenettelylaki (Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. 701 ja seur.), vuoden 1978 ylitarkastajalaki (Inspector General Act, 5 U.S.C. App.), syyskuun 11 päivän komissiota koskevan lain vuoden 2007 täytäntöönpanosuositukset (42 U.S.C. 2000ee ja seur.), tietokonepetoksista ja -väärinkäytöksistä annettu laki (Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. 1030) sekä tiedonvapauslaki (Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552), sellaisina kuin ne ovat muutettuina,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että Euroopan unionissa rahoituslaitosten ja rahaliikenteen sanomanvälitystietopalvelujen tarjoajien on lain mukaan tiedotettava asiakkailleen siitä, että maksutapahtumarekisterien sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaisille lainvalvontatarkoituksiin,

VAHVISTAVAT, ettei tämä sopimus muodosta ennakkotapausta millekään muille tuleville Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisille tai jommankumman sopimuspuolen ja jonkin muun valtion välisille järjestelyille rahaliikenteen sanomanvälitystietojen tai jossakin muussa muodossa olevan tiedon käsittelyn ja siirron eikä tietosuojan osalta,

MUISTUTTAVAT, että tämä sopimus ei sisällä poikkeuksia jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten toimivaltaan suojella henkilöitä, kun näiden henkilötietoja käsitellään,

VAHVISTAVAT, että tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten välillä tai Yhdysvaltojen ja jäsenvaltioiden välillä voimassa oleviin muihin lainvalvontaa tai tietojenvaihtoa koskeviin sopimuksiin tai järjestelyihin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Sopimuksen tarkoitus

1. Tämän sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yksityisyyden suojaa, henkilötietojen suojaa ja muita tässä sopimuksessa esitettyjä edellytyksiä täysimääräisesti noudattaen, että

a) tämän sopimuksen mukaisesti yhteisesti nimettyjen kansainvälisen rahaliikenteen sanomanvälitystietopalvelujen tarjoajien Euroopan unionin alueella säilyttämät rahaliikenteen sanomanvälitystiedot ja muut niihin liittyvät tiedot annetaan pyynnöstä Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön saataville terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten, ja

b) TFTP-ohjelman kautta saadut asiaankuuluvat tiedot annetaan jäsenvaltioiden lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta tai terrorismin torjunnasta vastaavien viranomaisten taikka Europolin tai Eurojustin saataville terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten.

2. Yhdysvallat, Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot toteuttavat toimivaltuuksiensa mukaisesti kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimenpiteet soveltaakseen tämän sopimuksen määräyksiä ja toteuttaakseen sen tarkoituksen.

2 artikla

SoveltamisalaTerrorismia tai terrorismin rahoitusta koskeva toimintatapa

Tätä sopimusta sovelletaan rahaliikenteen sanomanvälitystietojen ja niihin liittyvien tietojen saamiseen ja käyttöön seuraavien tekojen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten:

a) yksittäisen henkilön tai yhteisön tekemät teot, joihin liittyy väkivaltaa tai jotka ovat muutoin vaarallisia ihmishengelle tai joihin liittyy riski omaisuudelle tai infrastruktuurille aiheutuvasta vahingosta ja jotka luonteensa ja tapahtumayhteytensä vuoksi antavat perusteltua syytä olettaa, että niiden tekemisen tarkoituksena on

i) pelotella tai hallita pakolla väestöä;

ii) pelotella valtion hallitusta tai kansainvälistä järjestöä, pakottaa julkinen elin tai kansainvälinen järjestö toimintaan tai hallita pakolla julkista elintä tai kansainvälistä järjestöä tarkoituksena saada tämä toimimaan tai pidättymään toimimasta tai

iii) horjuttaa vakavasti jonkin maan tai kansainvälisen järjestön poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia perusrakenteita tai tuhota ne;

b) henkilön tai yhteisön syyllistyminen auttamaan, rahoittamaan tai toimittamaan rahoitusvälineitä tai teknistä tukea taikka rahoitus- tai muita palveluja a alakohdassa kuvattuja tekoja varten tai niiden tueksi; tai

c) henkilön tai yhteisön syyllistyminen auttamaan a tai b kohdassa kuvattuja tekoja, yllyttämään näihin tekoihin tai yrittämään tehdä näitä tekoja.

