EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A1120(01)

Euroopan komission ja GNSS:n Euroopan valvontaviranomaisen välinen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista ja vaihtoa koskeva sopimus

OJ L 306, 20.11.2009, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 263 - 266

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

22009A1120(01)

Euroopan komission ja GNSS:n Euroopan valvontaviranomaisen välinen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista ja vaihtoa koskeva sopimus

Virallinen lehti nro L 306 , 20/11/2009 s. 0041 - 0044


LIITE

Euroopan komission ja GNSS:n Euroopan valvontaviranomaisen välinen turvaluokiteltujen tietojen turvaamista ja vaihtoa koskeva sopimus

EUROOPAN KOMISSIO,

jäljempänä "komissio", jota edustaa energian ja liikenteen pääosaston pääjohtaja,

sekä

GNSS:N EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAINEN,

jäljempänä "GSA", jota edustaa sen toiminnanjohtaja,

jäljempänä "osapuolet" tai "osapuoli", jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

OTTAVAT HUOMIOON eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008,

OTTAVAT HUOMIOON eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista 12 päivänä heinäkuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004,

OTTAVAT HUOMIOON 29 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom, komission sisäisten menettelysääntöjen muuttamisesta,

KATSOVAT, että eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien EGNOSin ja Galileon yhteydessä on jatkuva tarve vaihtaa osapuolten välillä turvaluokiteltuja tietoja;

TOTEAVAT, että täysipainoinen ja tehokas neuvonpito ja yhteistyö voivat edellyttää osapuolten turvaluokiteltujen tietojen saamista käyttöön sekä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoa osapuolten kesken;

OVAT TIETOISIA siitä, että tällainen turvaluokiteltujen tietojen käyttöön saaminen ja vaihto edellyttävät asianmukaisia turvatoimia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "turvaluokitelluilla tiedoilla" tietoja (jotka voidaan välittää missä tahansa muodossa) tai aineistoa, asiakirjat mukaan luettuina, jotka jokin osapuoli on määritellyt sellaisiksi, että ne on suojattava luvattomalta ilmitulolta, ja joille on annettu tätä tarkoittava turvaluokitus;

b) "tiedot luovuttavalla osapuolella" osapuolta, jolta toiselle osapuolelle eli vastaanottavalle osapuolelle toimitetut tai ilmaistut turvaluokitellut tiedot ovat peräisin;

c) "vastaanottavalla osapuolella" osapuolta, joka ottaa vastaan turvaluokiteltuja tietoja toiselta osapuolelta, jolta turvaluokitellut tiedot ovat peräisin;

d) "turvallisuussäännöillä" komission päätöstä 2001/844/EY, EHTY, Euratom, sellaisena kuin sitä sovelletaan kuhunkin osapuoleen, sekä kunkin osapuolen omia menettelyjä ja sääntöjä.

2 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan turvaluokiteltuihin tietoihin, joita yksi osapuoli toimittaa toiselle tai joita osapuolet vaihtavat keskenään omien turvallisuussääntöjensä mukaisesti eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) tarpeita varten.

3 artikla

Kumpikin osapuoli:

a) suojaa ja turvaa osapuolen toiselle osapuolelle toimittamat tai niiden välillä vaihdetut tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat turvaluokitellut tiedot;

b) valvoo, että tämän sopimuksen nojalla toimitetut tai vaihdetut turvaluokitellut tiedot säilyttävät sen turvaluokituksen, jonka tiedot luovuttanut osapuoli on niille antanut. Vastaanottava osapuoli suojaa ja turvaa tällaiset turvaluokitellut tiedot 9 artiklan mukaisesti luotavissa turvajärjestelyissä kuvatulla tavalla noudattaen niitä omien turvallisuussääntöjensä määräyksiä, jotka koskevat tietoja, joilla on vastaava turvaluokitus;

c) ei käytä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja muihin kuin tiedot luovuttaneen osapuolen määrittelemiin tarkoituksiin;

d) ei ilman tiedot luovuttaneen osapuolen etukäteissuostumusta ilmaise tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta 4 artiklan 4 ja 5 kohdassa mainittuja;

e) kieltää tällaisten turvaluokiteltujen tietojen käyttömahdollisuuden muilta henkilöiltä kuin niiltä, joiden on tunnettava nämä tiedot ja joille on tapauksen mukaan tehty tarvittavan tason turvallisuusselvitys.