3 artikla

Nimettyjen palveluntarjoajien tietojenantovelvollisuuden toteutuminen

Euroopan unioni varmistaa tämän sopimuksen mukaisesti, että tämän sopimuksen sopimuspuolten yhdessä nimeämät rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajat, jäljempänä "nimetyt palveluntarjoajat", antavat Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön saataville sen pyytämät rahaliikenteen sanomanvälitystiedot ja niihin liittyvät tiedot terrorismin tai sen rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten, jäljempänä "toimitettavat tiedot".

4 artikla

Yhdysvaltojen pyynnöt saada tietoja nimetyiltä palveluntarjoajilta

1. Keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 allekirjoitetun sopimuksen 8 artiklan nojalla sekä Yhdysvaltojen ja sen jäsenvaltion, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on tai jossa se säilyttää pyydettyjä tietoja, asiaa koskevan kahdenvälisen keskinäistä oikeusapua koskevan välineen mukaisesti Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö esittää pyynnön, joka perustuu meneillään olevaan tutkintaan tietyn 2 artiklassa tarkoitetun toimintatavan osalta, johon on syyllistytty tai kun olemassa olevan tiedon tai näytön perusteella on syytä uskoa, että siihen on syyllistytty. Tätä tarkoitusta varten Yhdysvaltojen valtiovarainministeriötä pidetään hallintoviranomaisena, jolle voidaan antaa apua.

2. Pyynnössä yksilöidään mahdollisimman selvästi ne nimetyn palveluntarjoajan Euroopan unionin alueella säilyttämät tiedot, jotka ovat tarpeen tätä varten. Tietoihin voi kuulua maksutapahtuman lähettäjän ja/tai vastaanottajan tunnistamisen mahdollistavia tietoja, kuten nimi, tilinumero, osoite, kansallinen tunnistenumero ja muita henkilötietoja, jotka liittyvät rahaliikennetietoihin.

Pyynnössä on perusteltava tietojensaannin tarve, ja pyydettävien tietojen määrän minimoimiseksi pyyntö rajataan mahdollisimman tarkasti ottaen asianmukaisesti huomioon maantieteellinen analyysi sekä uhkakuva- ja riskianalyysit.

3. Yhdysvaltojen oikeusministeriö toimittaa pyynnön joko sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on, tai sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa se säilyttää pyydettyjä tietoja.

4. Yhdysvallat toimittaa samanaikaisesti jäljennöksen pyynnöstä muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaiselle. Yhdysvallat toimittaa samanaikaisesti jäljennöksen pyynnöstä myös näiden jäsenvaltioiden kansallisille Eurojustin jäsenille.

5. Saatuaan perustellun pyynnön 2 kohdan mukaisesti pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaisen on tarkistettava, että pyyntö on tämän sopimuksen sekä keskinäistä oikeusapua koskevan kahdenvälisen sopimuksen sovellettavien edellytysten mukainen. Keskusviranomaisen tarkistettua asian pyyntö toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle toteutettavaksi pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Jos pyyntö on toimitettu sen jäsenvaltion keskusviranomaiselle, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on, se jäsenvaltio, jossa tietoja säilytetään, avustaa pyynnön toteuttamisessa.

Pyydetty toimenpide toteutetaan kiireellisesti.

6. Jos nimetty palveluntarjoaja ei teknisistä syistä pysty yksilöimään ja tuottamaan erityisiä tietoja, jotka vastaisivat pyyntöä, kaikki mahdollisesti asiaankuuluvat tiedot toimitetaan suurena eränä, jollei 5 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

7. Tiedot siirretään pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen nimettyjen viranomaisten välillä.

8. Euroopan unioni varmistaa, että nimetyt palveluntarjoajat pitävät yksityiskohtaisesti kirjaa kaikista pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tämän sopimuksen tarkoituksia varten toimitetuista tiedoista.

9. Tietoja, jotka on toimitettu lainmukaisesti tämän määräyksen perusteella, voidaan tutkia muiden 2 artiklassa mainittuja toimintatapatyyppejä koskevien tutkintojen yhteydessä, noudattaen täysin tämän sopimuksen 5 artiklaa.

5 artikla

Toimitettavien tietojen käsittelyyn sovellettavat suojatoimet

1. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on varmistettava, että toimitettavia tietoja käsitellään tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

2. TFTP-ohjelma ei sisällä eikä saa sisältää tietojen louhintaa eikä muuntyyppistä algoritmistä tai automaattista profilointia eikä tietokoneavusteista suodatusta. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on erityisesti huolehdittava henkilötietojen suojaamisesta seuraavilla suojatoimilla, joita on noudatettava syrjimättä erityisesti kansalaisuuden tai asuinvaltion perusteella:

a) Toimitettavia tietoja on käsiteltävä yksinomaan terrorismin tai terrorismin rahoituksen ennaltaehkäisyä, tutkintaa, selville saamista tai syytteeseenpanoa varten.

b) Kaikkien toimitettavista tiedoista tehtävien hakujen on perustuttava olemassa olevaan tietoon tai näyttöön, joka osoittaa olevan syytä uskoa, että haun kohteella on yhteys terrorismiin tai terrorismin rahoitukseen.

c) Kukin yksittäinen TFTP-ohjelman puitteissa tehtävä haku toimitettavista tiedoista on rajattava tarkasti, kunkin haun osalta on osoitettava olevan syytä uskoa, että haun kohteella on yhteys terrorismiin tai terrorismin rahoitukseen, ja kaikista hauista on pidettävä kirjaa, merkiten myös haun tekemisen edellyttämä yhteys terrorismiin tai terrorismin rahoitukseen.

d) Toimitettavia tietoja on säilytettävä suojatussa fyysisessä ympäristössä ja erillään kaikista muista tiedoista käyttämällä korkeatasoisia järjestelmiä sekä turvajärjestelyjä fyysisen tunkeutumisen varalle luvattoman pääsyn estämiseksi tietoihin.

e) Oikeus päästä toimitettaviin tietoihin on rajattava koskemaan vain terrorismia tai sen rahoitusta tutkivia analysoijia ja henkilöitä, jotka osallistuvat teknisen tuen tehtäviin sekä hallinnointi- ja valvontatehtäviin TFTP-ohjelman puitteissa.

f) Toimitettavista tiedoista ei saa ottaa muita kopioita kuin varmuuskopion tietojen tuhoutumisen varalle.

g) Toimitettavia tietoja ei saa manipuloida, niitä ei saa muuttaa, niihin ei saa lisätä mitään eikä niitä saa yhdistää muihin tietokantoihin.

h) Ainoastaan tämän sopimuksen nojalla TFTP-ohjelman kautta saatuja terrorismiin liittyviä johtolankoja saa jakaa lainvalvontaviranomaisille, yleisestä turvallisuudesta vastaaville viranomaisille tai terrorismin torjunnasta vastaaville viranomaisille Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa tai kolmansissa valtioissa, ja niitä saa käyttää vain terrorismin tai sen rahoituksen tutkintaa, selville saamista, ennaltaehkäisyä tai syytteeseenpanoa varten.

i) Tämän sopimuksen voimassaolon aikana Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on tehtävä tarkistus, jossa eritellään kaikki valikoimattomat tiedot, joita ei enää tarvita terrorismin tai sen rahoituksen torjumiseksi. Jos tällaisia tietoja on eritelty, menettelyt niiden poistamiseksi on käynnistettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona ne on määritelty tällaisiksi tiedoiksi, ja saatettava päätökseen mahdollisimman pian sen jälkeen, kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) kuukauden kuluttua määrittelystä, lukuun ottamatta poikkeuksellisia teknologisia olosuhteita.

j) Jos ilmenee, että on toimitettu rahaliikenteen sanomanvälitystietoja, joita ei ole pyydetty, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on poistettava tällaiset tiedot viipymättä ja pysyvästi ja ilmoitettava asiasta asiaankuuluvalle nimetylle palveluntarjoajalle ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion keskusviranomaiselle.

k) Kaikki ennen 20 päivää heinäkuuta 2007 vastaanotetut valikoimattomat tiedot on poistettava viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua tuosta ajankohdasta, jollei i alakohdasta muuta johdu.

l) Kaikki 20 päivänä heinäkuuta 2007 tai sen jälkeen vastaanotetut valikoimattomat tiedot on poistettava viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua niiden vastaanottamisesta, jollei i alakohdasta muuta johdu.

m) Toimitettavista tiedoista johdettuihin tietoihin, myös h alakohdan nojalla siirrettyihin tietoihin, sovelletaan säilyttämisaikaa, jota sovelletaan kulloiseenkin viranomaiseen tämän omien sääntöjen ja rekisterien säilyttämisaikojen osalta.

6 artikla

Asianmukainen taso

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on määrä varmistaa tietosuojan asianmukainen taso Euroopan unionista Yhdysvaltoihin tämän sopimuksen tarkoituksia varten toimitettujen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen ja niihin liittyvien tietojen käsittelyssä, jollei yksityisyyden ja henkilötietojen suojan osalta tässä sopimuksessa vahvistettujen sitoumusten jatkuvasta noudattamisesta muuta johdu.