4 artikla

1. Tiedot luovuttava osapuoli voi toimittaa tai ilmaista turvaluokiteltuja tietoja vastaanottavalle osapuolelle ehdolla, että vastaanottava osapuoli saa levittää tietoa ainoastaan tiedot luovuttavan osapuolen luvalla.

2. Turvaluokiteltujen tietojen luovuttaminen tai ilmaiseminen muille kuin tämän sopimuksen 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille edellyttää vastaanottavan osapuolen päätöstä, joka tehdään tiedot luovuttavan osapuolen annettua turvasäännöissään määritellyn kirjallisen suostumuksensa ehdolla, että vastaanottava osapuoli saa levittää tietoa ainoastaan tiedot luovuttavan osapuolen luvalla.

3. Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa tietojen automaattinen luovuttaminen muille kuin tämän sopimuksen 4 ja 5 artiklassa tarkoitetuille vastaanottajille on mahdollista ainoastaan, jos osapuolet ovat sopineet menettelyistä, joita sovelletaan sellaisiin tietoihin, jotka ovat olennaisia niiden operatiivisten tarpeiden kannalta.

4. Komissio voi luovuttaa automaattisesti GSA:lta peräisin olevat turvaluokitellut tiedot Euroopan avaruusjärjestölle (ESA), neuvostolle ja jäsenvaltioille.

5. Komissio pyrkii sopimaan ESA:n, neuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa järjestelyistä, joiden mukaan ESA:lta, neuvostolta ja jäsenvaltioilta peräisin olevia turvaluokiteltuja tietoja voidaan luovuttaa automaattisesti GSA:lle.

5 artikla

1. Osapuolet varmistavat, että niillä on käytössä turvajärjestelmä ja turvatoimia, jotka perustuvat kunkin osapuolen turvallisuussäännöissä määrättyihin perusperiaatteisiin ja turvallisuutta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin, ja jotka otetaan huomioon 9 artiklan mukaisesti luotavissa järjestelyissä, jotta varmistetaan, että tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluviin turvaluokiteltuihin tietoihin sovelletaan samantasoista suojaa.

2. Osapuolet antavat toisilleen apua tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen turvaamista sekä yhteisiä turvallisuusetuja koskevissa asioissa. Turvajärjestelyjen tehokkuuden arvioimiseksi tämän sopimuksen 9 artiklassa tarkoitetut viranomaiset kuulevat toisiaan turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja suorittavat vastavuoroisesti turvatarkastuksia kyseisessä artiklassa määriteltyjen vastuualueidensa puitteissa.

3. Ennen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien turvaluokiteltujen tietojen toimittamista tai vaihtamista on 9 artiklassa tarkoitettujen asiasta vastaavien turvallisuusviranomaisten ilmoitettava olevansa yhtä mieltä siitä, että vastaanottava osapuoli kykenee suojaamaan ja turvaamaan kyseiset tiedot tavalla, joka on kyseisen artiklan mukaisesti luotavien järjestelyjen mukainen.

6 artikla

Osapuolet varmistavat, että kaikille sellaisille henkilöille, joiden on virkatehtäviensä hoitamiseksi saatava käyttöönsä tämän sopimuksen mukaisesti toimitettuja tai vaihdettuja turvaluokiteltuja tietoja, tai joilla voi tehtävänsä tai asemansa perusteella olla oikeus saada kyseisiä tietoja käyttöönsä, on tarvittaessa tehty asianmukainen turvallisuusselvitys ennen kuin turvaluokitellut tiedot annetaan heidän käyttöönsä.

Turvallisuusselvitystä koskevien menettelyjen on oltava sellaiset, että niillä voidaan selvittää, voidaanko tietylle henkilölle hänen uskollisuutensa ja luotettavuutensa huomioon ottaen antaa oikeus saada turvaluokiteltuja tietoja käyttöönsä.

7 artikla

1. Tätä sopimusta sovellettaessa:

a) komissiolle tarkoitettu kirjeenvaihto lähetetään komission pääsihteeristön keskusrekisteriin seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Secretariat-General

1049 Brussels

Belgium

b) GSA:n kirjeenvaihto lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi 56

1049 Brussel

Belgium

2. Poiketen 1 kohdasta voidaan osapuolen kirjeenvaihto, joka vain tietyillä kyseisen osapuolen toimivaltaisilla virkamiehillä, elimillä tai yksiköillä on oikeus saada käyttöönsä, operatiivisista syistä osoittaa tietyille toisen osapuolen toimivaltaisille virkamiehille, elimille tai yksiköille, jotka on erikseen nimetty vastaanottajiksi, ja antaa se vain näiden yksinomaiseen käyttöön, ottaen huomioon näiden toimivaltuudet ja noudattaen periaatetta, että tietoihin voivat tutustua ainoastaan ne, jotka niitä todella tarvitsevat. Tässä tapauksessa:

a) komission osalta GSA toimittaa tällaisen kirjeenvaihdon suoraan komission toimihenkilöitä, elimiä ja yksikköjä palvelevaan paikalliseen rekisterikeskukseen, tai se toimitetaan komission [pääsihteeristön rekisterikeskuksen] välityksellä, jos toimihenkilöillä, elimillä tai vastaanottavilla yksiköillä ei ole käytössään paikallista rekisterikeskusta.

b) GSA:n osalta tällainen kirjeenvaihto toimitetaan GSA:n turvallisuusyksikön välityksellä.

8 artikla

GSA:n toiminnanjohtaja ja komission turvallisuuslinjan johtaja valvovat tämän sopimuksen soveltamista.

9 artikla

1. Tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi 2 ja 3 kohdassa nimetyt viranomaiset sopivat turvajärjestelyistä tämän sopimuksen nojalla toimitettujen tai vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen vastavuoroista turvaamista ja suojaamista koskevien normien vahvistamiseksi.

2. GSA:n turvallisuusyksikkö laatii GSA:n toiminnanjohtajan alaisuudessa turvajärjestelyt tämän sopimuksen nojalla GSA:lle toimitettujen tai sen kanssa vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen turvaamiseksi ja suojaamiseksi.

3. Komission turvallisuuslinja, joka toimii turvallisuusasioista vastaavan Euroopan komission jäsenen alaisuudessa, laatii turvajärjestelyt tämän sopimuksen nojalla toimitettujen tai vaihdettujen turvaluokiteltujen tietojen suojaamiseksi ja turvaamiseksi Euroopan komissiossa ja sen tiloissa.

4. GSA:n osalta 1 kohdassa tarkoitetut turvajärjestelyt hyväksyy GSA:n hallintoneuvosto.

10 artikla

Edellä 9 artiklassa tarkoitetut viranomaiset ottavat käyttöön menettelyt, joita noudatetaan silloin, kun tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia turvaluokiteltuja tietoja on todistettavasti vaarannettu tai kun näin epäillään tapahtuneen. Menettelyihin kuuluu olosuhteista ja toteutetuista toimista ilmoittaminen toiselle osapuolelle.

11 artikla

Kumpikin osapuoli vastaa omista kustannuksistaan, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen täytäntöönpanosta.

12 artikla

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat mahdolliset kiistat komission ja GSA:n välillä ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin.

13 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa osapuolten toisilleen antamaa ilmoitusta siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen tarvittavat sisäiset menettelyt.

2. Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle kaikista mahdollisista sääntöjään koskevista muutoksista, jotka voisivat vaikuttaa tässä sopimuksessa tarkoitettuun turvaluokiteltujen tietojen suojaan.

3. Tätä sopimusta voidaan jommankumman osapuolen pyynnöstä tarkastella uudelleen mahdollisten muutosten harkitsemiseksi.

4. Tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti osapuolten yhteisellä sopimuksella. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun osapuolet ovat toimittaneet toisilleen 1 kohdassa määrätyt kirjalliset ilmoitukset.

5. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Irtisanominen tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun toinen osapuoli on vastaanottanut kyseisen ilmoituksen. Se ei kuitenkaan vaikuta tämän sopimuksen nojalla aikaisemmin sovittuihin velvollisuuksiin. Erityisesti kaikki turvaluokitellut tiedot, jotka on toimitettu tai vaihdettu tämän sopimuksen nojalla, on edelleen suojattava tämän sopimuksen määräysten mukaisesti siihen asti, kunnes vastaanottava osapuoli luovuttaa tiedot ne luovuttaneelle osapuolelle sen pyynnöstä.

6. Tämä sopimus on laadittu kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Brysselissä 11 päivänä marraskuuta 2009.

Komission puolesta

Pääjohtaja

Matthias Ruete

GNSS:n Euroopan valvontaviranomaisen puolesta

Toiminnanjohtaja

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------

Top