7 artikla

Tietojen toimittaminen oma-aloitteisesti

1. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on varmistettava, että asianomaisten jäsenvaltioiden lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta ja terrorismin torjunnasta vastaaville viranomaisille ja tapauksen mukaan Europolille tämän toimeksiannon rajoissa toimitetaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista TFTP-ohjelman kautta saadut tiedot, joista voi olla apua terrorismin tai sen rahoituksen tutkinnassa, ehkäisemisessä, selville saamisessa tai syytteeseenpanossa Euroopan unionissa. Kaikki tällaisista tiedoista edelleen johdetut tiedot, joista voi olla apua terrorismin tai sen rahoituksen tutkinnassa, ehkäisemisessä, selville saamisessa tai syytteeseenpanossa Yhdysvalloissa, toimitetaan Yhdysvalloille vastavuoroisuuden pohjalta.

2. Tehokkaan tietojenvaihdon helpottamiseksi Europol voi nimetä yhteyshenkilön Yhdysvaltojen valtiovarainministeriöön. Yhteyshenkilön asemaa ja tehtäviä koskevista yksityiskohdista päättävät sopimuspuolet yhdessä.

8 artikla

EU:n pyynnöt TFTP-hakujen tekemiseksi

Jos jonkin jäsenvaltion lainvalvonnasta, yleisestä turvallisuudesta tai terrorismin torjunnasta vastaavat viranomaiset taikka Europol tai Eurojust katsovat olevan syytä uskoa, että henkilöllä tai yhteisöllä on yhteys terrorismiin neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston puitepäätöksellä 2008/919/YOS, 1–4 artiklassa määritellyllä tavalla, nämä viranomaiset voivat pyytää asiaankuuluvien tietojen hakemista TFTP-ohjelman avulla. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö tekee viipymättä haun 5 artiklan mukaisesti ja toimittaa asiaankuuluvat tiedot tällaisten pyyntöjen johdosta.

9 artikla

Yhteistyö vastaavan EU:n tulevan järjestelmän kanssa

Jos Euroopan unionissa tai yhdessä tai useammassa sen jäsenvaltiossa otetaan käyttöön Yhdysvaltojen TFTP-ohjelmaa vastaava EU:n järjestelmä, joka edellyttää Yhdysvalloissa säilytettyjen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen toimittamista Euroopan unionin saataville, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön on pyrittävä aktiiviseen yhteistyöhön asiaankuuluvien Yhdysvaltoihin sijoittautuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajien kanssa vastavuoroisuutta ja asianmukaisia suojatoimia noudattaen.

10 artikla

Yhteinen tarkastelu

1. Sopimuspuolet tarkastelevat jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä ja joka tapauksessa kuuden (6) kuukauden kuluttua yhdessä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja tarkistavat tilanteen erityisesti yksityisyyden suojaa, henkilötietojen suojaa ja vastavuoroisuutta koskevien tämän sopimuksen määräysten osalta. Tarkastelussa arvioidaan toimitettavien tietojen oikeasuhteisuus sen perusteella, mikä niiden lisäarvo on ollut terrorismin tai sen rahoituksen tutkimiselle, ehkäisemiselle, selville saamiselle tai syytteeseenpanolle.

2. Euroopan unionia edustavat tarkastelussa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio, Euroopan komissio ja kaksi jäsenvaltioiden tietosuojavaltuutettujen edustajaa, joista ainakin yksi on jäsenvaltiosta, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on. Yhdysvaltoja edustaa sen valtiovarainministeriö.

3. Tarkastelua varten Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö huolehtii pääsystä asiaankuuluviin asiakirjoihin ja järjestelmiin sekä yhteyksistä asiaankuuluvaan henkilöstöön sekä täsmällisten tietojen saamisesta niiden rahaliikenteen sanomanvälitystietojen määrästä, jotka ovat olleet käytettävissä, sekä niiden tapausten määrästä, joissa on jaettu johtolankoja. Sopimuspuolet sopivat keskenään tarkastelun yksityiskohdista.

11 artikla

Oikeussuojakeinot

1. Kenellä tahansa henkilöllä on oikeus kohtuullisin väliajoin esitetystä pyynnöstä saada vapaasti ja ilman aiheetonta viivytystä tai aiheettomia kustannuksia vahvistus sen jäsenvaltion tietosuojavaltuutetulta, jossa nimetyn palveluntarjoajan päätoimipaikka on, siitä, onko kaikki tarvittavat varmennukset tehty Euroopan unionissa sen varmistamiseksi, että henkilötietojen suojaa koskevia oikeuksia on kunnioitettu tämän sopimuksen mukaisesti, ja erityisesti sen toteamiseksi, onko asianomaisen henkilötietoja käsitelty tämän sopimuksen vastaisesti. Tähän oikeuteen voidaan soveltaa kansallisen lainsäädännön mukaisia tarpeellisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä muun muassa yleisen turvallisuuden tai kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi tai jotta vältettäisiin rikosten ennaltaehkäisyn, selville saamisen, tutkinnan tai syytteeseenpanon vaarantuminen, ottaen asianmukaisesti huomioon asianomaisen henkilön oikeutettu etu.

2. Sopimuspuolten on toteutettava kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimet sen varmistamiseksi, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ja mahdolliset asianomaiset jäsenvaltiot ilmoittavat viipymättä toisilleen ja kuulevat toisiaan ja sopimuspuolia tarpeen mukaan, jos ne katsovat, että henkilötietoja on käsitelty tämän sopimuksen vastaisesti.

3. Kenellä tahansa henkilöllä, joka katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tämän sopimuksen vastaisesti, on oikeus käyttää tehokkaita hallinnollisia tai oikeudellisia oikeussuojakeinoja Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöjen mukaisesti.

12 artikla

Kuuleminen

1. Sopimuspuolet kuulevat tarvittaessa toisiaan mahdollistaakseen tämän sopimuksen mahdollisimman tehokkaan soveltamisen muun muassa helpottamalla tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevien mahdollisten riitojen ratkaisemista.

2. Sopimuspuolet toteuttavat toimenpiteitä sen välttämiseksi, että ne aiheuttaisivat tätä sopimusta soveltaessaan ylimääräisiä rasitteita toisilleen. Jos ylimääräisiä rasitteita kuitenkin aiheutuu, sopimuspuolten on kuultava toisiaan välittömästi tavoitteenaan tämän sopimuksen soveltamisen helpottaminen, mukaan lukien tarvittaessa sellaiset toimenpiteet, joilla aiheutuneita ja mahdollisesti tulevaisuudessa aiheutuvia rasitteita vähennetään.

3. Sopimuspuolten on välittömästi kuultava toisiaan, jos jokin kolmas osapuoli, muun maan viranomainen mukaan luettuna, kiistää tai esittää oikeudellisen vaateen, joka koskee jotakin tämän sopimuksen vaikutukseen tai täytäntöönpanoon liittyvää näkökohtaa.

13 artikla

Poikkeamattomuus

Tällä sopimuksella ei ole tarkoitus poiketa Yhdysvaltojen eikä Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden laeista eikä muuttaa niitä. Tällä sopimuksella ei luoda tai tarjota millekään yksityiselle tai julkiselle henkilölle tai osapuolelle minkäänlaisia oikeuksia eikä etuja.

14 artikla

Irtisanominen

1. Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa keskeyttää tämän sopimuksen soveltamisen tai irtisanoa sen ilmoittamalla siitä diplomaattiteitse. Keskeyttäminen tulee voimaan kymmenen (10) päivän kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta. Irtisanominen tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

2. Riippumatta tämän sopimuksen keskeyttämisestä tai irtisanomisesta kaikkia tämän sopimuksen nojalla Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön hallussa olevia tietoja on edelleen käsiteltävä tämän sopimuksen mukaisesti.

15 artikla

Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen asiaa koskevien sisäisten menettelyjensä saamisesta päätökseen.

2. Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä helmikuuta 2010 lähtien sen voimaantuloon saakka, ellei 3 kohdasta muuta johdu.

3. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä lokakuuta 2010 eikä sitä enää sen jälkeen sovelleta, ellei sopimusta ole sitä ennen irtisanottu 14 artiklan mukaisesti tai sopimuspuolten yhteisestä päätöksestä.

4. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan sopimuspuolet pyrkivät tekemään pitkäaikaisen sopimuksen, jolla korvataan tämä sopimus.

5. Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2009 kahtena alkuperäisenä kappaleena englannin kielellä. Tämä sopimus laaditaan myös bulgarian, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielillä. Sen jälkeen kun sopimuspuolet ovat hyväksyneet nämä kielitoisinnot, ne ovat yhtä todistusvoimaiset.

--------------------------------------------------

Top